2011-11-15

Zakończone

Konkurs ze sklepem fajnefury.pl

Jeśli interesujesz się motoryzacją a samochody to Twoja pasja i nie wyobrażasz sobie świata bez nich, podziwiasz je, zachwycasz się ich pięknem i możliwościami.... jesteś bądź chciałabyś/chciałbyś zostać kolekcjonerem modeli samochodowych, ten konkurs jest dla Ciebie.

Zadanie konkursowe:
Wejdź na stronę www.fajnefury.pl i wśród modeli znajdź jeden, który Cię szczególnie zaintrygował, z czymś Ci się kojarzy, bądź przywołuje wspomnienia.

Swoją krótką wypowiedź zamieść na Forum w katalogu Motoryzacja, podkatalogu Konkurs ze sklepem fajnefury.pl.


 
Do wygrania mamy:

- Mercedes McLaren SLR -skala 1:12  - 1 miejsce
- Volkswagen Kafer -skala 1:18 - 2 miejsce
- Shelby Cobra 427 S/C -skala 1:18 - 3 miejsce
Konkurs trwa od 15 listopada 2011 do 18 grudnia 2011.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs ze sklepem fajnefury.pl” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 listopada 2011 do 18 grudnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest Wejście na stronę www.fajnefury.pl i wśród modeli znalezienie jednego, który Cię szczególnie zaintrygował, z czymś Ci się kojarzy, bądź przywołuje wspomnienia.

Swoją krótką wypowiedź należy zamieścić na Forum w katalogu Motoryzacja, podkatalogu Konkurs ze sklepem fajnefury.pl.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na forum.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja wysyła pocztą wewnętrzną zawiadomienie o wygranej z prośbą o przesłanie danych do wysyłki tą samą drogą, jeśli te dane nie zostaną przesłane w ciągu 7 dni, prawo do nagrody wygasa i komisja wyłania kolejnego zwycięzcę na jego miejsce.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 15 listopada 2011.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 

Komentarze (5)

sylvana (2011-11-16 08:48:51)
pozdrawiam serdecznie :))
nieważne prawdziwe,czy nie-zabawa dobra najważniejsza i...wspomnień czar 
Redakcja (2011-11-16 00:04:38)
:)
Malinka jakby były prawdziwe, to mielibyśmy tutaj niezły młyn;) Ale wszystko może się zdarzyćrobimy co możemy, by zadowolić naszych czytelników, na razie spełniamy to marzenie Kochani miłej zabawy i ogladania cudeniek na stronce fajnefury.pl
Malinka (2011-11-15 23:40:12)
Fury
Hahahaha, a ja myślałam, że do wygrania są prawdziwe samochody i już mi szczęka opadła do podłogi, a nawet niżej, ale zauważyłam, że to jednak miniaturki :D Ale i tak są piękne i warto powalczyć o takie śliczne maleństwa! :)
pscolka (2011-11-15 22:30:30)
:)
Mi się bardzo podobają te fury. To jest coś! Na pewno wezmę udział w tym konkursie!
Redakcja (2011-11-15 22:28:29)
fajnefury.pl
To są Kochani fajne fury nie??? Komu się podobają??? Zapraszamy do udziału w konkursie!!!
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar