2011-08-29

Zakończone

Konkurs z O&G Fashion

Uwielbiasz modę? Robisz wszystko, by wyglądać ładnie i atrakcyjnie? Zawsze szukasz ciekawych dodatków i wyjątkowych ubrań? Mamy konkurs dla dziewcząt, które zawsze chcą być na czasie, a moda to ich drugie imię. Wygraj jedną z atrakcyjnych nagród  O&G Fashion.


Co należy zrobić?
Konkurs składa się z II etapów:

I etap
Wejdz na stronę www.fashion.ogtrading.eu/
 
i napisz

- co Ci się podoba w ofertach i sklepie  (np które oferty najbardziej i dlaczego)
- co byś zmieniła (co Ci się nie podoba)

Swoje uwagi umieść na naszym FORUM, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs z O&G Fashion etap I.

Następnie przejdź do etapu drugiego.
 
II etap
Wykonaj stylizację tylko i wyłącznie z samych produktów firmy O&G Fashion czy to w formie kolażu, czy dowolnej, najważniejsze aby była ona kreatywna i ciekawa. Zamieść ją na FORUM w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs z O&G Fashion etap II.

Wykaż się kreatywnością i pokaż swój własny styl i gust w modzie. Warto wziąć udział, gdyż nagrody są niezwykle atrakcyjne.

Co można wygrać?
 
miejsce I sukienka
miejsce II zegarek srebrny na rzemyku


miejsce III zegarek sportowy jellyZapraszamy do zabawy, bo jest o co grać. 

Konkurs trwa od 29.08.2011 do 31.10.2011

UWAGA!

Dla osób, którym nie uda się zdobyć nagród przwidujemy nagrody pocieszenia w postaci możliwości zamieszczenia swojej stylizacji w artykule na portalu udziewczyn.pl, która będzie podpisana nickiem lub imieniem i nazwiskiem (wedle życzenia autora/autorki).

Na portalu znajdą się najciekawsze stylizacje, nie tylko te zwycięskie, więc spróbuj swoich sił.

Życzymy powodzenia.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs z O&G Fashion" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 sierpnia 2011 do 30 września 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wejście na stronę http://www.fashion.ogtrading.eu/, napisanie co Ci się podoba w ofertach i sklepie, a co byś zmieniła (co Ci się nie podoba).

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy i stylizacje na FORUM, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs z O&G Fashion.

Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaje osoba, której praca była najbardziej interesująca. Laureaci Konkursu otrzymają wybrane przez siebie pareo.

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Sponsora na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 29 sierpnia 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.

Komentarze (3)

Redakcja (2011-08-30 11:06:51)
Konkurs
Dziewczyny zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie:)
Alice (2011-08-30 11:03:33)
re konkurs
fajną mają stronkę
rose78 (2011-08-30 10:34:39)
.
O łał, ciekawe nagrody, najbardziej podoba mi się sukienka *.*  
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar