2011-07-25

Zakończone

Wygraj strój kąpielowy

Lato kalendarzowe w pełni mimo, że za oknem nie zawsze to widać. Niezależnie jednak od pogody każda kobieta marzy o urlopie w promieniach słońca na pięknej plaży, gdzie będzie mogła zaprezentować swoje wdzięki. Dziś proponujemy konkurs z wymarzonymi nagrodami na lato. 
Co należy zrobić?
Wystarczy wejść na stronę: www.rivage.pl, wybrać strój kąpielowy, który według Ciebie jest najładniejszy, a następnie Wejść na FORUM do katalogu Moda i uroda, podkatalogu Wygraj strój kąpielowy i napisać dlaczego właśnie w tym, wybranym przez siebie stroju kąpielowym będziesz wyglądać najpiękniej, dlaczego akurat ten model będzie dla Ciebie idealny.

Warto się postarać bo nagrody są naprawdę bardzo atrakcyjne.

Co można wygrać?
Do wygrania jest 5 sztuk strojów kąpielowych, które będą idealne na lato. Stroje kąpielowe zostaną wybrane losowo przez sponsora.

Nie wahaj się, weź udział w naszym konkursie, wykaż się pomysłowością, a nagroda może być Twoja.

Konkurs trwa od 25 lipca do 07 sierpnia 2011.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Wygraj strój kąpielowy” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25.07.2011 do 07.08.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wejście stronę www.rivage.pl, wybranie stroju kąpielowego, który według Ciebie jest najładniejszy, a następnie Wejście na FORUM do katalogu Moda i uroda, podkatalogu Wygraj strój kąpielowy i napisanie dlaczego właśnie w tym, wybranym przez siebie stroju kąpielowym będziesz wyglądać najpiękniej, dlaczego akurat ten model będzie dla Ciebie idealny.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty na forum i wykazują się aktywną działalnością na forum.
Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze opisy.

Laureaci Konkursu (5 osób) wygrają stroje kąpielowe.
Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Sponsora za  na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 lipca 2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 

Komentarze (2)

Redakcja (2011-09-13 13:05:25)
Witam
Witam serdecznie Konkurs został już rozwiązany, a jego wyniki podane 22 sierpnia, link: http://forum.udziewczyn.pl/yaf_postst357p2_Wygraj-stroj-kapielowyWYNIKI.aspx Wszelkie konkursy forumowe ogłaszane są na Forum w dziale "Ogłoszenia i nowości", tam też zamieszczane są wyniki konkursów. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do zapoznania się z aktualnymi konkursami na forum w dziale "Ogłoszenia i nowości" lub na portalu w zakładce "Konkursy" po lewej stronie (na pomarańczowym polu).
bluangel (2011-09-09 13:37:48)
wyniki
Kiedy będą podane wyniki tego konkursu?
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar