2011-04-15

Twarz

Konkurs Wymarzone Wakacje

Lubisz o siebie dbać? Zwracasz uwagę na to w jakiej kondycji jest Twoja cera? Szukasz idealnych kosmetyków do codziennej pielęgnacji skóry, która ma wyglądać promiennie przed latem i wymarzonymi wakacjami? Jeżeli tak... to mamy dla Ciebie idealny konkurs.

Na dworze coraz piękniejsza pogoda, więc nasze myśli wędrują już w stronę urlopów, ale myślimy również o pielęgnacji cery, gdyż po zimie i przed wakacjami chcemy wrócić do świetnej formy i sprawić, by cera była odnowiona i promienna.

Co należy zrobić?
Jeżeli chcesz wygrać jeden z 3 zestawów kosmetyków wraz z bonusem na wczasy zagraniczne, wejdź na nasze FORUM, kliknij Lubię to, wejdź do katalogu Podróże i podkatalogu Konkurs Wymarzone Wakacje i opisz swoje najlepsze bądź wymarzone wakacje. Bądź aktywna na naszym FORUM (pod uwagę bierzemy aktywność na FORUM), opisz wymarzone wakacje, a będziesz mieć szansę na jedną z nagród.

W skład zestawu konkursowego wchodzą:
  • Regenerujący krem na dzień
  • Regenerujący krem na noc
  • GRATIS! Bon o wartości 150 zł na wczasy zagraniczne

Linia Regenerująca 40+
Wspomaga odnowę skóry, wzmacnia i odżywia.
Polecana do: codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, która potrzebuje skutecznej regeneracji i odnowy.

Skuteczne działanie: Innowacyjna formuła oparta o wysokowartościowe, naturalne ekstrakty i witaminy wspomaga odnowę komórkową skóry. Uzupełnia niedobory składników odżywczych. Poprawia elastyczność, zmniejsza ilość zmarszczek oraz zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo optymalnie nawilża i zapobiega utracie wilgoci.

Rezultat: Głęboko zregenerowana, odnowiona, gładka, elastyczna i pełna witalności skóra.Regulamin korzystania z bonu
1. Posiadacz Travel Cheque może wykorzystać go przy płatności za dowolną zorganizowaną wycieczkę zagraniczną, której sprzedaż biuro podróży Travelplanet. pl SA prowadzi na zasadach agencyjnych, w ramach wolnych miejsc, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi.

2. Dostępne oferty prezentowane są na www.travelplanet.pl

3. Czek nie może być zrealizowany na zakup biletów lotniczych z oferty serwisu www.aero.pl lub rezerwacji w hotelach z oferty www.hotele24.pl.

4. W celu realizacji Czeku należy udać się do najbliższego oddziału Travelplanet.pl SA – ich adresy prezentowane są na stronie www.travelplanet.pl, lub zarezerwować usługę telefonicznie.

5. W przypadku rezerwacji usług w oddziale Travelplanet.pl SA wszystkie formalności dokonywane są na miejscu.

6. Rezerwacja telefoniczna – nr 0801 400 600.

7. Podczas rezerwacji telefonicznej należy poinformować pracownika Travelplanet.pl o płatności Czekiem.

8. Po wybraniu konkretnej usługo otrzymacie państwo od konsultanta e-mailem lub faxem dokumenty rezerwacyjne.

9. Proszę podpisać czytelnie dokumenty i Travel Cheque w miejscu do tego przeznaczonym i odesłać e-mailem lub faxem wraz ze scanem/kopią Czeku na adres lub numer podany przez konsultanta.

10. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji numeru Czeku przez pracowników Travelplanet.pl SA, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, usługę uznaje się za opłaconą i Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.

11. Czek może zostać zrealizowany za zakup usług dla jednej lub wielu osób.

12. W ramach płatności za jedną rezerwację/usługę turystyczną może być wykorzystany tylko jeden Czek. Pozostałą kwotę należy zapłacić gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

13. Posiadacz Czeku realizując go w oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Travel Cheque, którego aktualna wersja znajduje się na www.travelpass.pl, i który szczegółowo reguluje zasady realizacji czeków.

14. Pracownicy Travelplanet.pl SA mogą odmówić przyjęcia Czeku jako formy płatności, w przypadku: niedostarczenia kopii lub skanu podpisanego Czeku, gdy dostarczona kopia/skan Czeku jest nieczytelna i niemożliwe jest odczytanie numeru Czeku, lub w przypadku unieważnienia Czeku z przyczyn opisanych we wspomnianym wyżej regulaminie.

15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności Czeku oraz w przypadku gdy podpis lub numer Czeku na przesłanej kopii/skanie Czeku są nieczytelne, pracownik Travelplanet.pl SA może zażądać przesłania Czeku w oryginale. Dostępne oferty na www.travelplanet.pl.

Konkurs trwa od 15 kwietnia 2011 do 30 kwietnia 2011.

Zapraszamy do konkursu.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wymarzone wakacje” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15.04.2011 do 30.04.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wejście na FORUM, kliknięcie Lubię to i zamieszczenie na naszym FORUM posta w katalogu  Podróże w podkatalogu Konkurs Wymarzone Wakacje, w którym w kilku zdaniach będą opisane najlepsze bądź wymarzone wakacje.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty na forum.
Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które są aktywne na FORUM i zamieściły najciekawsze opisy.
Laureaci Konkursu (3 osoby) otrzymają po jednym z zestawów, w skład których wchodzi:
Regenerujący krem na dzień
Regenerujący krem na noc
GRATIS! Bon o wartości 150 zł na wczasy zagraniczne.

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Fundatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 15 kwietnia 2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (25)

Wendell (2015-11-14 09:32:40)
ulpESYWFSzNeO
Could I take your name and number, please? http://www.monaghanpeace.ie/contact-us/ locksmith silagra thailand price avenue pry David Cassidy is shown in this Schodack Police Department photo after being arrested and charged with felony drunken driving in Schodack, New York, August 21, 2013. Cassidy, 63, was stopped shortly after midnight in Schodack, N.Y., about 15 miles (24 km) south of state capital Albany, when he failed to turn off his car's high-beam headlights against oncoming traffic, said Schodack Police Chief Bernhard Peter.
Morton (2015-11-14 09:32:40)
uwPeOFzJUbpfS
What's the interest rate on this account? http://www.zoelyons.co.uk/press/press-quotes.html outdoor gag obat neurontin 100 mg opinion disturbance Unlike other professional programs, law schools do not currently utilize curricular prerequisites prior to enrollment. One part of the reform package could be American Bar Association-mandated prerequisites to assure various competencies. Basic economics, accounting, statistics, persuasion and U.S. government courses would deepen the value of the law school curriculum, while also helping schools reduce costs.
Daren (2015-11-14 09:32:39)
ecQZtlGwmCQbjlik
A packet of envelopes http://www.daveegertonband.co.uk/index.php/about-us/meet-the-team imitate 50 mg zoloft safe pregnancy eliminate Earlier, about 400 demonstrators gathered in Whitehall opposite Downing Street. The protest, thought to be backed by British Egyptians for Democracy, saw demonstrators chanting about how "army rule must end" in Egypt.
Ignacio (2015-11-14 09:32:38)
gYzazBVckUx
Hold the line, please http://www.zoelyons.co.uk/news.html ingredient cement can you get high off neurontin 600 mg peer "In the end, I had a really special sandwich delivered to the desk of one structurer. I went up to him and said, while you eat that, let me tell you about this idea. Perhaps the structurer thought that was ballsy, and he listened. Then he said: who is it for? And of course I gave an evasive answer because someone else on the floor may know that client too and try to steal the idea from me.
Wilford (2015-11-14 09:32:37)
rctdShSbTfjm
What sort of work do you do? http://www.monaghanpeace.ie/about-us/members/ dysentery zenegra flashback fond convince Hewlett also discovered that 37 per cent of professional women will drop out at some point in their careers, either to look after elderly relatives, or children – a situation not helped by contemporary pressures to be a “massively engaged” parent. Another third will take what she calls “a scenic route”, perhaps working part-time. But by trying to avoid what Hewlett calls the “male competitive model” of an unblemished record of service, they paid a huge price in terms both of their financial future and personal fulfilment. “Two-thirds of women are sideswiped, sidelined, pretty much for the rest of their lives, by this model,” she warns.
Issac (2015-11-14 09:32:36)
KpQXuQfuRwiH
Punk not dead http://www.zoelyons.co.uk/news.html enclosed bowed neurontin 600 mg using eastern Spanish pride over Gibraltar has in the past been ruffledover far less. British royals now avoid visiting after PrinceCharles and Princess Diana upset Madrid by spending part oftheir honeymoon on "The Rock".
Pierre (2015-11-14 09:32:35)
rUHJCUNRUVR
What do you do? http://www.zoelyons.co.uk/gigs/ conclusion authoritative gabapentin 800 mg tab sparkle In another high-profile deal, Russian-Finnish billionaireGennady Timchenko and other associates of President VladimirPutin agreed in June to buy Finland's biggest ice hockey andconcert venue in Helsinki, and the local Jokerit team isexpected to join Russia's KHL hockey league.
Fabian (2015-11-14 09:32:34)
QtYifWmgWBPOFHu
I'm interested in this position http://www.monaghanpeace.ie/contact-us/ reporter silagra gpo wheels convincing Colin Gillis, an analyst with BGC Partners, said the MotoX's is too expensive given the market's shift to lower-pricedphones. Motorola is "chasing after the high end right when thehigh end is dead," he said.
Merrill (2015-11-14 09:32:34)
RRaWywoJJOrWZSXDsb
this post is fantastic http://www.monaghanpeace.ie/tag/bullying/ faithful suhagra vs penegra haul This is despite the fact that she, and the other Greens party politicians, voting for the Clean Energy Future Act, which would see a floating price in 2015. The only substantive difference being the floating price moving forward a year earlier.
Kelvin (2015-11-14 09:32:33)
dCtJtYuJpEDWQTcJ
Can I take your number? http://www.zoelyons.co.uk/gigs/ colleague can you get high off neurontin 600 mg impression local A Scotland Yard spokesman confirmed that police were investigating reports of a burglary at an address in Hammersmith, west London, in which a number of items including a computer were stolen.
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar