2018-11-12

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa

Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o wyrafinowanym zapachu czarnej róży, o subtelnie słodkim zapachu mleczka owsianego oraz o nieoczywistym zapachu konopi.


Zapraszamy do konkursu, którym do wygrania mamy zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa.
 
 
 
 
 
 

Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Który zestaw chciałabyś wygrać i dlaczego właśnie ten?
 
 
Swoją odpowiedź prześlij na maila konkursyudziewczynpl@gmail.com W tytule maila proszę podać nazwę konkursu.
 
 
Comożna wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa: czarna róża, mleczko owsiane, konopie. W skład każdego zestawu wchodzą:
 
- balsam do ciała,
- żel pod prysznic,
- scrub do ciała,
- krem do rąk.
 
Opis nagród:
 
Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA
 
Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o wyrafinowanym zapachu czarnej róży. Produkty działają regenerująco, przeciwstarzeniowo i nawilżająco na skórę, efektywnie opóźniając proces jej starzenia. Przeznaczone dla skóry suchej, okresowo przesuszonej, a także wymagającej skóry dojrzałej.
 
 
 
Joanna BOTANICALS For Home Spa MLECZKO OWSIANE
 
Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o subtelnie słodkim zapachu mleczka owsianego. Są to kosmetyki o działaniu odżywczym, idealne dla skóry zmęczonej, pozbawionej witalności i zdrowego blasku. Dla każdego rodzaju skóry wymagającej odżywienia i nawilżenia.
 
 
 
 
Joanna BOTANICALS For Home Spa KONOPIE
 
Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o nieoczywistym zapachu konopi. Są to kosmetyki o działaniu silnie nawilżającym i regenerującym, idealne dla skóry młodej, dla której nawilżanie jest najważniejsze w pielęgnacji.
 
 
 
 
 
Konkurs trwa od 13.11.2018 do 27.11.2018.
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Który zestaw chciałabyś wygrać i dlaczego właśnie ten?
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com;
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 13.11.2018 do 27.11.2018.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa: czarna róża, mleczko owsiane, konopie.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (22)

smajka94@gmail.com (2018-11-21 17:56:11)
Owsianka
Chciałabym wygrać zestaw mleczko owsiane. Po pierwsze dlatego, bo właśnie tego jesienią i zimą potrzebuje moja skóra. Po drugie, owsianka
Ewa_kaka@wp.pl (2018-11-20 23:20:18)
Czarna roza
Bardzo chciałabym wygrać zestaw Joanny - czarna róża. Róża to najpiękniejszy kwiat, jest królową wśród kwiatów, ja również pragnelabym być królową.... Kolor czarny to kolor klasyczny, ale również elegancki , zmysłowy , piękny, wyrafinowany, każda kobieta wygląda zjawiskowo w zwykłej małej czarnej sukience, ten kolor ma klasę. Ja również chciałabym być piękna, elegancka , zmysłowa kobietą. Czarna róża jest kwiatem pustyni, który obumiera , ale jeśli tylko dostanie wody , pieknie rozkwita i zadziwia świat. Ja tez chcem rozkwirnac i zadziwić męski świat ??. Zestaw Joanny Czarna Róża pozwoli mi właśnie taka kobieta być ??
kobieta (2018-11-20 18:28:05)
Joanna BOTANICALS For Home Spa MLECZKO OWSIANE
Chciałabym wygrać zestaw z mleczkiem owsianym, ponieważ brzmi to bardzo zachęcająco. Do tej pory kosmetyki tej marki mnie nie przekonywały, ale chciałabym dać im szansę. Wiem z doświadczenia, że można się w takich sytuacjach pozytywnie zaskoczyć.
Gosia (2018-11-19 21:35:28)
CZARNA RÓŻA
Czarna Róża, róża czarna dla mego mężczyzny będzie idealna, nie jest już młodzieńcem, skórę ma dojrzałą więc trzeba zadbać o zmęczone życiem ciało.
Kinga (2018-11-19 20:27:28)
Czarna róża
Chciałabym wygrać zestaw z czarną różą. Te wyjątkowe kosmetyki pozwoliłyby mi na pielęgnację mojej suchej skóry jaką mam podczas ciąży. Już za kilka tygodni zostanę mamą i nie będę miała zbyt wiele czasu na pielęgnację skóry a zestaw takich wyjątkowych kosmetyków bardzo by mi ułatwił. Zapach i wygląd tego pięknego kwiatu jest tak wyjątkowy jak skóra każdej kobiety. Dlatego połączenie dwóch takich elementów dałoby wspaniały i unikalny rezultat w czasie pochmurnej jesieni i mroźnej zimy.
Natalia (2018-11-19 17:43:58)
Joanna BOTANICALS For Home Spa MLECZKO OWSIANE
z ogromną przyjemnością wypróbowałabym zestaw Joanna BOTANICALS For Home Spa MLECZKO OWSIANE. Moja skóra szczególnie jesienią jest przesuszona, totalnie traci blask i nie wygląda tak zdrowo jak powinna. moja skora zdecydowanie potrzebuje dużej dawki odżywienia, a zestaw z mleczkiem owsianym z pewnością byłby ratunkiem dla mojej skóry. oprócz bardzo pozytywnie zapowiadającej się gamy kosmetyków ogromne wrażenie robi na mnie to jak pięknie opakowane są te kosmetyki. Cała linia już teraz robi na mnie wrażenie więc nie mogę się doczekać aż będę mogla je wytestować.
Anna (2018-11-19 14:08:24)
Joanna BOTANICALS For Home Spa
Zeataw Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA wydaje się ,jak skrojony dla mnie na miarę.Po 40- stce zdecydowanie trzeba się odmładzać i regenerować.Poza tym moja skóra jest bardzo sucha ,a szczególnie nasila się to w okresie jesienno - zimowym. Czasami,ąż boli ,taka jest sucha i chropowata.Zdecydowanie obniża to jakość życia i sprawia duży dyskomfort. Widząc zestaw Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA bardzo się ucieszyłam, bo oprócz właściwości pielęgnacyjnych jest jeszcze w moim ulubionym fiolecie ,a zapach czarnej róży ,również należ do moich faworytów. Zdecydowanie ,więc jest to zestaw dla mnie,pod każdym względem.
gracja (2018-11-19 12:31:03)
konkurs
Dlaczego chciałabym wygrać zestaw kosmetyków, a chociażby dlatego, że jest jesień, chandra, smutno, a co tam i tak jest pięknie. I jak tu nie kochać jesieni? I znowu nadeszła... Z jednaj strony piękna, radosna i kolorowa, z drugiej smutna, ponura, deszczowa... Różnie bywa. Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą. No cóż latka lecą ale przecież każdy wiek jest piękny a co tam, ja mam i zawsze będę miała 20 lat, a reszta to doświadczenie a poza tym KOCHAJĄCE SERCE JEST ZAWSZE MŁODE Staram się znaleźć czas dla swojej urody bardzo lubię dbać o siebie a codzienny makijaż to podstawa bez niego czuję naga Jestem typową kobietą bardzo dbam o siebie na co dzień i chcę wyglądać zawsze dobrze być zawsze zadbana najważniejszym elementem w procesie dbania o cerę jest systematyczność przede wszystkim oczyszczanie i nawilżanie skóry zaczynam zawsze od oczyszczania i odświeżenia skóry następnie przywracam balans skórze czyli tonik do twarzy który przywróci mi właściwe kwaśne pH i oczywiście makijaż lekki czy mocny to zależy od dnia Zdrowa i piękna cera to podstawa tego by czuć się dobrze i wyglądać wspaniale Jestem córką, mamą i babcią i często staję przed lustrem i uśmiecham się do siebie i myślę sobie jest ok Grażka każdy wiek jest piękny i należy starzeć się z godnością a to będzie dobry dzień Jeszcze mam dla Was jeden cudowny zwariowany pomysł -wjedź windą na ostatnie piętro najwyższego w mieście budynku i z góry popatrz na te maleńkie problemy u Twych stóp. Moja dewiza : bo jeżeli tylko zechcesz – osiągniesz wiele!
Aleksandra Włodarska-Polanbowska (2018-11-19 12:25:05)
Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA
Najchętniej wypróbowałabym zestaw Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA, ponieważ myślę, iż doznania zapachowe mogą okazać się naprawdę niepowtarzalne. Czarna róża brzmi intrygująco, kusząco i bardzo apetycznie, moje ciało otulone takim pięknym zapachem przetrwałoby ten jesienno-zimowy czas, który niestety nie powoduje u mnie dobrego samopoczucia. Ponadto takie pogody wpływają znacząco na stan mojej skóry, powodując nadmierne wysuszenie i utratę jędrności, a ten zestaw doskonale by się spisał jeśli chodzi o działanie w tym kierunku. Jestem pewna, że znacząco podniesie poziom nawilżenia mojej skóry, ujędrni ją i poprawi jej kondycję, a oryginalny zapach wprawi mnie w dobry nastrój. Po takiej kąpieli przy użyciu Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA poczuję się zrelaksowana, zadbana i piękna. Na długi zimowy zimowy wieczór idealne rozwiązanie, do tego ciepły koc i kubek dobrej, gorącej aromatycznej herbaty.
Ola (2018-11-19 12:21:26)
Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA
Chciałabym ten zestaw wygrać dla Mamy. Moja mama bardzo dba o siebie, stawia na jakość kosmetyków a i uwielbia wyraziste zapachy. Myślę, że byłby super prezentem po choinkę i wierzę, że mama podzieliłaby się ze mną i mogłabym też sama wypróbować. A przed 40-tką warto zadbać o siebie i swoją skórę by dłużej zachowała młodość.
Strona komentarzy 2 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar