2018-11-12

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa

Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o wyrafinowanym zapachu czarnej róży, o subtelnie słodkim zapachu mleczka owsianego oraz o nieoczywistym zapachu konopi.


Zapraszamy do konkursu, którym do wygrania mamy zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa.
 
 
 
 
 
 

Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Który zestaw chciałabyś wygrać i dlaczego właśnie ten?
 
 
Swoją odpowiedź prześlij na maila konkursyudziewczynpl@gmail.com W tytule maila proszę podać nazwę konkursu.
 
 
Comożna wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa: czarna róża, mleczko owsiane, konopie. W skład każdego zestawu wchodzą:
 
- balsam do ciała,
- żel pod prysznic,
- scrub do ciała,
- krem do rąk.
 
Opis nagród:
 
Joanna BOTANICALS For Home Spa CZARNA RÓŻA
 
Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o wyrafinowanym zapachu czarnej róży. Produkty działają regenerująco, przeciwstarzeniowo i nawilżająco na skórę, efektywnie opóźniając proces jej starzenia. Przeznaczone dla skóry suchej, okresowo przesuszonej, a także wymagającej skóry dojrzałej.
 
 
 
Joanna BOTANICALS For Home Spa MLECZKO OWSIANE
 
Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o subtelnie słodkim zapachu mleczka owsianego. Są to kosmetyki o działaniu odżywczym, idealne dla skóry zmęczonej, pozbawionej witalności i zdrowego blasku. Dla każdego rodzaju skóry wymagającej odżywienia i nawilżenia.
 
 
 
 
Joanna BOTANICALS For Home Spa KONOPIE
 
Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji ciała o nieoczywistym zapachu konopi. Są to kosmetyki o działaniu silnie nawilżającym i regenerującym, idealne dla skóry młodej, dla której nawilżanie jest najważniejsze w pielęgnacji.
 
 
 
 
 
Konkurs trwa od 13.11.2018 do 27.11.2018.
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Który zestaw chciałabyś wygrać i dlaczego właśnie ten?
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com;
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 13.11.2018 do 27.11.2018.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy kosmetyków Joanna BOTANICALS For Home Spa: czarna róża, mleczko owsiane, konopie.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (22)

Dorota (2018-12-14 13:28:43)
Wyniki
Kiedy można spodziewać się wyników?
Milena (2018-11-27 22:45:42)
Joanna BOTANICALS For Home Spa MLECZKO OWSIANE
Na początku moje serce skradł zestaw z czarną różą. Spodobała mi się elegancja jaką kryje w sobie ten zestaw. Zakładam też, że nie raz zachwycałabym się tym wyrafinowanym zapachem. Jednak potem sobie myślę "bądź dorosła! Nie patrz tylko na ładne opakowanie i zapach , ale głównie na właściwości!" A do mojej zmęczonej i suchej skóry najodpowiedniejszy wydaje się subtelnie słodki zestaw z mleczka owsianego. Oczami wyobraźni już widzę, jak otwieram po kolei scrub, balsam, żel i krem zachwycam się zapachem a następnie obserwuję efekty nawilżenia. :)
Iwko17 (2018-11-27 20:32:23)
Konopie
Choć konopia dla większości osób kojarzy się z czynś negatywnym wiem, że ma bardzo korzystne działanie na cerę. Po ciąż w młodym wieku moja skóra niestety nie wygląda tak dobrze jak cera moich koleżanek. Pamiętam, że dwie kreski na teście były dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Strach i biewiedza paraliżowały mnie na każdym kroku. Dziś wiem, że obawy były nieuzasadnione. Nie ma idealnego wieku by zostać mamą. Do tej pory jednak czuje dyskomfort, gdy ktoś bliżej mi się przygląda. Anemia niestety bardzo wysuszyla moją skórę. Chciałabym wygrać ten zestaw by móc ją odżywić . Na pewno poprawiłoby to moją samoocenę, a sądze, że jest to bardzo ważne dla każdej mamy.
katarzyna (2018-11-27 17:21:10)
Joanna BOTANICALS For Home Spa MLECZKO OWSIANE
Chciałabym wygrać zestaw mleczko owsiane ponieważ odżywiłby moją zmęczoną ,szarą pozbawioną blasku skórę w tym najwspanialszym, ale najtrudniejszym czasie macierzyństwa, gdzie trudno mi odpowiednio zadbać o skórę.
Iwona S. (2018-11-27 12:33:50)
Spa Czarna Róża
Ja, niepoprawna miłośniczka róż, która usiłuje wyhodować w swoim ogrodzie przeróżne och odmiany, która latem ma wiecznie pokłute ich kolcami ręce, nie mogłabym wybrać innego zestawu niż Spa Czarna Róża. Te kwiaty są wokół mnie od zawsze. I wszędzie. na moich ubraniach, kubkach, talerzach. Nawet, gdy laurki od dzieci dostaję, to są na nich róże. Konfitura do herbaty? Tylko różana. Czy nie mam dosyć? Nigdy! To królowe kwiatów i żadne inne nie są tak piękne jak one. I użyczają swojej królewskości kosmetykom . Dlatego chciałabym ten - iście królewski zestaw.
Aneta (2018-11-27 11:57:57)
Spa Czarna Róża
Muszę przyznać ,że wybór był naprawdę dość trudny. Jednak moje serce skradła czarna róża , może dlatego że róże to od zawsze moje ulubione kwiaty .Na co dzień jestem zapracowaną mamą , 4-letniej Wiktorii. Mam dwa ulubione momenty , kiedy mogę odpocząć 1-Czytanie 2- Relaksująca kąpiel , najlepiej trwająca godzinę(niestety nie zawsze to możliwe). Myślę jednak że , zestaw z czarną różą sprawiłby że moja kąpiel stałaby się relaksująca trwając przysłowiowe 5 minut.
Anna (2018-11-25 07:59:22)
Mleczko o zpachu Czarnej Róży
Byłby to idealny prezent dla mojej mamy. Nie stać jej na wyjazd do SPA i miałaby swoje własne SPA w domu.
Łuki (2018-11-24 23:29:40)
Mleczko owsiane
zestaw z mleczkiem owsianym byłby idealnym prezentem dla mojej kochanej żony :)
patrycja (2018-11-24 13:46:12)
Spa mleczko owsiane ;*
Chciałabym wygrać zestaw Spa mleczko owsiane, a dlaczego ? ponieważ ten zestaw jest idealnie dla mojej skóry, gdyż mają zapach słodki taki jak ja uwielbiam i jeszcze w zestawie do tego zapachu ma działania odżywcze co do skóry przemęczonej czyi idealny strzał dla mnie.
Suziii (2018-11-21 20:33:54)
Konopie
Choć czuję się typową chłopką, nie wstydzę się tego. Rano co świt, wstaję pełna nadziei na nowy, piękny dzień, zakasam rękawy, idę wypuścić kury, dać im jeść, wyrywam z rozkoszą chwasty, pielę grządki z bratkami i różami. Doję kozy na polu, wcinam brudną od ziemi kalarepę. Gonię zające i sarny, aby choć przez chwilę poczuć tak jak one, pęd wiatru i bezgraniczną, czystą wolność. Koszula flanelowa, ogrodniczki i kalosze, to mój ubiór co dni. Włosy w kitkę i do dzieła, bo zwierzaki nie poczekają, aż się lepiej ubiorę czy umaluję. Nie pamiętam, kiedy miałam na sobie tusz do rzęs,czy pomadkę. Zapomniałam jak to jest spryskiwać się perfumami, czy układać włosy…Zwykłe mydło i woda muszą wystarczać. Czy zwykła pannica ze wsi ma szansę na bycie piękną i podziwianą, nie tylko przez… krowy :)?? Chciałabym znowu umalować się jak dawniej :)…Pozdrowienia ode mnie i od krówek ??
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar