2018-11-05

Zakończone

Konkurs Twój sposób na jesienne wieczory

Mimo, iż za oknem wciąż piękna, polska jesień, długie wieczory nastrajają do przesiadywania pod ciepłym kocykiem z  czymś pysznym i rozgrzewającym w kubku.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym mamy do wygrania Idealny zestaw od ZasmakujRadości.pl 
 
 
 
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Twój sposób na jesienne wieczory.
 
 
Swoją odpowiedź prześlij na maila konkursyudziewczynpl@gmail.com W tytule maila należy podać nazwę konkursu. 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy nagród od ZasmakujRadości.pl. Każdy zestaw składa się z:
 
- pledu Miss Lucy Oslo (150x200 cm),
- kubka Florina Dukato.
 
 
Nagrody mogą się różnić kolorystycznie od tych przedstawionych na zdjęciu. 
 
 
 
 
 
 
 
Opis nagród:
 
Na jesienne wieczory – idealny zestaw od Florentyny
Florentyna proponuje pełen uroku zestaw, który umili długie, jesienne wieczory. 
 
Koc Miss Lucy Oslo – wprowadzi do mieszkania ciepły i przyjemny nastrój, a jednocześnie stanowił będzie niezwykle eleganckie uzupełnienie aranżacji. Jest wyjątkowo miękki i przyjemny; obszyty polarem, który doskonale zatrzymuje ciepło. Drugą stronę dzianiny obszyto materiałem imitującym futro. 
 
Wyjątkowa faktura sprawi, że nawet najprostsza sofa nabierze unikalnego charakteru. Dzięki dużemu rozmiarowi, koc sprawdzi się idealnie również jako narzuta na łóżko.
 
Tkanina hamuje gromadzenie się kurzu i roztoczy, dlatego może być użytkowana przez dzieci i osoby o wrażliwej skórze. Koc jest wolny od szkodliwych barwników i bezpieczny dla zdrowia. Łatwy w pielęgnacji, nie skurczy się i nie spłowieje, pod warunkiem, że wypierzesz go w temperaturze 40oC. 
 
Kubek Florina Dukato – to harmonijne połączenie nowoczesnego wzornictwa z tradycyjną formą i elegancką kolorystyką. Subtelne ciepłe kolory zyskały dodatkowo fakturę nieco spłaszczonych plastrów miodu. Kubek jest wykonany z wysokiej jakości porcelany, odpornej na uszkodzenia i wyszczerbienia, można więc korzystać z niego bardzo intensywnie. Kubek Dukato jest odporny na wysokie temperatury – można bezpiecznie myć go w zmywarce. Kawa czy ulubiona herbata zaparzone w takim kubku to idealny pomysł na chwilę przyjemności.
 
Konkurs trwa od 06.11.2018 do 20.11.2018.
 
 
Sponsor nagród:
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Twój sposób na jesienne wieczory” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:
 
 
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com;
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 06.11.2018 do 20.11.2018.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy nagród od Florentyny. Każdy zestaw składa się z:
- pledu Miss Lucy Oslo (150x200 cm),
- kubka Florina Dukato.
Nagrody mogą się różnić kolorystycznie od tych przedstawionych na zdjęciu. 
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora, na stronie portalu udziewczyn.pl oraz na forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (49)

Redakcja (2019-01-14 23:09:48)
Rozwiązanie
Tutaj jest rozwiązanie konkursu http://www.udziewczyn.pl/Artykul/23708/Rozwi%C4%85zanie-Konkursu-Tw%C3%B3j-spos%C3%B3b-na
teresa (2019-01-12 17:36:37)
wyniki
zlokalizował ktoś wyniki konkursu ?
Redakcja (2018-12-24 14:39:57)
Rozwiązanie
Tutaj znajduje się rozwiązanie konkursu: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/23708
kasia (2018-12-21 21:46:43)
wyniki
czy ktoś może podac link do wyników
ania (2018-12-17 22:31:18)
konkurs
trochę kiepsko z tą komunikacją,czyżby konkurs rozpisany na potrzeby pozyskania danych....
Monia (2018-12-11 21:14:47)
Wyniki konkursu
Mogę wiedzieć, czy są już wyniki konkursu.
udziałowiec (2018-12-04 19:50:21)
wyniki
nie mogę zlokalizować wyników konkursu :(
Pola89 (2018-11-20 16:51:16)
Jesienne wieczory
Jesień niczym paleta barw od zieleni przez czerwień i brąz. Dla jednych magiczny wstęp do zimy dla innych czas pochmurnych smutnych dni. Dla mnie te dni nigdy nie były smutne. Czekałam na te wieczory całe lato. Wtedy bowiem mój ukochany dziadek zawsze zakrzątany w swych pracach znajdował czas by wieczorem przy kubku ciepłego kakao i blyskajacych plomykach z pieca opowiadać swej wnuczce najpiękniejsze historie o naszych przodkach o których już tylko on z całej rodzinie mógł wiedzieć o pięknych wspomnieniach swojego dzieciństwa, o tradycjach i zwyczajach. Najpiękniejsze były bajki wymyślne przez niego na poczekaniu niekiedy powtarzane kilkukrotnie pod rząd tak wielki bowiem budziły mój entuzjazm. Nigdy nie zapomnę tych wspaniałych chwil. Do dziś jesień jest dla mnie najpiękniejsza pora roku.
Wioleta D. (2018-11-19 15:47:46)
Jesienne złote rady Wioli i jej piękne porady
Jesienią i zimą częściej dopadają mnie spadki nastroju, wszystko przez brak słońca, który daje się we znaki. Moim sposobem na pokonanie jesiennej chandry jest szczególna troska o swoją skórę i ciało.Mam kilka sprawdzonych trików, żeby te długie wieczory spędzać w idealny dla mnie sposób i stworzyć w swoim zapleczu domowe SPA i odrobinę relaksu.Połączenie przyjemności z pożytecznym. Oto mój przepis na zadbanie o nasz kobiecy look: A) Bieganie w deszczu i ciemności nie należy do moich ulubieńców, ale dzięki regularnej aktywności fizycznej mam więcej energii i lepszy nastrój. Ponadto udowodnione jest, że aktywność fizyczna w umiarkowanym stopniu sprzyja korzystnie również na naszą skórę i dobry wygląd. Zatem do dzieła, na nic zdadzą się kosmetyki za miliony monet ,kiedy nie zapewnimy sobie odrobiny ruchu. B)Mój jesienny jadłospis jest zawsze bogaty w to, czego brakuje naszemu organizmowi po lecie. Mowa tutaj o wspomnianych już witaminach: A, B i D, a także cynku i żelazie. Jem dużo owoców i warzyw, szczególnie tych sezonowych, na przykład dyni. Nie zapominam również o produktach, które poprawiają przemianę materii i oczyszczają organizm z toksyn, jednocześnie poprawiając kondycję naszej skóry. W mojej diecie orzechy, płatki owsiane, miód są numerem jeden. Ponadto nie wyobrażam sobie chłodnych dni bez ciepłych herbatek z dodatkiem aromatycznych i zdrowych przyprawy takich jak kurkuma, cynamon i imbir. Jesienno-zimowy czas sprzyja kocykowemu lenistwu! Jednak z dodatkiem gorących napojów lub zup dbamy również o stan naszej skóry! C) Dobry ubiór w ten chłodny czas to podstawa. Zatem rękawiczki, szale wchodzą w ruch, a co za tym idzie dbają o nasze powierzchnie skóry, która jest szczególnie narażona na wiatry i przymrozek. taka prosta czynność życiowa , a zarazem jakże skuteczna przed podrażnieniami naszej skóry! D) D jak brak witaminy, która jesienią i zimą jest bardzo uboga za sprawą mniejszej ilości słonka. Zatem włączam tutaj suplementy, które zapewniają komfort dla mojej skóry. Wiatmina D, B i A jest niezbędna w tym ciężkim dla nas okresie. E) Głębokie nawilżanie i natłuszczanie naszej skóry to must have dla pielęgnacji naszej skóry. Zaopatrzmy się zatem kobietki w sprawdzone marki kosmetyków i nie szczędźmy w tym okresie na pudełeczkach mocy zawartych w składzie kremów do twarzy, rąk, stóp i ciała. Myślę, że te 5 złotych jak kolor liści jesienną aurą zasad zapewni nam wspaniały rezultat, aby przetrwać ten leniwy i trudny czas...Zaś na wiosnę będziemy przygotowane na to , aby podbijać świat, a nasza skóra tylko potwierdzi naszą dobrą kondycję :)
Wariax (2018-11-16 17:26:16)
Jesień nie jest taka zła!
Na jesienne wieczory spacery po parku gdzie jest kolorowo od liści i światełek, lubię ciepłą herbatke z rodzinką i każdy siedzi z uśmiechniętą minką. :)
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar