2018-08-13

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy od firmy Florentyna

Pościel satyna Giardino Majolica nawiązuje wzornictwem do tradycji tworzenia ceramiki. Autorskie, kunsztowne zdobienia przypominają te z luksusowych naczyń, czy kafelków. Dwustronny wzór pozwala na stworzenie dwóch różnych aranżacji w sypialni. Z jednej strony biel łączy się z niebieskim motywem dekoracyjnym, z drugiej natomiast króluje niepodzielnie jednolity, elegancki granat (z odcieniem grafitu) w maleńkie wzorki. 


Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy pościeli od firmy Florentyna.
 
 
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Na co zwracasz uwagę przy kupnie pościeli? Uzasadnij.
 
Wygrają dwie najciekawsze odpowiedzi. 
 
 
Odpowiedź prześlij na maila konkursyudziewczynpl@gmail.com. 
 
W tytule maila podaj nazwę konkursu.
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy dwa zestawy pościeli od firmy Florentyna.
 
W każdy zestaw wchodzą:
 
- pościel w rozmiarze 160x200 cm (poszwa na kołdrę) oraz 70x80 cm (dwie poszewki na poduszki) – pościel Miss Lucy satyna Giardino, wzór Majolica

- komplet poduszek dekoracyjnych Majolica.
 
 
 
Opis nagród:
 
Pościel jest uszyta z satynowej bawełny, która wyróżnia się cudowną miękkością, a w zetknięciu ze skórą daje wrażenie przyjemnego chłodu. Ważne jest, żeby przed snem obniżyć temperaturę ciała, bo to wpływa na jakość odpoczynku. 
 
Pościel Giardino Majolica wyróżnia się też wytrzymałością gwarantującą długotrwałe użytkowanie. Posiada Certyfikat Oeko-Tex, który informuje o braku jakichkolwiek szkodliwych substancji w tkaninie (zero chloru, pestycydów, szkodliwych barwników, czy metali ciężkich). Biorąc pod uwagę fakt, że w pościeli spędzamy ponad 1/3 życia – to bardzo ważny wyróżnik.
 
 
Ci, którym przypadnie do gustu wzór Majolica, mogą sięgnąć po inne produkty z tym wyjątkowym dekorem. Doskonałym uzupełnieniem aranżacji sypialni lub salonu będą poduszki dekoracyjne Majolica. Jedna z poszewek to dekoracja na białym tle, druga jest gładka (morski niebieski). 
 
W kuchni natomiast idealnie sprawdzą się naczynia emaliowane Florina by Emalia Polska Pleszew.
 
Wszystkie produkty z kolekcji Majolica dostępne są w sklepie internetowym www.zasmakujradosci.pl. 
 
 
Konkurs trwa od 13.08.2018 do 27.08.2018.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj zestawy od firmy Florentyna” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Na co zwracasz uwagę przy kupnie pościeli? Uzasadnij."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com;
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 13.08.2018 do 27.08.2018.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony dwóch zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. dwa zestawy pościeli od firmy Florentyna
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora, na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (38)

Redakcja (2018-09-03 22:43:04)
Rozwiązanie
Wyniki pojawią się w osobnym poście w kategorii konkursy, podkategorii rozwiązania http://www.udziewczyn.pl/Kategoria/Rozwi%C4%85zania
Konkursowiczka (2018-09-03 10:29:25)
Pytanie
Czy wyniki pojawiają się pod tym postem?
Kasia (2018-08-27 22:10:55)
Na dobry sen
Pościel w czasie snu powinna być naszym sprzymierzeńcem, miękko układać się na ciele, dawać poczucie komfortu i zadowolenia, w żadnym razie nie powinna stanowić dyskomfortu w czasie nocnego wypoczynku.
Natalia (2018-08-27 13:43:18)
Moja pościel- moja wizytówka domu
Odpowiedź jest prosta Kupując pościel często zwracam uwagę na jej kolor, wzór i materiał. Są to ważne elementy. Zwracam uwagę czy poszewki są zapinane na guzik, czy na zamek. Wiadomo , że praktyczniejszy jest zamek lub zatrzaski od zwykłych guzików. Szwy - to co jest istotne- muszą być obszyte laminatem- wtedy żadne pranie im nie straszne. I niezwykle ważne. Kupuję pościel w zestawach. Zawsze musi to być poszwa na kołdrę i na dwie poduszki. Pościel krochmalę- wyniesione od Babci i tego się trzymam, pościel nie musi być "markowa" żeby pięknie wyglądać. Pościel musi być czysta , pachnąca i wykrochmalona. To pod nią ja śpię, moja rodzina i moim goście. Jeśli pościel jest przy tym dobra gatunkowo- gwarantuje to dobry sen. A przecież to bardzo ważne. W sypialni regenerujemy się . W sypialni odpoczywa nasze ciało...Nie tylko na wygodnym łóżku ale w dobrej pościeli.
Danka (2018-08-26 10:12:40)
Ponad czasowa
Mam w swej szafie same satynowe pościele a to dlatego bo są mocne i przyjemne w dotyku ,nie gniotą się a po praniu koloru nie tracą .Wyglądają elegancko a ja lubię elegancję.Polubiłam te pościel gdy dostałam jedną w prezencie ślubnym 40 lat temu i miałam ja przeszło 20 lat.
Arkadiusz Białkowski (2018-08-26 01:44:46)
Spokojny sen
Kupując pościel zwracam uwagę na jej delikatność i jakość. Koniecznie musi być przyjemna w dotyku, lekka i dawać poczucie komfortu podczas snu. Materiał pościeli musi być wysokiej jakości, antyalergiczny i wolny od szkodliwych dodatków a kolor uspakajający.
Magda (2018-08-25 15:03:22)
komfort
Skoro mam krótko pisać dziś, od razu swa wyrażę myśl. A oto ona: gdy kupuję pościel, Zwracam uwagę czy wygodnie będziemy mieć w niej ja i moi goście. Czy luksusowa jest i jedwabna, I czy wygodnie będzie mieć w niej postać moja zgrabna. Jak również kto ją wyprodukował I czy wiele materiału przy tym nie zmarnował. Patrzę na producenta Pościeli dla starca jak i adolescenta. Jak również czy jest wystarczająco ciepła Bo jak jest zbyt ciepła, czuję się jakbym trafiła do piekła. Tak więc musi być także dość przewiewna, Ale nie zbyt cienka bo mi zimno i jestem wtedy gniewna. Czy szybko w niej zasypiam Bo jak nie dosypiam to się wszystkiego czepiam Bo jestem w złym nastroju W swoim codziennym znoju. Czy ma odpowiednie rozmiary Bo pościeli dobry rozmiar czyni właściwe czary Bym dobrze spała I w łóżku przed zaśnięciem przysmaki chrupała. Ponadto patrzę na cenę - Droga pościel podwyższa moją samoocenę Bo śpię luksusowo I wybieram pościel z głową By mi do kołdry pasowała I od pierwszych chwil oczarowała.
Ewa (2018-08-25 11:29:30)
Piękne sny
W pięknej pościeli piękne sny. Dlatego moja pościel musi zaspokajać moje poczucie piękna i elegancji oraz wpisywać się w wystrój sypialni. Równie ważna jest jakość tkaniny, z której jest uszyta. Tkanina powinna być miękka, otulająca, przyjemna w dotyku i zapewniać dobrą jakość snu. Jednocześnie musi gwarantować wytrzymałość w użytkowaniu. A gdyby jeszcze była z satynowej bawełny, to piękne sny gwarantowane.
Michał (2018-08-24 20:03:55)
komfort
Przede wszystkim aby zapewniała oddech. Lubię chłód i to jest dla mnie najważniejsze - żeby się nie udusić podczas snu :)
Kaśka (2018-08-24 00:05:48)
Jakość!!!
Muszę dotknąć i już wtedy mam pewność, że nie rozpuści się po praniu :-) Dotyk dotyk i jeszcze raz dotyk!!!
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar