2018-02-28

Zakończone

Konkurs ASCOLIP – wygraj niesamowite głośniki bluetooth z radiem i mp3

Tagi: nagrody

ASCOLIP to wysokowydajna liposomalna witamina C, w opatentowanej technologii LIPOSHELL®. Zastosowanie technologii LIPOSHELL® pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej wydajności w transporcie witaminy C do organizmu. Liposomy LIPOSHELL® to maleńkie nośniki o średnicy 170 nanometrów +/- 15%. Wykazują one podobieństwo do błon komórkowych w organizmie ludzkim, dzięki czemu są nietoksyczne, biozgodne, nieimmunogenne i umożliwiają łatwe wnikanie witaminy C do wnętrza komórki. Zawarta w preparacie ASCOLIP liposomalna witamina C chroni komórki przed stresem oksydacyjnym; wspomaga produkcję kolagenu, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie skóry, kości, naczyń krwionośnych, dziąseł i zębów; zwiększa przyswajanie żelaza; pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego; pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego; przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

 
Jedna saszetka preparatu ASCOLIP zawiera 1 000 mg witaminy C. Suplement diety ASCOLIP jest dostępny w sklepach zielarskich, sklepach ze zdrową żywnością oraz sklepach i aptekach internetowych, w cenie ok. 96,00 zł za opakowanie  zawierające 30 saszetek, co wystarcza na miesięczną kurację.
 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy głośniki bluetooth z funkcją radia i mp3. Głośniki są dostępne w różnych kolorach i będą wysyłane losowo.
 

Co trzeba zrobić?
 
ASCOLIP to wysokowydajna, liposomalna witamina C w opatentowanej technologii LIPOSHELL®. Opisz, jakie są Twoje sposoby na ochronę organizmu przed stresem oksydacyjnym. 
 
Odpowiedź należy przesłać na maila konkursyudziewczynpl@gmail.com W tytule maila proszę podać nazwę konkursu. 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 głośniki bluetooth z funkcją radia i mp3. Głośniki są dostępne w różnych kolorach i będą wysyłane losowo. 
 
 
 
 

Konkurs trwa od 28.02.2018 do 15.03.2018.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs ASCOLIP – wygraj niesamowite głośniki bluetooth z radiem i mp3 ” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Opisz, jakie są Twoje sposoby na ochronę organizmu przed stresem oksydacyjnym."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com;
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 28.02.2018 do 15.03.2018.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 głośniki bluetooth z funkcją radia i mp3.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora i na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (15)

Patifitness (2018-03-15 12:15:35)
Konkurs
Moim sposobem na przezwycięzenie tej doleglizowści to przede wszystkich spożywanie odpowiednich produktów zdrowych, które nie pogorszą stanu. PO prostu odpowiednia dieta, która pomoże w przyzwycięzeniu
Izabela B. (2018-03-15 11:49:08)
Konkurs
Moim sposobem jest codziennie picie ok 1-2l wody i granie na komputerze.
mika19 (2018-03-13 23:08:48)
konkurs
(motywacja +wiedza) x wysiłek +wytrwałość do kwadratu = SUKCES Wygrały marzenia...
Magdalena Mroczek (2018-03-12 20:46:24)
Konkurs ASCOLIP – wygraj niesamowite głośniki bluetooth z radiem i mp3
Opisz, jakie są Twoje sposoby na ochronę organizmu przed stresem oksydacyjnym? Przede wszystkim niezawodnym sposobem na stres jest uśmiech oraz codzienne spacery np.do lasu.W lesie bardzo się odprężymy i wyciszymy,słuchając śpiewu ptaków, jednak gdy nie mamy takiej możliwości wyjść do lasu,ponieważ mieszkamy w mieście i nie mamy takich warunków,zawsze możemy włączyć sobie relaksacyjną muzykę,i poczujemy się jakbyśmy byli naprawdę w lesie.Musimy zdrowo się odżywiać (zdrowa dieta jeszcze nikomu nie zaszkodziła,a daje korzyści). Zdrowy tryb życia jest również bardzo ważny.Nigdy nie używajmy używek,gdyż możemy się uzależnić i dopiero wtedy będziemy mieli problemy,aby z nich zrezygnować.Musimy być zawsze uśmiechnięci,korzystać z życia z całych sił,i nigdy się nie poddawać. Gdy będziemy mieli takie pozytywne nastawienie, będziemy czuli się zmotywowani i pełni energii.Zawsze sobie poradzimy,nic nie stanie nam na przeszkodzie.Wszystko zależy od naszego nastawienia. Powinniśmy jak najczęściej sięgać po owoce i warzywa Świeżo wyciśnięty sok z marchwi lub pomarańczy jest taki pyszny,ale ile ma witamin.Samo zdrowie .Z uśmiechem powinniśmy witać każdy kolejny dzień,bez żadnych smutków. Nie zaszkodzi też medytacja,powinna nas odprężyć i chociaż na chwilę zapomnieć o problemach jakie nas otaczają.Moja mama zawsze mówiła że jak codziennie wypijemy wodę z cytryną to ograniczymy stres,który w nas ciągle siedzi.Ostatnim sposobem na ochronę przed stresem jest sen,ponieważ wyspany człowiek to zadowolony człowiek.
annakol77@wp.pl (2018-03-12 09:57:53)
live
sposobem na stres jest medytacja jakże prosta i skuteczna oraz codzienna dawka wody z cytryną
Gosia (2018-03-12 08:06:43)
konkurs ASCOLIP
Dla mnie i mojej rodziny niezawodnym sposobem na radzenie sobie ze stresem oksydacyjnym są spacery do lasu. Dla mnie i mojej rodziny niezawodnym sposobem na radzenie sobie ze stresem oksydacyjnym są spacery do lasu... Wzbijające się ku niebu korony majestatycznych drzew To widok, który przy każdym spojrzeniu relaksuje mnie Jeśli tylko w lesie zwolnimy kroku, to dostrzeżemy ogrom jego uroku Oczaruje nas głębia zieleni, miękkość mchu Uwiedzie zapach malin, jeżyn, poziomek i jagód Wszystkie te owoce to wspaniałe ozdoby lasu Tak często mijamy je obojętnie, a wystarczy przystanąć i powiedzieć sobie:” Jak tu pięknie”! Ja często wraz z całą rodziną urządzam długie leśne spacery Wpływa to dobrze na wszystkie życia sfery Najmłodszych uczy, czym jest piękno natury Dorosłym odwieczną prawdę pokazuje, że zarówno oko, jak i dusza człowieka najprostszym pięknem się raduje.
dawid (2018-03-11 11:29:02)
konkurs ASCOLIP
zdrowa dieta oraz zdrowy tryb życia bez używek
Natalia (2018-03-08 22:37:40)
''KONKURS''
Hmm, poważny temat, aczkolwiek moim niezawodnym sposobem na stres jest stosowanie odpowiedniej diety, wysiłek fizyczny w postaci np. treningu na siłowni czy relaksacyjna muzyka. Po takiej ''terapii'' jestem pozytywnie zmotywowana i pełna energii. Kiedy napotkam na jakiś problem, przeszkodę, oda razu sięgam po niezastąpione owoce i warzywa. Świeżo wyciśnięty sok z marchwi lub pomarańczy mhhmm, pycha ! Smutki i stres od razu wyrzucam w zapomnienie i z uśmiechem witam nowy dzień :)
Łukasz.T (2018-03-07 21:37:39)
Konkurs ASCOLIP
Pomarańczowe produkty jak marchew, batat, dynia, melon kantalupa zawierają dużą dawkę karotenoidów. Dla przykładu wyciśnięty sok z marchwi to bomba antyoksydantów. Jedna szklana soku z marchwi to dzienna dawka zapotrzebowania na witaminę A, 30% na witaminę C oraz 20% na potas. Owoce cytrusowe zawierają kwertycynę, silny flawonoid
Kamila (2018-03-07 20:48:11)
Konkurs ASCOLIP
Moim sposobem na odporność jest ciepłe ubranie, uśmiech i duże owoców i warzyw w diecie :)
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar