2017-09-22

Zakończone

Konkurs Sephora Mask Party Wygraj zestaw masek

Przed Tobą wielkie wyjścia na ważna imprezę? A może szukasz idealnego zestawy masek do pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp, włosów ...

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy maski Sephora
 
 
Co należy zrobić?
 
 
W komentarzach pod konkursem skomentuj:

Mój czas na maseczkę ... Skomentuj. 
 
 
Co można wygrać?
 
 
Do wygrania mamy:
 
I nagrodę główną - idealny zestaw przed imprezą - zestaw siedmiu masek Sephora Mask Party. 
 
W skład wchodzą:
 
- matująca maska do twarzy zielona herbata,
- plaster na nos z aktywnym węglem,
- perłowa maska pod oczy,
- nawilżająca maska na usta - róża,
- maska na dłonie - aloes,
- energetyzująca maska do twarzy - granat,
- relaksująca maska do stóp - lawenda.
 
II nagroda:
 
- maska do włosów Sephora Collection - masło Thea zwiększające odporność na uszkodzenia,
 
III nagroda:
 
- maska do włosów Sephora Collection -  jagody Acai chroniące kolor 
 
 
 

Konkurs trwa od 22.09.2017 do 08.10.2017.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Sephora Mask Party Wygraj zestaw masek” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Mój czas na maseczkę ... Skomentuj.
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9.  w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20897.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 22.09.2017 do 08.10.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca oraz wyróżnionych dwóch Uczestników. Wyłonienie zwycięzcy oraz wyróżnienie Uczestników zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. I nagrodę główną - idealny zestaw przed imprezą - zestaw siedmiu masek Sephora Mask Party
II nagroda - maska do włosów Sephora Collection - masło Thea zwiększające odporność na uszkodzenia,
III nagroda - maska do włosów Sephora Collection -  jagody Acai chroniące kolor 
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej:  konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (56)

Basia Grieger (2017-10-08 23:54:14)
dopowiedzenie
W miejsce znaków zapytania powinny wyświetlać sie w mojej odpowiedzi konkursowej usmiechniete minki
Basia Grieger (2017-10-08 23:50:10)
odpowiedz
Mój czas na maseczkę to chwila relaksu i pielęgnacji - polaczenie przyjemnego z pożytecznym, uważam go za staly punkt każdego weekendu, jest rytualem wręcz koniecznym! Moje wlosy i dlonie potrzebują odżywienia i nawilżenia, a moja cera odmlodzenia i oczyszczenia ?? Maski doskonale potrafią zadbać o moje ciało, dbam wiec o to, by czasu na ich aplikację nigdy mi nie brakowało! ?? Jest to czas tylko dla mnie, co sprzyja wyciszeniu, a zarazem prawdziwemu upiększeniu ??
Ewanna (2017-10-08 23:37:48)
maseczka
Pani, która kiedyś grała Pelagię w "Niewinnych czarodziejach" Wajdy (uwielbiam ten film), powiedziałą, że kazda kobieta powinna mieć codziennie 30 minut dla siebie. Wojna, dziecko, mąż, wszystko poczeka. Albo - jeśli nie poczeka - to te 30 minut już naprawdę nikogo nie zbawi... I to jest właśnie "TO" 30 minut. Na kawę, na kilkadziesiąt stron książki, na maseczkę właśnie... Więc się zamykam, choć nie na klucz. Wkładam słuchawki z plumkaniem (jest coś takiego ambientowego, co się nazywa muzyką dla lotnisk) i odlatuję. Książka, gazeta, komórki odnawiają się aż miło. Kiedyś myślałam, że takie rzeczy, to tylko wieczorem. Pewnie jest jakaś teoria biologiczna, która to potwiedza albo temu zaprzecza. Z czasem (z wiekiem :) ) okazało się, że to może być kazda chwila i niekoniecznie należy czekać na wieczór. Samotne przedpołudnie może być równie miłe...
Iwa90 (2017-10-08 20:47:25)
konkurs
Mój czas na maseczkę muszę dobrze rozplanować. Mając małe dziecko nie mogę sobie pozwolić na urządzanie domowego SPA kiedy tylko chcę. Kiedy w końcu uda mi się zamknąć na dłuższą chwilę w łazience staram się ten czas wykorzystać jak najlepiej. Jest to dla mnie czas wyjątkowy, pełen relaksu i odprężających zapachów.
gg18 (2017-10-08 18:34:44)
konkurs
Mój czas na maseczkę... - przemiana bestii w piękną w jedną chwileczkę.
aducha6662 (2017-10-08 12:08:54)
konkurs
Mój czas na maseczkę ... to czas tylko dla mnie. To czas, w którym zamykam się w łazience, zapalam zapachowe świece i urządzam sobie małe domowe SPA. Nie mam pola manewru jeśli chodzi o porę dnia, robię to wieczorem, gdy mój synuś już śpi. Uwielbiam te swoje małe rytuały wieczorne, które zarezerwowane są tylko dla mnie :)
Agata17ko (2017-10-08 10:37:44)
Maseczkowe wytchnienie
W maseczce zazwyczaj wyglądam jak kosmita, Wtedy na mój widok maż z domu "pita" Ucieka tak szybko aż się za nim kurzy, Jednak po powrocie się całkiem rozchmurzy! I choć wyglądam w maseczce jak ufoludek odrobinę, Zawsze mam przy tym uśmiechniętą minę, bo zapach jest nieziemski i cudowny, a efekt po prosty naprawdę wymowny! Te chwile wytchnienia gdy w domu nikogo nie ma Zapach który porusza zmysły i gdy niedoskonałości na twarzy się rozprysły! Rano, wieczorem - nie ma znaczenia Zawsze jest to chwila wytchnienia! agata.17ko@wp.pl
kiki (2017-10-08 06:45:00)
Moj czas na maseczke
Moj czas na maseczke jest wtedy kiedy wszyscy spia, a ja nieśpie kombinujac jak byc z nia :) (maseczką) w
karolina25 (2017-10-07 23:26:01)
W maseczkach jest moc!
Mój czas na maseczkę to wieczorne chwile po ciężkim dniu poświęcone dbaniu o skórę i spędzanie z nią więcej czasu, ale także mój sposób na relaks, w którym koi się zmysły, odpręża i wprawia w błogi nastrój. To jest czas tylko dla mnie, bez telefonu i komputera. Rozprowadzam maseczkę, kładę się na kanapie w otoczeniu miękkich poduszek, włączam relaksującą muzykę i zamykam oczy. Jej delikatność i dobra jakość wystarczy na parę dni, by podkreślić w milszy sposób moją urodę, dodać jej energii i przywrócić blask. Maseczka pozwala się odprężyć i zrzucić stres, więc ma nie tylko dobroczynny wpływ na moją cerę, ale również na moje samopoczucie. Nie trzeba być rozrzutnym, lecz jedynie skłonić się do pomyślenia o sobie jak o kimś, kto zasługuje na wszystko, co najlepsze i najcenniejsze. W maseczkach jest moc!
Ewaa (2017-10-07 18:38:40)
Mój czas na maseczkę
Mój czas na maseczkę nie trwa krótką chwileczkę. To rytuał piękna i odprężenia, dzięki któremu spełniam o pięknym wyglądzie marzenia. Nakładam, dokładnie rozmasowuję, maseczki nigdy sobie nie żałuję. Gra muzyka, palą się świeczki, to czas na odbycie do wnętrza siebie wycieczki. Daleko są troski, daleko problemy, takich chwil My kobiety, dla siebie chcemy. To czas aby zmysłom przynieść ukojenie i gdzieś w dal odchodzi codzienne zmęczenie. Pięknie pachną, działają skutecznie - dzięki chwili na maseczkę można poczuć się bajecznie.
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar