2017-09-12

Zakończone

Konkurs Podróżuj z mapą firmy Navitel

Jesteś osobą, która uwielbia podróże? Ciekawi Cię Polska? Chcesz zobaczyć wszystko to, co piękne w naszym kraju? Uważasz, że Polska, ale również cały świat stoi przed Tobą otworem?

 
Zapraszamy do naszego konkursu, w którym mamy do wygrania vouchery na aplikację z mapą Polski.
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Jakie jest Twoje wymarzone miejsce na jesienny weekend z najlepszą przyjaciółką/najlepszym przyjacielem? Uzasadnij. 
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 voucherów na aplikację z mapą Polski z dożywotnią licencją.
 
 
 
Konkurs trwa od 12.09.2017 do 27.09.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Podróżuj z mapą firmy Navitel” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Jakie jest Twoje wymarzone miejsce na jesienny weekend z najlepszą przyjaciółką/najlepszym przyjacielem? Uzasadnij."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20845.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 12.09.2017 do 27.09.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 5 voucherów na aplikację z mapą Polski z dożywotnią licencją.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (38)

Maciej (2017-09-27 23:14:06)
Niezwykly Nałęczów
Moją najlepszą przyjaciółką jest moja żona, którą chciałbym zabrać na małą przygodę - weekend do Nałęczowa, gdzie moglibyśmy spędzić kilka nocy w domkach na drzewie. Ona jeszcze tego nie wie, ale planuję taki wypad zanim jeszcze urodzi się nam bobas - chcę aby zregenerowała siły i spędziła trochę czasu na łonie natury z dala od wszelkiej cywilizacji. Potrzebny nam jest ten moment, taka chwila dla nas dwojga, ten weekend byłby na pewno niezapomniany, szczególnie gdyby trafił się jakiś mały zwierz w pokoju ;) byłbym Jej rycerzem i obronił przed WIELKIM małym pajączkiem ;)
Natalia (2017-09-27 23:04:57)
Cudowny moment, urocza chwila - Solina
Najpiękniejszym miejscem w Polsce dla mnie jest zalew Soliński. Miejsce w którym na dwóch różnych końcach zapory możemy spotkać się z różnymi atrakcjami. W kilka chwil możemy zmienić otoczenie i znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Z jednej strony pyszne i smażone ryby, plaża i człowiek czuje się jak nad morzem, a z drugiej strony oscypki, owieczki i ciupagi. Do tego całość w pięknym klimacie bieszczadzkich gór. Jest to niesamowite przeżycie zarówno dla małych i dużych. Każdy znajdzie coś dla siebie, coś w czym zakocha się od pierwszego wejrzenia i będzie chciał wracać jak ja każdego roku.
Piotr R. (2017-09-27 18:56:06)
Cały Świat w Inwałd Park-u Miniatur !
Przepięknie położone miejsce ze wspaniałymi widokami i atrakcjami. Ciężko je znaleźć - bez dobrej nawigacji się nie obejdzie! Przejeżdżałem w pobliżu jadąc na spotkanie firmowe i rozmarzyłem się by zabrać tam żonę na rocznicę ślubu ( notabene 27 wrzenia ), a jak i żonę to i moje pociechy 7 i 11 letnie : w Parku miniatur możemy zwiedzić Cały Świat ! W jeden dzień :) Zwierzy Eifla skoczymy pod Big Bena i dalej na Mur Chiński -a wszystko kolejkami, rollercoasterami i zjeżdżalniami wplecionymi w otoczenie ... oj będzie się działo!
Daniel (2017-09-27 14:18:09)
Garaż Szwagra
Jednym z najbardziej wyjątkowych i magicznych miejsc do spędzania jesiennych wieczorów jest GARAŻ SZWAGRA. Garaż ten jest połączony z TAJNĄ piwniczką w której leżakują wina robione przez szwagra przez cały rok. W tym wspaniałym miejscu CZAS biegnie wolniej, ŻYCIE staje się piękniejsze a wszelkie troski i zmartwienia odchodzą w zapomnienie.
KrzysztofS (2017-09-27 11:00:40)
Jesienne wakacje
Najlepsze miejsce na jesienny wypad z kumplem wcale nie jest tak daleko. Ciche jeziorko w środku Polski, z małym domkiem i pomostem. Obserwacja złotej szaty drzew, odlatujących ptaków. Łowienie ryb. Wieczorne ogniska i gawędy przy dobrym jedzonku i jeszcze lepszym naturalnym popitku. A dotrzeć tam można tylko z najlepszą nawigacją pod słońcem.
Witalij (2017-09-27 10:35:07)
Do Grecji na greckie jesienne wakacje!
Grecja to moje wymarzone miejsce, ponieważ byłem tam 2 lata temu i do dziś mam niezapomniane wspomnienia, świetna pogoda, sceneria oraz atmosfera w gronie przyjaciela na pewno zły humor nie będzie doskwierał. Auto jest gotowe w drogę tylko dobrej nawigacji brak, a jak już będzie to ruszamy w świat :) O tak!
Anejank (2017-09-27 06:26:22)
Do Krakowa na obwarzanka !
Ja nie zamierzam na mój wymarzony weekend z moim mężem wybierać się na kraniec świata, bo zamierzamy wypocząć w królewskim mieście Krakowie zajadając się obwarzankami. Od dłuższego czasu planuję nasz wypad do Krakowa z prawie z pedantyczną precyzją, by poczuć w sobie krakowskie spełnienie. Najpierw odwiedzimy stare, dobrze znane, od lat niewidziane kąty, jak i te, na zwiedzanie których nigdy nie starczało czasu. Na początek Grodzka i Dom Matejki z imponującymi zbiorami militariów, rzemiosła artystycznego i zdobnych tkanin, które odnaleźć można bez trudu na obrazach Mistrza. Potem Rynek – najnowsza atrakcja miasta, której jeszcze nie widziałem - szlak z reliktami wczesnośredniowiecznej osady i cmentarzyska. Maleńki kościółek św. Wojciecha, na zawsze już pozostający w cieniu Bazyliki Mariackiej, skąd hejnał na cztery strony świata biegnie. Romański kościół św. Andrzeja i wreszcie świątynia Piotra i Pawła, w której murach brzmią jeszcze echa kazań ks. Skargi. Pospacerować Wiślaną, śladami młodego księdza Wojtyły, który przemierzał tę ulicę po stokroć, nosząc swe teksty do redakcji Tygodnika Powszechnego. Zachwycić się ekspresyjnym wizerunkiem Boga Ojca z witraża Wyspiańskiego u franciszkanów, zejść potem do krypt i w towarzystwie zmarłych przed stuleciami, zacnych obywateli miasta Krakowa, zadumać się nad przemijaniem i kruchością ludzkiego życia. Odwiedzić Dom Mehoffera, skąd malarz jakby na chwilę tylko wyszedł, Muzeum Wyspiańskiego, z dziełami artysty, bez którego kultura nasza o ileż byłaby uboższa. Legendarne Muzeum Manggha ze zbiorami Jasieńskiego, promujące japońską sztukę, kulturę i technikę. Zostało ono uznane za jedną z najciekawszych realizacji architektonicznych w Polsce po roku 1989. Bielany – koniecznie! Monumentalna, barokowa świątynia z eremami kamedułów. Odetchnąć tam od codziennego zgiełku, zostawić za progiem swoje kłopoty i kłopotki, posiedzieć z braciszkami i wspólnie pomilczeć o sprawach egzystencjalnych i eschatologicznych – to byłoby doznanie niezwykłe. Rejs po Wiśle z widokiem na górującą nad okolicą, majestatyczną bryłę tysiącletniego opactwa benedyktynów to kolejny punkt programu. Podniesione z ruiny, pieczołowicie odrestaurowane, zaprasza chętnych do zwiedzania i na rozwijające duchowość, prowadzące do osiągnięcia wewnętrznej harmonii, warsztaty. Pokłonić się prochom królów, wodzów i wieszczów na Wawelu i Skałce. Obejrzeć występ „wysepki w morzu bestialstwa, szarzyzny i łajdactwa”, jak barwnie określił Piotr Skrzynecki Piwnicę pod Baranami. A wieczorem zaszyć się w Jamie Michalika, by prawdziwie poczuć ducha dekadencji i młodopolskiej bohemy. A po paru głębszych rozejrzeć się, czy gdzieś obok „po wielkiemu cichu”, nie przemyka cień Mistrza Matejki, który mieszkał po sąsiedzku, „przez ścianę .” No i oczywiście klimatyczny Kazimierz, jako miejsce współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i polskiej, z synagogami, mykwą i cmentarzem. Niegdyś zaniedbany, dziś wraca do życia, a jego unikalna atmosfera sprawia, że staje się sercem nocnego Krakowa. Tuż obok Muzeum Etnograficzne – drugiej tak fantastycznie przemyślanej ekspozycji sztuki ludowej w Polsce, ze świecą szukać. Znajduje się tu największa w kraju kolekcja pisanek. A na deser wycieczka trabantem do Muzeum PRL-u. Meblościanka, kieliszek wódeczki na stojaka, kiszony ogóreczek na zakąskę - jeszcze nie byłem w tym skansenie, choć w zasadzie taki skansen każdy z nas miał kiedyś we własnym domu, a niektórzy noszą go do dziś w głowach pod postacią nostalgii. Kraków, piękny jak sen, moja miłość i moje marzenie. Królewski, magiczny gród, w którym na każdym kroku czuć powiew historii, w którym z szacunkiem odnoszą się do dziedzictwa po przodkach, którego tkanka miejska nie została zniszczona przez hordy barbarzyńców, z kamienicami, w których od pokoleń żyją te same rodziny. Miasto jakże inne, niż moje… Widzicie sami plan napięty nogi będą bolały, rower i dobra nawigacja GPS by się przydała !
hermanaa (2017-09-27 06:20:25)
Szwajnaria Mazowiecka
Czy w ogóle ktoś słyszał o Mazowieckiej Szwajcarii? Pewnie niewielu ?Ale jest taka piękna kraina! Większość mieszkańców Warszawy i okolic nie wie, że jest w województwie takie miejsce, w którym teren nie jest monotonną równiną, ale są wzgórza, kręte drogi, wąwozy, piękny widok na - tworzącą w tym miejscu zalew - Wisłę i meandrująca rzeka, której nazwa - Skrwa Prawa. Wszystko to znajduje się niedaleko od stolicy. Niecałe 2 godziny jazdy samochodem, na zachód od Płocka na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jeden z najładniejszych obszarów na terenie Mazowsza Tą piękną i urokliwą Mazowiecką Szwajcarię najlepiej zwiedzać rowerem bądź kajakiem. Rowerzyści mogą wyruszyć z Płocka szlakiem czerwonym, który biegnie od Płocka do Brudzenia, wzdłuż malowniczo meandrującej Skrwy, której brzeg miejscami wznosi się na prawie 30 metrów. Trasa ma 32 km. Niektóre odcinki mogą stanowić wyzwanie dla mniej wprawnych rowerzystów. Czekają na nich podjazdy, strome skarpy i ostre zjazdy. Na terenie parku są także głębokie jary, które niewiele ustępują na głębokość tym z okolic Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Na kajakarzy czeka rzeka Skrwa. Jednodniowe spływy zaczynają się w Brudzeniu Wielkim i można dopłynąć wówczas aż do Wisły. Przed podjęciem decyzji o spływie warto pamiętać, że trwa on rzeczywiście jeden dzień. Nie 4-5 godzin, ale cały dzień ostrego wiosłowania, walki z wartkim nurtem i omijania zagradzających nurt drzew. Słyszałem historie o grupach, które nie dopłynąwszy do ujścia Skrwy, porzucały kajaki na brzegu rzeki i wędrowały do jakiejś drogi, byle tylko wydostać się z dziczy przed zmrokiem. JEST TAKIE CUDEŃKO JAK SZWAJCARIA MAZOWIECKA, KTÓRA SPRAWI , ŻE MÓJ JESIENNY WYPOCZYNEK BĘDZIE PRZYJEMNOŚCIĄ !
hannex38 (2017-09-26 07:33:33)
Jednak Bieszczady
Nasz tegoroczny już zaplanowany weekend z moim Bodziem zamierzamy spędzić w październiku w Bieszczadach. Jeździmy tam już od kilku lat ciągle poznajemy i odkrywamy coś nowego , ciekawego coś co wcześniej gdzieś nam umknęło . Nigdzie w Polsce złota jesień nie jest tak malownicza jak tam na połoninach bieszczadzkich . Większość drzewostanu to lasy liściaste, a trzy czwarte z nich to płonące odcieniami czerwieni buki. Podczas tych kilku dni zamierzamy wędrować, zwiedzać, czytać i rozmawiać z ludźmi. Kiedyś zmuszeni zostaliśmy przez pogodę do noclegu u wypalaczy węgla drzewnego . Przegadana noc ze szklanką bimbru w ręku z ludźmi o których historii życia można by nakręcić fajny film śmiejąco-płaczący ! Właściwie dopiero teraz, choć bywamy tam w Bieszczadach wielokrotnie mogę powiedzieć, że znam Bieszczady. Moim zdaniem to najbardziej niezwykłe góry w Polsce, nawet w Tatrach, przyroda i historia gór nie ma tylu osobliwości, co tu właśnie . Bieszczady to nie tylko przyroda i góry , ale także wspaniali gościnni ludzie i cudowne zabytkowe cerkwie położone często z dala od wsi, z pobliskim opustoszałym cmentarzem i brakiem żywych ludzi robiły i robią wciąż niesamowite wrażenie. I choć na swojej drodze nie spotkaliśmy jeszcze niedźwiedzia, wilka, nie zabłądziliśmy i nie buzowała w nas adrenalina to mamy dalej zamiar przeżywać tam wiele cudownych dni w naszych w polskich cudownych Bieszczadach . A dobra nawigacja zawsze będzie przydatna !
mika19 (2017-09-26 00:10:39)
konkurs
Czas wolny to czas odpoczynku każdy powie szczerze. Kto może wyjeżdża, nawet na rowerze. Nie wszyscy tak jednak czas wolny spędzają. Są bowiem tacy co Kraków kochają! Ja także Kraków kocham i mówię Wam prędzej, że maniaków Krakowa jest z każdym dniem więcej. Wszyscy, którzy Kraków bardzo dobrze znają, W Krakowie wakacje spędzają, bo wiedzą, że dzięki wakacjom i Krakowowi odpoczynek mają! Niezapomniane chwile także przeżywają i z nową energią do pracy wracają. Poznajcie więc Kraków najwyższa już pora! Kraków dla każdego! dziecka i seniora! Jak poznacie Kraków przyznacie mi rację. Wakacje to Kraków! Kraków TO WAKACJE!
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar