2017-08-25

Zakończone

Konkurs Słodka przekąska od Dan Cake

Rok szkolny już za pasem. Dla niektórych to przyjemny czas, jednak większość nadal żyje wakacjami.

Zapraszamy do konkursu, który z pewnością osłodzi powrót do szkolnych ławek dzięki produktom Dan Cake, które są do wygrania z konkursie. 

 

 


Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
"Z kim najchętniej podzieliłbyś się słodką przekąską podczas przerwy w szkole/w pracy? Uzasadnij, dlaczego akurat z tą osobą".
 
Co można wygrać?
 
 
Pięć osób, które udzielą najciekawszej odpowiedzi otrzyma zestaw słodkich przekąsek od Dan Cake.
 
 
 
 

Konkurs trwa od 30.08.2017 do 13.09.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Słodka przekąska od Dan Cake” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Z kim najchętniej podzieliłbyś się słodką przekąską podczas przerwy w szkole/w pracy? Uzasadnij, dlaczego akurat z tą osobą".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20743.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 30.08.2017 do 13.09.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. pięć zestawów słodkich przekąsek od Dan Cake.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej:  konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (158)

Redakcja (2017-10-16 23:49:59)
Rozwiązanie
Konkurs został rozwiązany: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/21010 zgodnie z regulaminem 3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.
Kamila (2017-10-15 13:17:38)
Hmm
Konkurs ma już prawie dwa miesiące i zakończył się ponad miesiąc temu może by wypadało podać wyniki? Jeśli tak długo trzeba czekać u was na wyniki konkursu o głupie ciastka to szkoda w ogóle brać w nich udział
Luusia (2017-09-13 20:11:58)
Pewien Pan
A ja codziennie przez okno w biurze zerkam na parking samochodowy na którym pracuje Pewien Pan. Obserwuję go z okna i podziwiam...On nawet o tym nie wie, ale to ja raz w tygodniu zamawiam mu obiad z dowozem...Rozgląda się wtedy tak śmiesznie i siada na schodach do mojego biura ...Spokojnie i bez pośpiechu zjada wszystko co do okruszka a ja często myślę, że to jedyne ciepłe jedzenie, które zjada przez cały tydzień :( Nazwałam go w myślach Pewien Pan i nawet nie chcę myśleć gdzie on śpi, chociaż na prawdę jest czysty i schludny jak na bezdomnego :) Cały rok chodzi między autami i widzę jak liczy grosze, które ludzie mu dadzą...Jakoś tak strasznie mi go szkoda....Z nim podzieliłabym się słodkimi przekąskami...Niech ma coś na osłodę :)
Nulek (2017-09-13 20:05:38)
Słodka przyjaźń
Szkołę dawno mam już z głowy, ale w pracy, w moim biurze, mam dwóch kumpli - towarzystwem tym przenigdy się nie nużę i uwielbiam z nimi gadać, pracować, wymieniać plotki... To im chętnie bym sprawiła prezent smaczny oraz słodki od Dan Cake, bo zasługują na odrobinę słodyczy, a nie tylko słodki uśmiech (bo u mnie nań mogą liczyć!). Takie wsparcie przekąskowe w naszym kreatywnym teamie wyzwoli nową energię i dzień pracy szybciej minie, wypełniony wyzwaniami, pomysłami i jedzeniem. Wiktor, Rafał - to ekipa słodka, którą bardzo cenię!
ela444444 (2017-09-13 19:27:26)
przyjaciólka
słodką przekąską podzielę się z przyjaciółką bo kocham ją za piękno duszy, którym zawsze mnie wzruszy .Za romantyczną naturę, którą czytam jak piękną lekturę .Za zielone, wnikliwe oczy, którymi mnie nie przeoczy.Za wyjątkowość w naszej relacji, to od niej wracam jak z wakacji.Za jasność umysłu i trzeźwe spojrzenie, jej rady – czyste marzenie!
kasia2006222 (2017-09-13 15:51:35)
Kompan do przekąski
Słodką przekąskę gdy mam do schrupania Zawsze się chętny znajdzie do oddania Lecz nie do tego by przekąskę dać Ale do tego by z mej gryzy brać! Kto do słodyczy nie ma dziś słabości? Przecież po nich zawsze radość w sercu gości! Najchętniej przekąską z kumpelą się dzielę Bo wciąż się odchudza - nie zjada więc wiele Zazwyczaj siadamy przed lustrem kuchennym Co dla mych słodyczy trikiem jest zbawiennym Gryz pełen rozkoszy i w lustro spojrzenie Od razu pojawia się w głowie niechcenie Kumpela już nie chce gryza kolejnego Bo obawia bardzo się tłuszczu strasznego! To najlepszy kompan do słodyczy wora Bo niewiele zjada - głowa jakby chora Boi się kalorii - podstępnych złośników Które są twórcami okrutnych wybryków Siedzą bowiem w szafie i ciuchy zwężają Słodyczy bez miar jeść nie pozwalają!
niulcia (2017-09-13 13:46:15)
Jedzonko
Pewnie zadajecie sobie pytanie: jak radzić sobie ze stresem? Przy okazji dręczących wykładowców, setek godzin i braku sił student, jak to student - wilczy ma apetyt, wiec zestawem słodkich przekąsek podzieliłabym się z moimi chemiczkami, by dzienna dawka glukozy która jest tak ważna w życiu młodego człowieka była ukojeniem nerwów i zapasem energii na caly dzien!
karolina25 (2017-09-13 13:25:46)
Słodka przekąska
Słodką przekąską podczas przerwy w pracy podzieliłabym się z moją koleżanką, z którą siedzę przy jednym biurku. Dawanie daje wielką radość i sprawia przyjemność, zwłaszcza wtedy, kiedy wspólnie dzielimy mozolną pracę i masę obowiązków. Odpowiednia motywacja w postaci słodkiej przekąski może zdziałać cuda, bo wtedy energia i dobre samopoczucie podzieli się na dwa. Warto zrozumieć, że nie trzeba samemu dźwigać całej odpowiedzialności. Monika to życzliwa i serdeczna koleżanka, której ufam i z którą dzielę się także zadaniami. Zawsze mogę liczyć na jej pomoc i uśmiech.
Iwa_90 (2017-09-13 12:44:51)
słodka przekąska
Słodką przekąską podczas przerwy w pracy podzieliłabym się z lekarzem z którym pracuję. A dlaczego? Bo to bardzo często mój jedyny współpracownik, który w dodatku jest strasznym łasuchem.
aducha6662 (2017-09-13 12:03:39)
konkurs
Podczas przerwy w pracy, słodką przekąską podzieliłabym się z szefową. Może słodkości sprawiłyby, że poziom jej endorfin szczęścia wzrósłby szalenie, a ona... trochę wyluzowałaby się i spuściła nam trochę z tonu. ;)
Strona komentarzy 1 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar