2016-10-24

Zakończone

Konkurs Zadbaj o swoje zęby z Jordan

Tagi: nagrody

Marka Jordan przy współpracy z najlepszymi skandynawskimi projektantami przygotowała nową linię szczoteczek Jordan Individual, która pozwoli zadbać o czystość zębów dla ujmującego uśmiechu! Dwanaście kolorowych, oryginalnych, geometrycznych wzorów w świeżych, intensywnych kolorach  daje możliwość wybrania ulubionej szczoteczki, indywidualnie dopasowanej do stylu bycia i upodobań. 

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania m.in. szczoteczki z najnowszej kolekcji Jordan i inne atrakcyjne nagrody. 
 
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:

Jaki jest Twój Must have, by mieć piękne i zdrowe zęby?
 
Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 4 zestawy nagród, każdy zestaw składa się z:
 
- szczoteczki Jordan individual z najnowszej kolekcji,
- easy reach flosser,
- nici dentystycznej.
 
 
 
 
 
Konkurs trwa od 24.10.2016 do 07.11.2016.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Zadbaj o swoje zęby z Jordan” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: “Jaki jest Twój Must have, by mieć piękne i zdrowe zęby?”.
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 24.10.2016 do 07.11.2016.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych czterech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 4 zestawy nagród, każdy zestaw składa się z:
- szczoteczki Jordan individual z najnowszej kolekcji,
- easy reach flosser,
- nici dentystycznej.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (143)

Sandra Lilingshang@o2.pl (2016-11-08 22:32:44)
Piekny usmiech
By miec zemby biale uzywam nici, plynu i szczoteczki stale unikam cukrow i niszczacych slodyczy by moc sie pieknym usmiechem szczycic
zuza (2016-11-08 19:06:00)
konkurs
Jaki jest Twój Must have, by mieć piękne i zdrowe zęby? Odwiedziny u dentysty, 2 razy dziennie spotkanie z mięciutką szczoteczką, nicią i duuużo uśmiechu na co dzień :)
Olga (2016-11-08 11:51:13)
Konkurs
Mój must have - mój dentysta, moja dieta bogata w wapń (1 kubeczek danonków dziennie - a mam...trochę lat), i jak to było w piosence "woda, pasta i szczoteczka i pucu pucu tu"
Aleksandra (23.lola.92) (2016-11-07 23:47:16)
Konkurs
Moim must have jest zminimalizowanie cukru w mojej codziennej diecie do minimum, staram się go unikać jak ognia, bo zdecydowanie nie wpływa on dobrze na moje zęby, całe szczęście nie jest mi z tym ciężko, że nie mogę go spożywać, bo bez niego moje posiłki są jeszcze smaczniejsze i zdrowsze.
Habibi (2016-11-07 23:42:49)
Jordan
Mój Must have, by mieć piękne i zdrowe zęby to kompleksowa pielęgnacja jamy ustnej. Zęby dokładnie szczotkuję dwa razy dziennie odpowiednią szczoteczką przez co najmniej 2 minuty, w tym koniecznie po ostatnim posiłku ruchami okrężnymi i wymiatającymi w górę i w dół od linii dziąseł. Regularne szczotkowanie zębów, minimum dwa razy dziennie, pomaga mi nie tylko unikać próchnicy, ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia dziąseł. Używam pastę z fluorem, stosuję nić dentystyczną po każdym posiłku, aby oczyścić przestrzenie międzyzębowe i oczywiście płyn do płukania ust, który dociera do trudno dostępnych miejsc. Regularnie odwiedzam dentystę, ponieważ pomaga mi on usunąć kamień nazębny i wykryć zmiany próchnicowe oraz przeciwdziałać chorobom przyzębia. Szczoteczkę wymieniam co trzy miesiące. Aby mieć piękne i zdrowe zęby nie palę papierosów, stosuję dietę bogatą w białko, witaminy i minerały. Nie przesadzam ze słodyczami, unikam potraw obklejających zęby. Zjadam potrawy wymagające żucia i dokładnego gryzienia, ponieważ to dobry trening dla dziąseł i zębów. Używam także gumy do żucia bez cukru po każdym posiłku, kiedy nie mam możliwości umycia zębów. Właściwa i systematyczna higiena jamy ustnej i zębów oraz regularne wizyty w gabinecie dentystycznym pomagają mi zachować zdrowe zęby oraz zapobiegać powstawaniu chorób dziąseł.
Paoolace (2016-11-07 23:24:11)
Konkurs z Jordan
Mój must have jeśli chodzi o zdrowe i ładne zęby, to: 1. Zdrowa i zbilansowana dieta dzięki której mam mocne i zdrowe zęby! 2. Brak kawy, papierosów i alkoholu, które powodują powstawanie przebarwień na zębach 3. Dobry i zaufany dentysta, który działa w odpowiednim momencie 4. Dobra pasta, szczoteczka do zębów i płyn do płukania jamy ustnej oraz nic dentystyczna, które pomagają mi utrzymać odpowiednią higienę jamy ustnej 5. Gumy do żucia, które żuje po posiłku, gdy nie mogę umyc zębów
BasiaB (2016-11-07 22:07:57)
Piękne zęby
Absolutnym Must have, jeżeli chodzi o piękne białe i zdrowe zęby, jest idealna szczoteczka do mycia zębów i pasta dobrej jakości. W moim przypadku szczoteczka taka musi być miękka, włókna powinny być różnej długości i oczywiście powinna być wygodna. Używam past wybielających, które nie niszczą szkliwa. Poza tym ważna jest częstotliwość mycia!
Natalia (2016-11-07 21:49:33)
Marzenie ¦
Moim must have- idealnie dopasowana szczoteczka do zębów. Uwielbiam o nie dbac...zawsze mam przy sobie nic dentystyczna(lecz wiadomo, ze to nie zastapi szczoteczki..tylko nieco pomoze w utrzymniu czystych zebow) ..jednak wracajac do domu ze szkoly...zawsze myje zeby szczoteczka i wybielajaca pasta...wracajac do domu (ze szkoly, od rodziny) pierwsze co ..to myje zeby :) uwielbiam o nie dbac...Bo przeciez mamy je tylko"jedne" ;)
domisia (2016-11-07 20:04:40)
Must have
Najistotniesza jest szczoteczka do zębów, musi byc idealnie dopasowana, miękka, średnia lub twarda, ja stosuję średnią by myjąc zęby, móc jednocześnie masować dziąsła. Do szczoteczki pasta do zębów - lubię wybielające oraz koniecznie nitka dentystyczna - bez niej się nigdzie nie ruszam.
OLA (2016-11-07 19:02:22)
WYGRANA
Moje must have to nici dentystyczne. Nie wyobrażam sobie bez nich życia. Po każdym posiłku, gdy jestem poza domem i nie mogę wyszczotkować zębów, używam ich. Dbam o swoje zęby w każdy możliwy sposób, dlatego są one godne szerokiego uśmiechania się.
Strona komentarzy 1 z 15
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar