2015-09-21

Zakończone

Konkurs Olandia – ekologiczny olej idealny dla Twojej kuchni

Konkurs Olandia – ekologiczny olej idealny dla Twojej kuchni 
W konkursie można wygrać zestaw trzech olejów ekologicznych Olandia tłoczonych na zimno z zarodków rzepaku: olej uniwersalny, do smażenia i o smaku masła.

Zapraszamy.Firma Złoto Polskie stworzyła innowacyjną metodę produkcji oleju rzepakowego spełniającego wszystkie wymagania świadomego konsumenta: zapewniając produkt tłoczony na zimno o idealnej barwie i wyjątkowo delikatnym smaku i zapachu. Otrzymane oleje nie są poddane rafinacji, dzięki czemu zawierają, oprócz lipidów, także wiele innych drogocennych substancji, takich jak witaminy, polifenole, tokoferole, skwalen i karotenoidy.
 
W procesie tłoczenia została wyeliminowana łuska – materiałem do tłoczenia są zawarte w nasionku liścienie i zarodek, które zawierają większość oleju z ziarna, ale nie zawierają substancji antyżywieniowych. Usunięcie okrywy znacznie podwyższa jakość oleju i pozwala uzyskać najwyższej  klasy olej bez procesu rafinacji.  
 
Pytanie konkursowe:
Dlaczego olej Olandia jest tłoczony na zimno z zarodków rzepaku?
 
 
Dodatkowo w jednym zdaniu napisz dlaczego chciałabyś wygrać nagrodę?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem
 
 

Co można wygrać?
 
Do wygrania zestaw trzech rodzajów olejów - uniwersalnego, do smażenia i o smaku masła.
 

Konkura trwa od 21 września 2015 do 05 października 2015.
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Olandia – ekologiczny olej idealny dla Twojej kuchni” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 września 2015 do 05 października 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Dlaczego olej Olandia jest tłoczony na zimno z zarodków rzepaku?
 
Dodatkowo w jednym zdaniu napisz dlaczego chciałabyś wygrać nagrodę?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 września 2015.

Komentarze (16)

Ewa29 (2018-09-13 09:17:35)
Oleje Olandia
Oleje są tłoczone na zimno z oczyszczonych z łysek ziaren celem podwyższa jakość oleju co dodatkowo pozwala uzyskać najwyższej klasy olej bez procesu rafinacji. Dlaczego chciałabym wygrać nagrodę? hm.. dawno nic nie wygrałam :D do tego jestem zwolenniczką zdrowego trybu życia, ze względu na problemy z tarczycą zmieniłam styl odżywiania o 180 stopni więc taki prezent/nagroda była by idealna dla mnie :)
karolina25 (2015-10-05 19:30:30)
Oleje Olandia
- Oleje Olandia są tłoczone na zimno, bo niska temperatura tłoczenia pozwala zachować naturalne bogactwo soli mineralnych, witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Oleje rzepakowe należą do wyjątkowych, ponieważ przed procesem tłoczenia nasiona są pozbawione są gorzkiej łuski. W łusce znajdują się niepożądane związki, które powodują pogorszenie cech sensorycznych oleju jak barwa, smak i zapach. - Chciałabym wygrać oleje Olandia, bo wystarczy kilka kropel płynących wprost z natury, by wyczarować w kuchni lekkie i smaczne dania pełne skarbnicy witamin oraz składników odżywczych, a to przyczyni się do dobrego samopoczucia i długiego życia, mojego i całej mojej rodziny.
Erna (2015-10-04 12:11:23)
Olej OLANDIA
Olej Olandia jest tłoczony na zimno z zarodków rzepaku, dlatego że zarodki zawieraja większość oleju z ziarna, ale nie zawierają substancji antyżywieniowych, więc jest podwyższona jakość oleju i pozwala to uzyskać najwyższej klasy olej bez procesu rafinacji. Otrzymany w tym procesie olej zawiera lipidy oraz drogocenne substancje, takie jak witaminy,polifenole,tokoferple,skwalen i karotenoidy. Chciałabym wygrać olej Olandia, aby móc wypróbować  go do surówek w celu zwiększenia swojej i rodziny  odporność na jesienne dni oraz przekonać się do jego własciwości zdrowotnych i smakowych.
aagnieszkaa1 (2015-10-03 13:52:00)
Konkurs Olandia
Pragnę wygrać zestaw ekologicznych olejów Olandia, gdyż z miłą chęcią je przetestuję i na moim kulinarnym blogu zrecenzuję, a także jestem zwolenniczką zdrowej kuchni :)
Agata17ko (2015-10-01 14:14:45)
Olejowa rozkosz
 Olej rzepakowy do każdego dania kolacji, obiadu i nawet śniadania! kilka kropel dobrze wpływa na trawienie a przecież każdy chce chronić swe ciało bo to nasze własne mienie!! Dlatego ja chcę wygrać ten zestaw potrójny, z nim mój dzień będzie prawdziwie spójny na śniadanie kromeczki opieczone na oleju o smaku masła Śniadanie jak najlepsza wróżka w końcu bym trząsła! Do obiadu ten do smażenia użyję wiem że z nim tak bardzo nie utyję bogactwo składników zachowa się w mięsie na samą myśl mnie całą z głodu trzęsie! A na kolację uniwersalny do gofrów dodam taką kolacyjkę moim dzieciom podam Już słyszę do mlaskanie z Olejem uniwersalnym Kolacja stanie się daniem niebanalnym! agata.17ko@wp.pl
enigma1990 (2015-09-30 15:39:57)
Olej
 Olej Olendia tłoczony jest na zimno z zarokków rzepaku, ponieważ dzięki temu nie jes poddawany rafinacji, a co za tym idzie, nie traci swoich niezwykle bogatych składnikw odrzywczych.  Chciałabym wygrać olej Olandia, poniewaz ekologia jest dla mnie tak samowa wazna, jak zdrowe jedzienie. A oleje Olandia są zarówno ekologiczne, jak i zdrowe, przez co, są idealne dla mnie.    
domisia (2015-09-29 05:51:26)
konkurs
 Dlaczego olej Olandia jest tłoczony na zimno z zarodków rzepaku? Ekologiczny olej z zarodków rzepaku Olandia to najwyższej jakości ekologiczny olej rzepakowy tłoczony na zimno przy użyciu innowacyjnej technologii, jest wytłoczony z zarodków nasion rzepaku, nie tracąc przy tym swoich witamin. Tłoczenie z najcenniejszych części nasion pozwoliło uzyskać olej o wyjątkowych właściwościach. Olej ten o lekko orzechowym smaku, bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-3, idealnie nadaje się do codziennego stosowania w kuchni. Doskonały zarówno do potraw na zimno, jak i na ciepło. Polecany szczególnie do sałatek, surówek, sosów, dressingów, majonezów, past kanapkowych, past serowych, kasz, ziemniaków, ale może być również stosowany do gotowania, smażenia i pieczenia. Taki olej to istne marzenie każdej kobiety, a ja jako że lubię gotować a przede wszystkim jeść - marzę o nim jeszcze bardziej intensywnie. Tym bardziej, że miesiąc temu przeszłam na dietę i w tym momencie taki olej byłby dla mnie super prezentem - mogłabym go używać codziennie z myślą, że robię coś dla swojego zdrowia podwójnie, bo podczas diety dostarczam dodatkowo kwasy tłuszczowe Omega-3, lipidy, polifenole i witaminy. Olej używany na zimno i ciepło? Tego jeszcze nie próbowałam.
amorki22 (2015-09-28 20:39:47)
odpowiedż
Tłoczony olej Olandia tłoczony na zimno zachowuje swoje naturalne wartości. Zachowuje swoje witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Chciałabym mieć możliwość spróbowania tych ciekawych oleji, które być może zagoszczą w mojej kuchni i mojej diecie:)
Martyna (2015-09-27 13:50:54)
olej eco
 Odp. 1) Ponieważ zarodki nasion rzepaku są najcenniejszą częscią nasion, co pozwala uzyskać olej o wyjątkowych właściwościach, a niska temperatura przyczynia się do zachowania naturalnego bogactwa najważniejszych składników odżywczych i cudownego aromatu.   Odp. 2) Po zapozaniu się z marką Olandia, stwierdzam, że należy do bardzo porządnych, a do tego ekologicznych marek specjalizujących się w produkowaniu olejów. W swej kuchni zazwyczaj używam olejów rzepakowych, lecz są to zwykłe oleje ze sklepowej półki, dlatego z chęcią wypróbowałabym czegoś nowego i zapewne przekonała się o ich niebywałych właściwościach. 
slena1986 (2015-09-26 16:46:55)
Odpowiedzi
 1. Z zarodków rzepaku uzyskuje się olej bogaty w substancje odrzywcze. A dzięki tłoczeniu na zimno olej nie jest poddawany rafinacji, co pozwala na zachowanie witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Podczas tłoczenia usuwana jest gorzka łuska, co z kolei pozwala na uzyskanie idealnego smaku oleji. 2. Bardzo chciałabym wygrać zestaw olejów rzepakowych Olandia, aby ułatwić gotowanie mojemu męzowi. Dwa tygodnie temu paskudnie złamałam nogę. Mam zalozony gips i jeszcze conajmniej dwa tygodnie będę musiała chodzić o kulach, a nie jest to proste... Dlatego mąz przejął większośc moich obowiązków, w tym takze gotowanie. Stara się takze gotować zdrowo. Dlatego właśnie chciałabym wygrać zestaw olejów Olandia, bo ułatwią mu one pracę w kuchni.   
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar