2015-06-23

Zakończone

Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self

Moje Drogie,

mamy już kalendarzowe lato, a wiele z Was pewnie myślami jest już na urlopie. Mamy dla Was idealny konkurs, w ktorym do wygrania kostium kąpielowy firmy Self.

Co należy zrobić?


Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416


Co można wygrać?

Nagrodą główną jest strój kąpielowy firmy Self, którego sponsorem jest Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

UWAGA:
Zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę - wybrany model kostiumu, po zakończeniu konkursu bezpośrednio na stronie sklepu www.kostiumy-24.pl w terminie po ogłoszeniu zwycięzcy do 25 lipca 2015.

Wyniki konkursu 16 lipca 2015.


Konkurs trwa od 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015.


REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl. Sponsorem nagrody Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2015.

Komentarze (64)

kasia2006222 (2015-07-01 11:36:01)
konkurs
 http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-842-w-s37 Gdy zamykam oczy moje  W stroju widzę ciało swoje  Piękne, zdrowe, wygładzone  Do bikini wprost stworzone  Zieleń się blondynce marzy  I kto wie co się wydarzy :) Kolor z blondem pięknie zgrany  Duet jest dopracowany Biust powiększy mój maleńki  Brzuch pokaże szczupluteńki  To co złe on skamufluje  A co piękne pokazuje Niczym dla mnie jest uszyty  Strój przypadkiem ten odkryty  Ma na biodrach on wiązania  Do krągłości tuszowania  Cienkie są ramiączka jego  Też koloru zielonego  Jest to niczym w mym marzeniu  Tym o piękna odrodzeniu!  Dawny strój jest do niczego  Nie ma w nim już nic pięknego  Bo z kobietą tak to bywa  Nowe trendy wciąż odkrywa  A że plany wielkie mamy  Się do Grecji wybieramy  Piękne plaże odkryjemy  Egzotykę poczujemy  Niech mój mąż wręcz oszaleje  Niech ten strój emocje grzeje  By na plaży pełej dam  Najpiękniejszy strój ja mam  Aby wzrokiem po mnie wodził  I jak dawniej mnie uwodził  Tych powódów jest tak wiele  Moi drodzy przyjaciele  Że strój do mnie ten pasuje  W nim luksusu zasmakuje!    
cezi44 (2015-07-01 10:35:09)
Self S 614 GR
Najbardziej podoba mi się model Self S 614 G.Jego krój sprawi że będe wyglądać fantastycznie, jego kolor i wzór sprawią że każdy się za mną obejrzy. Kiedy wyjdę w nim na plażę każda kobieta będzie i zazdrościć, a każdy facet memu mężowi ;>
Judyta (2015-07-01 09:52:59)
Tankini!
Jak dla mnie osoba, która wymysliła stroje typu tankini powinna otrzymać odzieżowego Oskara!  Ten rodzaj strojów kapielowych jest idelanuy dla kobiet z kraglościami i widocznymi efektami po ciaży, a nielubiącymi strojów jednoczęściowych, z róznych powodów. Weszłam na stronę www.kostiumy-24.pl i od razu ten strój rzucił mi się w oczy - jest po prostu idealny. TANKINI SELF S 795 - I lOVE YOU!
Weronika (2015-07-01 09:34:58)
idealny kostium
 Kostium kąpielowy, który mi się podoba to SELF S 855 SP jest idealny dla mnie, Zawsze o takim marzyłam a szczególnie o sukience do stroju niestety nigdzie nie mogę tego kąpletu kupić
slena1986 (2015-06-30 15:15:44)
:)
Mi najbardziej przypadło do gustu Tankini Self S 966 GR1.  Po urodzeniu dziecka, zostało mi kila zbędnych kilogramów, zwłaszcza na brzuchu. Pojawiły się też rozstępy, których nie lubię pokazywać światu, bo nie wygląda to dobrze. Takie tankini jest dla mnie idealne. Marszczony materiał optycznie ukryje mój niepłaski brzuch i rozstępy nie będą przykuwać uwagi tak, jak w strojach dwuczęściowych. Poza tym tankini jest bardzo oryginalne. Połączenie granatu i wstawki niebieskiej w białe grochy- GENIATNE!!! To tankini nie tylko będzie doskonale matowało moje niedoskonałości, dzięki czemu będę znacznie pewniejsza siebie, ale także bardzo mi się podoba. Odpowiada mi i kolorystyką i fasonem.   
Niuansowa (2015-06-27 15:54:14)
Konkurs
Idealnym modelem dla mnie będzie Self S 711H. A dlaczego? Wystarczy tylko na niego spojrzeć - CZERWIEŃ - kolor, który przyciągnie nie jedno męskie spojrzenie. Kto będzie w tegoroczne lato uwodzić mężczyzn? Oczywiście kobiety w czerwonym stroju marki Self. Idealny dla mnie. Uwielbiam czuć na sobie męskie spojrzenia i kusić ich swoją kobiecością, zresztą która kobieta tego nie lubi? :)
KasiaZ (2015-06-25 14:37:47)
Konkurs - IDEALNY STRÓJ DLA MNIE
 http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-812-n3-s87#product-description Kostium kąpielowy Self S 812 N3 Jak dla mnie IDEAŁ!! Od dawna poszukuję usztywnianego kostiumu wiązanego z tyłu. Jestem szczupłą osobą i wszystkie dostępne w sklepach kostiumy są za szerokie w obwodzie. Ostatni zakupiony przezemnie kostium w ogóle mi się nie podobał ale co mogłam zrobić, skoro tylko ten pasował... Taki mały szczegół a taki istotny- wiązanie z tyłu. Wybrany przezemnie model jest prześliczny i z całych sił pragę go wygrać
MałgosiaS18.07 (2015-06-24 18:16:56)
Kostium kąpielowy Self S 555 P3
Witam! Wybrałam kostium Self S 555 P3. Ma piękne kolory: kobaltowo-koralowe. Co prawda dwu częściowy, ale widać że bardzo wygodny i elegancki. Podoba mi się fason- odkywa to co musi, tuszuje to co trzeba przez swój krój. Bardzo mi się podoba. Jetem do tej pani podobna :) więc nadaje się wsam raz dla mnie - mam 18 lipca urodziny więc fajnie by było takie wdzianko dotać.
ynk_ (2015-06-24 13:48:15)
Mój idealny
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-891-b-s95 czyli kostium kąpielowy Self S 891. Ten kostium jest idealny dla mnie, ponieważ łączy w sobie dziewczęcy urok i kobiecą klasę. Nie mogę pochwalić się na plaży płaskim brzuchem i szczupłymi udami, ale kocham siebie i czuję się ze sobą dobrze. Mam świadomość moich mankamentów, jednak akceptuję się taka jaka jestem i nie ranią mnie negatywne opinie, czy ironiczne uśmieszki innych. Jednak wakacje są dla wszystkich, nie tylko dla mnie ;)  To, że mnie nie przeszkadza kilka kilo więcej, nie znaczy, że muszę psuć innym wakacje widokiem małego hipcia wygrzewającego się na plaży. Nie chcemy przecież więcej zawałów i płaczących w niebogłosy przerażonych dzieci :) W tym stroju będę czuć się komfortowo i wygodnie, a dodatkowo będę stanowiła ładny - a nie rażący - obrazek dla innych plażowiczów.
Zebra (2015-06-23 23:51:19)
Pomarzyć mogę prawda? :]
A Ja bym chciała wygrać ten podany w linku, ponieważ niebawem urodzę drugie dzieciątko i byłby on dla mnie wspaniały! Przykryje cięcie, uwydatni to co powinien każdy strój, i będzie pięknie powiewał na tle morza, czy też rzeki :] Sam w sobie jest obłędny, a mamie razem z dziećmi nie będzie nic wstyd :] Jeszcze raz podkreślę - zakryje to co powinien - i to bardzo mi się w nim podoba. Nie lubię upubliczniać pośladków, a fason sukienki jest po prostu idealny!!!  http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-890-s93
Strona komentarzy 6 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar