2015-06-23

Zakończone

Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self

Moje Drogie,

mamy już kalendarzowe lato, a wiele z Was pewnie myślami jest już na urlopie. Mamy dla Was idealny konkurs, w ktorym do wygrania kostium kąpielowy firmy Self.

Co należy zrobić?


Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416


Co można wygrać?

Nagrodą główną jest strój kąpielowy firmy Self, którego sponsorem jest Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

UWAGA:
Zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę - wybrany model kostiumu, po zakończeniu konkursu bezpośrednio na stronie sklepu www.kostiumy-24.pl w terminie po ogłoszeniu zwycięzcy do 25 lipca 2015.

Wyniki konkursu 16 lipca 2015.


Konkurs trwa od 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015.


REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl. Sponsorem nagrody Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2015.

Komentarze (64)

Violetta (2015-07-01 18:57:44)
Self S 842 W
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-842-w-s37 Gdy ten kostium zobaczyłam,  oczom po prostu nie wierzyłam. Pomyślałam takie cuda! A może wygrać mi się go uda. Jest on dla mnie idealny, bo kolor ma fenomenalny. Wzięła bym go nad morze, bo ślicznie bym wyglądała w takim kolorze. Żółty do szarego świetnie pasuje i z kolorem słońca się pięknie komponuje. Ten kostium jest moim marzeniem i kończę już z moim marudzeniem.  Powiem Wam jeszcze skrycie, że pragnę go nad życie, bo wygląda wyśmienicie!!! PS  oba fanpage'e polubiłam i się rozmarzyłam ? :) 
Sasenka (2015-07-01 17:43:30)
najpiękniejszy kostium
 KOSTIUM KĄPIELOWY SELF S 780 Gdy tylko oczom mym ukazała się bardotka- poczułam radość wypełniającą mnie od środka! Toż to strój stworzony dla mnie idealnie- taki który me piersi do siebie przygarnie :) Sprawi ze niesfornie nie beda uciekały, nie beda sobie do woli brykały. Wiązanie z tyłu nada im urody- nie dając nadmiernego luzu i swobody.  W dodatku push-up, miseczka i fiszbina... i kazdy facet juz mięśnie napina.  Kazdy zapatrzony będzie się snuł a co dopiero jak zobaczy stroju dół! Ach... majteczki.... wszyscy trupy! Gdy zobaczą w nich kształt pupy. Podkreśloną bielą i modnym granatem, powodującą nagłą oddechu utratę.
olga911 (2015-07-01 17:18:50)
Ratunek w opałach
  http://www.kostiumy-24.pl/produkt/tankini-self-s-805-gr-s99 To jest strój o którym marzy moje ciało, bo słońca i opalania jest ciągle jemu mało, a że sierpień planuję spędzić nad Bałtykiem, to nie uda mi się z pokazywania ciała unikiem. A co można zrobić z oponką na brzuchu, kiedy się nie ma wcale czasu na odrobinę ruchu? Trzeba go schować pod jakimś pięknym strojem i cieszyć wesołym na plaży nastrojem. Dlatego jedyna to jest dla mnie nadzieja, że założę tankini i z wakacji nie wyjdzie beznadzieja. A te piękne kolorystyczne połączenia, są dla mnie jak marzeń najgłębszych spełnienia. Ładne podkreślenie biustu to dla mnie podstawa, bo plaża to sowich atutów najlepsza wystawa. Dlatego proszę obdarujcie mnie takim kostiumem cudownym, idealnie dla mnie dobranym i takim bardzo modnym, będę wtedy najszczęśliwsza na świecie, bo nic piękniejszego nie można dać takiej okrąglutkiej kobiecie <3  
iwi87 (2015-07-01 16:10:40)
mój kostium
Self 28 kolor nie ma znaczenia  zdecydowanie dlaczego ten w domu obecnie nie posiadam zadnego stroju kapielowego przybyło troche kilogramów 2 czesciowym nie wygladam atrakcyjnie a siostar męza ma ładny stój ale nie stety mały ..( wymarzonyu strój który chce kupić nie stety jest dla mnie za drogi i długo nie bedę miała stroju moze bede mieć szanse wygrać wreszcie bym poszła na plaże ..)Smutna..(
sqter1988@o2.pl (2015-07-01 15:01:20)
kostium
Wybrałbym Kostium kąpielowy Self S 821 W3 bo moja narzeczona wyglądałaby w nim idealnie !
lola (2015-07-01 14:35:51)
mój kostium
 Kostium kapielowy MONOKINI SELF S 801.  Czarny, seksowny...tajemniczy... Na plaży każda kobieta chce czuc sie cudownie, pieknie i uwodzicielsko...a ja w tym stroju właśnie tak bym sie czuła... Idealnie stworzony dla mnie pasujacy do mojej osobowosci,urody i figury :)  
Motyl - Dorota (2015-07-01 12:21:32)
Świeżość na plaży!
Mój kostium kąpielowy to SELF 805 D9. Jest to kostium wzorzysty, pięknie skrojony, ukrywające mankamenty figury. Osoby starsze powinny wyglądać świeżo, rześko a ten kostium mi to gwarantuje. To, że jest się osobą starszą i lekko puszystą to nie znaczy, że musi ukrywać się w czarnych kolorach i nosić "namioty". Taki kostium kąpielowy pozwoli mi znów poczuć się atrakcyjną, będzie przyciągał spojrzenia, a co niektóre panie na plaży odważą się i założą elegancki kostium zamiast zwykłej bielizny! Kostium ten pozwoli na nowo cieszyć się ze słonecznych i morskich kąpieli, i nie martwic sie o swój wygląd, bo wiem, że jest OK!
Martynaa M (2015-07-01 12:09:29)
wymarzony kostium
 Mój idealny i zarazem wymarzony kostium kryje się pod modelem Self S 730 NSZ.  Po 1- dlatego, że jest dwuczęściowy :) Po 2- posiada szorty, a nie jak większość strojów kąpielowych- figi.  Po 3- mikrofibra z dodatkiem lycry pozoli na poczucie komfortu i wygody :) Po 4- biustonosz jest usztywniany, dzięki czemu nie zsunie się podczas skoków do wody, jak to jest u mnie w nieusztywnianych...:D Ten model zauroczył mnie od pierwszego wejrzenia i od razu stał się moim ideałem :)  
Martyna (2015-07-01 11:58:49)
Nowojorski look
 MONOKINI SELF S 801 Kolor czarny od zawsze kojarzy się ze zmysłowością i elegancją. Strój Self F 801jest świetnie wykrojony dzięki czemu nabiera jeszcze bardziej dzikiego i sexsownego wyglądu. Idalnie podkreśla nasze kobiece boczki. Eksponuje to co u kobiet najpiękniejsze. Wprawia w zachwyt wszystkich nas mijających. To wszystko tworzy przepiękną całość. Kompozycję nie do przebicia. Strój ten jest tak szykowny, ze kojarzy się z najdroższymi miejsca na ziemi. Np. Nowym Jorkiem. Ubrane w niego świecimy jak wszystkie najwyzsze wiezowce nocą. Oślepiamy i sprawiamy, ze wzrok wszytskich skierowany jest tylko na nas. Chociaż przez chwile mozemy poczuć się jak gwiazda z Upper East Side. To nie jest zwykly stoj ale ozdoba, ktora ubogaca nasz wyglad a zarazem dusze, poniewaz jedno lączy się ściśle z drugim. Dodaje nam elegancji i szyku a kazda chwila w nim, staje sie droższa niz wszystkie papiery wartościowe z Wall Street.   
kasia2006222 (2015-07-01 11:36:24)
konkurs
 http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-842-w-s37 Gdy zamykam oczy moje  W stroju widzę ciało swoje  Piękne, zdrowe, wygładzone  Do bikini wprost stworzone  Zieleń się blondynce marzy  I kto wie co się wydarzy :) Kolor z blondem pięknie zgrany  Duet jest dopracowany Biust powiększy mój maleńki  Brzuch pokaże szczupluteńki  To co złe on skamufluje  A co piękne pokazuje Niczym dla mnie jest uszyty  Strój przypadkiem ten odkryty  Ma na biodrach on wiązania  Do krągłości tuszowania  Cienkie są ramiączka jego  Też koloru zielonego  Jest to niczym w mym marzeniu  Tym o piękna odrodzeniu!  Dawny strój jest do niczego  Nie ma w nim już nic pięknego  Bo z kobietą tak to bywa  Nowe trendy wciąż odkrywa  A że plany wielkie mamy  Się do Grecji wybieramy  Piękne plaże odkryjemy  Egzotykę poczujemy  Niech mój mąż wręcz oszaleje  Niech ten strój emocje grzeje  By na plaży pełej dam  Najpiękniejszy strój ja mam  Aby wzrokiem po mnie wodził  I jak dawniej mnie uwodził  Tych powódów jest tak wiele  Moi drodzy przyjaciele  Że strój do mnie ten pasuje  W nim luksusu zasmakuje!    
Strona komentarzy 5 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar