2015-06-23

Zakończone

Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self

Moje Drogie,

mamy już kalendarzowe lato, a wiele z Was pewnie myślami jest już na urlopie. Mamy dla Was idealny konkurs, w ktorym do wygrania kostium kąpielowy firmy Self.

Co należy zrobić?


Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416


Co można wygrać?

Nagrodą główną jest strój kąpielowy firmy Self, którego sponsorem jest Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

UWAGA:
Zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę - wybrany model kostiumu, po zakończeniu konkursu bezpośrednio na stronie sklepu www.kostiumy-24.pl w terminie po ogłoszeniu zwycięzcy do 25 lipca 2015.

Wyniki konkursu 16 lipca 2015.


Konkurs trwa od 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015.


REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl. Sponsorem nagrody Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2015.

Komentarze (64)

agus22 (2015-07-03 14:40:33)
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-891-b-s95
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-891-b-s95 Kostium kąpielowy Self S 891 B - Iskierka zmysłowości! Na pewno znacie to uczucie, gdy stan zauroczenia Was dopada, właśnie coś takiego przeżyłam, bo wpadł mi w oko strój, że mucha nie siada! I nic, kompletnie nic innego teraz nie ma znaczenia, byle by wyjść w tym stroju na słońce, z mrocznego cienia! Nie jestem idealna pod względem krągłości, zdarza mi się czasem innym kobietom zazdrościć! Pupę mam ok, zaś piersi za małe, lecz w stroju tym na pewno stałyby się doskonałe. Brzuszek mam płaski, lecz boczki wystajace, idealne do wytopienia, do wystawienia na słońce. Jednak póki są, lepiej je zakrywać, a strój a'la sukienka idealnie je przykrywa! Całość wygląda niezwykle dziewczęco i stylowo, dzięki niemu na plaży i w basenie byłabym królową... Mam wrażenie, że został on stworzony, by walory eksponować, a to co mniej lubiane głęboko schować. I dlatego uważam, że jest  wręcz dla mnie stworzony, jak scyzoryk dla McGyver'a, jak mąż dla żony! Jak skrzydła dla motyla, jak miód dla Kubusia Puchatka, jak jajka dla kury, jak dla Baby Jagi chatka! I tak sobie myślę, tak mi się nasunęło, że byłoby gorąco, gdyby jego ramiączko seksownie się zsunęło... I gdybym w takim stroju przed mężem paradowała, napewno nową odslonę dla niego bym zastosowała!
Natalia (2015-07-03 00:13:13)
to ja!
Bez wahania wybieram kostium kapielowy self s730 p5  <3 Jestem WIELKĄ miłośniczką bezchmurnego nieba, słońca i kąpieli-zwłaszcza tych słonecznych :)  a ten strój to wg mnie ucieleśnienie lata i radości,którą dostarcza mi ta pora roku :) dzięki swym kolorom, każdym centymetrem krzyczy do mnie ze zdjęcia: LATOOO! i budzi chęć,by biec na plażę. Pięknie będzie wyglądać na moim opalonym ciele i razem stworzymy bardzo zgrany duet !
AZ (2015-07-02 22:21:21)
Dlaczego nie?
Kostium – Self S 802 MR  W regulaminie nie zawarto informacji, że konkurs adresowany jest tylko do kobiet, więc – w ramach równouprawnienia – jako przedstawiciel tej drugiej płci też chcę spróbować swoich szans. Wcale nie dlatego, że lubię chodzić w damskich kostiumach kąpielowych, ale dlatego, że mam żonę i potrafię sobie wyobrazić, jak pięknie wyglądałaby w tym modelu, a przede wszystkim – jaka byłaby szczęśliwa z takiego prezentu :) A dlaczego akurat powyższy model? Ponieważ idealnie komponowałby się z oczami mojej ukochanej, które kiedyś tak mnie urzekły, że do dziś nie mogę przestać się w nie wpatrywać (potrafię rozróżnić przy tym – co nie każdemu mężczyźnie się udaje – że kostium jest granatowy, a nie niebieski jak jej oczy).  Ale w gruncie rzeczy model kostiumu nie jest najważniejszy – liczy się prawdziwa miłość, wtedy kobieta podoba się i zachwyca w każdym stroju. Nie będę też smutny, jeśli nie wygram w tym konkursie, bo brak stroju na ciele mojej żony bynajmniej mnie nie zmartwi – oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy wówczas na plaży! :) Pozdrawiam ciepło, AZ (ad.zajac@op.pl)
askka (2015-07-02 16:45:24)
marzenie
Kiedy tylko go ujrzałam od razu moje oczy zaświeciły się i już widziałam siebie przechadzającą się po plaży w kostiumie Self S 730 N3 niczym Pamela Anderson w słonecznym patrolu. Ten kostium to prawdziwe spełnienia moich marzeń. Po pierwsze stanik typu bardotka, który idealnie podkreśli mój większy biust, usztywni go i sprawi że będzie wyglądał apetycznie, figi, które nie odsłaniają ale i nie zakrywają zbyt wiele, po prostu idealne dla mojej figury. No i ten kolor! Dla mnie to po prostu bajka do opalonej skóry. Poza tym ten kostium nawiązuje do motywu pin up, który jest moim ulubionym. W takim kostiumie poczułabym się jak milion dolarów :-)
gosia141088@vp.pl (2015-07-02 13:23:42)
moj kostium
 kostium kąpielowy Self S 806 K3 Ten kostium jest odzwiercieleniem piękna i stanowi ukłon ku kobiecym kształtom działa na wyobraźnię nie odkrywając wszystkiego a  zabawne rozmieszczenie kolorów od błękitu skłaniające się ku róznym odcieniom niebieskości pozytywnie mnie nastajają i są hitem tego lata :) Wyglądają na porządnie wykonane i wygodne. Bardzo chciałabym zostać szczęśliwą jego posiadaczka  :)  
magdalenapop (2015-07-02 11:14:06)
kostium kąpielowy self s 656 rw
Strój optycznie powiększa biuet dodatkowo wydłuża tułów. krój idealny dla mojej figury. Poza tym posiada kolory które nigdy nie wychodzą z mody.
Iwona (2015-07-02 03:06:02)
Marzenie
 Moim wymarzonym kostiumem jest wzór aself s 805 k3. Zawsze marzyłam o jednoczęściowym kostiumie własnie w takich kolrach. Ten jest spełnieniem moich marzeń. 
Ilona Annoli (2015-07-01 22:59:07)
kostium dla mnie
 Kostium kąpielowy Self S 600 SLIM to połączenie klasycznego piękna i orientalnej zmysłowości. W takim kostiumie świat jest piękniejszy. 
Ola Romanek (2015-07-01 21:53:01)
wymarzony kostium
kostium-kapielowy-self-s-908-vp-k75 Myślę, że ten strój byłby dla mnie idealny ;) Miseczka z fiszbiną i wkładką na pewno poradziłaby sobie z utrzymaniem mojego biustu zapewniając mi swobodę ruchu na basenie lub na plaży. Majteczki z wyższym stanem optycznie by mnie wyszczupliły i zakryłyby mój największy kompleks jakim jest brzuszek.. Strój poza tym jest niezwykle elegancki i szykowny. W ciemnych kolorach czuję się najlepiej i pasują do mojej karnacji. Kostium posiada piękne złote akcenty i świetnie podtrzymuje biust.
iwa27 (2015-07-01 20:02:16)
Mój ideał
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-800-r-k49 To kostium idealny dla mnie- skrojony na moją miarę ciała. Właściwie uwydatnia wszystkie atuty kobiety. W takim kostiumie podbiłabym śiwat, a inni mężczyżni będą zwracać uwagę - czasem warto zaszaleć. Moje serce się raduje - gdy ten kostium na sobie widuje.
Strona komentarzy 4 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar