2015-06-23

Zakończone

Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self

Moje Drogie,

mamy już kalendarzowe lato, a wiele z Was pewnie myślami jest już na urlopie. Mamy dla Was idealny konkurs, w ktorym do wygrania kostium kąpielowy firmy Self.

Co należy zrobić?


Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416


Co można wygrać?

Nagrodą główną jest strój kąpielowy firmy Self, którego sponsorem jest Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

UWAGA:
Zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę - wybrany model kostiumu, po zakończeniu konkursu bezpośrednio na stronie sklepu www.kostiumy-24.pl w terminie po ogłoszeniu zwycięzcy do 25 lipca 2015.

Wyniki konkursu 16 lipca 2015.


Konkurs trwa od 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015.


REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl. Sponsorem nagrody Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2015.

Komentarze (64)

fiodorowna (2015-07-07 23:22:36)
ach lato...
Kostium kąpielowy Self S 842 W Plaża dla kobiety to trochę jak pole bitwy dla mężczyzny - nieustająca walka ;) Walka z taksującymi spojrzeniami współplażowiczów i, przede wszystkim, własną pewnością siebie, która co krok ma tendencję do chowania się w piasku - jak struś! A taki kostium kąpielowy, jeśli juz jesteśmy w mojej przenośni, to prawdziwa zbroja, dzięki której żadna wątpliwość na temat swojej kobiecości nas nie trafi! Moim sdaniem to jest strój kąpielowy, w którym każda z nas poczułaby się jak bogini, jak swoje najlepsze JA i co najważniejsze - jak spełnienie włąsnych marzeń ;) Nie mam aparycji modelki (z drugiej strony modelka nie ma moich kompleksów, więc niby wszystko jest w równowadze...), ale w tym stroju...czuję, że znowu poczułąbym się jak pani własnego losu - piękna, pwabna, kobieca i równie gorąca jak słońce ;)
eNka (2015-07-07 19:36:08)
Monokini Self S 801
Moim faworytem wśród stroi jest model Monokini Self S 801. Strój ten idealnie do mnie pasuje ponieważ, jestem wielką fanką czerni oraz idealnie podkreślałby moją figurę, jednocześnie ukrywając jej pewne mankamenty oraz brzuszek, który bezwątpienia nie da o sobie zapomnieć po wybiciu gazwowanego chmielowego napoju, podczas wiczornego leniego wypoczynku ze znajomymi.
Erna (2015-07-07 18:23:56)
Konkurs
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-788-s79 Kostium kąpielowy SELF S 788 wybrałam, bo będę  w nim super wyglądała. Moje ciało blade w niebieski kostum ubiorę i w srodowisko się wtopię, Niebo, morze błękitne i  JA również w  niebieskim kostumie. Będę bosko się czuła i jak nimfa wodna wyglądała, Ponieważ krój kostiumy jest dla mojej budowy ciała idealny. Wcięcia na bokach, moją talię wyprofilują A podwójne rami,ączka zgrabne ramiona pokażą!
MonikaW (2015-07-06 19:41:24)
mój kostium
 Ze wszystkich powalających propozycji do gustu najbardziej przypadł mi kostium kąpielowy Self S 806 C2. Wydaje mi się bardzo wygodny i co najważniejsze- świetnie się prezentuje! Jestem pewna ze gdybym weszła w jego posiadanie na plazy nikt nie oderwałby ode mnie wzroku! Kostium idealny dla mnie, w pięknych, morskich odcieniach- marzenie!
Anitka26 (2015-07-05 20:41:38)
Mój Kostium
 Kostium kąpielowy Self  S 780  Gdy go tylko zobaczyłam to się odrazu zauroczyłam, uwielbiam kostiumy 2 cześciowe i pokazuje w nich tyle ile tylko moge :) Ten strój jest dla mnie wprost ideałem, wiec jeśli mi go dacie będę sie czuć doskonale :)  
Anitka26 (2015-07-05 20:40:41)
Mój Kostium
 Kostium kąpielowy Self  S 780  Gdy go tylko zobaczyłam to się odrazu zauroczyłam, uwielbiam kostiumy 2 cześciowe i pokazuje w nich tyle ile tylko moge :) Ten strój jest dla mnie wprost ideałem, wiec jeśli mi go dacie będę sie czuć doskonale :)  
Ciekawska Magdalena (2015-07-05 19:53:38)
Konkurs kostium
Lubięjako; Magdalena Bł.... Kostium, który przypadł mi do gustu to kostium kąpielowy MONOKINI SELF S 801  ponieważ jest on naprawdę seksowny i przy opalonym ciele będzie on się pieknie prezentował i sprawiaca będzie gwiazda nad wodą ;)   
bb26 (2015-07-04 15:08:06)
konkurs
Ballada o lekkim zabarwieniu...wakacyjnym Self S 730 N3-brzmi jak jakiś kryptonim, szyfr, który oczekuje odczytania. Na szczęście nie jest to trudna zagadka, bo symbol ten oznacza przepiekny, dwuczęściowy kostium kapielowy, którego niewątpliwą zaletą jest wysokogatunkowy materiał z jakiego jest wykonany i fason-sprzymierzeniec posiadaczek niezbyt obfitych kształtów w górnej części ciała. Moje ciało, gdy nadchodzi sezon wakacji, nie jest zbytnio "happy", gdy musi w całej swej okazałości paradować po plaży. Dobranie odpowiedniego kostiumu jest też nie lada wyzwaniem, gdyż tu za mało tam za dużo wszelkie wyobrażenie o idealnym stroju kąpielowym burzy. Ochy i achy na widok niektórych modeli zostają szybko doprowadzone do parteru, gdy okazuje się że nie ma takiego rozmiaru a kobiety "niewymiarowe" też chcą czuć sie swobodnie i ładnie, bo pięknie to za dużo powiedziane. W tej mojej balladzie wakacyjnej brakuje właśnie takiego kostiumu, który zatuszuje pewne mankamenty i doda uroku oraz pewności siebie. Taki własnie jest biustonosz tego modelu tzw. bardotka. Korzystny dla takiej figury jak moja. Ciemny kolor fig zaś  optycznie wyszczupla. Takiego stroju zazdrościłyby mi na pewno inne plażowiczki, bo jest czego. Oby tylko ta ballada miała  szczęśliwe dla mnie zakończenie...
marta (2015-07-04 00:44:14)
--
 kostium kapielowy self S690 WSP dlatego, ze uwielbiam kostiumy ktore maja w komplecie spodniczki i te kwiaty piekne:)
Eveline (2015-07-03 22:48:47)
Kostium kąpielowy Self S 614 GR
 Kostium kąpielowy Self S 614 GR Czas dorosnąć i pokazać się z kobiecej strony ten strój jest idealny!!!
Strona komentarzy 3 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar