2015-06-23

Zakończone

Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self

Moje Drogie,

mamy już kalendarzowe lato, a wiele z Was pewnie myślami jest już na urlopie. Mamy dla Was idealny konkurs, w ktorym do wygrania kostium kąpielowy firmy Self.

Co należy zrobić?


Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416


Co można wygrać?

Nagrodą główną jest strój kąpielowy firmy Self, którego sponsorem jest Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

UWAGA:
Zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę - wybrany model kostiumu, po zakończeniu konkursu bezpośrednio na stronie sklepu www.kostiumy-24.pl w terminie po ogłoszeniu zwycięzcy do 25 lipca 2015.

Wyniki konkursu 16 lipca 2015.


Konkurs trwa od 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015.


REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl. Sponsorem nagrody Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2015.

Komentarze (64)

kara896 (2015-07-14 13:23:30)
Kolorowe wariacje modowe!
W tym roku mam najdłuższe wakacje,  ale czekają mnie najgorsze atrakcje,  cotygodniowe oczekiwanie,  w rekrutacji popadłam manię.  Kiedy ładna jest pogoda,  zamiennie interesuje mnie moda,  medyczne rekrutacje idą na wakacje! Lubię spacerować po plaży,  kiedy piasek w stopy parzy,  mam jeden strój kąpielowy,  ale marzy mi się nowy,  Znalazłam idealnego kandydata,  co będzie mi towarzyszył tego lata! Wybieram kostium kąpielowy Self S 855 SP ! Idealne połączenie kolorów, wyróżnia go od innych strojów. Intensywna fuksja stanika została przełamana szarością majtek, dzięki czemu strój nie wydaje się przesłodzony odcieniem różowego. Na sklepowych półkach trudno znaleźć teraz tak finezyjną kompozycję kolorystyczną. Majteczki wydają się być wygodne, a przede wszystkim nie mają sznureczków, mogę pływać bez obaw, że majtki się rozwiążą, a ta część bielizny będzie pływać obok mnie, a nie na mnie. Możliwość regulacji szerokości majtek jest bezcenna! Pozwala na idealne dopasowanie stroju do sylwetki, co przy mojej drobnej posturze jest szaleniene praktyczne :) Stanik ma fiszbiny, dzięki czemu biust jest uniesiony, nie wylewa się, nie trzeba pilnować, żeby stanik się nie zsunął i nie odsłonił tego, co powinno być widoczne tylko w sypialni. Pomysł z dodatkowym elementem stroju  - spódniczką jest niepodważalnie trafiony. W przerwie na obiadek, można ubrać spódniczkę na strój, na górę wystarczy ubrać zwykłą białą bokserkę, nie trzeba się przebierać.   Wydaje mi się, że strój pasuje do mojej dziewczęcej urody, doda jej przysłowiowego pazura i podkreśli atuty mojego ciała :-)
Rocky (2015-07-13 21:33:33)
Moja przemiana
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-730-dp-s7 Tłumacząc wybór swojego kostiumu chciałabym wrócić do swojej historii kilka lat wstecz. Ważyłam wtedy ponad 90 kilogramów. Miałam sporą nadwagę. Nie radziłam sobie z tym. Byłam w klasie maturalnej, wszystkie stresy związane z nauką zajadałam słodyczami. Mimo pomocy dietetyka nie udało mi się ruszyć wagi. Dodatkową rzeczą, która sprawiała, że źle czułam się ze sobą było dokuczanie ze strony rówieśników. Byłam często wyzywana od grubasów i głupich krów. W końcu powiedziałam sobie dość. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłam po zdaniu matury było zapisanie się na siłownię. Znalazłam trenera personalnego cieszącego się bardzo dobrą opinią. Wróciłam także do swojego dietetyka aby ułożył mi nowy plan diety. Zaczęłam walczyć o lepszą siebie. Po pierwszym miesiącu nie widziałam dużej różnicy. Trochę mnie to zniechęciło ale dzięki pomocy innych, podobnych do mnie dziewczyn nie poddałam się. Ich wsparcie było dla mnie niezastąpione. Po kilku miesiącach udało mi się zejść do wagi 55 kg. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. Moja samoocena drastycznie się podniosła. Mogłam spojrzeć w lustrze na swoje ciało i zamiast rozpłakać się na mojej twarzy pojawiał się uśmiech. Pierwszą rzeczą jaką sobie obiecałam po schudnięciu był zakup wymarzonego stroju kąpielowego. Nie takiego jednoczęściowego jaki zawsze kupowałam, ale pięknego, kobiecego bikini. Jako, że moja przemiana zakończyła się niedawno nie zdążyłam jeszcze takiego znaleźć. To, które wybrałam jest moim zdaniem idealne na mój tegoroczny debiut w "nowym ciele" na plaży. Jego krój i kolor idealnie do mnie pasują. Mam nadzieję, że moje marzenie się spełni :) rocky_143@wp.pl
Kasia-Kate (2015-07-13 14:18:33)
Lazurowa moc
 Kostium kąpielowy Self S 730 P8 Idealny kostium, który marzy mi się od dawna, pięknie podkreśla figurę, dopasowuje się do kształtów ciała. W nim poczułabym się jak na wyspach Bahama gdzie piasek sypie się między palcami a słoneczne promienie łaskoczą po twarzy. Jak przyjemnie opalać się opleciona w tak bogato kreatywnie łączoną tkaninę?  Wakacje, które marzą mi sie od tyyyluuu lat mogłyby w końcu wyglądać tak jak trzeba . Ajć.... być kobietą w takim kostiumie to sama słodycz!  
BloondineBlog (2015-07-12 02:30:01)
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-899-p-s43
 Ten i tylko ten, dlaczego? Poniewaz mam typowo polską urodę, błękitne oczy, jasna karnacja, długie bląd włosy.  Ten kostium to idealne dopełnienie całości. Idealnie podkreśliłby moje błękitne oczy. Niebieski to kolor zimny, tak jak mojej karnacji.  Idealne połączenie na tak upalne dni, zwłaszcza spędzone na plaży.  Na dodatek, jest idelanie wykrojony, szukałam takiego. Nie podobają mi się zbyt wycięte kostiumy. W tym czułabym się dobrze. Dobrze zakryłby tyłek, nie pokazując za dużo... i podkreślił biust.  Chętnie zareklamuje go też u siebie na blogu :)   
Małgorzata Rohnka (2015-07-11 09:33:54)
idealny dla dużych
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-890-u-s94 W tym kostiumie podoba mi się wszystko. Zestaw kolorów, fason. Krój jest rewelacyjny dla Pan, które nosza większe rozmiary, Te nierówne, kolorowe paseczki, w miejscu gdzie znajduje się wałeczek rzołądkowy są super - będą kamuflowały to nieciekawe miejsce.  
onlyme30 (2015-07-10 20:00:24)
Grochy :)
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-821-w3-k58 Wybrałam ten kostium kąpielowy bo urzekły mnie dziewczęce filigranowe groszki. Może dlatego, że przenoszą mnie myślami do przeszłości, a może przywołują młodzieńcze marzenia pełne słodyczy. Ten strój przyciąga uwagę... czerń-biel... dwa kolory dzięki którym nie przejdę niezauważona. A widoczne wiązania sprawią, dodadzą mojej figurze wdzięku, lekkości i kobiecości :)
Edyta Edyta (2015-07-10 18:49:52)
Kostium - pokusa
 Nie mogłam oprzeć się pokusie gdy go zobaczyłam w istnienie takiego idełu, naprawdę nie wierzyłam .  Oto i on, kostium który uwolnił ze mnie ukryte pragnienia który po założeniu mógłby spełnić moje marzenia ! Oto i on: http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s730-wn1-k80 Uroczy jak widok wschodzącego słońca o poranku, dostrzeganego z pięknego tarasu z widokiem na morze . To idealny kosium kąpielowy dla mnie, ponieważ ma w sobie to"coś" . Skupił moją uwagę, dał mi gwarancję "pewności" siebie i co ważne gdy go zobaczyłam, to wiedziałam,że to ten jedyny, wymarzony .  Ten model kostiumu będzie dla mnie idealny ponieważ: S SEXOWNY strój który otuli moje ciało kobiecością  E EFEKTOWNIE pozwili afiszkować się moim krągłiom  L LŻEJ się w nim poczuję, i będę lekka jak motylek F FINEZYJNE kropki zapewniają wygląd jak u młodych dziewczynek :) C COKOLWIEK o nim sądzicie, to dla mnie ten strój jest ideałem O ORYGINALNY, niebanalny - wyażający się wielkim szałem ! L LUBIEŻNIE odkrywający moje ciało, by słońce je delikatnie muskało L LAWINĄ uczuć,na plaży by mnie zniewalało . E ESENCJĄ piękna tego stroju jest że do mnie właśnie pasuje C CIEKAWA jego kompozyjca, przed oczami moimi aż wiruje ! T TO niecodzienne znalezisko w tym bogatym sklepie ze strojami  I IDEALNIE napierająca na nasze umysły z pogodnymi nastrojami ! O ON niezmienne i na zawsze w moim sercu pozostanie  N NIEZWYKŁY to strój, na lato ode mnie ma już zadanie !   Ten strój idealnie pasuje do mnie bo urzeka niewinnością, kusi słabości, przezwycięża niedoskonałości, nie poddaje się i walczy o uwagę .Chce zawszelką cenę wyróżnić się z tłumu i stać się obiektem pożądania . Ten strój jest jak ja - na pozór zwykły , a to zwykła bomba ... która tyka i tyka, by wyjść na plażę i zrobić eksplozję zazdrości . xxxedytaxxx@interia.eu      
Dominika (2015-07-09 15:07:40)
szałowy kostium
 Monokini Self S 801 to zdecydowanie mój faworyt. Jest śliczny a przy tym bardzo kobiecy i elegancki. Nie mozna zapomnieć również o pozostyałych jego cechach czyli : uniwersalny, praktyczny i robiący mega wrażenie. Każd z nas powinna posiadać taki kostium. Można go założyć zarówno na basen, na weekendowy wypad do SPA do kąpieli z minerałami a już z pewności nie może go zabraknac na wakacjach. Czarny kolor spowoduje, że szybciutko się opalimy no bo słoneczko lubi taki kolor ogrzewać a przy okazji czarny wyszczupla więc nie ma co się martwić dietą. W ym kostiumie każd z Pań będzie wyglądała jak Top Model. Dla mnie ideał. Muszę mieć taki w swojej szafie. Bez niego nie jade na wakacje. dominikaglowka1@gmail.com  
Agata (2015-07-08 19:41:36)
Kostium
Uważam że kostium kąpielowy Monokini Self S 801 będzie dla mnie idealny, ponieważ świetnie podkreśla figurę, ma regulację ramiączek co jest dla mnie bardzo ważne bo dzięki temu mogę go wyregulować na wysokość mojego biustu, jest w nim miska usztywniająca co jest dla mnie podstawą ponieważ bez tego sutki odbijają się, co jest dla mnie niekonfortowe. Jest również zapinanie co bardzo ułatwia sprawę :) Podsumując ten strój jest wprost stworzony dla mnie, w 100% spełnia moje oczekiwania.
Marta (2015-07-08 18:53:57)
KONKURS - Kostium kąpielowy Self S 600 SLIM
Najbardziej spodobał mi się ten kostium http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-600-slim-f36 gdyż wyszczupliłby moje ciało i sprawiłby że czułabym się komfortowo oraz seksownie. Mam wielki problem z dobieraniem strojów kąpielowych, a ten zapewne pomógłby mi rozwiązać tę kwestię, dlatego byłabym szczęśliwa mogąc go założyć. Polubiłam strony na fb jako Marta Krause.  
Strona komentarzy 2 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar