2015-06-23

Zakończone

Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self

Moje Drogie,

mamy już kalendarzowe lato, a wiele z Was pewnie myślami jest już na urlopie. Mamy dla Was idealny konkurs, w ktorym do wygrania kostium kąpielowy firmy Self.

Co należy zrobić?


Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416


Co można wygrać?

Nagrodą główną jest strój kąpielowy firmy Self, którego sponsorem jest Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

UWAGA:
Zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę - wybrany model kostiumu, po zakończeniu konkursu bezpośrednio na stronie sklepu www.kostiumy-24.pl w terminie po ogłoszeniu zwycięzcy do 25 lipca 2015.

Wyniki konkursu 16 lipca 2015.


Konkurs trwa od 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015.


REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kostium kąpielowy firmy Self” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl. Sponsorem nagrody Sklep www.kostiumy-24.pl oferujący wyłącznie kostiumy kąpielowe Self Collection oraz bieliznę wyszczuplającą Revolution Slim.

 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.kostiumy-24.pl oraz wybierz model, który podoba Ci się najbardziej. Napisz dlaczego właśnie ten model będzie dla Ciebie idealny.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Dodatkowo polub fanpage Sponsora:

https://www.facebook.com/kostiumy24pl


oraz fanpage portalu udziewczyn.pl:

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2015.

Komentarze (64)

marcia7 (2015-07-15 23:59:26)
konkurs
 Tankini Self S 805 U łączy niezwykłe barwy przywodzące na myśl egzotyczne pleze z 
Kasia Wierzba (2015-07-15 23:15:57)
Mój kostium :)
 Wybrałam rewelacyjny kostim kapielowy Self S 891B,który pasuje na mnie idealnie gdyz zakryje mój ciążowy brzuszek :)
annadudkowiak (2015-07-15 22:04:38)
konkurs
 Wybieram monokini  Self S 844 X Ten model kostiumu będzie dla mnie idealny Gdyż wygląd mojej sylwetki jest teraz nienaganny Aby go uzyskać bardzo ciężko i wytrwale ćwiczyłam By pochwalić się talią monokini z chęcią bym założyła  
anikirax (2015-07-15 21:46:51)
Konkurs Self
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-812-h-s82 Ten strój i krój jest IDEALNIE dopasowany. Nie za duży, nie taki, że to, co najlepsze wylewa się na boki, ale jak gdyby szyty "na mnie". Zachował umiar, a jak wiadomo, klasyka zawsze sprawdza się najlepiej. Mały biust? Nie ma nic złego w push upie, ale w granicach rozsądku. Nie żeby gąbka to było wszystko, co jest do pokazania. Kolor? Lazurowy błękit, zmysłowy, a zarazem niewinny i delikatny. Zejdźmy niżej... Dla mnie stringi to pokazanie za dużo, ale figi odsłaniające połowy pośladków są idealne. Podkreślą każdą pupę, kształtną i mniej kształtną. Ten strój mogę nawet wykorzystać nocą, oczarować partnera, pobudzić i zniewolić. No, choć wiemy, że i tak najładniejszy kostium zostanie wkrótce na podłodze. Ewentualnie na lampce nocnej!:) 
Ratriruusu (2015-07-15 18:04:50)
Konkurs: kostium kąpielowy firmy Self
Wakacyjny czas to czysta, nieskazitelna poezja radujących serce i duszę słonecznych lśnień i przezroczystych, kryształowych akcentów swawoli. Horyzont obezwładnia nas niemalże baśniowym wymiarem w tonie iście poetyckim, w którym pędzel Pani Lato-pejzażystki wydobywa same niezwykłości, perspektywę raju. Aktualnie niemalże wszystko jest jaskrawe i rozświetlone do granic możliwości, wlewając w nas nieograniczoną energię i radość życia. Letni krajobraz poraża naturalnością i niewyobrażalnym pięknem. Energia nieposkromionych dotąd żywiołów czająca się w wewnętrznej strukturze świata jawi się teraz jako delikatny kwiat do zerwania. Gorąca, tropikalna wolność kreuje romantyczną wizję szczęścia, zaznaczając, że niepełną, gdyż do pełni satysfakcji brakuje mi tylko jednego, eksluzywnego elementu: http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-890-s93 Sukienko-kostium kąpielowy sprawiłby, że uosabiałabym cechy solarne, związane z kultem słońca, czyli trzymałabym róg obfitości, stałabym się mistrzynią słońca. Na ten moment czuję się taka szara. Nie jestem słoneczna :/ Bez wątpienia w tym cudnym kostiumie... tam, gdzie pojawiłabym się rozlewałabym piekielny żar. Myślę, że to prawdziwe odzwieciedlenie Kobiety Lato, którą pragnę się stać ;)
nutka-fantazji (2015-07-15 16:54:03)
Konkurs
Kostium kąpielowy Self S 4A - to właśnie ten model jest według mnie najlepszy. Od dawna marzyłam o sportowym kostiumie, ale nie mogłam się na żaden zdecydować, ponieważ zawsze znalazłam jakiś mankament, który odciągał mnie od zakupu. Jednak kostium kąpielowy Self S 4A jest dla mnie idealny pod każdym względem! Jego największą zaletą są "spodenki" , dzięki nim nie będę musiała się martwić czy przypadkiem tył stroju się nie podwinie :). Wycięcie na plecach zapewni mi swobodę ruchów podczas intensywnego pływania, a mały dekolt ukryje to, co powinien :). Na basenie nie lubię rzucać się w oczy dlatego staram się unikać intensywnych kolorów. Czerń i niebieski - to polączenie tylko potwierdziło że wybrałam idealny strój dla siebie, ponieważ są to moje ulubione kolory i najlepiej się w nich czuję. 
Fuksja (2015-07-15 14:12:04)
Chcę taki
 http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-730-n3-s85 Bo wchodząc na stronę producenta nie musiałam się nawet zastanawiać. Jeden rzut oka i każda kobieta wypatrzy ten, w którym będzie się czuła jak bogini.  Ja już się widzę idącą po plaży w tym cudownym kostiumie który idealnie dopasowuje się do sylwetki, podkreśla to co powinien a i ukrywa co powinien.  Pięknie dobrana kolorystyka, mistrzowski krój i staranne wykonanie. Czegóż chcieć więcej?  A w skrócie: Ma dwie cechy idealnego kostiumu 1. Mężczyźni się jawnie oglądają 2. Kobiety zazdroszczą i udają że się nie oglądają a zerkają kątem oka ;-)
jezyna122 (2015-07-15 13:12:31)
mój kostium
to właśnie ten http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-803-k3-s57http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-803-k3-s57   nie dość, ze w ulubionym moich kolorach od habrowego po kolor nieba, które momentalnie przypominają o błękicie oceanów jak i ejizor w Chorwacji to ma fason, który pieknie zatuszuje moje wszystkie naddania i dodatki ciała :)) Idealny na wspólne wyjscie z synkiem na basen zarówno w celach czysto pływackich jka i na baseny gdzie mozna bawić się, grać w piłkę i odpcozywać, Pięknie będzie  prezentował się również na plaży  a w koncu będe zadowolona i nie będe chować swoejgo ciała w meżowskie koszule
iwonciaaa (2015-07-15 11:59:04)
Wymarzony !
http://www.kostiumy-24.pl/produkt/kostium-kapielowy-self-s-730-w9-s86 Kostium kąpielowy Self S 730 W9 To zdecydowanie model idealny dla mnie ! :) Moja figura przez ostatnie lata przechodziła spore perturbacje. Duży spadek masy ciała spowodowany chorobą, a później na całe szczęście jej wzrost. I w końcu wyglądam tak jakbym chciała :) ! Nie jest to powód do biegania w skąpych majteczkach z przestrachem w oczach, że na plaży pokażę więcej niż przewidywałam. Nie jest to również okazja do jednoczęściowego kostiumu, który przykryje wszystko i co najwyżej sprawi, że będę odpowiednią kandydatką, żeby złożyć śluby zakonne. Ten strój jako pierwszy przyciągnął moją uwagę, a pierwszy wybór zwykle bywa najtrafniejszy ! Kwiercista góra, jest fenomenalna nie tylko na lato, ale też na zimowe wizyty w parku wodnym, żeby poprawić sobie humor i powspominać letnie wojaże. Cieszę się, że ma ramiączka, bo nie lubię ograniczonych ruchów i strachu, że coś spadnie, zsunie się lub odsłoni. Majteczki idealne. Nie za mocno zabudowane, nie za słabo. Ze świetnym kwiatowym paseczkiem, pasującym do góry. Jak dla mnie bomba :) !
magda_247 (2015-07-14 19:19:09)
kostium
 http://www.udziewczyn.pl/60,17263,Artykul,Konkurs_Wygraj_kostium_kapielowy_firmy_Self.aspx Dla mnie ten jest idealny, podkreśla w niezwykły sposób piersi, a bokserski w sprytny sposób zasłaniają boczki ( z którymi niestety mam problem) :) Ten kostium jest zarazem skromny i nieziemsko kobiecy. A ja uwielbiam takie polączenia. Według mnie  kobieta powinna być skromna i posiadać swoje tajemnice, ten strój z taki typem kobiety mi się kojarzy :)  
Strona komentarzy 1 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar