2015-05-25

Zakończone

Konkurs jagoda Acai

Jagody acai od wieków stanowią podstawę tradycyjnej kuchni brazylijskiej. Chociaż ich zdobycie nie należy do najprostszych zadań, rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej wiedzieli, że warto poświęcić na to sporo wysiłku. Jagody acai to prawdziwa naturalna bomba witaminowo-odżywcza.
 
Zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać preparaty jagody Acai. 

Co należy zrobić?
 
Napisz wierszyk jakie właściwości ma jagoda Acai.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komnetarzach pod konkursem.
 
 
 
Co można wygrać?
 
Nagrody: 3 zestawy po 2 opakowania preparatu oraz ekologiczna kosmetyczka.
 
 
Konkurs trwa od 25 maja 2015 do 10 czerwca 2015.  
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs jagoda Acai” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 maja 2015 do 10 czerwca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz wierszyk jakie właściwości ma jagoda Acai
 
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursuzamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2015.

Komentarze (14)

Dziadova (2015-05-28 13:46:42)
Opiewam jagody by wygrać nagrody
Wyczytałam w internecie,  że daleko gdzieś na świecie rosną przedziwne jagody, co dla zdrowia i urody zrobią to, co wespół razem chirurg z dietą i wizażem. Nie od dzisiaj wszyscy wiemy, że co w siebie ładujemy zawsze wyjdzie gdzieś na ciele: boczki, bóle, zmarszczek wiele -no i poważniejsze rzeczy i myśl potem, jak to leczyć! Warto zatem schwytać modę i z posiłkiem zjeść jagodę,  co dla zdrowia wiele znaczy - ileż przeciwutleniaczy w maciupeństwie tym się mieści, tego razem nie pomieści  żaden inny wynalazek. Związki te zadbają razem by młodości długiej siła całe ciało Twe krzepiła: nowotwory precz wygonią i są Twoją tajną bronią przed starzeniem w ogólności. Zmarszka prędko nie zagości na tak wypielęgnowanej twarzy której posiadaczka darzy ją uwagą ,,od środka". Co poza tym Cię nie spotka? Że tak powiem, niestrawności i natury tej przykrości. Sprawi to ogrom błonnika, w który ta jagódka dzika jest bogata. A poza tym nie wpadniesz też w tarapaty przybierania nagle wagi. Zatem - nabierz już odwagi, by Acai wypróbować. Jeśli mogę coś tu dodać (co mnie mocno przekonuje) -serce też Ci uratuje. Kiedy pracę masz nerwową,  albo spotkasz się z teściową nie martw się o żaden zawał bo NNKT nawał da Ci pracę serca zdrową  -precz więc z chorobą wieńcową. Długo się zastanawiałam jak jagódka taka mała może sama tyle sprawić. Teraz pragnę się zabawić - właśnie wierzyk ten rymuję. W zamian - myślę - potestuję ;)        
wiewiorczak (2015-05-26 12:20:28)
ACAI
Jagody acai to brazykijskie żyła złota to własnie na nią przyszła mnie ochota..Jagoda ta skrywa w sobie niezwykła moc witamin które potrzebuję bo w organizmie mi jej brakuje .Kwasy tłuszczowe w sobie posiada i ja to kupuje bo dawkę witamin w organizmie zastępuje .Co nią tak wyróznia czym zaskakuje to ,że orgaznizm się przy niej buduje ,polepsza trawienie i wypróżnianie ,bo błonnik wykonuje te zadanie .Wspomaga walkę oszczupła sylwetkę poprawia wzrok i dba o nasze serce.Odzywia organizm i go chroni przed rożnymi infekcjami i zaburzeniami nas ochroni..Ukoji nerwy  i hamuje objawy i postępowania róznych chorób i to w sobie tyle cudownych składników ma ta mała JAGODA ACAI
rubik (2015-05-26 10:52:21)
jagody Acai
Któż by dziś nie znał zbawiennej jagody gdy chce być piękny gdy chce być wciąż młody. To panaceum na dolegliwości naszej kondycji i naszych też kości. To cenna moc i źródło błonnika to dzięki niemu nasza tusza znika. To też najzdrowszy pokarm na ziemi który nam życie w zdrowie odmieni. Dlatego Acai tak cenne dla zdrowia zbawienne właściwości w sobie zawsze chowa.
Żaneta (2015-05-25 23:52:24)
jagody acai
 Jagoda acai ma wiele zdrowotno - energetycznych właściwości,  Za sprawą badań doktora Schaussa we współczesnym świecie gości.  "Brazylijską żyłą złota " są nazwane, Witaminami, aminokwasami, pierwiastkami i energią niezbędną dla organizmu nafaszerowane. Prowadzącą do miażdżycy i choroby wieńcowej produkcję endoteliny hamują skutecznie,  Polifenole ułatwiają przepływ krwi i wspomagają pracę układu krwionośnego i zatorowi w naczyniach krwionośnych dzielnie czoła stawiają. Regularne spożywanie jagód acai może spowolnić proces starzenia,  To jest realne, to nie są tylko nasze marzenia.  Chorobą powodowanym przez wolne rodniki zapobiegają, Urody nam na każdym kroku dodają.  Kwasy Omega 6 i 9 regulują poziom cholesterolu likwidując poziom tego złego,  Podwyższając jednocześnie poziom cholesterolu dobrego.  Zawartość kwasów tłuszczowych pomaga tłuszczom Omega 3 lepiej penetrować błony komórkowe,  Aminokwasy natomiast wzmacniają i regenerują sploty mięśniowe. Białko dobrze wpływa na włosy, paznokcie i skórę, A acai białka ma więcej niż w jajku, ale nie obwiniajmy o to kupę ;) Wzmacnia i zwiększa organizmu wydajność,  Redukuje zmęczenie i zwiększa energię witalną i wytrzymałość.  Poprawia kondycję umysłową i organizm oczyszcza, Polepsza trawienie więc,  jak widać,  dobroczynność acai jest oczywista. Łagodzi stres, poprawia funkcjonowanie seksualne i wzrok, Dlatego powinniśmy po nią sięgać przez cały rok.  Wzmacnia system odpornościowy i redukuje wagę ciała,  Zawartość cukru w jagodach tych jest bardzo mała.  Zapobiega osteoporozie i ogólne samopoczucie poprawia, Przeciwdziała infekcjom bakteryjnym i przy przeziębieniu na nogi nas szybciej stawia.  Wspomaga profilaktykę chorób serca i łagodzi objawy cyklu menstruacyjnego, A także pomaga zwalczyć objawy refluksu żołądkowo - przełykowego. Na koniec tylko dodam,  że przeciwutleniacze zawarte w acai zapobiegają uszkodzeniom DNA, Powinien po nie sięgać każdy kto o dobre samopoczucie, piękny wygląd i o zdrowie dba!            
Strona komentarzy 2 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar