2015-05-25

Zakończone

Konkurs jagoda Acai

Jagody acai od wieków stanowią podstawę tradycyjnej kuchni brazylijskiej. Chociaż ich zdobycie nie należy do najprostszych zadań, rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej wiedzieli, że warto poświęcić na to sporo wysiłku. Jagody acai to prawdziwa naturalna bomba witaminowo-odżywcza.
 
Zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać preparaty jagody Acai. 

Co należy zrobić?
 
Napisz wierszyk jakie właściwości ma jagoda Acai.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komnetarzach pod konkursem.
 
 
 
Co można wygrać?
 
Nagrody: 3 zestawy po 2 opakowania preparatu oraz ekologiczna kosmetyczka.
 
 
Konkurs trwa od 25 maja 2015 do 10 czerwca 2015.  
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs jagoda Acai” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 maja 2015 do 10 czerwca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz wierszyk jakie właściwości ma jagoda Acai
 
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursuzamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2015.

Komentarze (14)

aga (2015-06-16 15:29:33)
Co z wynikami???
Konkurs powinien być już przecież zakończony.
onlyme30 (2015-06-10 22:08:46)
Jagoda pełna zdrowia :)
Jagoda Acai właściwości ma wiele, Będzie odporności dobrym przyjacielem, W niej witamin mnóstwo się skrywa, Ona pozytywnie na pracę mózgu wpływa. Świetnie pobudza organizm do działania, Jest cudownym środkiem podczas odchudzania, Zawarte w niej minerały energii nam dodają, I wielu chorobom zapobiegają. Jagoda Acai wolnych rodników się pozbywa, Sprawia, że krew w żyłach lepiej przepływa, Skóra, włosy i paznokcie lepiej wyglądają, Wspomagają pracę hormonów, cholesterol obniżają, Polepszają wzrok, regulują trawienie, Łagodzą skutki stresu, odpędzają zmęczenie, Z każdej strony o nasz organizm dbają, I mnóstwo zdrowia nam zapewniają :)
enigma1990 (2015-06-10 22:05:20)
Jagody ACAI
 Jagody Acai - eliksir młodości przez naturę dany, jest w AmeryceŚrodkowej i Południowej już od wieków znany. Zawiera antyutleniacze, które są wytworem natury i błogosławieństwem dla naszej skóry. Dzięki nim przed nowotrowem się chronimu i młody wtgląd szybko nie utracimy. "Zły" cholesterol obniżyć pomagają, dzięki temu pracę serduszka wspierają. a fakt, że wspomagają odchudzanie, docenią chyba wszystkie panie. Bogactwo witamin, przeciwutleniaczy i aminokwasóww sprawiły, że jagoda Acai jest superfood wszech czasów.
wodniczka (2015-06-08 23:16:28)
Acai
Lecznicze oraz odżywcze Acai jagody dodadzą dużo energii czyś starszy czy młody. Kondycja umysłu klawa a stres całkiem obcy, wzrok masz niczym u sokoła tak owoc pomocny. Ciśnienie krwi prawidłowe i właściwa waga, cholesterol także w normie a to ważna sprawa. Sprawia że kości są jak stal, wapna mają dużo, Acai ze swym działaniem długie życie wróżą. Wiedz że tak wolne rodniki Acai się boją, nie uszkadzają komórek, wnet na baczność stoją! Wirusy oraz infekce tych się nie imają którzy jagody Acai w jadłospisie mają. Serce masz jak dzwon, a wigor do pozazdroszczenia, i życie przedłuży w zdrowiu - wypełni marzenia! Nie na darmo "brazylijską żyłą złota" zwane te wprost magiczne jagody dziś tak pożądane! :)
Erna (2015-06-08 15:24:26)
Jagoda Acai
Jagoda ACAI dostarcza niezbędnych minerałów, Witamin dużo zawiera, tyle ile dla zdrowia potrzeba, Pietwiastków mnustwo, co cieszy ludzkość, Aminokwasów też dużą ilość ma, więc serce zdrowo bije raz,dwa Jagoda ACAI polifenole zawiera, które hamują produkcję endoteliny, Więc skurcz naczyń krwionośnych jest prawidłowy, nadciśnienie nie grozi. Błonnika też duże ilości zawiera, więc jelita dobrze pracują zdrowie fundują. Wysoką ilość fitosteroli ma, bo to jagoda nr 1 dla każdego z nas.
asiunia180 (2015-06-06 01:43:48)
Idziemy na jagody
Jagodo Acai ty jesteś mym zdrowiem ile w tobie się kryje właściwości niech każdy się dowie. Ty mą krynicą witamin płynącą, przeciwutleniaczy oraz polifenoli. Me serce rwące tak rytmicznie bijące tobie zawdzięcza swą moc bo kwasów tłuszczowych masz cały stos. Tyś błonnikiem mnie obdarzasz co mój brzuszek chroni i przytyć mu nie pozwoli. Jagodo Acai ty jesteś jak zdrowie niech każdy cię spróbuję a sam się o tym dowie.
Wicia (2015-06-04 12:25:06)
Chcesz być jak ze stali, sięgaj po jagody Acai!
Dla wszystkich jagód Acai zjadaczy, Dobra wiadomość, są pełne antyutleniaczy! Resweratrol, cyanilin-3-glukozyd, kwas ferulowy, Sprawią, że już zawsze będziesz zdrowy! Te jagody to prawdziwy cud natury, Zawsze na straży pięknej, smukłej figury! Ato za sprawą dużej zawartości błonnika, Który do pracy wzmożonej angażuje jelita! Jagody Acai powoduja uczucie sytości, Dlatego już nigdy nie sięgniesz po słodkości! Są także bogate w kwasy tłuszczowe, Takie, jak kwas oleinowy i kwasy linolowe. Dzięki temi każde serce będzie biło jak dzwon, I będzie zawsze zdrowe ze wszystkich stron! Jagody Acai są także bogate w kwasy Omega, Więc układowi krwionośnemu nic nie dolega! Organizmowi cennych witamin także dodadzą, Takich jak: B1, B2, C, E, wapń, fosfor, potas, żelazo! Jagody Acai to także małe psotniki, Bo zabijają bezlitośnie wolne rodniki! Dlatego każdy, kto po nie z ochotą sięga, Cieszy się zdrowiem i więcej pamięta! Nie wie również, co to stres i zmęczenie, Bo jagody Acai to ich na wieczność zwalczenie! Hamują ciała nieuchronne starzenie, A jak wiadomo, czas biegnie szalenie... Zawiarają także duże pokłady witaminy C, Więc z uśmiechem można zacząć każdy kolejny dzień! Każdemu, kto za wiecznym zdrowiem goni, Polecam sięgnąć po te cudowności z dalekiej Amazonii!!!
Beata K. (2015-05-31 10:22:04)
Co się czai w Acai?
Co się czai w Acai? Minerałów bez miary Witamin całe mnóstwo Chcesz wyglądać jak bóstwo? Jedz jagody magiczne, bo korzyści są liczne Zmarszczki będą spłycone, tłuszcze złe oddalone Chcesz wyglądać jak młódki? Spróbuj tejże jagódki. Zdrowa i odchudzona jak nowonarodzona Marzenie owo się ziści, gdy z Amazoni spróbujesz kiści.
karioka (2015-05-29 18:54:21)
konkurs
Jagoda acai znana jest ludzkości ze względu na swe cenne właściwości. Jest niesłychanie zdrowa bo to prawdziwa bomba odżywczo-witaminowa. Jagoda acai również zawiera dużo błonnika, który w żoładku pęcznieje i powoduje, że człowiek mniej je. Dobrze też wpływa na organizmu z toksyn oczyszczanie oraz wspomaga odchudzanie. Ponadto zawiera też dobroczynne kwasy tłuszczowe, które normalizują wszystkie frakcje cholesterolowe. A żeby tych zalet było jeszcze więcej powiem, że jagoda acai dobrze dba o nasze serce. Jagoda acai jest także cennym przeciwutleniaczem, który sprawia, że nasza odporność szybko się poprawia. Także pozytywnie wpływa na pamięć, jasność myślenia oraz opóźania procesy starzenia, więc chcąc się cieszyć dobrym samopoczuciem i zdrowiem, a przede wszytkim nie chorować trzeba jagodę acai systematycznie przyjmować bo jej zalety są ważne niesłychanie i powinni ją docenić wszyscy zarówno panowię i panie.
Oliszon92 (2015-05-28 18:17:29)
Cudo natury
 Niezliczone w świecie kryją się dziwa, Głowa za zdziwienia wiecznie się kiwa. Gdy w nauce Eutrepe Olereacea się pojawiła, Świat uczonych w zdumieniu pozostawiła. Co to za cudo z Amazonii przyjechało? „Brazylijską żyłą złota” tak śmiało się nazwało? Tak! To jagoda Acai sieje zamieszanie, O jej właściwościach duże ma się mniemanie. Energii witalnej i wydajności organizmu nienasycenie? Jagoda Acai w mik sprawi ich zwiększenie! Zdrowe lipidy, omega3 i mnóstwo białek- Nic nie będzie trudne, nawet liczenie całek! Zmęczenie, nowotwory i starość Cię przerażają? Acai antyoksydantów mnóstwo posiadają, Do tego beta-sitosterol odporność podnosi I żadne choróbsko już się nie panosi. Problem ze wzrokiem, trawieniem, dolega Ci serduszko? „Acai ma beta-karoten, błonnik, polifenole”- szepnę Ci na uszko. Obniżenie poziomu złego cholesterolu i krwi ciśnienia? Nie jeden nie może wyjść teraz ze zdumienia! „Aż tyle w małej jagodzie?” – uczeni pytają, Nowe doniesienia naukowe co rusz o niej czytają. Panny z nadwagą z nadzieją na nią spoglądają, W jagodzie Acai całą swoją nadzieję pozostawiają. I słusznie moje drogie, śmiało spożywać możecie, Ponieważ niski wskaźnik glikemiczny u niej znajdziecie. Pomaga kontrolować apetyt i uczucie głodu zmniejsza, Dzięki niej w bikini latem poczujesz się pewniejsza. Same witaminy, aminokwasy, energia i pierwiastki chemiczne, Dzięki którym Acai ma właściwości lecznicze i odżywcze. Łapcie więc za kapsułki jagody Acai jako diety suplement, A niedługo usłyszycie o swoim stanie zdrowia nie jeden komplement. „Pięknie wyglądasz, schudłaś, co za forma!” Dobre samopoczucie- z jagodą Acai to będzie norma! J
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar