2015-04-25

Zakończone

Konkurs Żywioły Original Source Extreme

Z myślą o tych, którzy w miejscu potrafią usiedzieć zaledwie minutę, są aktywni i lubią ekstremalne doznania blisko natury, marka Original Source przygotowała coś specjalnego! Oto linia żeli pod prysznic ORIGINAL SOURCE EXTREME. Nowe warianty żeli dostarczą ekstremalnie intensywnych doznań pod prysznicem i jeszcze bardziej nakręcą do działania. Poznaj ekstremalnie mrożący XXX MINT, ekstremalnie pobudzający LEMON & CHILLI, BLUE GINGER z efektem ekstremalnego odczucia  nawilżenia oraz ekstremalnie energetyzujący EUCALYPTUS & BLACK PEPPER.
 
Zapraszamy do konkursu z Original Source Extreme.Co należy zrobić?
 
Original Source Extreme to linia w której zamknięto cztery żywioły. Którym z nim jesteś? Ognistym Lemon&Chilli czy może chłodnym XXX Mint?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy dwa zestawy Original Source Extreme + torby lniane.

 
 
Konkurs trwa od 25 kwietnia 2015 do 10 maja 2015.
 
 
Więćej o Original Source Extreme:
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Żywioły Original Source Extreme” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia od 25 kwietnia 2015 do 10 maja 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytanie: Original Source Extreme to linia w której zamknięto cztery żywioły. Którym z nim jesteś? Ognistym Lemon&Chilli czy może chłodnym XXX Mint?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 kwietnia 2015.

Komentarze (21)

domisia (2015-05-10 19:18:29)
:)
Jestem Ognistym Lemon&Chilli, nie przepuszczę ani chwili, każdy moment celebruję, dziką siłę w sobie czuję. Lemon mi świeżość dodaje, dzięki chilli czas mi staje, razem ogień zeń powstaje, który moc do życia daje.
kerocna (2015-05-09 21:52:32)
Original Source
Zdecydowanie jestem Ognistym Lemon&Chilli - jak kocham to całą sobą (tak samo zresztą jest z zazdrością ;) ), jak walczę to ze wszytskich sił, jak pragnę czegoś to poruszam niebo i ziemię by dopiąć celu. :)
onlyme30 (2015-05-09 15:11:03)
Jak ogień :)
Drzemie we mnie wulkan i szaleństwo niczym w Ognistym Lemon&Chilli. Czasem miewam kwaśną minę, ale jestem zwariowana niczym za czasów dzieciństwa. Niekiedy zaś drapieżna wręcz i tryskająca zuchwałością. Jestem żywiołem, który budzi się każdego dnia do życia i nie przejdzie niezauważalnie. Ostro biorę się do pracy, lubię ostre jedzenie i nawet odrobina ostrości wypada z moich słów. Jednak lubię herbatę z cytryną, kwaśne owoce i mam zmienne nastroje. Może jestem ognista jak smok, może kwaśna jak cytrynowa lemoniada, a może duetem tak dopasowanym by rozgrzać ciało, serca i zmysły do czerwoności ;)
Dziadova (2015-05-09 12:28:21)
Świeżość górą!
 Chłodny XXX Mint, to jest to, co oddaje mój żywioł najbardziej. Nie jestem w stanie żyć bez nowych doznań - ekstremalny rajd na rowerze? cały dzień biegania po sklepach? wyjazd, na który mam się spakować w 15 minut? Poproszę. Mnie nie trzeba pobudzać. Ja muszę tylko czuć świeżóść. 
aagnieszkaa1 (2015-05-08 22:07:17)
Konkurs Żywioły Original Source Extreme
A ja w chłodny XXX Mint się zmieniłam, a w jaki sposób to zrobiłam? Najpierw się Wam przedstawię i swoje imię wyjawię. Nazywam się Agnieszka i wyglądam niczym Królewna Śnieżka. Chłodny typ urody mnie charakteryzuje, tu ciemne włosy, jasna cera, czerwone usta- tak świetnie się czuję. Zima to moja ulubiona pora roku, uwielbiam, gdy śnieg jest na każdym kroku. Z dystansem podchodzę do ludzi, niczego się nie boję i nic we mnie lęku nie budzi. Mimo, iż chłodny charakter mam, to miłość w sercu skrywam. I to ona przełamuje wszelkie lody i nigdy nie wyjdzie z mody!  
agus22 (2015-05-07 13:45:45)
ORIGINAL SOURCE EXTREME Tingle, XXX Mint...
XXX Mint - to powinien być mój znak zodiaku! Wszędzie czuję miętę! Do męża czuję miętę, żuję miętową gumę, mam miętowy lakier do paznokci, popijam miętowy wywar od czasu do czasu, a mąż dokucza mi, że niezła ze mnie wiedźma, bo wciąż gotuję nam "magiczne wywary" z mięty dodatkiem...A po za tym "miętolę" ozorem na prawo i lewo, co orzeźwia niejednego umęczonego ;) I wcale nie jestem zimną .... kobietą, choć fakt....zmarźluch ze mnie potworny, ale co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, dlatego uważam, że pomimo swojego "wychłodzenia" z żelem tym stwarzamy bardzo gorący duet! I wiecie co? Nie ma tego złego, bo moje "zmarźlactwo" owocuje gorącymi pocałunkami mojego męża, który tak próbuje mnie ogrzać! :)
bb26 (2015-05-07 11:07:57)
konkurs
Chłodna mięta, kto mi podpadnie ten zapamięta... -że nie lubię kłamstwa i obłudy -nie uznaję bezczynności i nudy -obce mi jest kogoś udawanie -moimi przyjaciółmi są spokój i opanowanie - lubię zieleń i przyrodę -góry, pustynie i wodę -nie jestem oschła i wyniosła, -jestem chłodna aczkolwiek barwna jak wiosna
Sandra K (2015-05-03 19:14:01)
konkursowo
 zdecydowanie wybieram lemon&chili :) uwielbiam , gdy po prysznicu jestem pobudzona i rześka ! żele oryginal source są niesamowite ! i ten zapach.. mmm.. coś wspaniałego ! i od razu chce się żyć :) 
Erna (2015-05-01 15:13:37)
Konkurs
Jestem chłodnym żywiołym, więc XXX Mint jest dla mnie stworzony, Do mojej skóry super się nadaje , bo ją schłodzi i będę na fali, Postawę poważną zaprezentuję a emocji na codzień nie pokazuję, Chłodno zawsze kalkuluję i nienaganne ciało światu pokazuję. XXX Mint mojemu ciału orzeżwienia i lekkości doda, Abym świeżo pachniała i ciało nieskazitelnie chłodne miała Tak oryginalnie, wyjatkowo, tak poprostu miętowo. Na codzień i od święta będę chłodno uśmiechnięta.
Iza87 (2015-05-01 15:00:10)
Ogniście
      kto mnie dotknie – ten poparzony gorąc bije już z oddali język mam niewyparzony kto podejdzie – ten się spali   ja: pod pożar zakrawam rozżarzony jest mój świat ostra w gębie, silna baba i gorące serce mam   co nie powiem – sypię chilli wszystko w chilli tonie i w tej chwili, moi mili czego nie dotknę, zaraz płonie   O jasna cholera! Pali mi się klawiatura! Czy ktoś mi pomoże? Co mam zrobić teraz?   Zajęła się myszka, idzie po firanie Sfajczyły oba głośniki Zaraz nic nie zostanie! Tylko moje wierszyki …   pożar, pożar, krzyczą ludzie z oddali wołajcie straż pożarną! Łeee tam – ta Iza zawsze się pali gasić ją? Na marno. Wszak od urodzenia ona jara się cała i do końca życia będzie się jarała   jest żywiołem raczej dosyć nieugiętym … A mniej więcej to znaczy ekstremalny ekscentryk. :)   (I jeszcze z tego wynika:, żem ja człowiek papryka.)
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar