2015-04-20

Zakończone

Bajeczny konkurs z Ever After High

Ever After High to świat, w którym żyją dzieci bajkowych celebrytów, m.in. Królewny Śnieżki, Czerwonego Kapturka i Śpiącej Królewny. Royalsi przyjmują przechodzące z pokolenia na pokolenie przeznaczenie rodziców, natomiast Rebelsi chcą iść własną drogą i pisać nowe zakończenie znanych historii. Ever After High pokazuje, że nic nie jest z góry nam przypisane i wszystko może się zdarzyć! Napisz, jak Ty wypełniasz swoje własne przeznaczenie, realizujesz swoje marzenia i weź udział w bajecznym konkursie z Ever After High w którym do wygrania jest baśniowiosenna lalka – Cedar Wood, córka Pinokia.

 Co należy zrobić?

 
Napisz, jak Ty wypełniasz swoje własne przeznaczenie i realizujesz swoje marzenia.

 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy baśniowiosenną lalkę – Cedar Wood, córka Pinokia.
 
 
 
 
Konkurs trwa od 20 kwietnia 2015 do 04 maja 2015.


 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Bajeczny konkurs z Ever After High” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia od 20 kwietnia 2015 do 04 maja 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz, jak Ty wypełniasz swoje własne przeznaczenie i realizujesz swoje marzenia.
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 kwietnia 2015.

Komentarze (16)

Lucyna G. (2015-05-04 11:02:48)
O przeznaczeniu
Gdybym była choćby taką księżną Kate z Anglii, która ma za męża najprawdziwszego księcia, żyje w pałacu, a jej życie jest ściśle ustalonym terminarzem, to mogłabym powiedzieć, że mam swoje przeznaczenie i muszę się go trzymać. Ale nie jestem księżniczką! Ufff... jestem normalną dziewczyną, nie bogatą, ale i nie skrajnie biedną... nie mieszkającą w willi z basenem, ale i nie pod mostem. Nie zarabiam bajońskich sum pieniędzy, ale na życie mi wystarcza. Czy mam swoje przeznaczenie? Nie! Nie wierzę w przeznaczenie (pomijając przykład wypomnianych angielskich księżniczek), bo wolę wierzyć, że sama jestem kreatorką swojego życia i mogę dokonywać samodzielnych wyborów. Przez 8 lat swojego życia pracowałam jako pedagog (wcześniej przeznaczyłam na ten zawód 5 lat studiów), ale jakieś dwa lata temu postanowiłam porzucić wyuczony zawód i zająć się... grafiką komputerową! Zupełnie odmienne, prawda? Doszłam do wniosku, że w tym zawodzie mogę się rozwijać, zająć czymś bardziej kreatywnym i wymagającym ode mnie dokopywania się do znacznie większych pokładów wyobraźni. Łatwo nie było, ale powoli i konsekwentnie realizuję swe marzenia i osiągam malutkie sukcesy. Przeznaczenie jest dobre dla księżniczek i osób bezkrytycznie podążających wyznaczonymi przez innych ścieżkami. Ja jestem typem wolnego ducha, który nie boi się zaryzykować i zboczyć z bezpiecznej, ale pozbawionej atrakcji życiowej ścieżki. Marzenia, nawet te najbardziej szalone, są po to by je spełniać, a utarte schematy zostawmy ludziom bez wyobraźni. Lub bajkowym postaciom. :)
asiunia180 (2015-04-30 00:17:32)
przeznaczenie
Nie znam jeszcze do końca mojego przeznaczenia bo życie jest nieprzewidywalne ale wyznaczam sobie cele w życiu i dążę do ich realizacji, odkrywam nowe horyzonty i poszukuje mojego miejsca na ziemi. Myślę że celem w życiu każdego człowieka jest spełnianie marzeń i dążenie do szczęścia, a mi szczęście daje mój dom i moja rodzina z którą wspólnie wypełniamy nasze przeznaczenie i staramy się spełniać nasze najskrytsze pragnienie i choć los stawia przednimi różne przeszkody to nie poddajemy się bo razem możemy osiągnąć wszystko dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości, a to sprawia że stale się uczymy i zdobywamy mądrość życiową którą mam nadzieję będę mogła w przyszłości przekazać moim dzieciom jak i wnukom ( może to jest moim przeznaczeniem).
Erna (2015-04-26 12:21:36)
Przeznaczenie kontra marzenie
Moje przeznaczenie jest godnie wypełniane: Dzieci urodzone i wychowane. Często w kuchni dla rodziny gotuję, bo to lubię, Sprzątania też nie unikam, Ale każdy z członków rodziny sprzatać po sobie musi. O swoich marzeniach nie zapominam, Dlaqtego hobby własne pielęgnuję Pływam , biegam i spaceruję! Nie, na kanapie się nie wyleguję! Tylko często nowe miejsca zwiedzam. Książki oraz prasę czytam stale. Konkursy i krzyżówki rozwiązuję, dlatego  nagrodę nie raz zyskuję. Jako kobieta jestem spełniona i z życia zadowolona, Ponieważ przeznaczenie wypełniajc, własne marzenia spełniam.
Kornelia Zdziechowicz (2015-04-21 16:25:11)
Każdy jest do czegoś stworzony...
Spełnianie przeznaczenia to kierowanie się w życiu swoją pasją i miłością, bez względu na krytyki innych wokół nas. W przyszłości chciałabym zostać artystką więc teraz, tu robię to co kocham i tworzę sztukę. Kiedy maluję czuję, ze zyję i odpływam w dal..  Pamiętaj ze zadna droga nie jest usłana rózami. W dązeniu do celu na kazdego czeka porazka, lecz wtedy nie mozna się poddawać. Kazdy błąd i kazda porazka daje nam mozliwość nauki czegoś nowego. Nie daj sobie podciąć skrzydeł. A co to właściwie jest, to "podcinanie skrzydeł"?  Podcinać skrzydła zaczynają juz nam rodzice. Są to niby grzeczne zwroty "Nie dotykaj, bo się pobrudzisz",  "Nie ruszaj, bo popsujesz". Mogłabym je pisać bez końca. Człowiek uczy się wtedy nadmiernej ostrozności,  zapamiętuje ze wielu rzeczy nie warto dotykać. To sprawia, ze dzieci uczą się słuchać innych i nie próbować niczego na własnej skórze.   Spełniaj marzenia. Rób to co ci się podoba - śpiewaj, tańcz, buduj, projektuj... Bądź wśród ludzi, którzy w ciebie wierzą. Ja przede wszystkim uczę się i wychodzi mi co raz lepiej. Wiem, ze są przy mnie ludzie wierzący we mnie i ufający mi. Malowanie i rysowanie wychodzi mi coraz lepiej. Nie poddaję się i wychodzi mi coraz lepiej. W klasie mam taką kolezankę, która jak coś jej nie wyjdzie poddaje się i przestaje to robić. Każdy moze mieć wiele zainteresowań, Więc ZAWSZE rób to co ci się podoba, to czujesz, ze zyjesz by móc to robić. Marz o fantastycznej wykreowanej przez siebie przyszłości. Nie wstydzę się swojej pasji. Czasami spotykam ludzi, którzy moje obrazy, szkice źle oceniają, lecz ja ich nie słucham i nadal ćwiczę, ćwiczę, ćwiczę... Radość i szczęście przepełnia mnie po czymś co mi się uda nawet lepiej, niz myślałam. Pozdrawiam e-mail- korneliazdziechowicz@wp.pl Kornelia Zdziechowicz Stara Kraśnica 79 59-540 Świerzawa  
Natalia Zdziechowicz (2015-04-21 15:54:28)
Spełnianie przeznaczenia
 Przeznaczenie - sens naszego istnienia właśnie tutaj, właśnie teraz.Kazde z nas na bardzo głębokim poziomie nieświadomości posiada plany, schematy swojej przyszłości. Opierają się one na tym czego oczekujycia, na tym czego się spodziewamy.
Monika Godlewska (2015-04-21 13:22:49)
Przeznaczenie to nie poświęcenie!
Gdy przeczytałam zadanie konkursowe, tak mnie tknęło, że powinnam napisać, bo może wtedy wiele mam, które są w podobnej sytuacji do mojej, zrobi tak jak ja krok naprzód i przestanie użalać się nad sobą. tknęło mnie coś jeszcze - zdjęcie lalki, która jest wygraną w tym konkursie. Wczoraj usiadłam na podobnej, w wyniku czego biedaczka doznała kontuzji karku. Mojej córce zakręciła się łezka w oku, ale przygotowała dla nij łóżeczko z pudełka po chusteczkach i optymistycznie stwierdziła, że trzeba czekać na tatę. :) Swoje przeznaczenie wypełniam każdego dnia i... już nie czuję ciężaru. Nasza córka od 5 lat ma cukrzycę typu pierwszego i cudowną pompę insulinową, za pomocą, której dawkuję jej insulinę. Jestem wtedy, gdy jestem potrzebna, ale nie na każde zawołanie :). Ktoś by pomyślał, że takie życie to udręka, męka i "krzyż pański", ale stanowczo mówię temu NIE. To moje przeznaczenie, ale nie więzienie. Dla mnie przeznaczenie nie jest równoznaczne z poświęceniem. Odkryłam, że z cukrzycą świetnie sobie radzę i mogę pomagać innym. Dlatego mam marzenia, które powoli zaczynam wprowadzać w życie. Pewnego dnia spojrzałam na córeczkę i zobaczyłam radosną dziewczynkkę, która tańczy, pływa, uprawia akrobatykę (a w wolnych chwilach chodzi po drzewach ;)) i jest w pełni sprawna, przy dobrze wyrównanej cukrzycy, a nie niepełnosprawna. Dotarło do mnie, że to moja zasługa, zasługa podejścia do dziecka i wiary w jego możliwości. Odkryłam też, że może właśnie moim przeznaczeniem jest pomoc innym dzieciom i ich rodzicom w akceptacji choroby i dostrzeganiu możliwości swoich pociech. Tak, więc powoli moje przeznaczenie stało się również marzeniem, które zamierzam realizować. Cudownie jest móc marzyć, bo gdy marzenia zaczynają się spełniać, radośc jest ogromna. :) Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Strona komentarzy 2 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar