2015-04-20

Zakończone

Bajeczny konkurs z Ever After High

Ever After High to świat, w którym żyją dzieci bajkowych celebrytów, m.in. Królewny Śnieżki, Czerwonego Kapturka i Śpiącej Królewny. Royalsi przyjmują przechodzące z pokolenia na pokolenie przeznaczenie rodziców, natomiast Rebelsi chcą iść własną drogą i pisać nowe zakończenie znanych historii. Ever After High pokazuje, że nic nie jest z góry nam przypisane i wszystko może się zdarzyć! Napisz, jak Ty wypełniasz swoje własne przeznaczenie, realizujesz swoje marzenia i weź udział w bajecznym konkursie z Ever After High w którym do wygrania jest baśniowiosenna lalka – Cedar Wood, córka Pinokia.

 Co należy zrobić?

 
Napisz, jak Ty wypełniasz swoje własne przeznaczenie i realizujesz swoje marzenia.

 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy baśniowiosenną lalkę – Cedar Wood, córka Pinokia.
 
 
 
 
Konkurs trwa od 20 kwietnia 2015 do 04 maja 2015.


 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Bajeczny konkurs z Ever After High” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia od 20 kwietnia 2015 do 04 maja 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz, jak Ty wypełniasz swoje własne przeznaczenie i realizujesz swoje marzenia.
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 kwietnia 2015.

Komentarze (16)

Agnieszka (2015-05-10 10:30:51)
Lalka
Marzeniem mojej córki jest właśnie ta lalka,a my obie wierzymemarzenia się spełniają:) Jeżeli człowiekowi bardzo na czymś zalezy i bardzo czegoś pragnie,to los ześle mu możliwość aby jego pragnienia się spełniły. I nie ważne czy chodzi o jakis drobiazg czy o poważne sprawy życiowe.Trzeba byc otwartym na to,co niesie życie i umieć sięgać "po swoje"
iwonab (2015-05-07 16:51:41)
konkurs
Jestem zwykłą, szarą myszką. Nie wyróżniam się niczym w tłumie. Małomówna i niezauważana – przez wszystkich, przez nikogo. Zawsze taka byłam. Kiedy zostałam matką i żoną, nie mogłam odnaleźć się w żadnej z obu ról. Czułam się przytłoczona. Nie wiedziałam sama - kim jestem, a co dopiero jaka mam być dla swoich bliskich. Musiałam dorosnąć i odnaleźć siebie – i to w czasie, kiedy już miałam szereg obowiązków na swoich barkach. Po paru latach stwierdzam, że rodzina jest dla mnie najważniejsza i pragnę jej ofiarować wszystko, co najlepsze we mnie samej. Jak zrealizowałam siebie jak to robię do tej pory przez pisanie. Nigdy nie mówiłam za dużo, a przed ludźmi plącze mi się język. Dlatego dużo łatwiej jest mi wyrażać siebie poprzez słowo pisane. Wszystko, co czuję, co mnie dręczy, co widzę - przelewam na papier. I oczywiście wszystko ląduje to w mojej szufladzie. Jednak dorosłam – przynajmniej na tyle, by dać sobie szansę. Chcę wziąć udział w konkursie – pragnę, aby ktoś fachowym okiem ocenił, jak radzę sobie w sferze poetyckiej. Niemniej bez względu na rezultat tej przygody pisać będę nadal. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to coś, co kocham, co mnie dopełnia, daje mi dużo szczęścia i satysfakcji. Taka już moja natura - pisarki i romantyczki
Joanna Smolarek (2015-05-06 22:22:22)
marzenie cz.5
 Chociaż zestarzeliśmy się, On zaskakuje nadal mnie... Jestem szczęśliwa i spełniona, Drobna Blondynka w Księcia ramionach.   I tu opowieść się urywa, Choć tak cudowna, ale prawdziwa... Magia miłości to uczyniła I dwoje ludzi połączyła.   To moje marzenie się spełniło: mam dwie cudowne córeczki, które są kochane i bardzo wrażliwe.Nigdy nawet o tak wspaniałej rodzince nie śmiałam marzyć. Widzę je i uśmiech sam pojawia się na ustach, a w sercu kwitnie radość. A drugie marzenie - też już spełnione. Uczę tę młodszą młodzież i ta praca daje mi ogromną, niewysłowioną frajdę. Mam bardzo dobry kontakt z nią, potrafimy rozmawiać nie tylko o szkole, ale także o różnych pasjach. Cenię zdanie dzieci i myślę, że one liczą się z moim. Potrafimy się zrozumieć i pomagać sobie wzajemnie. Gdy przychodzi chwila rozstania, w oku kręci się łza..I tak co trzy lata...A potem przemiłe odwiedziny absolwentów. Każdy kolejny dzień w maleńkiej części realizuje moje marzenia, a ja cieszę się z tego. Uśmiechnięte twarze moich córeczek, uczniów i wsparcie męża to to, co cenię najbardziej.:) PRACA Pani Joanny została nadesłana do Redakcji 04 maja czyli ostatniego dnia konkursu, zatem zostahe zakwalifikowana. 
Joanna Smolarek (2015-05-06 22:21:24)
marzenie cz.4
 Ale największą swoją potęgę Pokazał, kiedy prosił o rękę... Wśród tłumu ludzi, na ulicy Ukląkł przede mną, za dłonie chwycił...   Potem wyciągnął złoty pierścionek, Zapytał, czy zostanę Żoną, Bo chciałby, bym z nim zawsze była, U Jego boku się budziła...   Nawet książęce łóżko mamy... I nadal bardzo się kochamy, Nasze uczucie ciągle trwa, Jego owocem - Dzieciątka dwa...:)   Ma ciemne włosy, tak jak chciałam, A w piwnych oczach się zakochałam, W toń Jego źrenic raz zerknęłam... I już na wieki utonęłam...   Potrafi zrobić dla mnie wiele, Jest opiekuńczym Przyjacielem, Pocieszy w smutku, wesprze słowem, Porwie ukradkiem samochodem...   Z nim każda chwila fajna jest, Troski, nieszczęścia idą precz, Ogromnie z tego cieszę się, Że spośród innych wybrał mnie.   To było chyba przeznaczenie... Pierwsze spotkanie, oka mgnienie, I może trudno uwierzyć w to, Jedno spojrzenie miało moc...
Joanna Smolarek (2015-05-06 22:20:59)
marzenie cz.3
 Zawsze podawał pomocną dłoń, Utulał z płaczu w srebrzystą noc, Całował w rękę przy powitaniu, Miał ciepłe słowa na pożegnanie.   Pyszne obiadki często gotował, Szył....na maszynie, umiał malować, I bosko tańczył na parkiecie, Wciąż zaskakiwał mnie, uwierzcie...   Do snu mnie dźwięki kołysały, Płynące prosto z serca gitary, Półmrokiem nocy wyciszona, Drżałam z emocji w Jego ramionach.   Dobroć, szlachetność, miłość, oddanie, Oczarowały mnie niesłychanie, Mądry, subtelny, zrównoważony, Wrażliwy Książę mój upragniony.   Choć nie używał miecza i szpady, To mnie pokonał...nie dałam rady, Oprzeć się sile i rycerskości I w moim sercu szybko zagościł.   On tylko spojrzał na mnie raz, Ja zawstydzona ukryłam twarz, A on wyszeptał do kolegi, Że będę Jego, już na wieki...:)   Kiedy się o tym dowiedziałam, Jego koledze nie dowierzałam, Lecz szybko przekonałam się, Że zrobi wszystko, by zdobyć mnie.
Joanna Smolarek (2015-05-06 22:20:32)
marzenie cz.2
 No i... Historia pewnej miłości   Była raz pewna blondyneczka, Krucha i wątła, o oczach dziecka, Marzyła cicho, że razu pewnego, Spotka przypadkiem Księcia swojego. Wiele bajeczek się naczytała, Na wielką miłość oczekiwała.   I tak marzyłam, by jak Anię Gilbert pokochał, mnie z oddaniem Też ktoś gorącym darzył uczuciem, By za spojrzeniem szło serca bicie.   Wróżka mi kiedyś powiedziała, Złotego Męża będziesz miała, Nie znajdziesz jego, lecz on Ciebie, I będzie wspierał w każdej potrzebie.   W słowa Cyganki nie uwierzyłam... Kiedy liceum już skończyłam, Coś w mym serduszku mi szepnęło, By iść na studia hen, daleko...   Wtedy mamusia się podeśmiała, Że stamtąd Męża będę miała, Ale ja tylko popatrzyłam, Jej słowa trochę zlekceważyłam...   Lecz losu ścieżki różnie się plotą, Pewnego dnia poznałam kogoś, Wyjątkowego i przystojnego, Mojego Księcia Wymarzonego.   I takie również miał maniery, Przynosił kwiaty i bombonierki, Dla mnie napisał wiersze śliczne, Zrobił kolację, taką przy świecach...
Joanna Smolarek (2015-05-06 22:19:58)
marzenie
 Pewnego dnia przyszła na świat malutka Asia. Wszyscy się z tego bardzo cieszyli. Już od najmłodszych lat sięgała po książeczki z obrazkami, choć nie umiała jeszcze czytać piękne ilustracje zachęcały do baśniowych podróży. Uwielbiała ten świat, pełen czarów i magii, sympatycznych elfów, cudownych wróżek i baśniowych stworzeń. Wtedy także pojawiły się marzenia...początkowo były bardziej dziecięce, później ciut doroślejsze. Jednak w miarę upływu czasu krystalizowały się coraz bardziej. Pierwsze z nich spełniało się powoli, poczynając od..zabawy. Mała dziewczynka bardzo lubiła bawić się w szkołę, ale...w szczególności uczyć innych i objaśniać im różne zawiłości. Wszystkie misie i lale, siedzące w ławeczkach były nauczane różnych przydatnych i mniej przydatnych rzeczy. Zawsze, za jakiekolwiek, nawet cichutkie odpowiedzi, były nagradzane. Mała Asia urosła, ale...marzenie się nie zmieniło. Było jeszcze silniejsze. Wszyscy powtarzali, że to trudne zajęcie, niewdzięczne, często krytykowane, ale...jej to nie zrażało. Po ukończeniu liceum otworzyła informator i...ten otworzył się na stronie, która była wskazówką. Ucieszyło to młodą osóbkę, wyruszyła z nadzieją na ciekawe studia w obcym mieście. Choć samo studiowanie nie było tak pasjonujące, to doświadczyła wielu niesamowitych sytuacji, które miały wpływ na jej późniejsze życie. Warto wspomnieć tu o drugim marzeniu: bardzo chciała, by ktoś pokochał ją jak Gilbert Anię, by razem mogli stworzyć wspaniałą rodzinę.
Martyna G (2015-05-04 22:41:57)
Spełnione marzenie
     Bardzo chciałam zobaczyć na scenie moich idoli z serialu. Jednak daleka droga od miasta, w którym miał odbywać się koncert i brak kieszonkowych nie pozwoliły mi spełnić marzenia. Pewnego dnia dowiedziałam się o konkursie, w którym między innymi mogło się wygrać bilety. Zadaniem konkursowym była forma plastyczna, a uwielbiam rysować i postanowiłam sprawdzić swoje siły.     Po wysłaniu pracy pomyślałam, że takie marzenia jak moje nie mogą się spełnić. W dniu ogłoszeniu wyników ktoś do mnie zadzwonił. Zdziwiona odebrałam telefon, ale zaraz potem biło mi mocno serce, byłam czerwona i oszołomiona, bo dowiedziałam się, że wygrałam nagrodę główną! Nie mogłam w to po prostu uwierzyć. Los chciał, że spełniłam swoje marzenia widząc na żywo moich idoli. Niepotrzebnie tylko zwątpiłam w swoje siły, a przecież szczęście każdemu z nas czasem dopisuje. W przyszłości chciałabym zostać tak jak moi idole aktorką lub piosenkarką. Dlatego w tym celu już teraz uczę się śpiewu, odgrywam różne sceny z filmów, moduluję głos. Jednak przede wszystkim nie powinna mnie opuszczać siła ducha i wiara w siebie.    Wiadomo, bez pracy i wysiłku, siedząc w jednym miejscu nie spełnimy marzeń. Możemy czekać na przeznaczenie zapisane z góry, ale co jeśli przeznaczenie to - to, że sami piszemy własną opowieść poprzez wybór własnego celu, marzeń, przyjaciół?
dagmarka (2015-05-04 19:03:31)
Kręta droga do przeznaczenia
Nie tak dawno temu, za górami, za lasami...Kiedy miałam naście lat.....  to byłam bardzo nieśmiałą dziewczyną. Byłam zamknięta w świecie książek i ciężko było się przebić przez moją skorupkę ochronną. Zapytanie się o coś, telefon czy nowe miejsca były moim postrachem.  Z trudem inicjowałam rozmowy, bardzo źle myślałam o sobie. Generalnie życie malowało się w szarych barwach. Mimo szeregu przewyższających typową nastolatkę kompleksów i słabości wymarzyłam sobie, że zostanę psychologiem. Moim planom towarzyszył duży sceptycyzm zarówno ze strony rówieśników, nauczycieli, jak i osób najbliższych. Nikt tak naprawdę nie wierzył, że jestem w stanie pokonać szereg kandydatów, a przede wszystkim swoje słabości. Miałam już serdecznie dość tego jak inni mnie oceniają, a do zmiany dopingowało mnie moje marzenie. Pilna nauka i poszerzanie wiedzy nie stanowiły trudności. Pokonanie nieśmiałości okazało się dużo trudniejszym zadaniem. Wyznaczałam sobie małe kroki do przebycia i wykonanie każdego z nich dawało mi moc satysfakcji. Mimo, że w panice nie raz chciałam uciec w kąt to zgłaszałam się do różnych zadań, występów i prezentacji. Każde przełamanie swoich słabości sprawiało mi mnóstwo satysfakcji. Uwierzyłam w siebie, przez co rówieśnicy mogli mnie zobaczyć z innej strony. Widzę swoje wady i zalety, przy czym minusy zawsze przekuwam w plusy. Nawiązałam nowe i zaskakujące znajomości ponieważ bardziej otworzyłam się na innych. Pozwoliłam ludziom na poznanie mnie z zupełnie innej strony. Teraz nikt nie powiedziałby, że przez większość życia byłam nieśmiałą i zakompleksioną osobą. Może nie jestem bardzo przebojowa, ale komunikowanie się z innymi ludźmi, występy publiczne i wyrażanie swojego zdania nie stanowi dla mnie problemów. Nietrudno się domyśleć, że ukończyłam wymarzone studia i od kilku lat wykonuję zawód psychologa. Mój upór w zamianie marzeń na konkretne cele jest moim kluczem do sukcesu. W ten sposób mimo wielu poniesionych porażek wreszcie  zdałam egzamin na prawo jazdy. Nie ma dla mnie nic niemożliwego do wykonania! Gdy po studiach inne dziewczyny marudziły i narzekały na brak zatrudnienia, ja dzięki uporowi i przy totalnym braku znajomości zdobyłam wymarzoną pracę. Myślę, że nie istnieje żadne narzucone z góry przeznaczenie. To my malujemy je za pomocą swoich marzeń. Cieszy mnie to, że dziś mogę dodawać skrzydeł tym, którzy chwilowo mają trudności z wzbiciem się do nieba! Co dalej? Tryskam energią i optymizmem, więc mam moc pomysłów. Im coś  wydaje się trudniejsze do osiągnięcia tym bardziej mnie to motywuje do wysiłku.  Może moim przeznaczeniem jest założenie własnej działalności? A może wejdę na Mount Everest ? Na pewno nigdy nie ustanę w drodze do szczęścia i realizacji marzeń, bo to jest moje przeznaczenie!
Agnes (2015-05-04 16:58:09)
Działająca marzycielka
Podążam za marzeniami, ale czy jest to równoznaczne z wypełnianiem swojego przeznaczenia – tego nie wiem. W sumie jakoś średnio wierzę w przeznaczenie zapisane w gwiazdach, czyli używając naukowego terminu – w predestynację. Myślę, że nasze życie to w 70% pochodna codziennych wyborów. I to w dużej mierze od nas zależy jak potoczą się nasze losy. Staram się żyć dobrze. Czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej. Mam marzenia, jak każdy. Część ich mogę zaklasyfikować z perspektywy człowieka zdroworozsądkowego do kategorii marzeń – marzeń. Część jednak z tych marzeń to marzenia – plany… I ja te plany realizuję. Krok po kroku, sukcesywnie. Czasami to trwa. Czasami się chwilowo zniechęcam. Ale z marzeń nie rezygnuję.  Górnolotnie można powiedzieć „marzyć trzeba, by nie umknął cel” (z mojej ulubionej piosenki Perfectu). I ja się tego trzymam. Wyjątek: marzę, żeby w końcu pozbyć się pociążowej „oponki”. Marzę, marzę, marzę. I nic. Znaczy się: nie chce mi się zrezygnować z przepysznych ciast babci i nie chce mi się robić brzuszków razem z Chodakowską. A może to moje przeznaczenie, mieć 3 cm więcej w pasie niż przed ciążą? ;)
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar