2015-03-17

Zakończone

Konkurs Wygraj audiobooka Beaty Sadowskiej

Już za chwilę kalendarzowa wiosna. Do życia budzi się nie tylko natura, ale również nasza wewnętrzna potrzeba zmian, dzięki którym będziemy zdrowsi i bardziej aktywni. 
 
Audiobook Beaty Sadowskiej "I jak tu nie biegać!" nie jest typowym poradnikiem, a bardziej motywatorem, a nic tak nie działa jak stojący nad nami trener. Audiobooka można słuchać w domu jak i podczas biegania, co więcej sama Pani Beata Sadowska, dziennikarka i uczestniczka wielu maratonów, mówi jak wziąć się do „roboty” i motywuje tych najbardziej leniwych.

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania audiobooki. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Jaki rodzaj aktywności fizycznej na wiosnę wybierzesz Ty. Uzasadnij. 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 audiobooki Beaty Sadowskiej.

 
 
Konkurs trwa od 17 marca do 31 marca 2015. 

Sponsor nagród:

Biblioteka Akustyczna
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj audiobooka Beaty Sadowskiej” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 marca do 31 marca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Jaki rodzaj aktywności fizycznej na wiosnę wybierzesz Ty. Uzasadnij. 
 
  
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu wysyłają swoje odpowiedzi na maila: Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca najbardziej spodoba się jury.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 marca 2015 r.
 

Komentarze (12)

Kreweta (2015-03-31 22:35:30)
Najlepsza aktywność fizyczna? Miłość!
 Po zimowym zmrożeniu nadszedł wreszcie czas świeżości, kiedy to ciało na wskutek wyższych temperatur oraz dodającym energii promieniom słonecznym, staje się żądne ruchu. Wiosną jednak nie budzą się do życia jedynie rośliny lecz także dobrze wszystkim znane pragnienie miłości - kwitną także uczucia. Nie boję się więc tego powiedzieć, że aktywnością fizyczną, o której marzę w tym okresie jest przede wszystkim seks. Nie ulega też wątpliwości, że naładowana dzięki niemu dużą ilością endorfin zyskam dodatkowe pokłady energii, wskutek których będę również skakać, tańczyć, śpiewać, a nawet... wyciskać na klatę! :P
mika19 (2015-03-31 00:21:00)
konkurs
bieganie=zdrowie
Maleńka (2015-03-30 22:49:59)
Wiosna ach! to Ty
Jak ruch? to dużo na świeżym powietrzu !!! <div>Teraz w wielu miejscach powstają siłownie na dworze.Ja codziennie o 8 rano biegnę truchcikiem i ćwiczę.Jest wspaniale...cudownie. Morska bryza wieje w moje nozdrza,wiatr rozwiewa włosy.A jak tylko zrobi się trochę cieplej to zakładam rolki i na bulwar nadmorski...wow ! Juz sie nie moge doczekac ;-) a pogoda!? Każda pogoda jest dla ludzi :-) wystarczy się do niej ubrać !!!! Pozdrawiam
Ksawusia (2015-03-30 21:13:35)
Kocham moją aktywność!
Moje dzisiejsze popołudnie było pod znakiem zumby.Ubrałam swój zumbowy garniturek i wyleciałam potańczyć z przyjaciółkami.  Uwielbiam to szaleństwo tańca i czerpie z niego pokłady pozytywnej energii. Radosne kroki, podskoki, skłony i uśmiech na twarzy każdej "szalonek zumbowiczki" to to co mnie przyciąga. Nie ważne staje się,że niekiedy zapominam kroków czy też gubie się w tańcu. Taniec doskonale odstresowuje i podaje powera na każdy dzień. Oprócz zumby ćwiczę także salsę, która jest nieco spokojniejsza, lecz zmysłowa i bardzo seksowna. Uczy kocich kobiecych ruchów oraz wykorzystywania własnego  ciała do uwodzenia męźczyzn. Niebawem zrobi się cieplej, więc w planach mam bieganie z mężem, który chce zrzucić nieco kilogramów oraz oczywiście rodzinne wypady rowerowe w towarzystwie Rowerowej Masy Krytycznej. Będzie się działo, a w nagrodę będę się cieszyć zdrowym oraz smukły,m ciałem. Myślę, że warto. Dla mnie z pewnością. Kocham aktywność zarówno tą w sali, jak i na świeżym powietrzu.
Mariola (2015-03-30 19:51:57)
Wiosenna aktywność
 Tej wiosny wybieram bieganie. Jakoż, że mieszkam na wsi mam bardzo duuuużo lasów, pól, ścieżek, blisko granicę z Czechami i naprawdę dużo więcej takich miejsc. Decyduję się na bieganie. Mam do tego świetne tefeny i ścieżki z "przeszkodami". Uwielbiam ruch, a bieganie to moja ulubiona cyscyplina sportowa. Nie wyobrażam sobje bez tego życia. Uwielbiam ten czas, gdy mogę wyjść i  swobnodnie pobiegać. Czuję się wtedy wspaniale. Kocham to co robię, choć nie mam na to zbyt dużo czasu. Nie zrezygnuję z tego ! <3
Joanna (2015-03-29 15:56:44)
Wybrałam rower
Od kilku już lat wybieram rower. To moja aktywność praktycznie całoroczna, choć w zimie jest ona ograniczona do jazdy po ścieżkach rowerowych w mieście. Od wiosny już pełną parą zaczyna się jazda. Mam blisko do lasu i bardzo lubię tam jeździć. Nie tylko po głównych leśnych szlakach, lecz po bezdrożach :) Mój mąż nasz las zna jak własną kieszeń i jest dla mnie przewodnikiem po jego zakamarkach i najpiękniejszych miejscach. W lesie, blisko głównych dróg szutrowych, można natrafić na zapierające dech w piersiach widoki np. na skarpy, strumienie, polany. To jest coś, co wciąga i napawa do jeszcze większej aktywności, do kontaktu z przyrodą, do wsłuchania się w śpiew ptaków, do wyciszenia się i do zapomnienia o problemach. Polecam wszystkim zapracowanym i zmęczonym zgiełkiem miasta do jazdy na rowerze po lesie. Nie ma nic lepszego i bardziej oczyszczającego! :)
Iwona (2015-03-27 17:33:43)
Aktywność na wiosnę
 Na wiosnę razem z moją córką zapisałam się na lekcję kickboxingu. Moja córka chciała nauczyć się walczyć by w razie czego móc się obronić. A ja żeby jej towarzyszyć plus żebym sama się czegoś nauczyła. Z mężem od kilku lat jeździmy na rowerach więc na każdą wiosnę wyciągamy nasze sprzęty i jeździmy. Oraz z powodu treningów kickboxingu, żeby wzmocnić swoją kondycję zaczynam biegać. Wraz z pierwszym dniem wiosny zaczęłam to robić. Na razie wolno i krótko, ale co tydzień zwiększam czas. Pomału do celu. Nie umiem pływać, więc możliwe że wykupię karnet na basen i zacznę pływać o ile najpierw się nauczę. Więc podsumowując na wiosnę moją aktywnością będą: treningi kickboxingu, jazda na rowerze i bieganie oraz może bieganie :)
Ewelina (2015-03-25 21:04:11)
Moja aktywność :)
 W tym roku stawiam na dwa pomysły aktywności fizycznej. Pierwszym z nich jest oczywiście bieganie. Już teraz rozpoczynam codzienne bieganie. Jak narazie po ok 5-6 km :) To jest sport który kocham. Wszyscy mi mówią, ze jestem dobrą partnerką do biegów, poniewaz mam dobrą kondycje, szybko biegam i pokonam kazdy dystans. Druga aktywność to jazda na rowerze. Juz tęsknie za wieczorami spędzonymi na moim ukochanym rowerze. Brakuje mi tego uczucia wiatru we włosach... Najlepsze chwile spędzone aktywnie ;)    Ewelina
Aga (2015-03-24 22:00:10)
Aktywność na wiosne :)
W tym roku mam kilka pomysłow na bycie aktywną na wiosnę. Pierwszym z nich jest bieganie. Jak tylko zrobi się ciepło planuje wyciągnąć kupione na tą okazję buty sportowe i codziennie rano biegać ze znajomymi wyznaczoną wcześniej trasą. Druga aktywność to hula hop. Zawsze marzyłam o pięknej talii a dzięki niemu mam szansę w końcu ją mieć. Do swoich wiosennych aktywności planuje włączyć także ćwiczenia na stepie. Mam nadzieje że dzięki nie uda mi się wzmocnić mięśnie nóg. Innymi aktywnościami, które mogą znaleźć się w moim wiosennym planie są łatwe ćwiczenia takie jak na przykład skakanka, rowerek czy podnoszenie lekkich ciężarków.
Tusia (2015-03-24 14:04:38)
wiosna
Stawiam na bieganie! Żaden ciekawy pomysł ale można niesamowicie urozmaicać sobie treningi. Od dawna planuję, więc jest to kolejny powód, by w końcu się za to zabrać. Poza tym mam mało wolnego czasu i bieganie jest dla mnie wspaniałą wymówką, by móc spędzić trochę czasu sama ze sobą i świrzym powietrzem po deszczeu.
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar