2015-02-16

Zakończone

Konkurs Obudź się z kawą ... Bell GEL 4D Caffe Latte

Lubisz kawę? To dobrze! Aromatyczny napar nie tylko pobudza, ale również poprawia nastrój, zmniejsza bóle głowy, pomaga w koncentracji. A więc… zrób przerwę i pozwól sobie na chwileczkę zapomnienia. Wypij aromatyczną małą czarną i zatrzymaj kolor swojej ulubionej kawy na paznokciach. Wystarczy wybrać jeden z najnowszych lakierów do paznokci GEL 4D Caffe Latte marki Bell.  W gamie specjalnie wyselekcjonowanych odcieni znajdziemy perfekcyjnie mlecznobiały, elegancki beż latte, smakowite malinowe frappe, tradycyjny odcień małej czarnej oraz czerń dla zdecydowanych wielbicieli espresso. 

Zapraszamy do konkursu z Bell. 


 Co należy zrobić:
 
Obudź się z kawą ... opisz jak wygląda Twój poranek.

 
Swoją odpowiedź prześlij na maila Agnieszka@udziewczyn.pl 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy, w skład każdego zestawu wchodzą:
 
3 lakiery Bell GEL 4D Caffe LatteKonkurs trwa od 16 lutego 2015 do 02 marca 2015. 


Lakier GEL 4D Caffe Latte gwarantuje niezwykły połysk, porównywalny z uzyskiwanym w salonach kosmetycznych przy użyciu lakieru żelowego utwardzanego światłem lampy UV! Nadaje przy tym efekt 4D – niesamowicie mokrych paznokci, a elastyczna formuła zapewnia optymalną trwałość i odporność na uderzenia. Dodatkowym atutem jest bardzo krótki czas schnięcia lakieru. Precyzyjny, płaski pędzelek ułatwia równomierną aplikację bez smug i zacieków. 

Wybierz swoje ulubione odcienie i zmieniaj kolor manicure w zależności od nastroju i kreacji!

Lakier GEL 4D Caffe Latte
Dostępny w 5 kolorach
Cena 10,70 zł
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Obudź się z kawą ... Bell GEL 4D Caffe Latte” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 lutego 2015 r. do 14 marca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obudź się z kawą ... opisz jak wygląda Twój poranek.
 
  
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu wysyłają swoje odpowiedzi na maila: Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca najbardziej spodoba się jury.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 lutego 2015 r.
 
 

Komentarze (7)

liidzia (2015-03-02 20:47:53)
Kawa
Mój przepis na poranek Składniki: 1 kubik wody 2 godziny dla siebie 300 mydlanych baniek 4 rodzaje olejków do kąpieli 5 ulubionych płyt relaksacyjnych 60 stopni ciepła 7 rano na zegarze 8-latka w szkole 9 lat młodziej 100 % szczęścia Sposób przygotowania: Składniki dokładnie wymieszać. Nie zapomnieć o żadnym z nich! Efekt gwarantowany, powtarzać w miarę możliwości jak najczęściej.
isabell (2015-02-27 23:12:44)
słowo harcerza. :)
Co wieczór, gdy mi humor dopisuje spod kołdry, z zamkniętych powiek .. solennie sobie obiecuję: WSTANĘ JAK CZŁOWIEK.   Budzik? Że to już? – nie wierzę.. wnet trzaskam nim o podłogę.. jeszcze chwilę poleżę ... zawijam się pod kołdrę. .   Pięc minut minęło? Łapię budzić w pięść. Ustawię może na dziesięć.. nie.. niech będzie na sześć.   Gdy wyjścia już nie mam bo zbliża się czas .. wstaję, idę i ziewam klnąc na cały świat :)   Za jakie grzechy Boże? z mej ciepłej kołdry wyrwana!? Może kawa pomoże? Tak z samego rana?   Z papierosem w ustach przy czajniku zaspana .. Robię sobie kawę: jak zwykle: sypana.   Do komputera nawet siadam. Wnet w klawiaturę już pukam.. No bo przecież wypada.. sprawdzić meile... fejsbuka ...   A potem to już bez śmiechu bo zawsze tak mam z rana.. Zabiegana, rozczochrana w pośpiechu Szykuję się jak opętana.   Czy zdążę do pracy? Kanapkę chociaż zrobię.. Jak wyjdę za pięć, to będzie cacy. I jeszcze poczytam coś sobie..   W drodze do pracy, błądzę bez mocy. bo to niezgodne z naturą! Człowieka wypędzać z łóżka Tak prawie w środku nocy! ;)   A potem to już się napędzam. Kolejna kawa, śniadanie.       Cały dzień się rozkręca drodzy panowie, drogie panie.   A gdy wieczór znowu nastaje i znów mi humor dopisuje ... Ja nadal przy swoim obstaje! WSTANĘ JAK CZŁOWIEK. - obiecuję!  
Moonsee (2015-02-21 13:24:59)
mój poranek
Dzwoni budzik, piąta rano, w myślach krzyczę: "Ratuj mamo!". Leżę jeszcze minut kilka, jeszcze chwilka, jeszcze chwilka... Potem wstaję ociężale, wkładam kapcie (wciąż ospale). A do kuchni drepczę żwawiej, z myślą o przepysznej kawie. Kiedy woda się gotuje, twarz i zęby swe szoruję, prysznic biorę szybciuteńki i uciekam już z łazienki. Bo czajnika gwizdek wzywa, bym już kawę zaparzyła. Gdy się kawą delektuję, to do pracy się pakuję. Już ostatni kawy łyk i do pracy myk, myk, myk.
aga1oo (2015-02-20 10:10:58)
kawa
Leniwie przeciagam sie w łóżku i budze się z uśmiechem na twarzy. Uśmichem witam dzień a moje serce raduje się jeszcze bardziej, gdy zasiadam do porannej kawy. Kocham smak kawy, mała czarna to obowiazek dla każdej kobiety ;) mała czarna z kroplą mleka smakuje jak eliksir bogów. Naenergetyzowana kawą, nadal uśmiech nie schodzi z mojej twarzy, jestem gotowa na wyzwania dnia, mogę góry przenosic. Zapach kawy unosi mnie nad ziemią, smak kawy sprawia ,że czuję się szczęśliwa. Mała kawa a tyle radości. Kawą witam każdy dzień :)  Pysznie :)
marek świec,i (2015-02-18 10:59:09)
kawaaa
lakiey, kawowe, sliczn,e kolory, mega przepieke kolory
misia9240 (2015-02-17 08:34:16)
Kawaaaa
Lakiery kawowe :) ślicznee kolory ;D ahh! 
NekropolisQueen (2015-02-16 23:23:21)
:)
 Przepiękne kolory 
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar