2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

wiewiorczak (2015-02-09 12:53:21)
walentynki
Czy Walentynki mogą  byc zaskoczeniem raczej juz nie bo kazdy czeka na ten dzień nawet nieswiadomie wie ,że on wcielił się w tradycje a tylko chyba do osoby samotnej która naprawde nie ma nikogo i nikt nie interesuje sie ją może wywołac zaskoczenie i radość . Mój Walenty Black na miłosci się nie zna niczym mnie nie czaruje a swietnie się w jego towarzystwie czuję nie wiem co on takiego posiada w sobie że ja gupieję i wszystko dla niego robię. Czy to jego osoba tak na mnie wpływa ze ja przy nim rozkwitam Choć wszyscy mi radza by go opuścić i torbami póscic no cóz mi tak zostało ze serce moje się wnim zakochało
kasia2006222 (2015-02-08 14:31:18)
konkurs
Walentyki zawsze mogą być zaskoczeniem. I chociaż co roku o tej porze serduszka zdobią ulice i sklepowe witryny, a kwiaty dostępne są na każdym ulicznym rogu to Walentynki zawsze mają w sobie coś magicznego. To dzień gdy miłość czyni cuda więc nigdy nie można być do końca ewnym co się wydarzy tak jak nie zawsze możemy wiedzieć kto darzy nas uczuciem. Milość to uczucie pełne zaskoczeń, niespodzianek i czasami niewyjaśnionych zachowań. I takim też jest święto miłości czyli dzień świetego Walentego. Czy to pary z długim stażem w związku czy świeżo zakochani czy szczęśliwi single - nikt nie wie co też tego dnia miłość nam zgotuje. Pomysłów tysiące, inspiracji mnóstwo, do tego uczucia które logiki nie znają - to wszystko może doprowadzić do sytuacji niezapomnianej, gdzie zaskoczenie dosięgnie zenitu :) Mój Walenty Black dajże jakiś znak Przecież wiesz mój luby że Cię kocham tak Co też mi zgotujesz w wieczór wyjątkowy Plan jest jak co roku czy też całkiem nowy Gdzie się wybierzemy i jak czas spędzimy? Jak też dzień milości mój luby uczcimy? Jedno jest wiadome moje Ty kochanie I nie ważne co też masz Ty dzisiaj w planie Serca nasze wielką miłością złoczone A dusze w uczuciu w jedną są spojone Bliskość Twego ciała, dotyk dłoni Twej Całe życie luby trzymać tak mnie chciej Choćby świat calutki się nam dzisiaj walił a plan idealny nagle nie wypalił Kiedy jesteś blisko , czuję Twoją woń To gotowa jestem skoczyć w morską toń. Świat przy Tobie pełen barw tęczowy jest Nasza miłość miły przejdzie każdy test!
Agata17ko (2015-02-08 09:44:05)
Walentynki dla dziewczynki
 Walentynki jako dzeń 14 lutego jest dobrze każdemu znany i tylko jeżeli ktoś o nim zapomni, a dostanie zaskakujący prezent może się pozytywnie zadziwić, a jego serce może zastukać w niespokojnym rytmie. Ale zawsze może nas zaskoczyć walentynkowy prezent, gdy jest spersonalizowany, stworzony specjalnie dla ukochanej osoby i dany prosto z serca może zaskoczyć, wywołac wzruszenie i zachwyt,  przedewszystki sprawić, że 14 lutego będzie dniem niezapomnianym!  Mój Walenty Black czaruje, uwodzi 14 lutego z objęć nie oswobodzi, męski i przystojny powala na kolana całuje na powitanie każdego rana! Zachwyca zapachem, który pobudza zmysły, z nim każde mażenie kobiety się naprawdę ziści Przynosi kwiaty nie tylko na Walentynki takim facetem zachwycone wzystkie grzeczne dziwczynki! agata.17ko@wp.pl  
wodnik (2015-02-07 23:32:39)
KONKURS
1. Walentynki byłyby dla mnie zaskoczeniem gdyby zabrakło w ten dzień chociażby życzeń czy drobnego prezencku. Już od wielu lat przywykliśmy do tego urokliwego święta zakochanych toteż każdy z nas komuś życzenia składa i każdy na nie oczekuje :) 2. Ktoś zagląda do mnie śmiało, tak, wiem kto, będzie się działo! Otworzyłam mu, o rety! - tą woń kochają kobiety! :) Mhm zmysły migiem rozpala czy to Zośka czy też Ala. Mój Walenty Black urzeka dlatego na niego czekam! :)
MonikaKarol (2015-02-06 16:49:08)
Mój Walenty Black
Uważam, że Walentynki to zwyczaj, który może mnie zaskoczyć każdego roku. Miło jest obudzić się z kwiatkami obok nosa lub otrzymać fajne perfumy.Każdy moment na okazywanie sobie uczuć jest ważny. Dla mnie w tym roku 14 luty będzie wyjątkowy, ponieważ mam 9 miesięczną raczkującą miłość w domu. Kochajmy się!   Mój Walenty Black zrobił dziś wielki comeback. Wpadł do domu jak szalony w ręce ma prezent dla żony. Uśmiechnięty i pachnący mega blask od niego bijący, I mówi mi, że mnie porywa żadnych kart nie odkrywa. Mówi, że dzień zakochanych codziennie mamy naszej radości i miłości nikomu nie oddamy.
olcix1994 (2015-02-06 16:39:51)
konkurs
 1.Walentynki mogą być zaskoczeniem, jak najbardziej. To wszystko zależy od naszej inwencji twórczej, czy postawimy na oklepaną kolację ze świecami i kino, czy wymyślimy coś szalonego i wyjątkowego jak np: lot balonem, czy bardziej przystępna przyjemność: nocny piknik przy ognisku we dwoje. 2. Nadszedł ten dzień, spełnia się mój sen. Czuję twój zapach i smak, Mój Walenty Black. Gorąco tu, czujesz. Powoli wariuje, tak spełnia się sen, ubóstwiam ten dzień. Gorąco tu czuję, sam też już wariuję, bo zawładnął mną twój czar. Moja walentynko Eveline. Cudowny to dzień, Nasz spełnia się sen, 14 lutego,łączymy się w coś niepowtarzalnego. -w jedno serce z marzeń sennych mgieł olasdun@wp.pl  
magdalennna (2015-02-06 15:45:28)
konkurs
Dokładnie rok temu Walentynki okazały się dla mnie ogromnym zaskoczeniem...Był wieczór, romantyczna kolacja na stole, drobny prezent niespodzianka...pojawia się mój ukochany i co robi??...zrywa naszą znajomość oznajmiając, że zaliczył tak zwaną wpadkę po jednorazowym skoku w bok z koleżanką z pracy. Wrażenia bezcenne zwłaszcza, że dzień wyjątkowy. Nic dodać nic ująć no może poza tym, że rok minął a i nowy partner w moim życiu się pojawił...Ciekawe czym On mnie zaskoczy...podobno szykuje niespodziankę...może znowu usłyszę zaskakującą wiadomość ;) Mój Walenty kosmetyki Black Multimillionaire preferuje, wodę toaletową i balsam po goleniu z miłą chęcią stosuje...zadbany i pachnący wówczas się czuje. Moja walentynka Eveline to dla mnie zestaw kosmetyków doskonały...taki prezent kobiety otrzymać by chciały w tym ja:)
Angel1090 (2015-02-06 14:16:59)
eveline
 Oczywiście, że Walentynki mogą jeszcze zaskoczyć! Kazdy kojarzy je z rutyną, tandetnymi serduszkami i oklepanym wyznawaniem uczuć na siłę. A co jeśli wychodząc z domu na wycieraczce zobaczymy bukiet kwiatów? Prawda, ze tego się nie spodziewaliśmy? To święto może być jeszcze udane i zaskoczyć. Pamiętajmy, że najlepsze dzieje się wtedy, kiedy się tego kompletnie nie spodziewamy! :) Uczuciem pałam do Ciebie najmilsza, bo memu sercu jesteś nablizsza. W potrzebie zawsze ratujesz, moją skórę dogłębnie pielęgnujesz. Nigdy obojętnie Cię nie minę, Tyś jedyna - Moja Walentynka Eveline.  
camillaF (2015-02-06 14:00:34)
walentynkowe szaleństwo
 Walentynki powinny być zaskoczeniem! Każda z nas marzyła w podstawówce o otrzymaniu kartki walentynkowej od Tajemniczego Wielbiciela... Czasy się zmieniły a my razem z nimi :) Nasze oczekiwania wyglądają już nieco inaczej, jeśli chodzi o celebrowanie Dnia Zakochanych. Każda para, nawet ta deklarująca niechęć do Walentynek, myśli o tym, jak zaskoczyć swoją drugą Połówkę. A pomysły tego dnia bywają naprawdę zaskakujące! Róbmy sobie niespodzianki, nie tylko od święta, bo wten sposób również okazujemy miłość naszym Sympatiom :) Opowiem Wam jak Mój Walenty Black Randkę mi wymyślił o jakiej nikt nie śnił. W wysokie góry mnie wziął, na kolano przyklęknął I zadał jedno pytanie, które znacie doskonale :) Odpowiedź mogła jedna być: Do końca świata chcę z Tobą żyć!  
Marti68 (2015-02-06 13:54:11)
konkurs
Oczywiście, że mogą zaskoczyć. Wystarczy troszkę pomysłu, kreatywności i inicjatywy. Zawsze można umówić się z partnerem co będziemy robić w danym dniu a później go zaskoczyć czymś innym:) Wysłać jej kwiaty do pracy? Czemu nie, czyz to nie byłoby miłe zaskoczenie dla Pań? :) Wysłać Jemu kartkę walentynkową pocztą, a co! panowie też zasługują na zaskoczenie.  Dzwonek do drzwi,a któz to może być? oh! Mój Walenty Black! To bez niego nie mogę żyć! Czy to jakieś święto? Taki wypachniony! Gładki, męski...i do tego taki rozanielony. Pocałunkiem wita mnie, przed oczami serce mknie, czekoladki wręcza czule, ja sie wnet do niego tulę, On me ręce już całuje, On mnie dzisiaj umiłuje! Rad był zauważyć, mych dłoni nie zlekceważyć, "Takie miękkie, delikatne" To moje kremy, tak zawrotne! On już wie i szepcze mi: Moja Walentynko Eveline!  
Strona komentarzy 8 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar