2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

Kitekatu (2015-02-11 19:26:50)
Jak najbardziej tak!
W dzisiejszym świecie świat zasypuje nas reklamą Walentynek już na długo, przed ich nadejściem, co powoduje samo święto nie jest już takim zaskoczeniem. Ale przecież święto nie istnieje dla siebie tylko dla nas! I to my go tworzymy i tylko od nas zależy czy zaskoczy czy nie! Myślę, że dobrym sposobem na zaskoczenie drugiej osoby w Walentynki jest zrobienie czegoś naprawdę szalonego!  Ale nie kupienie kwiatów i czekoladek, bo to powinniśmy robić codziennie, ale np. nauczenie się ciekawego tańca i zabranie drugiej połówki na dancing lub napisanie na chodniku jak bardzo się kogoś kocha i pokazanie mu tego napisu z wieżowca itp. Nie chodzi o to, by wydać dużo pieniędzy, bo nie to jest miarą miłości, ważne by zaskoczyć kogoś codziennością, nadając jej nowy wymiar.    Już niedługo ważny dzień,  nie przesłoni go smutku cień, bo Mój Mąż Walenty Black, daje wszystkim ważny znak,  że mnie Kocha ponad życie  i to o mnie marzył skrycie.  Więc z jego ust słowa wyszły:   Moja Walentynka Eveline to Ty
iwonab (2015-02-11 19:25:26)
konkurs
- Kochanie na weekend wyjeżdżamy do SPA .... - Zaskoczenie...Nie pytam jak i gdzie to załatwiłeś tylko biegnę po walizke.Nie zabieram więcej niż jedną sukienkę i mnóstwo fikuśnej bielizny-to mówiąc puszczam oko do męża, który uśmiecha się lubieżnie dalej przegladając folder zapewne z ofertą hotelu - Weź jeszcze strój kąpielowy gdyż mają tam baseny i jacuzzi podobno z pieknymi widokami - Och to świetnie napewno bedziemy się tam wylegiwać godzinami z lampką wina w reku przy dżwiękach romantycznej muzyki-odpowiadam wciskając wbrew wcześniejszym zapewnieniom nasteną sztukę ubrań do walizki. - Myślałem o tym samym-kiwa głową mąż,któremu z pewnością fantazja poddała jeszcze inne ciekawe pomysły, z którch pewnie skorzystamy:).Nie zapomnij też stroju sportowego, poćwiczysz bekchend na polu tenisowym.. A niech to.-ciskam słowami w myślach.nie przepadam za tym sportem.Za to mężuś go kocha a ja kocham jego więc nie mam wyboru....muszę zmienić walizkę na większą i załadowac dresik. - ale super-słyszę podniecony głos z drugiego pokoju- tam jest ShiTao - na Boga co on znowu tam wyczytał-to nie jest chyba żadne wymyślne jedzenie - aleś ty nie obeznana- gani mnie męzuś-to taka technika masażu bardzo relaksująca z użyciem ciepłych kamieni i olejków czuje że jego podniecenie coraz bardziej mi się udziela-Za tem bedziemy mieli tam mnóstwo wrażeń....... -O tak ,o to zadba nasz hotel ... hmm i ja ;)
domisia (2015-02-11 05:55:44)
konkurs
Mój Walenty Black, leży ze mną na wznak, tak spędzamy walentynki, spełniamy swoje zachcianki, pijemy słodkie drinki. Kazda chwila jest cenna, niezwykle wyjątkowa,  najlepsza kawa się przy tym chowa, mamy siebie dla siebie,  jesteśmy w niebie.  Mój Walenty Black mówi o mnie tak: Moja Walentynka Eveline jest ze mną,  a ja jestem przy niej, życie nam cudnie mija, każdy dzień wspaniale płynie,  marzę o takiej dziewczynie,  niech ten czas nigdy nie minie, kocham się w tej Walentynie.    Walentynki mogą być zaskoczeniem, jeśli o nich nie pamiętamy,  natomiast samo spędzanie tego dnia zależy od nas samych. Jeśli dobrze znamy naszą drugą połówkę,  możemy sprawić jej ogromną niespodziankę np fundując voucher na skok na bungee,  zaproszenie do spa czy po prostu wspólny  wyjazd na weekend. To czy zaskoczymy naszą drugą połówkę zależy tylko od nas samych, wyobraźnia nie ma granic. Równie dobrze możemy walentynki urządzić dzień wcześniej,  tego się na pewno nie będzie spodziewać.     
asiunia180 (2015-02-10 23:49:28)
Walentynki
Walentynki mogą być zaskoczeniem jeśli nie będą banalne a oryginalne i nie chodzi tu o nie wiadomo jakie prezenty a o to żeby w niezapomniany sposób spędzić ten dzień i miło go wspominać a przede wszystkim okazywać sobie nawzajem jak najwięcej uczuć i emocji co jest chyba najważniejsze w tym święcie. Moja Walentynka Eveline  sprawi przyjemność każdej dziewczynie, obdarzy miłością i ukojeniem, bo każdy o tym wie że walentynki to piękny dzień
Agnes (2015-02-10 20:52:59)
Walentynkowo - nie cukierkowo ;)
Oczywiście, że Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem. Ja na przykład bardzo zaskoczyłam rok temu mojego męża. Mąż ów ma tendencje do zapominania o naszych / moich „świętach” – urodziny, imieniny, Dzień Kobiet, rocznica ślubu, Walentynki… Jakoś te daty ulatują mu z pamięci, chociażby o Dniu Kobiet trąbiono na lewo i prawo już 2 tygodnie wcześniej. Więc rok temu na Walentynki postanowiłam dać mu nauczkę. Pocztą kwiatową wysłałam mu olbrzymi bukiet czerwonych róż. Tak złośliwie i z premedytacją. Żeby cała rodzina i wszyscy koledzy się z niego śmieli, że dostaje od kobiety kwiatki (kolegom raczyłam wspomnieć o tym fakcie przy okazji jakiegoś meczu). Efekt – satysfakcjonujący: od tej pory nie zapomniał ani o Dniu Kobiet, ani o kwietniowych imieninach, ani o 3 rocznicy ślubu ani o urodzinach. Ciekawe czym On mnie zaskoczy w te Walentynki? Mój Walenty wcale nie jest święty… Ma w sobie Black naturę, Lubię ten jego charakter z pazurem! A moja Walentynka, to taka pogodna Ewelinka Kosmetyki Eveline stosuje, blaskiem promieniuje!
betin (2015-02-10 14:43:22)
KONKURS
 Walentynki to dzień miłości, a kiedy się kocha i jest się kochanym to w głowie ma się tyle wsaniałych mysli i pomysłów że można zawsze zaskoczyć tą swoja drugą połowe zwłaszcza, że im dużej jest się z nia jest i zna się ja to wiemy co ją jeszcze może zaskoczyć. Ogólnie miłość i uczucie jest zaskakujące to jak walentynkie nie moga być :)  Mój Walenty Black jest taki namietny, że gdy go poczuję przenika całe moje ciało od głowy aż po pięty :) Moja Walentynka Eveline mięka i soczysta, jak owoc maliny, która jest zawsze pyszna :)   
kaja :) (2015-02-09 18:48:16)
14 luty
Walentynki to czas miłości i czułości.  Każdy z nas więc swoją miłość zaskakuje i ciepłymi słowami obdarowywuje.  Chociaż ciągle to ta sama data to nikt nie zastąpi tej miłosnej magii. Dlatego walentynki ciągle zaskakuja bo mężczyzni co roku nowe rzeczy dla swoich kobiet kombinują. Czasem jest to kolacja przy świecach, która swą namiętnością kobiece serca zachwyca. Czasem jest to ogrom namiętności, który sprawuje napływ rozkoszy. Czasem jest to wspólny wyjazd, gdzie cisza się wkrada a krzyk gdzieś w otchłań spada. Czasem oświadczynami może którąś facet kobietę zaskoczyć.  Bo chociaż czasem faceta masz lenia ;p to i tak w ten dzień podaruje Ci moc nieziemskiego zaskoczenia. Więc magią ten dzień się staje bo kobieta swe serce temu jedynemu oddaje. Pewnego dnia Mój Walenty Black poszedł do sklepu po róży kwiat.  Był to 14 lutego więc dokupił jeszcze misia pluszowego. Gdy dotarł do swej ukochanej powiedział : Moja walentynko eveline kochana całuj mnie do białego rana. Tutaj dla Ciebie jest najpiękniejszy czerwony kwiat, jako dowód mej miłości i wierności.  Mój walenty black nieobliczalny patrzał we mnie, jak zaczarowany.  a ona- jego walentynka eveline tak go mocno kochała, że ogromnym uśmiechem go powitała i ramionami go objąwszy pocałowała go czule w jego duże oczy.  Zabrał ją w ramionach na górę i poczuł, że coś wspaniałego dla niego gotuje. Kiedy do stołu kolację przy świecach podała to czuła, że ich miłością dom rozpala.  Tak więc black i eveline się kochali, że miłość, zapach i czułość  w ludziach zapoczątkowali     
misia9240 (2015-02-09 17:17:13)
Walentynkowe zaskoczenie
Moim zdaniem Walentynki mogą nas zaskoczyć. Mimo,że zbliża się ten dzień 14 luty i wszędzie można o nich usłyszeć. Prezenty w sklepach,artykuły w internecie to i tak  nie da się o nich zapomnieć. Walentynki mogą być pozytywnym zaskoczeniem. Myślisz sobie,aaa ,pewnie zaprosi mnie do restauracji lub zabierze do kina. Wręczy bukiet róż i jakiś prezent. Każdego roku to samo. A tymczasem on chce zmienić tę tradycję . Zabiera cię do ekskluzywnego spa na tajskie masaże lub na seans we dwoje w grocie solnej. A wieczorem idziecie na romantyczną kolację przy lampce wina i blasku świec. Nie możesz uwierzyć ? a jednak.Zamienił monotonną tradycję w coś niesamowitego.Czyż to nie piękne zaskoczenie? Oczywiście,że taaaak! Walentynki mogą być zaskoczeniem, a nawet wielkich marzeń spełnieniem. Mój Walenty Black, cudowny jest,oo taaak! Piękny i pachnący, z bukietem róż do mnie już biegnący. Do domu wpada, i odrazu na kolana pada. Płatkami róż mnie obsypuje,czekoladkami obdarowuje, a po chwili niespodziewanie prezentem zaskakuje. Ja dla niego też coś mam, bo bardzo go kocham! Kosmetyki  black multimillionaire mu podaruję i romantyczną kolację zaserwuję. On szepniee mi, Moja Walentynko Eveline, chce dziś spędzić z tobą cudowne chwile!  Jesteś moją Walentynką ukochaną,  piękną,mądrą i wspaniałą.
dorisek16 (2015-02-09 15:32:05)
Walentynki
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij... Oczywiście, ja zawsze się staram zaskoczyć swojego faceta poprzez spełnienie jego małych marzeń. Mamy cały rok na to aby zapoznać się z pragnieniami naszych drugich połówek, wystarczy tylko w Walentynki je spełnic, ot cała filozofia :)
anias88@o2.pl (2015-02-09 14:34:48)
Walenty i Walentynka
Myślę, że Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem, mimo że wszędzie o nich trąbią. Jak się osoba postara to może zrobić taką niespodziankę, że Walentynce spadną kapcie z nóg. podpowiedź dla pana M. : 1. w ciszy i spokoju - dopuszczalna nastrojowa muzyka, świergot ptaków 2. bez dzieci - raz mogą spędzić wieczór z babcią, a nawet i weekend. To co, że będą wymiotować z przejedzenia. 3. sami chociaż ten jeden wieczór - bez wyprowadzania psa i otwierania domofonu ulotkarzom 4. kieliszek szampana - albo i cała butelka, no może i dwie jak ma starczyć na cały weekend… 5. w tle cicha muzyka - nastrojowy jazz jest w deche 6. apetyczne owoce…mhm truskawki - połączenie truskawek i czekolady powinno być stanowczo zabronione Moje spodnie o to proszą. 7. pachnące kwiaty - moje ulubione to Hiacynty… i hiacynty, a nie żonkile. 8. wyborna kolacja - raz można zjeść bez patrzenia w rachunek… 9. zapalone świece- najlepiej aromatyzowane konwaliami 10. wygodne i miękkie łóżko - wiadomo po co i na co!!!:) Mój Walenty Black dał mi dzisiaj znak. Na Walentynki mnie zabiera, tam gdzie smutek nie doskwiera. W wesołym miasteczku wszystkie atrakcje wykorzystamy, I będziemy się bawić aż wszystkich pieniędzy nie wydamy!!!! Moja Walentynka Eveline, kocha zwierzęta, dokarmia bezdomne kocięta. Ma złote serce i jest wesoła, a mnie "do garów" zawsze woła.
Strona komentarzy 7 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar