2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

justyna1 (2015-02-13 13:56:15)
Walentynki
Uważam,że mogą być one zaskoczeniem pod warunkiem ,że przygotuje je się perfekcyjnie i w tajemnicy. Tak by sprawić miłą niespodziankę bliskiej naszemu sercu osobie a przede wszystkim by ją zaskoczyć.A poza tym jestem zdania,że miłość powinno się okazywać codziennie a nie od święta. Tak więc trudno jest mnie zaskoczyć kwiatami czy wypadem do kina. Choć muszę przyznać ,iż mojemu mężowi mimo mego sceptycyzmu zawsze się to jakoś udaje. Tak więc na moim przykładzie doskonale widać iż można zaskoczyć bliską nam osobę jeśli w to zaskoczenie włoży się serce i siebie.
Stara (2015-02-13 13:53:10)
Konkurs Eveline na Walentynki - poprawka
Walentynki zawsze mogą być zaskoczeniem. Szczególnie, gdy dostaniemy coś od osoby, po której się tego nie spodziewamy, lub odwrotnie, nie dostaniemy niczego, chociaż tego oczekujemy. Mogą wprawić w zdumienie dzięki niesztampowym pomysłom, a tych jest co najmniej tyle, ilu ludzi. Także o silne wrażenia w Walentynki nie ma się co martwić, jeśli tylko nam zależy. Moja Walentynka Eveline wspaniała nigdy niczego nie udawała, wciąż jest przykładem cud kosmetyków i w pielęgnacji dobrych wyników. Nic dziwnego, że mój Walenty Black jest jej wierny niczym psiak.
Stara (2015-02-13 13:47:46)
Konkurs Eveline na Walentynki
Walentynki zawsze mogą być zaskoczeniem. Szczególnie, gdy dostaniemy coś od osoby, po której się tego nie spodziewamy, lub odwrotnie, nie dostaniemy niczego, chociaż tego oczekujemy. Mogą wprawić w zdumienie dzięki niesztampowym pomysłom, a tych jest co najmniej tyle, ilu ludzi. Także o silne wrażenia w Walentynki nie ma się co martwić, jeśli tylko nam zależy. Moja Walentynka Eveline wspaniała nigdy niczego nie udawała, wciąż jest przykładem cud kosmetyków i w pielęgnacji dobrych wyników. Nic więc dziwnego, że Walenty Black jest jej wierny niczym psiak.
Justyna Zamojska (2015-02-13 13:35:38)
Oda walentynkowa
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Walentynki nie zaskakują już, a to ze względu na ich wszechobecność na witrynach sklepowych, w internecie...wszędzie:) Myślę, że musielibysmy mieszkać na bezludnej wyspie, aby 14 luty i nagłe otrzymanie kwiatka, czy czekoladek nas zaskoczyło:) Bardziej zaskakuje mnie to, iż budzę się każdego ranka obok męża i zstanawiam się jak można było kiedyś żyć bez siebie...bo już się nie da:)! Mój miły, mój luby, Mój Walenty Black… Jeśli nie chcesz mojej zguby, Kup  mi kosmetyki – dobrej próby.   Moja miła, moja droga, Moja Walentynko Eveline Prośba twa jest mi nowa, Ale spełnię  każde twe marzenie – tak Cię kocham tylko ja!
Grażyna (2015-02-13 12:33:34)
Konkurs Walentynki
Walentynki to durze zaskoczenie bo są raz do roku pełne szczęsciai uroku.Mój Walenty Black jest zawsze usmiechnięty ,  promienny i radosny  , jak pierwszy dzień wiosny. Moja Walentynka Eveline , jest bardzo miła  ma w sobie dużo namiętnoŚci i niekończącej się miłosci. 
memos (2015-02-13 11:58:41)
Walentynki
 Walentynki co roku są zaskoczeniem - nigdy nie wiem czego mogę się spodziewać po moim mężczyźnie... Czasem piękna róża, a czasem tyle kwiatów, że unieść nie zdołam, serenada śpiewana pod moim oknem, baner w centrum miasta z naszym zdjęciem i miłosnym wyznaniem, romantyczna kolacja, albo dedykacja piosenki w lokalnym radio... Ciekawe co mnie czeka w tym roku :) Mój Walenty Black pocałunkiem mnie budzi, Nawet tysiąc takich poranków nie może się znudzić. Jego ciepłe oczy w moje są wpatrzone, A serca dwa nasze - dla siebie stworzone. Moja Walentynko Eveline - szepcze mi do ucha, - Powiedz tylko słowo, natychmiast posłucham. Boś królową moją i panią serca mego... ...Czy od tego wyznania może być coś piękniejszego?    
olimpica15 (2015-02-13 10:59:42)
Walentynki z Eveline
Udane Walentynki są zaskakujące i pełne niespodzianek! Przykładów na to jest wiele: dziewczyna otrzymuje bukiet róż w kolorze wybranym przez swoją połówkę. Miejsce randki też para może wybrać spontanicznie. Upominki dla siebie choć trafione, są niespodziankami. Wystrój sali i specjalne menu na tą okazję dla zakochanych zaskoczeniem będą.  Zwykle też w lokalu czy w kinie, organizator przygotowuje kolejne atrakcje dla obchodzących Walentynki. Także ten wieczór na pewno będzie magiczny, gdy mimo mrozu na wyjście się zdecydujemy.  Mój Walenty Black dziś wieczór zajwi po mnie sie,  już wielkich przygotowań nadszedł czas Są Walentynki- impreza dla zakochanych par Moja Walentynka Eveline dziś do Ciebie powędruję Niezapomniany wieczór przed Nami To Ci gwarantuję!
Baloo13 (2015-02-13 09:35:06)
Walentynkowo
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Jasna sprawa, bo zeszłoroczne zostały już tylko wspomnieniem O miłość trzeba dbać, codziennie ją pielęgnować By na przyszły rok robić to jakby - od nowa... Mój Walenty Black  - dla Mojego Męża Niech mu się cera cudownie odpręża! Moja Walentynka Eveline - niczym zakazany owoc - kusząca By się Mężowi podobać, od nowa i wciąż - bez końca
olap718 (2015-02-13 09:29:23)
konkurs
Czy walentynki mogą być zaskoczeniem? Wręcz powinny! Choć cały rok, każdy dzień i każda chwila jest po to, by okazywać sobie miłość i wzajemne wsparcie nawet w najtrudniejszych sytuacjach- to w Walentynki trzeba uczcić ten rok pełen miłości czymś wyjątkowym i koniecznie zrobić coś zaskakującego, na co nigdy nie mamy czasu :)! Mój Walenty Black to kwintesencja męskości To mężczyzna zagadkowy, o dużej pewności To człowiek, który mnie fascynuje Do zaskakujących rzeczy prowokuje. Moja Walentynka Eveline jest jego odmiennością To kobieta zwana też delikatnością Która ma serce na dłoni dla każdego W szczególności- dla swojego jedynego.
calibra (2015-02-12 23:24:05)
:)
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij... Jasne, wystarczy każdy inny, niż 14 lutego, dzień oznaczyć w kalendarzu jako Walentynki- i zaskoczenie gwarantowane! Ewentualnie proponuję przez 5 lat Walentynek nie obchodzić, a potem już wszystko, co zrobimy w to święto, wprawi drugą osobę w osłupienie (to taka porada dla osób będących związku z dłuższym stażem ). Wierszyk Mój Walenty Black... Niech go trafi szlag! Znów zapomniał - nie pamięta, że są ważne wszelkie święta, a szczególnie Walentynki! Wiem: serduszka, kupidynki mogą się banalne zdawać, lecz zamiast się naigrawać, mógłby się wysilić trochę, żebym ja miała radochę. Więc niech mi zębach niesie bez dwóch zdań: Moją Walentynkę Eveline.
Strona komentarzy 6 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar