2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

Michał Zamojski (2015-02-16 12:56:54)
Dla mojej żonki
Walentynki zawsze mogą byś zaskoczeniem, kazdy nowy dzień z moją ukochaną jest zaskakujący. Na Walentynki zawsze obiecujemy sobie, że nic nie będziemy sobie darowywać...a jednak co roku kązde z nas robi sobie wzajemnie jakąś małą niespiodziankę. W tym roku dostałem moje ulubione ptasie mleczko z bardzo...hmm nęcącym zdjęciem swej żony, a ja własnoręcznie ku zdumieniu mej małzonki przygotowałem suszki:) Można zaskakiwać w Walentynki i to nie koniecznie czerwoną różą, czy puchatym misiem:)   Moja Walentynko Eveline, coż mam Tobie rzec w te  święto? Ty już wiesz, że nigdy nie będziesz mi obojetną. Każdego ranka, gdy budzę się rano, Dziękuję Bogu, że spotkać się nam dano, Kocham Cię za Twą dobroć i usmiech czuły, za to, że słodko szepczesz mi do ucha...: Mój Walenty Black - bez Ciebie smutny byłby ten świat!  
Ivona (2015-02-16 11:37:28)
Walentynkowe zaskoczenia :)
Oczywiście, że mogą być zaskoczeniem. Zamiast obdarowywać siebie nawzajem prezentami, warto złożyć się na wspólny prezent i pojechać na wycieczkę, choćby niedaleko, by razem zobaczyć miejsce, którego jeszcze żadne nie widziało, albo nauczyć się przygotowywać jakąś potrawę, której oboje by chętnie skosztowali, a jeszcze nie mieli okazji. Poznawanie nowych rzeczy zawsze przynosi jakieś zaskoczenie :) Mój Walenty Black kochał mnie aż tak, Że z miłości ogniem płonął... aż ducha wyzionął :-/ Zanim to się stało, serce moje pokochało Czarnego Walentego i kochał on mnie, a ja jego.  Nie każda miłość jest szczęśliwa, tak już bywa,  Że gdy płomień się roznieci, w popiół wszystko się rozleci.  
Marcin (2015-02-16 09:55:44)
Eveline na Walentynki
Witam, Biorąc pod uwagę obecny poziom globalizacji świata i komercjalizacji wszystkich dziedzin życia śmiem twierdzić, że... Dzień Zakochanych za każdym razem można przeżywać w inny, odmienny sposób. Elementem, który o tym decyduje jest podejście dwojga ludzi do swojej miłości. Trzeba pamiętać, że kochać to nie znaczy dawać prezenty, a okazywać swojej drugiej połówce jak ważna postacią jest w naszym życiu. Kiedy po raz ostatni byliście na spontanicznym spacerze, razem gotowaliście obiad czy choćby cieliście drzewo na opał? Niby takie proste i banalne a zbliża dwoje ludzi bardziej niż wykwintna kolacja jeden dzień w roku. Spraw aby Wasz Dzień Zakochanych był codziennie, a nie będziesz musiał zastanawiać się co roku którego różowego miśka kupić w tym roku. "Moja Walentynka Eveline" Moja Walentynka Eveline chciała dostać pyszna pralinę, Znając jej upodobania postanowiłem zwiększyć jej doznania, Nie kupiłem czekoladek, postanowiłem ugotować z nią obiadek. Po pysznym jedzeniu oddaliśmy się marzeniu, co tu dużo gadać w łózku daliśmy upust pragnieniu.
Marta94 (2015-02-15 23:53:50)
Konkurs
To jasne, że Walentynki mogą być zaskoczeniem. Na rynku pojawiają się różnego rodzaju cuda-wianki, które zaskakują wielu ludzi. Czasami nawet nie wiadomo czemu miałyby słuzyć niektóre gadzety. Mamy duze pole do popisu jezeli chodzi o wybór prezentu. Zawsze znajdzie się coś, czym mozemu zaskoczyć ukochaną osobę. Nawet sam dzień Walentynek może być wielkim zaskoczeniem. Jeżeli ktoś żyje w ciągłym biegu to jest w stanie nie zauwazyć tej całej sklepowej otoczki, która towarzyszy Walentynkom. Eveline aż pod niebo skacze: "Mój Walenty Black`u, dzisiaj Cię zobaczę!" Black ze szczęścia ma zadowoloną minę, Myśli: "Kocham moją Walentynkę Eveline". Eveline z Black`iem naprawdę na randce się zobaczyli, Bo ich właściciele Walentynki ze sobą spędzili.
Erna (2015-02-15 14:59:00)
Konkurs
Walentynki zaskoczeniem są i będą, dlatego że o nich się wie, ale zawsze nie wie się czy ukochna osoba pamięta. Jaki prezent, upominek, niespodziankę szykuje ukochany i co w dowód miłości otzyma się, lub może nie. Mój Walent BLACK siną dziś ma twarz, Zmaga się z wężem w kieszeni Czy na Walentynki ma mi prezent dać. Czy może buziak jego słodki wystarczy.
eloe (2015-02-15 13:01:53)
eveline
 Walentynki stały się popularnym dniem zakochanych, lecz nie zawsze o nim się pamięta, więc  czasem można zaskoczyć i być  zaskoczonym miłym gestem w tym dniu. Moja Walentynko Eveline gładkość, aksamit to twój hit! Staraj się dalej, doskonal swój styl a ja będę z tobą na noce i dni.
agus22 (2015-02-14 12:32:14)
Filozoficzne rozważania na temat Walentynkowego zaskakiwania ;)
By jednoznacznie opowiedzieć się za tym, czy Walentynki mogą być zaskoczeniem należy problem ten rozebrać na czynniki pierwsze i niczym wybitni filozofowie przeanalizować każdy z nich osobno oraz postawić szereg pytań... Zacznijmy od daty...14 luty jest dniem, w którym co roku obchodzone są Walentynki, dlatego dla nikogo zaskoczeniem nie jest, że i w tym roku w tym właśnie dniu je obchodzimy. Więc pod tym względem zaskoczeniem nie są. Jednak tu pojawia się drugi czynnik, a mianowicie to, że nigdy nie możemy przewidzieć, co danego dnia może się wydarzyć, jeśli chodzi o zdarzenia losowe. Więc Walentynki mogą stać się pod tym względem zaskakujące. I tak dochodzimy do czynnika trzeciego, który mówi, iż możemy spodziewać się, że ukochana osoba może nam zrobić niespodziankę z tej okazji lub coś podarować (lub spodziewać się, że tego nie zrobi). Jednak w przypadku osób samotnych mogą one spodziewać się, że żadnej niespodzianki nie będzie, ale nie mogą przewidzieć, czy akurat tego dnia nie poznają tej drugiej połowy, która sama w sobie będzie niespodzianką. Dlatego w tym przypadku jednoznacznie nie da się określić, czy Walentynki mogą być zaskoczeniem pod względem wydarzeń, które mogą mieć w tym dniu miejsce. Lecz jest jeszcze jeden czynnik, a mianowicie nastawienie do tego święta. Osoby, które Walentynki świętują na pewno będą zaskoczone tym, co w tym dniu się wydarzy, niezależnie od tego, czy będzie to sytuacja pozytywna lub negatywna, natomiast osoby, które ich nie obchodzą na pewno pozostaną na ten fakt obojętne. Wniosek: Jak widać, nie da się jednoznacznie określić, czy Walentynki mogą być zaskoczeniem...Jednak na pewno mogą być powodem do radości lub smutku albo po prostu kolejnym zwyczajnym dniem  Mój Walenty Black kocha mocno mnie (O TAAAAAAAAAAAAKKKK!) i daje mi dziwne prezenty, (choć nie jest wcale walnięty!). Dziś rano czerwoną muchę na szyję założył i w samych bokserkach (w serduszka) obok mnie się położył! Lecz zerwał się po chwili zakłopotany i popędził do kuchni, skąd zawolał zdyszany: "O nie! Moja Walentynko...Eveline mam dla Ciebie w prezencie, lecz zostawiłem prezent u mamy i  nic z domowego SPA dzisiaj nie będzie!". No cóż...jakoś fakt ten przebolałam i gdy mój mężczyzna wrócił do łóżka magii Walentynek na nowo się poddałam... A Moja Walentynka Eveline czeka na mnie w teściowej domu... Tak serio, to teściowa przywiozła mi ją wczoraj, gdy meżuś zapomniał, ale nie mówcie o tym ani jemu ani nikomu!
łatka_pyskatka (2015-02-13 23:48:59)
Element zaskoczenia
 Walentynki mogą być zaskoczyć i zapierać dech w piersiach. Jednak nie dla osób w związkach. Kobiety mające p od nowego roku planują sobie co może się stać w walentynki, czym w tym roku zaskoczy mnie partner, a może to ja powinnam go w tym roku zaskoczyć... i tak oto kobiety wyrywają sobie wlosy z głowy aby w tym roku wszystko było idealnie- a na ogół nie stety mężczyzna rzadko staje na wysokości zadania. Bo po prostu już zdobył swoja kobietę, i walentynki dla niego to zadne świeto. Co innego jednak jeśli mowa o singlach... to tak na prawdę dla nich walentynki to moment w którym mogą ujawnic swoje skryte uczucia. Zrobić to w sposób wyjąkowy i nie powtarzaly. Zaskoczenie, nie planowanie niczego a otrzymanie wszystkiego odnalezienie szczęścia i miłości. bo tylko to czego nie planujemy moze nas na prawdę pozytywnie zaskoczyć. Mój Walenty Black wyzwala męskość, pobudza testosteron I dzieki niemu mezczyzna sie dowie czego oczekuje kobiecy progesteron Stanie na wyskości zadania, i na zawsze już pozna sztukę kochania Moja Walentynka Eveline, księżniczkę ze mnie dziś zrobi Skóra gładka i aksamitna po jej muśniciu mnie będzie zdobić I mój mężczyzna do miłości dozgonnej dzięki niej się przyzna
exarol (2015-02-13 23:13:41)
Zaskoczenie?
Walentynki to śiwięto zakochanych, a ponieważ miłość nie zna granic, to i ten dzień nigdy nie jest taki em kultywujemy walentynki i staramy się aby w każdym roku był to wyjątkowy dzień pełen miłości i oddania, ale nigdy taki sam. A ponieważ żyjemy w 21 wieku i o atrakcje nie jest trudnode walentynki są zaskoczeniem. Mój Walenty Black skrada się po zmroku Bo ma piękną Panią Eveline na oku Niesie jej róże i kosz pełen słodkości Rozsiewa w okół zapach miłości. A moja Walentynka Eveline Czeka już na niego, jak przystało na grzeczną dziewczynę Patrzy nań z góry, wzrokiem pełnym miłości I wie, że każda dziewczyna jej Blacka zazdrości :)
justyna1 (2015-02-13 17:45:52)
zapomniałam wierszyka
więc dodaje: Mój Walenty Black  w czerń jest ubrany, seksowną mgiełką tajemniczości owiany. Gdy krok wykonuje, w mym sercu motyl w powietrze wzlatuje. I miłość we mnie eksploduje:)
Strona komentarzy 5 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar