2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

karokrug (2015-02-17 10:41:55)
Walentynki
Moim zdaniem Walentynki nie tylko mogą, ale powinny być zaskoczeniem. Trzeba wnieść odrobinę szleństwa i wykazać nieco kreatywności, by zaskoczyć osobę , której dajemy dowody miłości.      Mój Walenty Black sprawia,  ze cudowny zapach po sobie zostawia, Kocham jego każdą nutę,  która potrafi zdjąć z mej twarzy smutek. Mam wówczas wesołą minę, a On mówi "Kocham Cię Moja Walentynko Eveline" I tak się właśnie zdarzy,  ze Eveline z Bakck w parze miłością nas obdarzy       
mika19 (2015-02-16 23:42:00)
:)
tak, pod warunkiem.....miłości!
girlblack (2015-02-16 22:34:23)
walentynki
Myślę,że walentynki są jeszcze zaskoczenie, ponieważ nie zawsze spodziewamy się od kogoś prezentu, czasem po prostu zapominamy a tu miła niespodzianka, że druga osoba pamięta :) nie którzy mają niesamowite pomysły aby zaskoczyć drugą osobę, liczy się fantazja i kreatywność więc zaskakujmy :) Moja Walentynko Eveline Ciebie kocha cały kraj lecz najbardziej Kocham Ja bo ty jestes moja 'czikita'.. Nie wiem, czemu spać nie mogę chyba myślę wciąż o Tobie.. oczarował, pocałował.. kwiaty wręczył, dume schował.. oj Ty mój Walenty Black zasługujesz dziś na flet!
Domcia (2015-02-16 19:51:09)
Walentynkowe zaskoczenie
 Czy Walentynki mogą być zaskoczeniem? Oczywiście! Pod warunkiem, że masz pomysłowego Walentego lub oryginalną Walentynkę. Wiem to z własnego doświadczenia. Mój prezent Walentynkowy kosztował 1,20 zł a sprawił niesamowitą radość! Była to płyta z nagraniem piosenek, które kojarzą się nam z naszym związkiem. Prezent był mega zaskoczeniem! " Walenty Black" W ten dzień Walentynkowy  cały swiat jest kolorowy Tylko mój Walenty Black Ma dzisiaj tajemniczą twarz Co mu tam po głowi chodzi jak pomysł się tam dziś zrodził znając tego walentego będzie coś wystrzałowego Ale ja nie będę gorsza tylko wszyscy cichosza będzie prezent niespodzianka deby była równowaga ja dla niego a on dla mnie takie na nas szczęscie spadnie ! dominikaglowka1@interia.pl  
Marcin (2015-02-16 19:08:11)
Miłosne rymy ;)
Czy Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem? Odp.: Walentynki powinny za każdym razem pozytywnie zaskakiwać, A Serca Nasze tego dnia, na nowo młodzieńczą Miłość przeżywać. Walentynki trzeba Zawsze przeżywać intensywnie, A do tego Święta podchodzić bardzo kreatywnie. Ucieszą się Kobiece zmysły, Na tak romantyczne pomysły. I miast na brak pomysłów utyskiwać, Trzeba wciąż nowych środków Miłości wyrazu poszukiwać. Trzeba w poszukiwaniu Romantyzmu iść pod prąd, A zniechęcenie przepędzić w kąt. I zamiast z bezradności włosy z głowy sobie wyrywać, Trzeba Kobietę swego życia wciąż pozytywnie zaskakiwać. Mój Walenty Black, Lubił Bardzo stek. A Moja Walentynka Eveline, Bardziej zwracała uwagę na steka design ;) Cóż to był za związek, Szalony taki, Mimo różnic, potrafili Cieszyć się życia różnorodnymi smaki... On kochał  smak Jej ust, całował niczym Bond Ona kochała Go za... wygląd I tak przędzą od lat Miłości nić, Można Kochać Prawdziwie i zarazem Pięknie różnić. Między Walentym Black i Walentynką Eveline, uczucie, niczym mocna osnowa, Miłość ich połączyła i Miłości paletę barw, co dzień odkrywają od nowa. Miłość nie tylko z wielorakich barw słynie, Miłość, raz spokojnie, raz wartko, między Dwojgiem Serc płynie. I niech Uczucie nasze Serca wciąż rozżarza, Miłość...To Coś, Najwspanialszego, co w życiu Nam się zdarza. I Każdemu niechaj się przydarzy, tak liczę, Prawdziwej, Pięknej Miłości Wszystkim z całego Serca życzę.  
Ula (2015-02-16 17:07:47)
Miłość na wspak
 Jasne, że walentynki mogą być zaskoczeniem! Wszystko zależy od naszej wyobraźni i od tego jak bardzo kogoś kochamy, im bardziej kochamy tym większą niespodziankę dla swojej walentynki chcemy zrobić. Mój Walenty Black chodzi dzisiaj wspak nie, to nie jest rak,  lecz to dla mnie znak.. Że zakochał we mnie się,  ze mną życie spędzić chce! Wciąż powtarza zdanie te: Moja Walentynko Eveline miła Ty jesteś moja jedyna!  
waaszka (2015-02-16 17:05:03)
zwycięstwo
 Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Z moim chłopakiem zawsze są. Wszystko zależy od tej jednej osoby, która swoim uśmiechem potrafi odmienić nasze życie.   Moja Walentynka Eveline, która zmienia mi design, tu zaczaruje, tam pomaluje aż chłopak mnie wycałuje dzięki niej wiruje cały świat, a ja rozkwitam jak kwiat. Mój Walenty Black Dba o mnie jak brat, Wie kiedy przyjść z pomocą, gdy inni ze mnie chichocą, razem z Blackiem zdziałamy cuda wszystko nam się razem uda kiedy Blacka mi zabraknie, to mój zapach i czar blaknie.    
waaszka (2015-02-16 17:04:31)
zwycięstwo
 Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Z moim chłopakiem zawsze są. Wszystko zależy od tej jednej osoby, która swoim uśmiechem potrafi odmienić nasze życie.   Moja Walentynka Eveline, która zmienia mi design, tu zaczaruje, tam pomaluje aż chłopak mnie wycałuje dzięki niej wiruje cały świat, a ja rozkwitam jak kwiat. Mój Walenty Black Dba o mnie jak brat, Wie kiedy przyjść z pomocą, gdy inni ze mnie chichocą, razem z Blackiem zdziałamy cuda wszystko nam się razem uda kiedy Blacka mi zabraknie, to mój zapach i czar blaknie.    
salcom1@interia.pl (2015-02-16 13:42:26)
konkurs :-)
Jak czarny rycerz na koniu Podążasz do mnie nicponiu Mój Walenty Black cudny Z Tobą mój świat nie nudny Z Tobą spędzić chcę życie W nocy , w dzień , o świcie Chcę tylko Twoją być wybranką Moją Walentynką Eveline kochanką Nie tylko w to święto romantyczne Jakze czasami poetycko liryczne Z Tobą i tylko z Tobą To Ty mojego życia jesteś ozdobą NIe tylko w Walentynki Więc nie rób smutnej minki Tobie to życie osłodzę Z Tobą zostanę na co dzień :-)  
dudek_teresa@o2.pl (2015-02-16 13:09:38)
Walentynki
Walentynki moga byc zaskoczeniem dla zakochanych w każdym wieku [ mój drogi człowieku !] Mój Walenty Black to bardzo miły człek. Jest przystojny i romantyczny [ czasem bezkrytyczny ] Kocham Go nad życie ! Chyba się nie dziwicie ! . .Moja Walentynka Eveline jest jest jak majowy gaj. Piękna, delikatna i kobieca [ zawsze mnie podnieca !]. Kocham Ją bardzo, do końca moich dni... [ Ona zawsze mi się śni...]
Strona komentarzy 4 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar