2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

Aia02 (2015-02-18 13:50:45)
Walentynki
Czy Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem? - Oczywiście tak, dla mnie każde Walentynki były zaskoczeniem, ponieważ mój Ukochany uwielbia mnie trzymać do ostatniej chwili w niepewności i podarować niespodziankę. W tym roku była to niespodzianka o jakiej nawet nie śniłam - choć jak każda kobieta marzyłam. Spakował moją torbę, kupił bilety, obudził nad ranem, kazał się ubrać i zabrał na dworzec. Zasłonił mi oczy bym nie widziała celu podróży, do uszu wepchnął słuchawki, bym nie słyszała zapowiedzi. Po kilku godzinach wysiedliśmy na dworcu Gdynia Główna - był to dla mnie najpiękniejszy prezent, ponieważ kocham morze, uwielbiam szalone wyprawy nawet na dwa dni. Ale najważniejsze było dopiero później. Po południu w pięknych promieniach zimowego słońca, z szumem fal... ...Mój Walenty Black podarował mi czerwony kwiat. W jego środku złoty krążek był, a na nim 16-karatowy diament lśnił. Padając na kolana zadał mi pytanie, Czy jego żoną zostanę? Zszokowana wielce, szczęśliwa jak nigdy, ze łzami w oczach krzyknęłam: nie zostawię Cię przenigdy. Tak Mój Walnety wsunął krążek na serdeczny palec, a ja poczułam na nowo uczuć naszych gorącą falę.
ProfesorChaos (2015-02-17 23:25:45)
Eveline Black
Ona: Mój Walenty Black     Co głaszcze moje dłonie Zapach Twój zniewala     Wszystko we mnie płonie Mój Walenty Black    Co chwyta mnie za serce Dotyk Twój rozpala     Ciągle chcę Cię więcej... On: Moja Walentynka, Eveline     Natchniona... Gdy czuję Cię na sobie     Nikt mnie nie pokona Moja Walentynka, Eveline     Kochanie... Bądź na zawsze przy mnie     A nic mi się nie stanie... Nie mogą. Nie mogą, bo Ciebie już nie ma, a może nawet nigdy nie było...  
Ewelinka1993 (2015-02-17 22:23:39)
zaskoczenie?
Otóż Walentynki mogą być zaskoczeniem szczególnie dla osoby, która na codzień nie jest obdarowywana uczuciami od partnera czy zwykłą różą bez okazji. Ale nie w tym rzecz, bo jak wiadomo partnerzy powinni codziennie okazywać sobie miłość i pokazywać po co są w tym wszystkim właśnie razem i nawet wtedy Walentynki mogą być zaskoczeniem. Nie kupiony prezent za każdym razem inny a właśnie dar od serca, wyjątkowy podarek który uczyni ten dzień wyjątkowym. Takie zaskoczenia są najlepsze. Mój Walenty Black, zawsze blisko mnie, taki właśnie jest, dbający i pachnący, tylko mój jedyny Black. A kiedy ciemno i głucho on otula mnie mój jedyny Black. Moja Walentynka Eveline, zaskakuje mnie co raz, sięgam po nią codzień w dzień, gdy potrzeba taka jest, a gdy kończy w biegu się, przykro w sercu robi się.
kasia85 (2015-02-17 21:42:48)
walentynki
Mówi się, że Walentynki powinny być jak każdy inny dzień w roku...nie, nie, nie, przepraszam - mówi się, że każdy dzień w roku powinien być jak Walentynki...? Och, w sumie nieważne co się mówi - prawda jest taka, że jeśli dwoje ludzi się kocha, nie potrzebują oni specjalnie wyznaczonego dnia, żeby sobie tę miłośc okazywać! O! A odpowiadając na pytanie wprost - jeśli jakaś para przez 364 dni w roku nie ma dla siebie nawzajem zbyt dużo czułości, bukiet kwiatów czy fantazyjna bielizna w ten 365-ty dzień może okazać się sporym zaskoczeniem dla drugiej połówki ;) Idea Walentynek jest naprawdę cudowna - słodka i romantyczna, ale mam wrażenie, że ostatnimi czasy to święto stało się nieco przereklamowane, zbyt skomercjalizowane, pozbawione romantyzmu - ludzie zaczęli myśleć w kategoriach: powinienem, wypada, muszę - a to powinno przychodzić spontanicznie! Każdy dzień powinien zaskakiwać, nie tylko 14-ty lutego! Mój Walenty Black powiedział mi rano, że zrobi mi kawę, bo wyglądam na...niewyspaną! Zrobił. Potem przyniósł do łóżka, objął mnie czule... I od razu poczułam, że nie chce mi się już zpać w ogóle... Potem w moim azylu i królestwie - łazience ukochanej Moja Walentynka Eveline sprawila, że sama poczułam się w sobie zakochana - Odjęła mi lat, dodała uroku... I sprawiła, że nie mogę doczekać się zmroku :P
prawdziwa (2015-02-17 18:39:34)
Walentynki
 14 lutego,Walentynki. Jak co roku,dostanę od Niego czerwoną rózę i pudełko ulubionych czekoladek w kształcie serca. Jakiez to banalne,prawda?Schemat działania dokładnie taki sam,jak i u tysiąca innych facetów będących w związkach,którzy tego dnia przynoszą swoim kobietom kwiaty,bo tak nakazuje walentynkowy zwyczaj.Czy mam zatem prawo być zła na to,że On go powieli po raz kolejny,nie siląc się na nic więcej? Absolutnie nie!Walentynki bowiem mają dla mnie jedynie symboliczny wymiar.Nie potrzebuję jakiegoś szczególnego traktowania,zaskoczenia,ani niezapomnianych uniesień.Dla mnie ważne jest to,że jest obok mnie człowiek,który potrafi kochać naprawdę szczerze i każdego dnia udowadnia mi to w swoich czynach.Męzczyzna,który od wielu lat na każdym kroku daje mi odczuć,jak jestem dla niego wazna i często powtarza,ze moja miłość do Niego,jest najlepszym,co mogło mu się w zyciu zdarzyć.Czy można chcieć czegoś więcej?Chyba tylko tego,zeby ta relacja nigdy nie ustała,dlatego staram się pielęgnować naszą miłość najlepiej jak potrafię.Kocham,jestem kochana i nic innego się nie liczy... "Dziękuję,że jesteś Kochanie"-wiem,że wraz z wręczaną różą i gorącym pocałunkiem złożonym na ustach usłyszę te słowa.Wtedy przytulę się mocno do Niego i odpowiem wzruszona "Kocham Cię!".A wieczór nawet,jeśli spędzimy  w dresach na kanapie,dla dla mnie i tak będzie wyjątkowy,bo z ukochanym facetem:) Mój Walenty Black to facet wyjątkowy, jest dla mnie wiele zrobić gotowy. Trwając dzielnie u mojego boku Udowadnia to na każdym kroku, w każdej chwili,365 dni w roku. Moja Walentynka Eveline dla Niego, musi mieć w sobie coś szczególnego, Podaruję Mu więc siebie całą otuloną cudnym zapachem wanilii ukrytym wewnątrz  Jedwabiu Luksusowego.  
NatalieP7 (2015-02-17 18:33:19)
Czy WALENTYNKI mogą być jeszcze zaskoczeniem....?
Tak i Nie; jeśli przy najlepszych chęciach wygrywają schematy w stylu wino - świece - czekoladowe serduszka - i cała ta absurdalna (jak dla dorosłych) masa gadżetów czysto komercyjnych - to NIE bo to dobre by było dla nastolatków jeszcze którzy własnie wchodzą w dorosłość - uzyskali 18 lat i uczucia swe pierwsze widzą w romantycznych barwach ale nie służy dorosłym którzy cały rok udają niesamowicie rozintelektualizowanych i poważnych a zarazem ulegają modom i tendencjom które nie są spersonalizowane - SĄ KOMERCJĄ - natomiast dla DWOJGA ludzi ten dzień może być zaskakujący jeśli przygotują dla siebie NIESPODZIEWANKĘ - coś niecodziennego przez te ponad 300 dni w roku i nie tandetnego jak sklepowa wystawa - może to być ROMANTYCZNY WEEKEND DLA DWOJGA W BESKIDACH - ZESTAW EKSKLUZYWNYCH KOSMETYKÓW (broń Boże zestawów - to już zalega przed B.Narodzeniem!) - KOLACJA INNA NIŻ WSZYSTKIE NIE W ULUBIONEJ KNAJPCE TYLKO TAM GDZIE JESZCZE NIE BYLIŚMY - ZAMIAST WINA DOBRY SZAMPAN - ZAMIAST PARYŻA REJS PROMEM ZE ŚWINOUJŚCIA DO YSTAD LUB CICHE BORNHOLM - ...... Będę tego dnia niczym Walentyna : nastęczyni Gagarina - Eveline! Mój Walenty Black jest gwiazdorem opromienia mnie splendorem nie Paryża - nie Wenecji - nie Prowansji i nie Grecji - nie Veroną - nie róż koroną lecz zorzy polarnej nocą rozświetloną! Ja,Walentynka Eveline wszystkie kręgi świata minę by Mój Walenty Black który włada aksamitną nocą zabrał mnie ku gwiazdą księżycową karocą!
aaniex (2015-02-17 15:21:02)
konkurs walentynkowy Eveline
Walentynki każdego roku mogą być zaskakujące. Dlaczego? Ponieważ miłość jest zaskakująca! To uczucie, które nas uskrzydla, dale nam siłę i energię do działania. Aby pokazać, jak bardzo zależy nam na danej osobie i jak bardzo ją kochamy, jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, któe często zaskakują nas samych. Wszystko zależy od naszej wyobraźni oraz zaagnzowania. Nie musimy wcale wydawać fortuny na walentynkowe prezenty w postaci czerwonych serduszek czy różowych aniołków. Czasami nabardziej zaskakującym prezentem może okazać się poświęcony drugiej osobie czas, uśmiech, prawdziwe, szczere uczucie. I to właśnie jest najpiękniejsze w tym dniu!  Poranne słońce muska mnie po twarzy, Mój Walenty Black wstał wcześniej niż ja. Czuję zapach jego, w snach mi się marzył, I oto staje przede mną - "wstawaj, ukochana ma!"    Jestem cała jego, z nim tylko chcę żyć, Jego uśmiech, zapach, ciało... Tak szczęśliwa jak dziś zawsze chcę juz być, Ciągle czuję, ze mi mało.  Przyniósł małe pudełeczko, Piękny jest jego design.  To dla Ciebie, ma ksiezniczko, Otwieram - Moja Walentynka Eveline! Tak zaczęłam cudny dzionek, Eveline otula zmysły me. Tak wesoła jak skowronek, Przez wyzwania życia mknę!    
Marzena0369 (2015-02-17 14:19:37)
walentynki... walentynki
 Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Nie - mogą, lecz muszą! Walentynki to wyjątkowy dzień, który powinien poruszać serca - nawet te najbardziej zatwardziałe... Uwielbiam Walentynki - już kilka tygodni wcześniej wymyślam niespodzianki dla mego ukochanego. Chciałabym, by wszyscy ludzie, chociaz  ten jeden dzień w roku, w niekonwencjonalny sposób uczcili swoje miłości, czy to do drugiej osoby, kota, psa, czy chomika. Ważne, by zaskakiwać, kochać i to z wielką pompą!! Mój Walenty Black Jesteś dla mnie niebem, ooo Black... Słońcem, które nigdy nie zachodzi, ooo Black... Zapachem, który nigdy z ubrań nie schodzi, ooo Black... Jesteś męski i uroczy, ooo Black... Jesteś dla mnie wszystkim, ooo Black... Twym zapachem pragnę się zauroczyć... ooo Black... ooo Mój Walenty Black... Moja Walentynka Eveline Eveline - czy pamiętasz jak to było? Gdy byliśmy sam na sam? Wnętrze Twoje mi mówiło,  ze dla siebie Ciebie mam... Gdy pieściłaś ciało moje, Otulałaś zapachem swym... Wtedy wreszcie zrozumiałem, Ze ze wszystkich kosmetyków Liczysz się tylko TY!!  
kerocna (2015-02-17 12:23:28)
Walentynki
Walentynki mogą być nie lada zaskoczeniem zwłaszcza dla... mężatki, która niespodziewanie po nastu latach bycia razem otrzymuje od swojego ślubnego walentynkowy upominek. :) Tak, tak takie rzeczy w małżeństwie też się zdarzają. :D Zaskoczenie było ogromne i przyznam, że warto było tyle lat nie świętować. :) Mój Walenty Black, zaskoczyć mnie wie jak! Rzekł: "drobny upominek czy czuły gest i moja Walentyna Eveline w niebie jest!" :)
polunia (2015-02-17 11:56:11)
walentynki
 Walentynki mogą być zaskoczeniem, chociaż z roku na rok przez komercjalizacje i popularyzacje tego święta jest to coraz trudniejsze i wymaga od tej tej osoby pomysłowości, pracowitości i zangażowania. Ale przy odrobinie kreatywności, zachowaniu tej tajemnicy można sprawić ukochanej osobie wielką radość i przyjemność. I każdy prezent oraz dowód naszej miłości może być niespodzinką i zaskoczeniem dla drugiej osoby. Walentynki są wspaniałe i zakochanym przynoszą chwałę. Obchodzimy je raz w roku szczęśliwi nawet po zmroku. Mój Walenty Black daje mi w te święto znak. Kocha mnie naprawdę szczerze ,że swojemu szczęściu czasem nie wierzę. Moja Walentynka Eveline sprawia ,że przez cały dzień mam wesołą minę. W ten dzień każdy ma uśmiech na twarzy i wiele osób nim obdarzy. W ten wyjątkowy dzień wszyscy szcześciem  cieszmy się. Pełni uczuć i uroku obchodzimy je raz w roku.  
Strona komentarzy 3 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar