2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

Evaine (2015-02-19 17:09:37)
Walentynki
Walentynki nadal mogą być zaskoczeniem, a uzyskanie takiego efektu nie jest czymś zanadto trudnym. Co z pewnością zadziwi naszą Miłość? Zastąpienie klasycznej romantycznej kolacji przez skok spadochronowy lub  inną "niewalentynkową" atrakcję. Zrobienie czegoś, czego nie zrobilibyśmy w normalny dzień.  Równie zaskakujące będzie gdy nasza Walentynka zapomni o 14 lutego bądź zamiast bukietu róż podaruje nam skarpetki bądź kapcie. Jak widać, walentynki mogą być zaskakujące, i to zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Moja Walentynka Evaeline juz się uśmiecha  Ta radość płonącą z oczu- piękna to jej cecha. Z daleka mnie dostrzegła. Moze stąd te szczeście? "Mój Walenty Black" - rzekła z lekka  uroczyście. Pocałunek na wargach złożyła i w me ramiona się wtuliła. cudowna_istota@interia.pl      
marcika (2015-02-19 16:39:31)
:)
 Moje tegoroczne Walentynki były zaskoczeniem. Miałam  rozpisany dużo wcześniej walentynkowy scenariusz na dwoje aktorów, ale na dwa dni przed punktem kulminacyjnym (czyli przygotowaną przeze mnie romantyczną kolacją) mój Walenty musiał wyjechać do pracy za granicę. I klops. Zostałam sama. No, nie liczę kota Leona. :) Wychodzi więc na to, że Walentynki mogą być zaskoczeniem, zwłaszcza dla posiadaczek mężczyzn-emigrantów. ;) Walentynki, mimo całej kontrowersji, jest świętem bardzo miłym. I choć oczywiście zgadzam się, że miłość powinno okazywać się przez cały rok, to jakaś niespodziewana kolacja, prezent czy miłosny liścik zostawiony na stole, może być genialnym sposobem na zaskoczenie.   Mój Walenty Black ! Mój uciekinierze! Szukam Cię w walentynkowym plenerze. A tyś zwiał bezczelnie do obcego kraju, Zostawiając mnie w naszym, domowym raju. Nic to… Zrobię sobie wieczór piękności, Zaproszę siostrę, by przyszła w gości. A wieczorem Moja Walentynka Eveline mnie uratuje I prawdziwe, łazienkowe SPA zafunduje. 
lidya (2015-02-19 15:17:18)
konkurs:)
 Czy Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem? Oczywiście, że tak, ale najzwyczajniej trzeba się o to postarać. Przepis jest prosty i bardzo miłosny :)  Otóż, aby walentynki były naszym najskrytszym spełnieniem, a nie okazały się jedynie niespełnionym marzeniem, potrzebne jest uczucie między dwojgiem ludzi i zaangażowanie. Warto zadbać o najmniejsze szczegóły tj. odpowiedni nastrój który powinien towarzyszyć nam od samego rana i podsycać atmosferę do samego wieczora, odpowiednia garderoba tez jest ważna. Zadbajmy o siebie w tym dniu szczególniej. Zapach - piękny o zmysłowej nucie, taki który lubi nasza druga połowa. Ubierzmy się w niego, otulmy nim nasze ciało. Czułe słówka, wymowne gesty - niech ich nie zabraknie w tym dniu. A wieczorem - nie ważne gdzie, nie ważne jak spędzimy to święto ważne jest aby była to właściwa osoba. Zaskoczenie - kiedy po tylu latach wciąż słyszę słowo Kocham Cię w Walentynki, ale co njważniejsze nie tylko w ten jeden dzień. Bo Walentynki powinny trwać 362 dni - to dopiero zaskoczenie! Walentynki to coś niezwykłego  Taka odskocznia od dnia codziennego. Zamienić się w ten dzień w kogoś innego? Czemu nie...? Warto zrobić coś zupełnie nowego. Ty - Mój Walenty Black Men, czy to jawa czy sen? Czarujący,  elegancki, Ubrany w zapach - taki szarmancki! Ja - Twoja ukochana, wciąż jednyna, wciąż ta sama. Dziś jedwabiem otulona, luksusem wypieszczona. Bo Moja Walentynka Eveline - tylko moja kochana. Dzięki niej w tym dniu czuję się przez ukochanego uwielbiana.
Bridget (2015-02-19 09:09:07)
WALENTYNKI
 Walentynki-święto rodem z Ameryki, które błyskawicznie zdobyło serca wszystkich zakochanych Polaków. Gdy zbliża się 14 lutego wszędzie zaczyna być widoczny kolor czerwony. Na  każdym oknie wystawowym widać serca, amorki, róże, czekoladki… Każdy myśli: „O Boże!!! Co mam kupić dziewczynie/chłopakowi, partnerce/partnerowi, żonie/mężowi? Co zrobić żeby zaskoczyć, ż by wyrazić swoje uczucia i emocje?” Róże? Zbyt oklepane…. Czekoladki? Raczej nie… Romantyczna kolacja? Wyjazd tylko we dwoje? Choć moim zdaniem i  z mojej perspektywy, na Walentynki niekoniecznie trzeba przygotowywać coś spektakularnego. Myślę, że bukiet czerwonych róż, mocne objęcie i wyszeptanie „ Kocham Cię!” daje ogromne szczęście. Dla mnie, nawet taki prosty gest zawsze jest zaskoczeniem, bo za każdym razem uświadamiam sobie, że spotkało mnie coś pięknego i wyjątkowego, tzn. jestem zakochana i to  z wzajemnością. A mój chłopak nie wstydzi się tego okazywać. Bardzo to doceniam i daje mi to ogromną radość. Mój Walenty Black To facet  z charakterem Broda, skóra, motor Przy nim nie można bać się niczego. Moja Walentynka Eveline Delikatna jak śnieżynka Gdy ją widzę smutek znika Przy niej tylko mogę być szczęśliwy.
Magdalena (2015-02-19 08:41:48)
Walentynki z Eveline
Czy walentynki mogą być zaskoczeniem? Hmm... dla mnie są zaskoczeniem co roku :) Mój Ukochany ciągle wymyśla nowe sposoby ich spędzania i nigdy nie wiem co mnie czeka, czasem troszkę się domyślam, czuję ze wiem co on wymyślił i znów zaskoczenie, bo On robi zupełnie co innego, ale zawsze jest przyjemnie :) Mój walenty Black, co dzień ciężko pracuje. Ogarnia firmę, pomaga dzieciom, obiad gotuje. Lecz w dniu Walentynek, powiem Wam szczerze Wychodzi z niego przedziwne zwierze. Rano łagodny jesty jak baranek, lecz potem wśród różnych niespodzianek Staje się jak tygrys lub lew prawdziwy. Drapieżny, męski i bosko urodziwy. Szepcze mi cicho, prosto do uszka "Moja walentynka Eveline,  to niegrzeczna bardzo dziewuszka." Lecz powiem Wam dziś bardzo szczerze, Ja bardzo kocham mojego Blacka- dzikie zwierze.    
lebensgefahr (2015-02-19 00:38:51)
nie
 a brak wierszyka? hmm.. takie zaskoczenie. wśród tych wierszyków wymuszonych. ;p  
lebensgefahr (2015-02-19 00:36:54)
tak
 Czy Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem? Oczywiście, że tak. Wyobraźmy sobie np. jakieś odległe od naszej kultury plemię, które nie zna tego święta. Myślę, że dla nich fakt obchodzenia Walentynek mógłby okazać się.. nowy. Wyobraźmy też sobie człowieka, który zapadł w śpiączkę w czasach, kiedy walentynkowanie pełne wszechobecnych serduszek i internetowych cmoków nie było takie popularne. Uważam, że dla takiego, "nowo narodzonego" człowieka Walentynki w obecnej formie byłyby.. zaskakujące. Wyobraźmy sobie w końcu siebie, ale otrzymującą walentynkowy prezent z okazji.. walentynek 13 listopada. Brzmi dziwnie? Tylko w pierwszej chwili. Gdy bowiem na stałe kogoś kochamy i na stałe jesteśmy kochane, mamy walentynki codziennie i codziennie jesteśmy tym faktem.. zaskakiwane! :)
onlyme30 (2015-02-18 22:17:42)
Walentynkowe wariacje :)
 Walentynki można obchodzić na wiele sposobów, wszystko też zależy czy lubimy je przeżywać w domowym zaciszu, traktować jako szalone spotkanie pełne wrażeń czy też szukać ciągle to nowych zaskakujących pomysłów. W Walentynki zawsze można czymś zaskoczyć, nawet zwyczajnym z pozoru podarunkiem lub miłosnym wyznaniem. Każda chwila podczas tego dnia jest wyjątkowa i unikalna, bo nie można zrobić dwa razy tego samego i w identyczny sposób.  Walentynki są zaskoczeniem same w sobie, czasem wystarczy odrobina fantazji i finezji by dodać im smaczku. Mój Walenty Black ciągle mnie uwodzi, Wybrać się z nim na randkę nie zaszkodzi, Za nim pragnę podążyć, wiedziona pokusami, Z nim spędzić Walentynki choćby za kulisami! Moja Walentynka Eveline! Czy to do mnie? To on mnie woła nieśmiało, trochę skromnie. Mówi, że jestem piękna, skórę mam jak złoto, Wspólne Walentynki? A jakże, z ochotą!
mimak11 (2015-02-18 18:22:57)
konkurs
Czy walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem? NIE! Chyba co roku każdy z nas zastanawia się jaką kolejną "niespodziankę" mozna sprawić naszej ukochanej. Czekoladki, kino, romantyczny wieczór, teatr czy romantyczna kolacja... Niestety pomysły powoli się kończą. Rzecz miałaby się inaczej, gdyby zasobność mojego portfela wzrosta kilkukortnie. Oczywiście wtedy miałbym cały wachlarz możliwości: weekend w spa, lot śmiegłowcem a może relaks na rajskiej plaży. Na pewno wtedy byłoby o wiele łatwiej. Wiersz: Moja Walentynka Eveline Dla Niej Paryż, dla Niej Berlin Dla niej róże, lilie i bratki Zawsze piękna, zawsze gładka Nie tak upierdliwa jak jej matka. Przeze mnie kochana Całą noc, cały dzień - od rana.
Montana (2015-02-18 16:10:05)
Ms Eveline& Mr Black
Czy Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem? Pewnie zaskakujące byłoby ich całkowite zignorowanie, wielkie zdziwienie okazywane w ten dzień i zadawanie wszystkich pytań, co to dziś mamy za święto. Tylko czy warto ignorować dzień, który jest okazją do okazania miłości, przyjaźni czy przywiązania? Myślę, że możemy zaskoczyć naszych najbliższych - ale nie tylko męża/chłopaka/partnera/narzeczonego - ale naszych Rodziców, Dziadków, przyjaciół, tych, których kochamy i są nam bliscy i sprawić im miłą niespodziankę okazując, jak bardzo są dla nas ważni. Może to być zwykły-niezwykły telefon, spacer, wspólna kawa z ciastkiem, wspólny obiad czy kolacja, a nawet bardzo proste i tak oczywiste, że o tym często zapominamy w codziennym zabieganiu wyznanie jak bardzo kogoś kochamy. MOJA WALENTYNKA EVELINE ceni sobie modny design więc by Ją w ten dzień uszczęśliwić i swoją kreatywnością co nieco zadziwić spełnię Jej ostatnie największe marzenie i zmywanie naczyń w przyjemność zamienię, zmywarkę kupię Jej niezwykle śliczną, energooszczędną i metaliczną, ktoś może powie, że prezenty praktyczne wcale a wcale nie są romantyczne, a ja wiem swoje i swoją Eveline znam - tym prezentem wyraz swojej miłości do niej dam, a żeby romantyzmu też trochę było, to sprawię, by w zmywarce coś tylko dla niej, bardzo kobiecego się ukryło, trochę słodkości, perfumy i róże, wierzę, że tym prezentem sobie na całusa zasłużę, bo chociaż zwykle słyszę: "niezbyt spontaniczny jest ten MÓJ WALENTY BLACK", to zawsze cieszę się, gdy na swoją Eveline mogę przeznaczyć pokaźny czek;) który wypisuję bez drżenia rąk i mrugnięcia oka;), bo żadna cena nie jest zbyt wysoka - - wsparcie, czułość, przyjaźń, miłość i troska codzienna jest milionów warta - po prostu bezcenna!
Strona komentarzy 2 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar