2015-02-05

Zakończone

Konkurs Eveline na Walentynki

 Coś wyjątkowego dla niej i dla niego na Walentynki do Eveline?

Zapraszamy do konkursu. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem wykonaj zadanie:

Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków od Eveline Cosmetics. W każdym zestawie znajdziemy:
 
1. Zestaw męski Black Multimillionaire – woda toaletowa i balsam po goleniu

2. Luksusowy jedwab do ciała Body Glam

3. Nawilżająco-rozświetlający krem CC 8w1 Diamonds&24k Gold

4. Luksusowy krem-serum do rąk i paznokci
 
 
 
Konkurs trwa od 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Eveline na Walentynki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 lutego 2015 do 19 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...
 
oraz
 
ułóż krótki wierszyk ze słowami:
 
1. Mój Walenty Black 
2. Moja Walentynka Eveline
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 lutego 2015.
 

Komentarze (81)

Agnieszka (2015-02-20 09:02:00)
Walentynki????
Walentynki mogą zaskoczyć kobietę, której facet od kilku lat o tym zapominał, aż nagle pewnego 14 lutego - hurra jest eureka - pamiętał - zaskoczenie!!!! Mój Walenty Black - oto on Rycerz jak Zawisza Czarny zwinnie wskoczył już na koń i pojachał do kwiaciarni.
marcia7 (2015-02-20 00:01:33)
konkurs
 Tak, ale trzeba wymyslić cos niesamowitego, ja np. zaprosiłabym na piknik mojego chłopaka, wybralibyśmy się zjeść jakieś pyszności koło schroniska przy Pięciu Stawach w Tatrach. Podziwialibyśmy słońce chowające się za szczytami, potem gwiazdy i księżyc nad górami a na zakończenie, coś najpiękniejszego czyli wschód słońca odbijający się w stawach. Te chwili umilałyby nam przysmaki zajadane w najlepszym towarzystwie, czyli schłodzonego szampana z niebiańską pianką.
gosia56 (2015-02-20 00:00:10)
konkurs
 Tak ale tylko gdy zafundujemy je bliskiej osobie, w jakiś inny dzień tak bez okazji, a nie klasycznie 14 lutego. 
gosia56 (2015-02-19 23:58:41)
konkurs
 Tak ale tylko gdy zafundujemy je bliskiej osobie, w jakiś inny dzień tak bez okazji, a nie klasycznie 14 lutego. 
Łukasz J. (2015-02-19 23:12:17)
walentynkowo
 Czy Walentynki mogą jeszcze być zaskoczeniem? Uzasadnij...   Tak! Mogą!  Wraz z moją kobietą uwielbiamy adrenalinę! Nic nas nie kręci bardziej od ekstremalnych "odpałów". Pewnego dnia, w walentynki właśnie, zapakowałem swoją kobietę do auta :Di pojechliśmy na stadion we Wrocławiu. Skoczyliśmy z 90 metrów w pustą przestrzeń - niezapomniane przeżycie i niesztampowo spędzony dzień zakochanych. Polecam wszystkim! W tym roku również zaplanowaliśmy skok - ale taki do łóżka ;). Musieliśmy nadrobić zaległości z "Na Wspólnej", poprzytulać się i najeść się słodkości ;). Nigdy nie wiadomo co przyniosą kolejne Walentynki ... :) Pan Walenty Black był w kiepskim humorze, pomyślał: Moze swą ukochaną zabiorę nad morze? Lecz Walentynka Eveline inaczej wieczor zaplanowała, zapaliła swieczki i się rozebrała.... CDN :D
Nulek (2015-02-19 22:51:38)
;)
Czy walentynki zaskoczyć mogą człowieka, jeżeli wydaje nam się, że myśmy już chyba wszystko widzieli?   Mogą. Ja wierzę w to bardzo. Tylko się trzeba postarać i zamiast spędzać to święto nudnie, banalnie i... w parach,   trzeba je zmienić w miłości do świata wielkie wyznanie. I w dzień ten dobre uczynki popełniać. Oto wyzwanie! ;)   * * *   Mój Walenty? "Black" w mej głowie powstaje jak w filmie niemal. Mój Walenty... nie istnieje.  Mój Walenty to jest ściema.   Starą panną jestem w oczach świata, bliskich i rodziny. Nikt mnie kartką nie uraczy. Nikt nie poświęci godziny.   Ale przynajmniej... jeżeli wygram, nie będę się dzielić. ;)  I nie muszę po nim zmywać, prać mu gaci, łóżka ścielić.   Toteż w sumie - nie narzekam. A Walenty? Niech... poczeka. ;) 
Aleksandra (23.lola.92) (2015-02-19 21:55:38)
Walentynki
 Czy Walentynki mogą być jeszcze zaskoczeniem? Oczywiście, że tak, ba! one nawet mogą być cudowną niespodziewaną przyjemnością mimo, że obchodzone są już kolejny rok... wystarczą chęci. Kocha się codziennie to fakt, ale jeśli mamy taki dzień jeden w roku jak święto Zakochanych to czemu by nie świętować swej wzajemnej miłości? Wszak nie trzeba swej wybranki/ka zabierać do restauracji na kolację można zaplanować Walentynki w inny sposób, a choćby wybierając się razem do parku linowego, albo oboje zakochanych są pasjonatami wędrówek to np. urządzając sobie wspólny zimowy kilku kilometrowy marsz zahaczając po drodze jakieś ciekawe, zabytkowe miejsca w swoim mieście, albo zamiast do kina to wybrać się do teatru, który współcześnie nie jest już tak oblegany jak niegdyś. Sposobów na niebanalne Walentynki jest wiele, wystarczy znać siebie nawzajem, znać swoje przyzwyczajenia, co ukochany/a lubi, na co się zgodzi by zrobić w ten dzień Zakochanych itd. Mój Walenty Black Dobrze wie czego mi brak Gdy rozpyli w powietrzu cudny zapach swój To zaraz rozpromienia się nastrój mój Uśmiech pojawia się od ucha do ucha Bo wiem, że ktoś kocha, szanuje i z uwagą słucha.   Moja Walentynka Eveline Sprawia, że czuję się dziś bardzo fine Jej bliskość daje mi energię i dużo radości A w moim sercu wielka miłość do niej gości.
anula01 (2015-02-19 21:38:58)
niespodzianka
Oczywiście ze mogą! zwłaszcza gdy Walenty uzna że nie obchodzi walentynek, na próżno można oczekiwać jakiegoś nawet hiacynta w doniczce, po prostu dzień jak co dzień. Miałam nadzieję na miłe zaskoczenie w dzień świętego Walentego od Niego. A mój Walenty Black na siłownię uciekł i tak oto zostałam sama więc postanowiłam sama poświętować Walentynkę Eveline sobie zafundować.
justa99 (2015-02-19 19:49:08)
konkurs
Walentynki - zaskoczenie co roku ogromne!! Mimo iż płomień miłości trzeba wzniecać każdego dnia to ja uwielbiam robić niespodzianki mojemu mężowi w tym pięknym wyjątkowym dniu.W tym roku gdy,mój ukochany był w pracy zakradłam się na parking i szminką namazałam mu na aucie serca,odcisnęłam buziaczki...-koledzy zazdroszczą mi cichej wielbicieliki-śmiał się potem w domu zadowolony mąż..-oczywiście wiedział, że to ja bo jego zmysły zawsze na niespodzianki liczą,a po ślubie nie jesteśmy już dla siebie taką tajemnicą:) Mój Walenty Black wymarzony, nie musi być wcale szałowy! Lecz wystarczy,że obok będzie, a wieczór na pewno odlotowy będzie! Świece zapalone i serca rozpalone. Zacisze pokoju i piękna muzyka, która tak dotkliwie serce Mojej Walentynki Eveline dotyka!  
Olejka (2015-02-19 18:19:25)
Walentynki
 Walentynki mogą być zaskoczeniem, oczywiście. Zaskoczenie nadejdzie, gdy w okolicach 14 lutego nie ujrzymy w sklepowych witrynach milionów czerwonych serduszek i walentynkowych gadżetów. ;-) To tak półżartem, a teraz {pół}serio- wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do Walentynek. Jeśli traktujemy je wyłącznie jako komercyjne, tandetne, zagraniczne święto, to nie ma siły, żebyśmy mogli się nimi pozytywnie zaskoczyć. Moim zdaniem walentynki to dobry powód, by celebrować miłość, przywiązanie do drugiego człowieka. W końcu w tych zabieganych czasach często mijamy się z osobami, które kochamy. Walentynki to pretekst, by się zatrzymać, pobyć ze sobą i... zaskakiwać siebie nawzajem! Walentynki jak co roku nas nie zaskakują, ale za serce każdego twardziela ujmują. Nawet mój Walenty Black się na nie bardzi cieszy i po prezent dla Walentynki Eveline spieszy. Serduszka, czerwień i aura słodkiej miłości, choć trochę mdląca, przynosi wiele radości.  
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar