2014-12-23

Zakończone

Konkurs Wygraj dzbanek DAFI

Marka Dafi stworzyła filtry magnezowe, które oczyszczają wodę, a jednocześnie wzbogacają ją w cenny magnez. Dzięki nim możesz korzystać z wody z kranu, co jest dobre dla Twojej kieszeni i środowiska. Chcesz wygrać dzbanek filtrujący DAFI dla swojego zdrowia, zapraszamy do konkursuCo należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem ułóż życzenia noworoczne z wyrazem DAFI oraz polub fanpage dafi
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 2 dzbanki filtrujące dafi
 
 
Zapraszamy do zapozniania się z artykułem:
 
 
 
 
 

Konkurs trwa od 23 grudnia 2014 do 05 stycznia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj dzbanek DAFI” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 grudnia 2014 do 05 stycznia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
W komentarzach pod konkursem ułóż życzenia noworoczne z wyrazem DAFI oraz polub fanpage dafi
 
https://www.facebook.com/dafi.filters
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 grudnia 2014.

Komentarze (41)

Anna. ZM (2015-01-22 17:02:46)
kiedy będą wyniki?
Jak w tytule, kiedy ogłosicie wyniki?
BEATA NOWAK (2015-01-13 11:37:21)
ŻYCZENIA NA 2015
 W nowym roku 2015 takie cisną się życzenia by żyć w zdrowiu i radości, otoczonym gronem gości, aby życie się kręciło i na wszystko nam starczyło, by każdemu i z osobana nie zabrakło chleba wody, a ta woda niech jest dobra i smakuje jak źródlana, razem z dzbankiem z firmy DAFI, jest to pewne jak buziaki :) 
Małgorzata (2015-01-05 23:53:54)
życzenia Dafi
 Na ten Nowy Rok, Wam i firmie Dafi, życzę dużo uśmiechniętych dni, pełnych miłości i rodzinnych spotkań, bo jak wiemy to właśnie rodzina daje sens każdemu nowemu dniu. Życzę, by Wasze serca były tak dobrze oczyszczone, jak woda płynąca z dzbanka Dafi. Życzę Wam samych pogodnych dni, a nawet gdy zdazą się te ciemne pochmurne, to życzę by szybko minęły. Szczęśliwego Nowego Roku :*
Anorka (2015-01-05 23:45:48)
Życzenia :)
 Z okazji Nowego Roku 2015, Chciałabym Wam złożyć wszystkiego najlepszego. Żeby pieniążki się Was zawsze trzymały, I uśmiechy z buziek nigdy nie znikały. Żeby wszystkie Wasze marzenia, Spełniły się bez spóźnienia. I żeby w tą sylwestrową noc, Utrzymalibyście swą moc. Lecz jeśli stracicie na mocy, Wołajcie do DAFI "Pomocy!" I wtedy dzbanek ten wskoczy, Natychmiast na najwyższe obroty. Bo świeża woda pomoże, I postawić każdego może. Na nogi po tej hulance, Wszystkiego dobrego skubańce!
Asia S. (2015-01-05 23:11:49)
Życzenia
Na ten nadchodzący Rok Nowy Życzę by był iście wyjątkowy Niech każdy miesiąc pomyślnie płynie jak woda z DAFI w każdej krainie Niech i w tygodniu buzia się śmieje a woda z dzbanka litrami leje Niech DAFI przepłynie też przez pustynie w każdej minucie oraz godzinie Niech i w sekundach dostępne będzie by móc pragnienie ugasić wszędzie Niech każdy wody z DAFI kosztuje i swemu ciału minerały serwuje! Zatem zdrowia, pomyślności Niech DAFIwciąż na stołach gości!
martucha89 (2015-01-05 23:07:24)
:)
  Wszystkiego najzdrowszego DAFI! Bo Dafi zadziwić potrafi, gdy do Twojej kuchni trafi! Wodę Twoją przefiltruje, organizmu nie zatruje. To wygoda, estetyka - lecz witamin nie połyka! To wszystko dla Twej swobody – szybki dostęp do czystej wody. Woda czysta jak ze źródła, po wypiciu będziesz chudła! A gdy dodasz tam cytrynkę, Uśmiechniętą będziesz mieć minkę!  
onlyme30 (2015-01-05 22:31:59)
Zdrowe Życzenia ;)
W Nowym Roku życzę wiele radości, I dużo wody dobrej jakości, Niech każdego otaczają przyjaciele, I z każdą kroplą dobrze się dzieje, Niechaj szczęście przychodzi garściami, A każdy upora się ze słabościami, Niech się wszyscy zdrowo czują, I z Dafi wodę cały rok filtrują!
domisia (2015-01-05 12:36:22)
DAFI
 Wszystkiego dobrego w nowym roku, niech się dzieją same przyjemne rzeczy co kroku, niech każdy dziś spełnia swoje marzenia, do wszystkich ślę swoje życzenia, niech DAFI wszystkich rozbawi, swym pięknem, praktycznością w każde serce trafi. Posłuży w kuchni każdemu, da zdrową wodę i mnie i jemu
Agus 123 (2015-01-05 11:21:39)
Zyczenia
 KIEDY NOWY ROK TAK SZYBKO NADCHODZI KOLEJNY KIELISZECZEK DAFI NAM NIE ZASZKODZI I DWA KUFLE DAFI TO  ZA MAŁO LITR DAFI BY SIĘ PRZYDAŁO TRZEBA ZAPIĆ WSZELKIE TROSKI BY ROK 2015 BYŁ DLA NAS BOKI WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU!  
aaqq (2015-01-05 00:33:38)
:)
Znowu Rok Nowy,  Niech będzie odlotowy! Życzę więc codziennego uśmiechu,  Poranków bez pośpiechu, Bez spóźniania do pracy I oczywiście - coraz lepszej płacy! Żeby zupa nie była za słona, A rodzina zawsze zadowolona! Żeby spełniały się marzenia, I dni mijały bez smutku cienia. Żeby woda zawsze dobrze smakowała, DAFI ją przefiltrowała. Życzę samych pięknych dni, Niech wszystko radością lśni! :)      
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar