2014-11-26

Zakończone

Konkurs Bądź stylowa Wygraj koszulkę

Znudziło Ci się wszystko to, co masz w szafie? Postaw na kreatywność. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody w postaci koszulek na Mikołaja. Zapraszamy do konkursu


 


Co należy zrobić?
 
Polub fanpage:
 
 
oraz 
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać koszulkę?
 
 
Co można wygrać?
 
 
Do wygrania mamy dwa bezrękawniki:
 
 
 
 
Uwaga:

Zdjęcia są przykładowe. Zwycięzca będzie mógł wybrać bezrękawnik z wszystkich dostępnych w sklepie.
 
 
 

Konkurs trwa od 25 listopada 2014 do 06 grudnia 2014.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bądź stylowa Wygraj koszulkę
” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2014 do 06 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Polub fanpage:
 
https://www.facebook.com/pages/Troublemakers/593353420787058 
 
oraz 
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać koszulkę?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2014.
                      
 
 
 

Komentarze (29)

katzen_bunker (2014-12-06 14:42:21)
moar!
jestem kotą i powinnam wygrać, bo meow, meow i meow!
onlyme30 (2014-12-05 22:33:26)
Cud, miód bluzeczka ;)
Zwykła koszulka mało kiedy zachwyca, ale kiedy jest na niej zwariowany napis lub szalone mazaje, wtedy potrafi zaskoczyć oryginalnością i sprawić, że zapragnę jej w swojej szafie. Takiego bezrękawnika pozazdrościły by mi inne bluzki, gdyby mogły mówić, a ja mogąc go włożyć czułabym się oryginalnie i modnie nawet zimą :)
agus22 (2014-12-05 16:58:13)
No tak! ;)
Długo głowiłam się nad odpowiedzią na to pytanie, aż w końcu moje strapienie zauważył mąż i zapytał, nad czym tak myślę. Powiedziałam mu o co chodzi, a on powiedział mi: "No jak to dlaczego właśnie Ty masz wygrać tą koszulkę??? Przecież to proste! Jesteś piękna, mądra, kochana, miła i idealnie będziesz reprezentować dobrą markę, a i ja chętnie Cię w tej koszulce zobaczę!" Więc myślę, że to, że ktoś dostrzega we mnie tyle pozytywów jest najlepszym uzasadnieniem wyboru mnie na godną noszenia jednej z tych pięknych koszulek. Po za tym ja nie jestem wobec swojej osoby obiektywna, mogłabym dodać sobie za dużo zalet lub przypisać nieco więcej wad Tak...powiecie jeszcze..."Jak mąż może być obiektywną osobą wobec żony???" Otóż może, bo jeśli jest też prawdziwym przyjacielem, to potrafi też ostrzec żonę, że ta ma wady, zauważa je i akceptuje". No dobra...powiedział mi jeszcze: "A po za tym Kochanie, jak jej nie wygrasz, to też sobie jej nie kupisz, bo wiecznie masz debet na koncie, po tym, jak wszystko wydajesz na synka i prezenty dla mnie. Czegoś takiego w swojej szafie jeszcze nie masz i jak znam życie mieć nie będziesz" ;) I chyba coś w tym jest, dlatego chcę ją wygrać  zagrać mężowi na nosie, a co!
Asia14061996 (2014-12-05 16:40:44)
ciuszki :)
Bardzo bym chciała wygrać jeden z tych bezrękawników :) Według mnie ten z sercem jest boski. Wiele jest tu zainteresowanych osób i myśle że ktoś bardzo się ucieszy z takiej nagrody :) Pozdrawiam :*
xCiotkaJasiekx (2014-12-05 15:41:38)
koszulka;)
Wygrać koszulkę bardzo bym chciała, gdyż xciotkajasiekx ostatnio sporo zeszczuplała.. I ciuszków w mej szafie zrobiło sie mniej dlatego o koszulce marzę tej. Idealny to prezent dla siebie na mikołaja i za wylane poty bym się nagradzała. Nowe ciało i nowy styl ubierania bym miała i z wielkiej radości bym pod sufit skakała gdybym ją wygrała:D
Kajko (2014-12-03 19:23:57)
ubrania
Kobiety uwielbiają mieć w szafie coś nowego, chyba kazda marzy o tym by kazdego ranka  otwierać ogromna garderobe czując zapach nowych ubrań i widzac  zwisające metki.  Większość kobiet uwielbia być na topie i lubi dobrze wygladać a przede wszystkim młodo. Jestem studenktą wychowania fizycznego, gdzie ludzie mają własny styl, ja też go mam.  Miło jest wygrywać nagrody i z radością je nosić.  Każda osoba dająca tutaj komentarz będzie pragnęła zwyciestwa :) Dlatego każdej go życzę. Myślę mimo wszystko, że kolor czarny czy biały jest takim w której każdej będzie ładnie. :)  Dlatego życzę powodzenia komentującym. :) Ps. Sobie też życzę powodzenia, bo koszulki są interesujące i na topie :)  
Tusia (2014-12-03 14:26:47)
Koszulka! Albo i dwie :D
Bo szkoda mi kasy, a chętnie bym je obie wynosiła ; P
Małgoska mówia mi .... (2014-12-03 07:43:46)
bezrekawnik
a ja chciala bym wygrac zeby zrobic sobie fajny i w koncu trafiony prezent na swieta :)
Sus (2014-12-02 19:00:07)
tak bardzo szczerze
 Gdyby udało mi się wygrać ten bezrękawnik prawdopodobnie nie chodziłabym w nim. Wystawiłabym go na bazarku charytatywnym pewnej fundacji działającej na rzecz bezdomnych kotów na terenie mojego miasta. Koszulki są naprawdę fajne ale ja mam w czym chodzić a choć tyle mogę zrobić dla kociastych przed zimą będąc tymczasowo bez dochodów.
Panna Migotka (2014-12-02 18:46:07)
Konkurs
 Bardzo chciałabym wygrać bezrękawnik, ponieważ uwielbiam ciuszki tego typu. Idealnie pasują do mojego stylu rock&roll. Skórzane spodnie, ramoneski, ćwieki, koszule, bluzy to moje ukochane ubranka J A taką cudną bluzeczkę, jaka jest do wygrania  zabrałabym na koncert Linkin Park. Do niej dobrałabym obcisłe czarne treginsy, czarne Martensy i czarną skórzaną ramoneskę. Do tego jeszcze czarna czapka z ozdobną naszywką. Jednolity kolor stylizacji pozwoliłby na wyeksponowanie bezrękawnika, który na pewno zrobiłby furorę wśród moich przyjaciół. Dzięki niemu wyglądałabym modnie i inaczej niż wszyscy. Czułabym też, że świetnie w nim wyglądam i jeszcze lepiej mogłabym się bawić na koncercie. Wrażenia byłyby niezapomniane, a wspomnienia pozostałyby ze mną na długo. Zawsze kiedy miałabym na sobie ten bezrękawnik, czułabym się jak na koncercie.  
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar