2014-08-18

Zakończone

Konkurs z książką Valantina i spółka. Obietnice i kłamstwa.

Obietnice i kłamstwa ... dla wielu z nas ta fraza jest równoważna z latami szkolnymi, gdyż ile było obietnic danych rodzicom, a przy tym ile kłamstw ... Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania książki "Valantina i spółka. Obietnice i kłamstwa."
 


 Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem wymień imiona przynajmniej czterech bohaterów książek z serii "Valentina i spółka" oraz skomentuj:

Obietnice i kłamstwa ... moje lata szkolne ...
Co można wygrać?


Do wygrania mamy 3 książki "Valantina i spółka. Obietnice i kłamstwa."

Więcej o książce TUTAJ:
http://www.udziewczyn.pl/54,16153,Artykul,Ksiazka_Valentina_i_spolka_Obietnice_i_klamstwa.aspxKonkurs trwa od 18 sierpnia 2014 do 04 września 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs z książką Valantina i spółka. Obietnice i kłamstwa.” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  18 sierpnia 2014 do 04 września 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem wymień imiona przynajmniej czterech bohaterów książek z serii "Valentina i spółka" oraz skomentuj:

Obietnice i kłamstwa ... moje lata szkolne ...


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 sierpnia 2014.


 

Komentarze (9)

onlyme30 (2014-09-04 21:38:59)
konkurs
Irene, Valentina, Malika, Jenny Szkoła niosła ze sobą mnóstwo obietnic - koleżeńskich, przyjacielskich, takich z jednej ławki, ale wiele z nich było tylko słowami, które ulatniały się niczym bańki mydlane. A wraz z nimi były kłamstewka, niby niewinne, a potrafiące zranić, niby żartobliwe, ale zapadające w pamięć. Bywało, że sama kłamałam przed rodzicami jak to dziecko z uwagą w dzienniczku, pragnące zabłysnąć przed koleżanką, czy też z obawy przed nauczycielem. Obiecywałam się uczyć, obiecywałam pomóc koleżance na klasówce, obiecywałam pewnie niejedno... i jak to w szkole bywało, raz się szemrało, potem obiecywało, a na koniec kłamstewko leciało;)
mika19 (2014-09-02 23:04:45)
:)
Valentina, Malika, Irene, Otylia Obietnice i kłamstwa-już nigdy nie będzie tak ciekawie na jawie!
Ana Martinez (2014-09-01 16:32:20)
konkurs
 Jenny, Valentina, Otylia, Irene Obietnice i kłamstwa... moje lata szkolne... Moich szkolnych lat nie wspominam za dobrze. Miałam to nieszczęście (po latach zrozumiałam, że jednak szczęście) chodzić do klasy z ludźmi, którzy żyli w przeświadczeniu, że inni żyją tylko po to, aby im służyć. Obietnice i kłamstwa były na porządku dziennym. Kujony i szary ludek (jak cała reszta klasy była nazywana) obiecywała elicie notatki, ściągi, odrabianie prac domowych, aby tylko dostać się do elity. Natomiast elita ‘kłamała’, że cała reszta coś dla nich znaczy i że od dziś będziemy NPNŚ (najlepszymi przyjaciółmi na świecie). Po latach wiem, że jednak miałam dużo szczęścia chodząc do takiej klasy. Obserwując ‘tych lepszych’ wiedziałam jak nie chcę postępować i jakimi wartościami nie chcę się w swoim życiu kierować. Jeśli mam do czegoś w życiu dojść to tylko na własnych nogach, o własnych siłach i z czystym sumieniem, ale nigdy kosztem innych. Miałam krótki okres, że również chciałam być częścią ich, być akceptowaną i lubianą. Ale na szczęście te czas trwał zaledwie trzy dni.   Wtedy, bowiem brat powiedział mi coś, czym kieruję się do dziś.  ‘Postępuj tak, abyś nie bała się spojrzeć w lustro i abyś poznawała człowieka, na którego odbicie patrzysz’. Tomasz, dziękuję.   
justyna1 (2014-08-26 18:26:20)
konkurs
 Otylia, Malika, Jenny, Irene Obietnice i kłamstwa -choć od najmłodszych lat uczą nas że należy mówić zawsze prawdę my i tak uciekamy się często do kłamstwa czy to większego czy to mniejszego. W sumie to dorośli świetnie nas tego uczą, zatając przed nami informację w imię lepszej prawdy i troski o nas. A obietnicami wybrukwane jest piekło -codziennie każdy z nas sklada mnóstwo obietnic bez pokrycia , nie inaczej było w szkole.  Jednak w życiu liczy się by znaleźć złoty środek między obietnicą, prawdą i kłamstwem.
szalona19 (2014-08-26 13:49:23)
konkurs
Valentina, Malika, Irene, Otylia Każdy z nas tak na prawdę boi przyznać się do tego, że czasem kłamie. Obietnice i kłamstwa to chyba najbardziej intrygujący element szkolnych lat. Wiadomo, że będąc dzieckiem nie kłamało się w sposób, który mógłby kogoś bardzo zranić. Ale czy chociażby błaha odpowiedź na pytanie "Odrobiłaś lekcje?" nie była czasem drobnym kłamstewkiem?  To były czasy, gdy takie kłamstewko to droga do wyjścia z domu, żeby pojeździć rowerem, pograć w piłkę lub pograć w klasy! Ahh, z łezką w oku wracam do tych chwil! 
kamisia08 (2014-08-25 22:40:30)
konkurs
Valentina, Otylia, Irene, Alice Ja kłamać nie umiem - nawet nabliżsi mi to mówią i nie toleruje kłamstw. Natomiast obietnic w szkole było dużo - jak to w szkole. Obietnice były dawane nauczycielom i rodzicom, a przede wszystkim sobie. Najczęściej obiecywałam sobie, że zacznę się uczyć i odrabiać lekcje systematycznie. Mimo, że byłam bardzo dobrą uczennicą, to lekcje zawesze zostawiałam na przysłowiową "ostatnią chwilę" i późno chodziłam spać. Kiedy miałam coś zadane wcześniej, i tak odrabiałam to wieczór albo noc przed terminem. Dzisiaj moje lata szkolne wspominam z sentymentem. Każdy etap nauki mnie czegoś nauczył - i nie chodzi tu o wiedzę typowo szkolną.
carmenstyle (2014-08-25 15:08:08)
książka.
Jenny, Malika, Irene, Valentina Obietnice i kłamstwa: Mimo ze lata szkolne mam juz za sobą, znam to bardzo dobrze z autopsji. Ile razy wybierało się drogę kłamstwa, by osiągnąć to czego tak bardzo pragneliśmy. Wiem, to nie były najlepsze rozwiązania, ale jednak prowadziły do niesamowitych przygód. Taki to już wiek, nie wszystko nam wolno, więc posówamy się do kłamstwa by osiągnąć swój cel. Jednak młodość, wszystko wybacza, rozumie każde zachwowanie. Szczerze nie wierze ze ktokolwiek nigdy nie posunął się do takiego zachowania, by wybrnąć z kłopotliwej sytuacji.   
ZoZolka (2014-08-24 12:40:31)
konkurs
Valentina,  Otylia, Irene, Malika Obietnice i kłamstwa - nigdy nie kłamałam, więc nie wiem jak to jest mieć poczycie winy, obiecywałam, oczywiście, ze dotrzymam słowa! i zawsze tak robiłam, lecz wiem niestety jak to jest być okłamywanym, to był mój wielki problem w szkole... Moje lata szkolne - Gdy chodziłam do szkoły miałam na początku przyjaciółki, które po jakimś czasie okazały się fałszywe, które mnie obgadywały "po kątach" nikt mi nie pomógł, nauczyciele nie zwracali uwagi... Szczerze mówiąc bardzo źle wspominam lata szkolne, więc chętnie przeczytam tą ksiązkę i dowiem się co tym razem złego spotkało Valentinę.  
magi18 (2014-08-21 22:27:22)
konkurs
 Otylia, Malika, Jenny, Irene W szkole nie miałam wielu przyjaciół, nie kłamałam, nie szukałam. Miałam swoją grupkę osób, które były podobne do mnie. Dlatego świetnie się bawiliśmy razem i ufałyśmy sobie na tyle, by zdradzać nasze sekrety. Czasem coś się obiecało, coś się zrobiło. Nie obrażaliśmy się - o dziwo. I znałyśmy się na tyle dobrze, by nie musieć kłamać na swój temat.  
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar