2014-07-31

Zakończone

Konkurs Wygraj bransoletki By ilo

Kolor Baby Blue to najdelikatniejszy odcień niebieskiego. Pastelowy, lekki, dodający uroku i delikatności. Chociaż pojawił się już na jesieni, dopiero teraz stał się najmodniejszym kolorem tego sezonu. Total look w tym kolorze jest dość ryzykowany, dlatego marka By ilo przygotowała specjalne modne dodatki. Portal udziewczyn.pl ma dla Was wyjątkowy konkurs ze ślicznymi nagrodami. Zapraszamy!!!

 


 



Co należy zrobić?

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo


udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 bransoletki z najnowszej kolekcji La Roche - bransoletki wstążkowe.


UWAGA:
Osoba, która wygra będzie miała możliwość naniesienia na zawieszkę ręcznego grawera.




 

 



Konkurs trwa od 31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014.





REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj bransoletki By ilo” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo

udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.



W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31 lipca 2014.
 

Komentarze (90)

Dorka1606 (2014-08-01 23:47:03)
konkurs
"Uwierz w siebie" myślę że z tym cytatem nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Bransoletka z tym grawerem będzie mi przypominała, że nigdy nie można się poddawać nawet jeśli nic nam nie wychodzi. Trzeba iść do przodu i uwierzyć w siebie bez względu na wszystko. (konkurs jest udostępniony na moim profilu https://www.facebook.com/dorota.gliszczynska)
niedźwiedzica. (2014-08-01 20:28:30)
Konkurs.
Zawsze marzyłam o bizuterii z imieniem mojego narz i datą naszego poznania. Jest on dlniejszą osobą na Ziemi i nie wyobrażam sobie bez niego zycia. Dlaczego jego imię? Bo znaczy dokładnie to samo co moje. On ma na imię Artur, i jest to imię pochodzenia celtyckiego i oznacza niedźwiedź, a ja mam na imię Urszula czyli niedźwiedzica. Mam wrazenie, ze imiona maja znaczenie dla osobowosci bo jestesmy tacy sami: uparci, silni i nigdy sie nie poddajemy. Dzięki temu do dziś jesteśmy razem. Artur to wspaniała osoba i bardzo mi w zyciu pomógł. Poznaliśmy się w nietypowych okolicznościach: podczas mojej kolejnej kłótni z moją matką. Wrzeszczała na mnie ne do niczego sie ze do niczego się nie nadaje i ze cala rodzina sie mnie wstydzi. A wszystko tylko dlatego, ze nie udalo mi sie zdazyc przed zamknieciem sklepu. Artur stanął wtedy w mojej obronie i powiedział mojej matce ze nie powinna mnie tak traktowac. Bylam mu bardzo wdzieczna. Do tego stopnia, ze gdy poprosil mnie o spacer po parku i rozmowe rozkleilam sie i wszystko mu opowiedzialam... Ze w domu nie mam zycia, ze pomiataja mna i czuje sie jak kopciuszek a matka wkolka powtarza mi ze moja jestem najgorsza rzecza jaka jej sie przytrafila. Przytulil mnie i pozwolil sie wyplakać. Byl pierwszą osobą która mnie zrozumiała. Wszystko to stało się 14.10.2012r. Dlaczego ta data? Bo był to początek nowego etapu w moim zyciu. W końcu ktoś mnie pokochal taką jaką jestem, zrozumiał i mi pomógł. Jestem mu za to wdzięczna i mam nadzieję, ze on o tym wie, Czasami mam wrazenie, ze gdyby nie on to juz nie dalabym rady dluzej tego wytrzymywac bo najglupsze mysli chodzily mi po glowie. Dziś wiem, ze warto zyć bo jest dla kogo. Artur codziennie powtarza, ze jestem najlepszym co go w zyciu spotkalo i ze blogoslawi dzien w ktorym mnie poznal. Mam nadzieje ze uda mi sie wygrac taka bransoletke i zawsze bede miala przy sobie pamiatke ukochanego mezczyzny, mojej opoki i oparcia oraz wspomnienie po dniu ktory zmienil moje zycie.     
Palulynka (2014-08-01 15:24:19)
Subtelnie i poetycko
"Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę." Dziwny wybór na grawer, prawda? W sercu jednak to zdanie mam wyryte na bardzo, bardzo długo. To pierwszy wiersz Poświatowskiej, z którym spotkałam się jeszcze jako nastolatka. Przez przypadek zaczęłam wtedy przygodę z tą niezwykłą, tajemniczą, zwiewną, delikatną poezją, która trwa aż do dzisiaj. Do tej pory jestem oczarowana opisami miłości, uczuć na sposób prosty, ale jednocześnie niejednoznaczny, tajemniczy. Wiersze Poświatowskiej towarzyszyły mi gdy poznawałam pierwszych chłopców, pierwsze wyznania miłości mieszały się w myślach właśnie z jej poezją. W kilku słowach zawarty ideał kobiecości i bezgranicznego, romantycznego uczucia. I kiedy poznałam tego jedynego wszystko zrozumiałam. Zdanie, które wybrałam umieszczone na subtelnej, kobiecej bransoletce będzie przypominać, skłaniać do refleksji, sprawiać, że zatopię się w zadumie na środku tłocznej ulicy. I może naprawdę pomaluję wtedy usta i… Bo możecie wierzyć lub nie, ale odkąd Go poznałam, naprawdę noszę przy sobie szminkę… :)
monika (2014-08-01 15:12:06)
konkurs
 brasoletki są  piękne i dają szczesicie.dlatego chciałabym wygrać konkurs.don't cry just say fucki  it and smile-taki gwar chciałam bym mieć.
Marta Z. (2014-08-01 14:01:14)
konkurs bransoletkowy
 Chętnie wygrawerowałabym moje inicjały. Te dwie literki idealnie sprawdziłyby się na tak utoczym kawałku szlachetnego metalu.
D&G (2014-08-01 10:51:40)
By ilo
Don't cry just say fucki it and smile - taki grawer  chciałbym mieć na swoim By ilo, ponieważ niesie pozytywne przesłanie, przypomina o tym by: się nie podawać, nie przejmować się nie konstruktywną krytyką, wierzyć w siebie i nie pozwolić na to by stać się dla kogoś "pożywką"! By ilo - kup i wygrywaj lubię jako: Dorotka Gargas Udostępnienie informacji o konkursie: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779241448792959&set=a.476103135773460.121656.100001213322990&type=1&theater
szczurek7704 (2014-08-01 10:28:56)
Moja bransoletka
„The sky is the limit” - te słowa stanowią dla mnie motywację i są mottem, które prowadzi mnie przez życie. Każdego dnia, patrząc na nie, uczę się wciąż od nowa pokonywać trudności i własne ograniczenia na drodze do celu. Nie myślę, że coś się nie uda, ale dopinguję samą siebie do działania. Dzięki temu nie poddaję się, realizuję swoje pasje i spełniam marzenia, nawet te najbardziej szalone;) Bo ogranicza mnie tylko niebo i… własna wyobraźnia. Na przekór przeciwnościom losu dążę do tego, by później nie żałować, że nie wykorzystałam szansy danej mi przez los. Uczę się więc wytrwałości, wiary we własne siły i pewności siebie. Zawsze, gdy będę czuła zniechęcenie, spojrzę na moją bransoletkę, uśmiechnę się do siebie i pomyślę: The sky is the limit, ale nie dla mnie;) To hasło dodaje mi otuchy a często powtarzane działa jak mantra, cudowne zaklęcie które sprawia, że z optymizmem patrzę w przyszłość.
MagdalenaZ (2014-08-01 10:03:51)
konkurs
 "Pamiętaj", by nigdy nie zapomnieć o szczęściu jakie mnie spotkało, ale też o smutnych chwilach z mojego życia. "Pamiętaj", by pamie trzeba patrzeć w przyszłość.
Marta (2014-08-01 08:27:53)
konkurs bransoletki by ilo
 Jesli mialabym okazje otrzymac ta wyjatkowa bransoletke chcialabym miec na nie j imie mojej corki wraz z data jej urodzin. Corka to najpiekniejszy prezen jaki otrzymalam i bylaby to dla mnie piekna i wazna pamiatka. 
Monika (2014-07-31 23:41:19)
talizman
 Bransoletki są cudne. Miałam podobną z grawerem, dopóki jej nie zgubilam. Pomagała mi w trudnych chwilach,bo był na niej napis "głowa do góry". Życie często rzuca klody pod nogi i zawsze warto mieć przy sobie coś, co daje siły. ;) poprzednia bransoletka spełniała swoją funkcję, dostałam ją po pierwszym egzaminie.  Takie rzeczy powinno się dostawać, nie kupować, bo wtedy mają taką niepowtarzalną energię. Świetnie by było, gdybym odzyskała "pomocnika", którego utraciłam. ;)
Strona komentarzy 9 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar