2014-07-31

Zakończone

Konkurs Wygraj bransoletki By ilo

Kolor Baby Blue to najdelikatniejszy odcień niebieskiego. Pastelowy, lekki, dodający uroku i delikatności. Chociaż pojawił się już na jesieni, dopiero teraz stał się najmodniejszym kolorem tego sezonu. Total look w tym kolorze jest dość ryzykowany, dlatego marka By ilo przygotowała specjalne modne dodatki. Portal udziewczyn.pl ma dla Was wyjątkowy konkurs ze ślicznymi nagrodami. Zapraszamy!!!

 


 Co należy zrobić?

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo


udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 bransoletki z najnowszej kolekcji La Roche - bransoletki wstążkowe.


UWAGA:
Osoba, która wygra będzie miała możliwość naniesienia na zawieszkę ręcznego grawera.
 

 Konkurs trwa od 31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj bransoletki By ilo” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo

udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31 lipca 2014.
 

Komentarze (90)

Aciaz1000 (2014-08-04 11:20:00)
konkurs
Ja bym chciała wygrawoerować na mojej bransoletce napis "Zniknąłeś nam z oczu, lecz z serc naszych nigdy..!" lecz wiem ze to za długie. Wystarczyłoby "Adaś 29.01.12". Adaś jest moim kochanym synkiem który żył tylko 2 godziny, nic mi po nim nie zostało nawet 1 zdjęcie.. tylko nagrobek.  Chciałabym mieć chociaż jedną cząstkę jego zawsze przy sobie.  
iwonab (2014-08-04 11:10:32)
konkurs
Wiktoria gdyz zawsze dąze do zwycięzstwa i takie imię nosi moja córa
Ola (2014-08-04 10:03:18)
By ilo
Mój wymarzony cytat : ''Dla miłości nie jest ważne, by ludzie do siebie pasowali, ale żeby byli razem szczęśliwi'' - wybrałam ten cytat bo miłość jest w życiu najważniejsza. :)
Marysia (2014-08-04 09:18:18)
Działać trzeba!
"Działać trzeba !" - taki napis chciałabym mieć na mojej branzoletce która codziennie motywowałaby mnie do pracy nad sobą, wstawania z łóżka, ćwiczeń, aktywnego życia i przypominałaby by mi o tym, że aby wygrać trzeba grać ;)
Laki (2014-08-04 09:08:10)
bransoletka
 Anna Łakomy (udostępiniłam info o konkursie na moim fb :)) Dlaczego chciałabym wygrać bransoletkę i jaki grawer bym wybrała? Cóż, odpowiedź jest bardzo prosta. Przede wszystkim, bransoletka nie byłaby dla mnie, a dla mojej kuzynki , ktora jest dla  mnie bardzo wazna, to jeszcze młoda dziewczyna, która ma mnie za wzór, więc chciałabym jej podarować cos wyjatkowego. Wiem, ze marzy jej sie wlasnie taki prezent,  Na grawer wybrałabym hasło : be yourself. Dlaczego? Ponieważ zauważylam wsród młodych dziewcząt tendencję do powielania stylow, gonitwę za modą i brak kreacji samego siebie. Talizman z takim hasłem w mojej opini mógłby choć na chwilę dać jej do myslenia, rozpocząć nowy etap. Patrząc na takie hasło w trudnych chwilach mogłaby odnajdywać w sobie siłę. Bransoletka byłaby prezentem na jej 15 urodziny, każdy chyba wie,że w tym wieku potrzebne nam są wzorce i bratnie dusze, które pomogą nam się odnaleźć. Dziękuję, pozdrawiam :)  
Marta (2014-08-04 04:21:57)
Możesz?
Gdybym miała taką możliwość, na swojej bransoletce chciałabym wygrawerować jedno słowo „Możesz?” Towarzyszyło ono głównemu bohaterowi powieści Stephena Kinga - „Misery” w jego najtrudniejszych chwilach, mobilizowało i dodawało chęci do pracy. Kiedy mam coś do zrobienia i goni mnie czas, przypominam sobie o tym. Niby to tylko książka, wymysł, fantazja, ale skoro on MÓGŁ, w takich warunkach i sytuacji, w jakiej się znalazł (uwięziony, zmuszany do pisania powieści przez fanatyczną, niezrównoważoną psychicznie wielbicielkę), to ja nie dam rady? Kiedyś nawet nosiłam w torebce kapsel od Tymbarka z tym napisem, ale przepadł w nieokreślonych okolicznościach, czego do dziś żałuję (drugiego już nie udało mi się zdobyć). Chciałabym zawsze mieć to słowo przy sobie, a gdyby jeszcze było w tak cudownej oprawie, na pewno jeszcze bardziej mobilizowałoby mnie do działania. Udostępnienie informacji o konkursie: https://www.facebook.com/marta.borowska.359/posts/265873383619365
Ola (2014-08-03 23:00:29)
konkurs
MARECZEK 15.01.2013 taki grawer bym wybrała ;) to data narodzin naszego synka :)  Długo o niego walczyliśmy!!!!  i data jego narodzin jest datą naszego - mojego i męża - ZWYCIĘSTWA!!!  też udostępniłam ;)
Bożena (bozenah8@gmail.com) (2014-08-03 22:38:58)
Baby Blue
Udostępniłam: https://www.facebook.com/bozena.horoszkiewiczbaszczyj/posts/724804624225013 Baby Blue to kolor, który będzie mi towarzyszył przez dłuższy czas, gdyż spodziewam się pierwszego synka. Na zawieszcze chcialabym aby znalazł się grawer "RODZINA". Rodzina jest dla mnie najważniejsza, kocham moich bliskich i lubię spędzać z nimi czas. Cieszymy się z mężem, że spodziewamy się naszego maleństwa i będziemy mogli doświadczyć po raz pierwszy rodzicielstwa.
Marta (2014-08-03 22:11:20)
konkurs
Gdybym to ja mogła zostać szczęśliwym posiadaczem tej oto bransoletki, bardzo bym chciała mieć taki oto grawer: "Believe in yourself" .. jest to moje motto życiowe od bardzo dawna i to oto motto pozwala przezwyciężyć moje najgorsze chwile w życiu.. Nosząc ją i patrząc na te słowa zawsze miałabym głowę podniesioną do góry, mogłabym mocno stąpać po ziemi bo te słowa podtrzymują mnie na duchu.. Byłby to najpiękniejszy prezent jaki mogłabym dostać od życia :) .. UDOSTĘPNIONE ..
Aneta (2014-08-03 21:38:35)
https://www.facebook.com/aneta.nasiadka.3/posts/886486291381425
Na zawieszce umieściłabym swoje motto "No regrets, just love", są to słowa bardzo ważne dla mnie, którymi staram się kierować, motto to przypomina mi jak ważna jest w życiu miłość, a jak wiele złego mogą wyrządzić pretenseje i żale. Słowa te to doskonały drogowskaz podczas codziennych wyborów dlatego zasługują na to aby znaleźć się na zawieszcie i być moim wiernym towarzyszem.   
Strona komentarzy 7 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar