2014-07-31

Zakończone

Konkurs Wygraj bransoletki By ilo

Kolor Baby Blue to najdelikatniejszy odcień niebieskiego. Pastelowy, lekki, dodający uroku i delikatności. Chociaż pojawił się już na jesieni, dopiero teraz stał się najmodniejszym kolorem tego sezonu. Total look w tym kolorze jest dość ryzykowany, dlatego marka By ilo przygotowała specjalne modne dodatki. Portal udziewczyn.pl ma dla Was wyjątkowy konkurs ze ślicznymi nagrodami. Zapraszamy!!!

 


 Co należy zrobić?

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo


udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 bransoletki z najnowszej kolekcji La Roche - bransoletki wstążkowe.


UWAGA:
Osoba, która wygra będzie miała możliwość naniesienia na zawieszkę ręcznego grawera.
 

 Konkurs trwa od 31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj bransoletki By ilo” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo

udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31 lipca 2014.
 

Komentarze (90)

Ewelina (2014-08-05 18:26:05)
Słońce
  Na moich bransoletkach chcialabym mieć imiona swoich dzieci i męza, bo dzieki nim rano wstaje z uśmiechem na twarzy i mój dzień jest w kolorach tęczy dzięki nim :)
Katarzyna Kisiel (2014-08-05 15:27:00)
Konkurs By ilo
Jeszcze jakiś czas temu w moim życiu nie działo się najlepiej. Po skończeniu studiów poczułam pewną pustkę, znudzenie i uczucie jakby utraciła coś ważnego. Takie są jednak koleje losu – każdy młody człowiek musi znaleźć swoją drogę, by realizować najskrytsze plany, których w latach studenckich nie brakowało. Gdy już naprawdę traciłam nadzieje na to, że może być tak jak sobie wymarzyłam, udało mi się odnaleźć coś, co do dnia dzisiejszego daje mi poczucie zadowolenia i spokój wewnętrznego. Lektura książki Normana Vincenta Peale’a: „Możesz, jeśli myślisz, że możesz” to kwintesencja filozofii pozytywnego myślenia. Dzięki niej odkryłam, że życie może być fascynujące i pełen radosnych chwil, jeżeli sama zacznę w to wierzyć. W konsekwencji przestałam bać się nowych wyzwań, a każdy nowy dzień zaczynam od słów: „Możesz, jeśli myślisz, że możesz”. Książka przepełniona jest pozytywną energią, biję od niej entuzjazmem, a cała masa przykładów z życia zwykłych ludzi nie pozwala załamywać rąk. W związku z powyższym mój wymarzony grawer na bransoletce By ilo brzmiałby dokładnie tak jak tytuł książki: „Możesz, jeśli myślisz, że możesz” – te słowa to dla mnie najbardziej skuteczna motywacja. 
anulagadula (2014-08-05 15:19:59)
RUN
 Run, run, run! Dwa lata temu w kwietniu wyszłam w starych adidasach i przetartym dresie z domu. Chciałam pobiegać. To nic, że w życiu nie przebiegłam 100 m bo na W-Fie zawsze miałam zwolnienie postanowiłam, że chce uprawiać jakiś sport, a ten wydał mi sie najprostszy, najtańszy i najdostępniejszy. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po owych 100m zaczęłam dyszeć jakbym co najmniej przebiegła 10 km, a po pierwszym kilometrze prawie serce wyskoczyło z mojej piersi. W myślach przeklinałam siebie. Pot spływał mi po oczach. Do domu wróciłam mokra, zmęczona z bolącymi nogami. Następnego dnia rano wstałam o 5 i powtórzyłam to co poprzedniego dnia. Po miesiącu nagle zdałam sobie sprawie, że nie mam już zadyszki, a po 3 miesiącach przebiegnięcie 10 km nie stanowiło żadnego problemu. Po pół roku uświadomiłam sobie, że uwielbiam wstawać rano i biec. Pokochałam jogging tak mocno, że założyłam Grupę Biegową z którą wspólnie biegamy i spędzamy czas. Spełniłam swoje marzenie dzięki bieganiu. Mam pasję! Maraton to było moje zwycięstwo. Pokonałam samą siebie! Na bransoletce chciałabym grawer  „Run, run, run!” bo to sens mojego życia.
AngelaS77 (2014-08-05 14:50:41)
konkurs
 A ja na mojej napisała bym "Piękno jest we mnie" Dlaczego bo tak uważam,piękno człowieka to nie ssze buty ,piękno człowieka kryje się wewnątrze jego.Dlatego naczyłam się oceniać ludzi nie po tym jak wyglądają lecz po tym kim są i jacy są.  
Elwira (2014-08-05 14:44:44)
No Risk No Fun
 NO RISK NO FUN Te słowa, to moje motto życiowe i te wybrałabym jako grawer. Zachęcają mnie do tego, by nie tracić czasu na rozmyślanie, zastanawianie się, planowanie wszystkiego. Tylko działać spontanicznie, szybko, uczuciowo. Robić to czego się pragnie, brać życie garściami, bez zastanawiania się: Jak ktoś mnie odbierze??? Co sobie ktoś pomyśli??? Czy się narzucam??? Czy nie przeszkadzam??? Myśli, które często się nam cisną do głowy, ale tak naprawdę tylko nas ograniczają i pozbawiają radości…. Ja na pewno nie chciałabym, patrząc w przeszłość czegoś żałować!...Chciałabym mieć poczucie, że wykorzystałam każdą szansę jaką dało mi życie. Że zrobiłam wszystko co mogłam żeby czuć się spełniona i szczęśliwa Nie bać się. Nie planować. Znowu otworzyć na ludzi. Okazywać uczucia. Żyć pełnią życia. Robić to na co mam ochotę, by potem niczego nie żałować…  
fuszin (2014-08-05 12:14:03)
kochaj życie
Na moim By ilo umieściłabym grawer "love life". Chciałabym, aby to hasło przypominało mi nawet w tych ciężkich i niewdzięcznych chwilach o tym, ze zycie jest piękne i gdyby nie smutki smuteczki, człowiek nie potrafiłby się cieszyć pięknymi momentami; nie potrafiłby ich odpowiednio docenić.
Kasia Woźniak (2014-08-05 10:27:32)
konkurs
Be yourself" oznacza to dla mnie wiele ponieważ ludzie nie powinni się zmieniać tylko po to żeby ktoś nas akceptował. Urodziliśmy się po to by nas akceptowano takich jakim się urodziliśmy."Bądź sobą" to jest moje motto życiowe, którego sie trzymam :)
KasiaM (2014-08-05 04:55:20)
,,Never give up"
,,Never give up" - wybrałam taki grawer ponieważ uważam, że nigdy nie można się poddawać i rezygnować ze swoich marzeń; nawet gdy droga do ich spełnienia jest długa i wyboista.
betina18 (2014-08-04 23:09:00)
konkurs
 N swojej bransoletce chciała bym mieć grawer LENINGRAD to mój ukochany zespol chociaz malo znany :) fb polubilam i udostepnilam  
betina18 (2014-08-04 23:03:20)
konkurs
 
Strona komentarzy 5 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar