2014-07-31

Zakończone

Konkurs Wygraj bransoletki By ilo

Kolor Baby Blue to najdelikatniejszy odcień niebieskiego. Pastelowy, lekki, dodający uroku i delikatności. Chociaż pojawił się już na jesieni, dopiero teraz stał się najmodniejszym kolorem tego sezonu. Total look w tym kolorze jest dość ryzykowany, dlatego marka By ilo przygotowała specjalne modne dodatki. Portal udziewczyn.pl ma dla Was wyjątkowy konkurs ze ślicznymi nagrodami. Zapraszamy!!!

 


 Co należy zrobić?

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo


udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 bransoletki z najnowszej kolekcji La Roche - bransoletki wstążkowe.


UWAGA:
Osoba, która wygra będzie miała możliwość naniesienia na zawieszkę ręcznego grawera.
 

 Konkurs trwa od 31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj bransoletki By ilo” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo

udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31 lipca 2014.
 

Komentarze (90)

onlyme30 (2014-08-14 14:49:04)
konkurs
Mój wygrawerowany napis brzmiałby "Bądź Sobą!", by przypominał mnie czy też obdarowanej osobie, że zawsze należy sobą być i pamiętać o tym by nie udawać kogoś innego. Bo liczy się to co jest w nas, nasza naturalność i wnętrze. Że jeśli się zmieniać, to tylko na lepsze :)
Adrianna (2014-08-14 13:44:59)
konkurs
 Moim marzeniem byłoby posiadanie bransoletki z wygrawerowanym zwrotem " Ponad (ch)murami" . Jest to mój osobisty zwrot, a przynajmniej tak mi sie wydaje, ponieważ nigdy go nigdzie indziej nie widziałam. A znaczy dla mnie tak naprawde wszystko. Od dziecka miałam obsesje na punkcie patrzenia w niebo, w jakis specyficzny sposób relaksuje mnie to. W dzieciństwie potrafiłam godzinami nadawac chmurom kształty i tworzyć z nich magiczne opowiesci. Naprawdę! Moze dlatego tak bardzo ubostwiam kolor niebieski, uspokaja mnie. Jedno co na pewno pozostalo mi z lat dzieciństwa to ufność, że marzenia naprawdę się spelniają. Trzeba tylko spojrzec do góry i pozwolić, aby wszelkie nasze zahamowania zniknęły (aby te mury opadły). Kiedy człowiek patrzy w niebo, wszystkie jego problemy staja sie śmiesznie male. I to naprawde podnosi na duchu. Kazdy miewa gorsze chwile, ale przeciez te najpiekniejsze warte sa czekania. link jako dowód udostepnienia - https://www.facebook.com/ariadna.ares.5
Ewelina (2014-08-14 09:49:20)
Dreams.
Link do mojego profilu z udostępnionym konkursem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006442989818
Ewelina (2014-08-14 09:47:36)
Dreams.
Na swoim by Ilo wygrawerowałabym sobie słowo "Dreams". Jestem zdania, iż nasze marzenia to dopełnienie naszego Ja, świadczą o tym, kim naprawdę jesteśmy, są wyrazem potrzeb duszy. I choć są niematerialne, potrafią znaczyć dla człowieka więcej niż rzeczy realne. Są piękne w każdej formie, zaś spełnianie ich może być najprzyjemniejszym doznaniem w całym naszym życiu. Mając bransoletkę z wygrawerowanym "Dreams" codziennie mogłabym poświęcić choć chwilę na przypomnienie sobie, jak ważna to część naszego istnienia i oddać się na sekundę swoim marzeniom. A uśmiech zostałby na dłużej :)
dagmarka (2014-08-13 20:15:00)
Muse
Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ? Muse, bo pragnę być muzą, czyli kobietą inspirującą, natchnienie i ukojenie najbliższym przynoszącą. Tak, dawać inspirację i czerpać zewsząd natchnienie to moje marzenie. Będę powodować "ferment umysłu" i myśli wrzenie, a tym samym prowokować do rozwoju siebie i otoczenie! Bo koleje swego losu chcę zapisywać we własnej tonacji, nutami kreatywności i gamami inspiracji... link do udostępnienia https://www.facebook.com/dagmara.marut/posts/779496812103327
Margo (2014-08-13 12:38:55)
M
"Zapisani w gwiazdach" dlaczego? ....aby dwoje ludzi miało swoją "historię", ich spotkanie zostało  zapisane w gwiazdach.
Aleksandra S. (2014-08-13 11:12:15)
Born twice.
 Napis "born twice".  Moje życie potoczyło się w taki sposób ,ze przeszlam bardzo trudny etap. Który w imię zasady "co nas nie zabije to nas wzmocni" dal mi ogromna naukę i doświadczenie na przyszłość. Metaforycznie można powiedzieć ze narodzilam się na nowo. Odzyskałam pewność siebie, uwierzyłam w miłość i moc rodzinnych więzi. Pokonałam wiele chorób,schudłam 50 kg, byłam wsparciem dla rozwodzących się rodziców, dla mojego taty który stracil ojca i dla samej siebie podczas rozstania z mężczyzna którego bardzo kochalam. Narodzilam się na nowo. Życie toczy się nowym torem. Łapie nowy wdech, rozpoczynam nowy rozdział.
bawelcome (2014-08-12 16:15:48)
levrence?
 skromnie, na  bransoletce chciałabym mieć napis "kocham Cię mamo" -byłaby prezentem na jej urodziny :)
Karolina S (2014-08-11 22:21:17)
Nie zapomnij...
 Chciałabym, żeby na moim by ilo widniał napis "stay strong". Jest to moja motywacja. Te dwa wyrazy dają mi kopa energetycznego i przypominają o byciu silnym kazdego dnia. Jeśli bransoletka z tymi wyrazami widniałaby na mojej ręce byłabym przeszczęśliwa . 
agus22 (2014-08-11 21:31:28)
Jedno słowo...
Myślałam, że moja odpowiedź na pytanie konkursowe będzie szybka, ale zdałam sobie sprawę, że nie mam pojęcia, co powinno być wygrawerowane na moim By ilo! Mogło by widnieć na niej imię mojego dziecka, jakaś ważna dla mnie data lub sentencja, z którą się identyfikuję, jednak wybór taki jest dla mnie wręcz niemożliwy! Jestem osobą szalenie niezdecydowaną, więc wpadło mi do głowy, że na mojej zawieszce powinien widnieć jeden wyraz "undecided" (niezdecydowana). To jedno słowo (najczęściej kierowane do mnie przez moich bliskich) najlepiej mnie określa, szczególnie w sytuacjach, gdy powinnam wybrać to, co dla mnie najważniejsze lub najlepsze! Nie potrafię zrezygnować z czegoś na czym mi zależy na rzecz innej równie ważnej dla mnie rzeczy, dlatego niezdecydowanie to moje drugie ja! Polubione i udostępnione :)
Strona komentarzy 2 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar