2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

oliwia127 (2014-05-19 10:04:36)
wyniki
kiedy będą ogłoszone wyniki konkursu?
cavalierka (2014-04-23 23:46:46)
Eveline=sukces!
 1Linia kosmetyków wyszczuplających SLIME EXTREME 4D 2.Odpowiedź na to pytanie jest banalna: -przystępne ceny - niesamowita skuteczność - naturalne składniki - intrygujące opakowania -zróżnicowane produktynicowanemu szerokiemu spektrum potrzeb konsumentek. Najważniejsze jednak, że firma nigdy nie zawodzi pokładanego w niej zaufania, co sprawia, że kobiety chętnie wracają do "swoich ulubieńców", testują nowości Eveline i z przyjemnością polecają je swoim znajomym.
gatta (2014-04-23 23:39:02)
konkurs
Pytanie 1: Linia kosmetyków wyszczuplających SLIME EXTREME Pytanie 2: Produkty marki Eveline jak i sama frma osiągnęły moim zdaniem sukces dlatego, ze oferują dobre jakościowo produkty za przystępną cenę. Jedno to nie wszystko. Oferują szeroką gamę produktów, wiadomo nie ma możliwości żeby wszystkie produkty były najlepsze, jednak w dzisiaj panuje taki trend, że nawet gdy firma A wymyśli jakiś innowacyjny produkt, to jej konkurenci zaczynają produkować to samo. Dzięki temu mogą się poszczycić szeroką gamą produktów. Dla mnie niewątpliwymi hitami są kremy do rąk i właśnie balsamy oraz peelingi antycelulitowe. Na codzień stosuję również olejek na blizny czy zmywacz do paznokci :) W skrócie najważniejsze cechy, które wpływają na sukces rynkowy firmy Eveline: - szeroka gama produktów (duży udział w rynku) - przystępna cena - łatwa dostępność do produktu (rozbudowana sieć dystrybucji) - ciekawy design opakowań - działanie, tak tak, one działają, a w każdym razie te z którymi zaznajamiam się od lat :)
Oktawia23 (2014-04-23 23:07:42)
Konkurs Sukces z Eveline
1. Slim Extreme. 2.    5 powodów odnoszenia sukcesów przez kosmetyki Eveline: 1. Skuteczność. Te kosmetyki naprawdę działają! Używam ich już kilka lat i z pewnością mogę stwierdzić, iż są najlepsze! Odpowiadają na zróżnicowane potrzeby kobiet. 2. Cena. Wpadają w nasze serca przebojem,lecz nie pustoszą kieszeni. Jak na tak dobre działanie cena jest wręcz "podejrzana".  My kobiety lubimy przecież szukać "dziury" w całym. 3. Wydajność. Mam wrażenie, że jedna tubka starcza mi w nieskończoność a trzeba przyznać, iż mam kawałek ciała do smarowania. 4. Dostępność. Mam sklerozę połączoną z burzą blond włosów co daje mieszankę wybuchową. Zawsze w najmniej oczekiwanym momencie przypominam sobie, iż skończył mi się mój krem Eveline. Co robię?Maszeruję do pobliskiego sklepu i mogę między nimi przebierać do woli. 5.Estetyka. Jakże ważna dla nas kobiet. Opakowań Eveline nie muszę się wstydzić. Kolekcjonuje je wręcz i układam w rzędzie gdzie stoją na baczność w oczekiwaniu na moje władcze skinienie.
aśka (2014-04-23 22:51:18)
Marka Eveline spełnia nasze kobiece marzenia!
 Chodzi o markę Slim Extreme. Ogromnie się cieszę, że polska marka odnosi takie sukcesy - nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wreszcie mamy lepszy produkt eksportowy niż alkohol i kiełbasy :) A poza tym - to idealny przykład na to, jak należy dbać o kobiety. Rozpieszczać je, dawać im wszystko to, co najlepsze, i co skuteczne. Niezależnie od miejsca zamieszkania, czy w Poznaniu, Warszawie, Moskwie czy Paryżu, każda z nas ma takie samo marzenie. Cieszyć się pięknym, zadbanym ciałem - tego właśnie chcemy i do tego dążymy. Marka Eveline spełnia nasze kobiece marzenia. Nawilża, opala, zwalcza niedoskonałości. Czyni cuda, po prostu. I właśnie dlatego odnosi takie sukcesy.  
emerycia (2014-04-23 22:23:59)
Sukces z Eveline
ad.1/ Seria kosmetyków wyszczuplających Slim Extreme to najbardziej rozpoznawalna seria Eveline w Polsce. Można ją spotkać na półkach każdej drogerii i cieszy się powodzeniem kobiet, bo pozytywna ocena ich skuteczności szybko rozchodzi się przez zadowolone klientki poprzez polecanie ich jednych drugim. ad.2/ Firma Eveline między innymi dzięki tej serii Slim Extreme została pozytywnie rozreklamowana wśród kobiet nie tylko naszego kraju ale i innych. Poza tym firma oprócz jakości produktów dba o ich opakowania, wygląd, konsystencję, efekt po używaniu, skład a także naszą kieszeń. Jednym słowem : Wspaniałe naturalne kosmetyki i przystępne ceny - takich produktów potrzebujemy!
AgaWojtk (2014-04-23 21:54:51)
konkurs Sukces Eveline
Odpowiedzi: 1)Jest  to seria Slim Extreme;   2)Co zrobić, by zaspokoić niełatwe potrzeby każdej kobiety? Dać jej tyle możliwości, by bez problemu mogła wybrać coś odpowiedniego dla siebie;-) Dokładnie tak, jak zrobiła to firma Eveline, która chcąc dotrzeć do jak najszerszej rzeszy konsumentek stale wypuszcza na rynek wiele doskonałych serii kosmetyków, reagując natychmiast na nasze potrzeby! Jednocześnie szata ich produktów jest zawsze świetnie przemyślana, co pobudza zmysł wzroku i zachęca do zakupu, a także mają one zapach, który sprawia przyjemność i „wodzi za nos”, powodując, że chce się ich używać znowu i znowu…   Podsumowując mogę stwierdzić, że 100% satysfakcja klientek, odpowiedni dobór i najwyższa jakość składników, innowacyjność  i dbałość o kieszeń;-) kupujących, to bez wątpienia źródło sukcesu firmy Eveline!                      
Marta Ł. (2014-04-23 19:51:24)
Konkurs Eveline
 Jedną z najbardziej rozpoznawalnych seri kosmetyków wyszczuplających jest seria SLIM EXTREME marki Eveline.Eveline odnosi wielki sukces w Polsce i na świecie dzięki wielkiemu doświadczeniu oraz znajomości potrzeb kobiet z całgo świata.Miliony sprzedanych kosmetyków mówią same za siebie jak dobrą i skuteczną marką kosmetyczną jest Eveline.Oferta jest ogromna,ciało,włosy,paznokcie,twarz oraz szeroka gama makijażowa okazały się żyłą sukcesu,na który ciągle pracują zwiększając asortyment-co chwila wprowadzając jeszcze bardziej unowocześnione i skuteczniejsze nowości.Marka rozpoznawana na całym świecie,najlepsza jakość w przystępnej cenie,to wielki sukces o jakim może pomarzyć nie jeden koncern kosmetyczny
marcika (2014-04-23 19:12:41)
Eveline
1.Slim Extreme 2.Gdyby wymienić cechy idealnego mężczyzny, to na pierwszy plan wysunęłyby się troska o kobietę, delikatność, czułość, umiejętność zaskakiwania, dotrzymywanie wszelkich obietnic. Z kosmetykami jest podobnie! I tę śmiałą hipotezę zdaję sie rozumieć firma Eveline. Jej produkty są delikatne i bezpieczne dla skóry, innowacyjne i ciągle ulepszane, dbają o kobiece ciało i jej dobre samopoczucie i co najważniejsze – spełniają się wszelkie obietnice producenta. To z tego powodu Eveline cieszy się takim powodzeniem wśród kobiet (ponad 70 milionów kosmetyków sprzedawanych każdego roku!) i odnosi sukces za sukcesem na kosmetycznym rynku. Czy idealni mężczyźni istnieją? Chyba nie, ale idealne kosmetyki z pewnością są. Eveline – tak im na imię! ?
annb (2014-04-23 19:06:50)
Konkurs Sukces z Eveline
1. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest seria Slim Extreme marki Eveline.   2. Za sukcesami firmy Eveline stoją przede wszystkim bardzo wysoka jakość, nowatorstwo produktów, a także troska o przeróżne potrzeby konsumentek. Kosmetyki Eveline są odpowiednie dla osób w każdym wieku, osób posiadających różne rodzaje cer, borykających się z wielorakimi problemami, a także dla tych, którzy chcą kompleksowo zadbać o całe swoje ciało. Dzięki starannie wyselekcjonowanym i skutecznym, a także w dużej mierze coraz bardziej naturalnym składnikom oraz przystępnej cenie, marka Eveline nieprzerwanie od wielu lat wzbudza zaufanie kobiet, stając się tym samym liderem pośród marek kosmetycznych, nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach świata.
Strona komentarzy 1 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar