2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

Gosia A. (2014-03-06 16:36:22)
uśmiech dzięki FLOSLEK
Moimi ulubionymi kosmetykami są produkty z linii ANTI ACNE. Zostałam obdarzona cerą skónna do przetłuszczania się, dlatego nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji bez antybakteryjnej pianki do mycia oraz toniku normalizującego. Polecam dla osób z cerą taką jak ja:) Poza tym każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ Floslek posaida całą gamę kosmetyków utrzymujacych na poziomie cerę:) Serduszko Swarowskiego sprawi, że ... usmiechnę się:)
balbinka (2014-03-06 16:00:09)
flos :)
Tak mam ulubiony produkt jest to Łagodny żel do mycia twarzy do skóry wrażliwej  z serii hypoalergicznej do pielęgnacja skóry wrażliwej, ponieważ jest to jeden z niewielu żeli jakie do tej pory uzywałam, którym mnie nie uczula... a to jest dla mnie najważniejsze :)   Serduszko Swarovskiego sprawi, że kobieta stanie się szczęśliwsza
Małgosia123 (2014-03-06 15:40:00)
Dzień Kobiet z firmą FLOSLEK
Floslek to jedna z moich ulubionych firm. Namówiła mnie do nich Mama. Uwielbiam peelingi i kremy do stóp i rąk. Podzcas ciąży używałam krem z arniki na opychnięte nogi. Dziecku kupuję krem do twarzy. Linia jest o wiele bardziej rozbudowana, ale nie ma sensu nastawiać się na jeden produkt, bo wszystkie są dobre jakościowo o cenowo. Powiedziałabym nawet, że nie odbiegają od serii Vichy. Pozdrawiam wszystkie konkurowiczki i życzę udanewgo dnia KOBIET!!!
Keisa (2014-03-06 14:36:17)
Konkurs
Ulubioną linią kosmetyków marki Floslek jest linia Flos-lek Happy Per Aqua 25 +. Miałam okazję wypróbować krem intensywnie nawilżający ukojenie oraz maseczkę intensywnie nawilżającą na pierwsze zmarszczki. Oba te produktu wprawiły mnie w osłupienie skutecznością działania i widocznymi rezultatami niemal natychmiast. Skóra twarzy nie była przeciążona ani przytłoczona zastosowanymi przeze mnie produktami. Wręcz przeciwnie! Czułam jak głęboko jest nawilżona oraz wygładzona a skóra przechodzi w cudowny stan ukojenia. W kilka chwil poprawiał się stopień pielęgnacji a po regularnym stosowaniu koloryt skóry zmienił się ze zmęczonego i anemicznego w kolor pełny życia i energii. Skóra na zewnątrz pokazała piękno pochodzące od środka :-) Serduszko Svarowskiego sprawi, że... będę czuła się tak wyjątkowo jak ulubieniec nastolatek Justin Bieber, który swoje artystyczne logo umieszczone na klamkach swojego samochodu na zamówienie zastał  wykonane z cudownych kryształków Svarowskiego. P.S. I będę mogła wreszcie pokazać mężowi czym tak naprawdę zachwycają się wszystkie kobiety :-)
Malinka (2014-03-06 12:04:59)
Dzień kobiet
Moim ulubionym produktem z firmy Flos Lek jest żel z żywokostem do skóry suchej. Ukojenie dla mojej suchej skóry! :) Bardzo dobry żel w którym moja skóra zakochała się od pierwszego użycia. Przynosi ulgę pozbawionej nawilżenia skórze przywracając jej uczucie gładkości i komfortu. Na dodatek szybko się wchłania i skutecznie łagodzi podrażnienia. PLUSY + koi zmęczoną, opuchniętą skórę + przynosi ulgę suchej skórze intensywnie ją nawilżając + szybko się wchłania + regeneruje uszkodzony naskórek + nadaje się pod makijaż i pod oczy + nie podrażnia + jest wydajny + ukryty w wygodnej tubie Serduszko Swarovskiego sprawi, że ... me ciuchy nabiorą blasku . Będzie mą ozdobą, dopełnieniem, delikatnym boskim lśnieniem. Kocham wszelki świecidełka zbieram wszystkie do pudełka. Serduszko Svarowskiego wydobędzie ze mnie czar . W nim będemówić I'm the star :)
Marta (2014-03-06 11:38:41)
serduszko
Z marki Floslek używam serii matującej Anti-Acne, jest świetna bo jednocześnie nawilża skórę w odpowiedni sposób i nie pozostawia efektu świecenia się. Serduszko sprawi, że będę mieć prezent dla swojej mamy na jej urodziny :)
Jakub Sz. (2014-03-06 10:43:17)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
Przyznam się, że ja ani Moja Dziewczyna nie korzystaliśy z kosmetyków tej firmy.  Ja pewnie używałbym Floslek FLOSMEN, a dziewczyna żele pod prysznic. Serduszko Swarovskiego na pewno uszczęsliwiłoby Ją,
AniaS (2014-03-06 08:25:01)
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.
To trudna sprawa, bo jeszcze nigdy w życiu (tak, ciężko uwierzyć, ale naprawdę) nie miałam żadnego kosmetyku Floslek... w sumie nie wiem czemu, nie złożyło się chyba po prostu... Więc będę trochę zgadywać, przejrzałam stronę Floslek i wydaje mi się moimi ulubionymi produktami byłyby seria reVitaC - na twarz (akurat skończyłam 40 lat i zastrzyk witaminy C na pewno by mi nie zaszkodził), a dla ciała - seria NATURAL BODY, o zapachu Mango & Marakuja – czemu? Po prostu na samą informację o zapachu uśmiecham się  - mniam J   Serduszko Swarovskiego sprawi, że ... jeszcze piękniej uśmiechnę się :D  
Ania2000 (2014-03-05 22:16:21)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
Swoją przygodę z marką Floslek zaczęłam całkiem niedawno, bo w lutym tego roku. Miałam ogromny problem z pierzchnącymi ustami. Nie wiedziałam już co robić. Zupełnym przypadkiem kupiłam wazelinę kosmetyczną do ust firmy Floslek. I to był koniec moich kłopotów! Usta stały się nawilżone i natłuszczone. Wyglądają kusząco i promiennie, a ponadto pachną poziomkowo . Serduszko Swarovskiego sprawi, że ... moje niebiesko-zielone oczy rozbłysną nieznanym dotąd blaskiem, a ja sama poczuje się jak prawdziwa kotka gotowa walczyć o swoje marzenia!  
Ewushka (2014-03-05 22:00:10)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
   Od dawna jestem wierna kremom i żelom pod oczy serii Floslek Pharma. Regularnie stosuję żel ze świetlikiem i babką lancetowatą oraz krem z ekstraktem z arniki i aceroli . Ponieważ moja skóra wymaga specjalnego traktowania, wybieram wyłącznie dermokosmetyki zawierające starannie dobrane składniki, w tym wyciągi roślinne. Podoba mi się zastosowanie naturalnych surowców, a więc sięganie po zasoby oferowane nam przez naturę. Preparaty pod oczy przypadły do gustu także mojemu chłopakowi, który od lat zmaga się z wrażliwą cerą, ma skłonność do pojawiania się cieni wokół oczu, a Floslek świetnie radzi sobie z ukojeniem tak wymagającej skóry. Niewątpliwymi zaletami jest atrakcyjna cena oraz skuteczność kosmetyków. Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę wyglądać promiennie, jak gwiazda, przykuwając spojrzenia nie tylko płci przeciwnej. Ten błyszczący kryształ zastąpi mi wszystkie inne błyskotki, ponieważ nie potrzebuje dodatkowej oprawy. Jest wyjątkową ozdobą, roztaczającą luksusową aure nad każdą kobietą.
Strona komentarzy 8 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar