2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

annna84 (2014-03-07 13:32:51)
Floslek
Uwielbiam żele do powiek i pod oczy Floslek. Obecnie używam żelu ze świetlikiem i rumiankiem. Uwielbiam go, bo przynosi błyskawiczną ulgę zmęczonym i szczypiącym powiekom. Mam go zawsze przy sobie i używam kilka razy dziennie. Serduszko Swarovskiego sprawi, że... moje serce zabije mocniej, bo noszenie takiego cuda to prawdziwa radość dla kobiety.
Zosia (2014-03-07 13:12:57)
Dzień Kobiet z firmą Floslek
Moim ulubionym kosmetykiem jest krem ROSA MOSQUETA, który zregenerował skórę na mojej twarzy i zredukował głębokie zmarszczki. Ma bardzo przyjamny zapach i doskonale się wchłania. Kosmetyki firmy FLOSLEK regularnie u mnie goszczą. Według mnie jest to najlepsza marka, którą wszystkim polecam!   Serduszko Swarowskiego sprawi, ze poczuję się bardziej atrakcyjna. Pozdrawiam Zespół firmy FLOSLEK      
karolka (2014-03-07 12:58:41)
dzień kobiet
 Moja ulubiona seria Flosleka to Emoleum. Na rynku nie brakuje Floslekowi konkurentów w kwestii produktów do skóry atopowej, ale ustępują mu nie tylko o wiele wyższą ceną (i po co?) jak i skutecznością. To seria, która łączy świetne składniki zachwalane wszędzie w internecie - mocznik, witaminy, wyciągi z ziół, naturalne olejki wyciskane z pestek warzy i owoców, masło shea. Wszystkie produkty z serii są uniwersalne i dobre zarówno dla atopików jak i po prostu cery suchej. wchłaniają się natychmiastowo, nie zostawiają tłustej warstwy. Stosuję je latem, zimą, wiosną i jesienią :) Od wielu lat nie znalazłam dla siebie lepszych kremów i balsamów, nie wspominając o sposobie w jaki delikatnie pielęgnuje i ochrania moją skórę emolient do kąpieli. Floslek myśli, jak naprawdę, a nie tylko wierzchnio i z pozoru nawilżyć skórę. Dzięki temu ufam mu od tylu lat, bo wiem, że nie próbuje tylko zarobić na swoich klientach, ale naprawdę o nich dba. Serduszko Swarovskiego może nareszcie sprawić, że mając już jedno serce z lodu na szyi, zastąpię to w swojej piersi ciepłym, bijącym i kochającym. 
Karolina (2014-03-07 12:17:31)
Dzień Kobiet z firmą Flosek - konkurs
 1. Od dawna prym w mojej łazience wiedzie Rodzinny Krem Aloesowy-Soft. Jest idealny zarówno do pielęgnacji skóry malucha, jak i dorosłej. Potwierdzam - nie jest istotne jaki jest jej rodzaj. Osobiście jestem posiadaczką niefortunnego połączenia tłustej i suchej. Do tej pory wielkim problem było dla mnie wybranie odpowiedniego kremu, który byłby kompatybilny z tym miksem. Odkąd zaczęłam stosować wspomniany, znienawidzony kłopot minął jak ręką odjął. Krem jest doskonały zarówno wówczas, gdy chcę się rano odświeżyć, jak też wieczorem ukoić skórę po ciężkim dniu. Ponadto pięknie pachnie. Ubrana w piękną nutę aloesu czuję się pewnie w każdej sytuacji i błogo, kiedy wtulam się w pościel...   2. Serduszko Swarovskiego sprawi, że pojawi się szczery uśmiech na mojej twarzy. 
Joanna S. (2014-03-07 12:03:00)
Dzien Kobiet z Floslek
Uwielbiam kremHappy Per Aqua. Jest on najlepszym kremem nawilżającym, na jaki do tej pory trafiłam. Ma bardzo fajną lekka i delikatna konsystencję, przez co łatwo się rozprowadza. Dodatkowo bardzo przyjemnie pachnie. Eleganckie opakowanie przykuwa uwagę, a patyczek do nakładania kremu rozczula mnie za kazdym razem. Lubię go stosować, bo twarz po jego zastosowaniu jest zrelaksowana i wyglada na wypoczeta. Serduszko Swarovskiego sprawi, ze ... w moich oczach zamigocza iskierki, podobne do blysku tej pieknej przywieszki.
Anita (2014-03-06 21:55:25)
<3
Nie mam, dltego chce wyprobowac. A serduszko sprawi ze moje serduszko sie ucieszy :) podwojna radosc :)
WIOLETTA (2014-03-06 21:46:59)
DZIEŃ KOBIET
Moim ulubionym kosmetykiem jest Pianka do mycia twarzy Anti acne do skóry tłustej i wrażliwej, która według producenta ściąga pory, oczyszcza twarz z makijażu i zanieczyszczeń, oraz zmniejsza ilość wydzielanych sebum. Myślę, że mogę sie z tym zgodzić, bo po niecałym tygodniu zobaczyłam już pierwsze efekty. Opakowanie jest dosyć duże, ma 250ml i pomimo to uwazam, ze nie jest jakoś zbytnio wydajna. Myję nią twarz dwa razy dziennie i po trzech tygodniach straciłam juz polowę opakowania. No cóż, może po prostu za dużo jej nakładałam, ale nie żałuję ponieważ efekt jest boski! Zawiera eselesy, co wcale mi nie przeszkadza, gdyż wcale nie wysuszyła mojej twarzy. Najbardziej spodobała mi się forma pianki, bo w bardzo prosty sposób rozprowadza się ją na twarzy. Przy aplikacji nie spływa, nie szczypie i nie podrażnia. Oczyszczenie twarzy i zwężenie porów gwarantowane. Zauważyłam nawet zmniejszenie się ilości niedoskonałości. Mam tu na myśli trądzik, który niesamowicie mnie drażnił. Pianka to delikatne i dokłębnie oczyszczające rozwiązanie na tego typy problemy. No i nie mogę zapomniec o tym, że moje czoło, nos i broda w końcu przestały się błyszczeć tak jak to wcześniej. Wyglądało to jakbym ciągle miała krem na twarzy. Teraz moja cera jest jednolita i promienieje. Jestem zachwycona! Kosztuje około 20 zł i naprawdę opłaca się ją mieć, kiedy ma się problemy z trądzikiem i wągrami tak jak ja.   Serduszko Swarovskiego sprawi mi ogromną radość. Wiosną zacznie błyszczeć różnymi barwami pośród promieni słonecznych. Oświetli się zarówno moja dusza oraz ciało, gdyż poczuję  w sobie miłość wypełniającą moje serce zarówno to na szyi jak i w środku. Będzie mi zawsze towarzyszyć, mój mały brylancik!
Anna Ziobro (2014-03-06 21:34:19)
Dzień Kobiet z Floslek
Mój ulubiony kosmetyk firmy Floslek to zaledwie drobiażdżek, ale natrafienie na niego zmieniło konieczność nawilżania moich ust w cudowny rytuał – to Czekoladowa wazelina kosmetyczna. Do tej pory nie byłam zadowolona z „czekoladowych” preparatów do ust, ponieważ ich zapach i smak ;) były zbyt słodkie, tymczasem wazelina firmy Floslek to taka czekolada deserowa – a to moja ulubiona! Serduszko Swarovskiego sprawi, że diament, którym już teraz się czuję i jestem, stanie się eleganckim, kształtnym i fantazyjnie oszlifowanym brylantem.
granulka (2014-03-06 21:33:03)
krem pod oczy
 Niewierzyłam w to, że krem pod oczy będzie skuteczny ale miło mnie zaskoczył, ponieważ naprawdę wypełnił zmarszczki pod oczami a po za tym pozbyłam się naczynek(w co długo nie mogłam uwierzyć że w końcu coś poskutkowało) , mimo że wcześniej próbowałam już chyba wszytskich mozliwych sposobów. Szczerze mówiąc serduszko Svarowskiego poprostu idealnie pasuje mi do koloru oczu.  
Ineska (2014-03-06 21:32:23)
DZIEŃ KOBIET Z FIRMĄ FLOSLEK-KONKURS
 Kosmetyki firmy Flos-Lek, są wychawalane przez moje koleżanki już przez długi, długi czas. Niesety nie miałam jeszcze okazji przetestować tak dużej ilości produktów tej firmy jak one, ale z jednym (naprawdę dobrymi) miałam już do czynienia. Moje zdanie wcale nie różni się od moich znajomych. Wszystkie jesteśmy zachwycone, ponieważ kosmetyki te są opłacalne i efektowne. Można je dostać w większości drogeriach, więc z ich dostępnością nie ma większego problemu. Dość często widuję je na sklepowych półkach. Pierwszy z produktów, który bardzo mi się spodobał to MASŁO DO CIAŁA ACEROLA & CHYRYBERRY, którego opakowanie jest naprawdę cudowne. Moim zdaniem idealne dla kobiet, ponieważ już z daleka przykuwa uwagę swoimi kolorami i dużymi napisami. Krem otwiera się poprzez odkręcenie wieczka, na którym właśnie znajduje się informacja o kremie i różowe kwiatuszki. Po jego ściągnięciu można zauważyć taką jakby osłonkę, ale ja nazywam to kolejnym wieczkiem, które chroni krem przed utratą jego jakości. Sam kosmetyk jest bardzo gęsty i mimo to doskonale się rozprowadza oraz wchłania. Konsystencja cechuje się aksamitnością, a także tym, że nie pozostawia tłustej warstwy. Pozostawia skórę przede wszystkim pachnącą i nawilżoną. Co do zapachu do jest piękny, trafiony w 10. Czuję kwiaty, owoce, słodycz, która przenosi mnie myślami do pięknej wiosny, pełnej kwiatów i zielonych łąk. Także wydajność produktu jest duża. Wystarczy nanieść niewielką ilość kosmetyku na skórę, aby pokryć jej całą powierzchnię. Cena nie jest pewnie dla większości kobiet super-zachęcająca, bo wynosi ponad 20 zł. Jednak warto wydać te pieniążki, gdyż krem przepięknie pachnie i idelanie sprawdza się na różnch typach skóry. Pokochałam go od pierwszego posmarowania!   SERDUSZKO SWAROVSKKIEGO SPRAWI, ŻE POCZUJĘ SIĘ KOBIETĄ PIĘKNĄ, PEWNĄ SIEBIE I PRZYKUWAJĄCĄ UWAGĘ. BĘDĘ SIĘ WYRÓŻNIAĆ I BŁYSZCZEĆ. PRZYOZDOBI MOJĄ SZYJĘ I DOPASUJE SIĘ DO WIELU MOICH KREACJI. KAŻDY NOWY DZIEŃ ROZPOCZNĘ OD UŚMIECHU I OGROMNEJ RADOŚCI, ŻE ONO MI TOWARZYSZY  
Strona komentarzy 7 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar