2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

katyusha (2014-03-08 19:04:41)
Naturalne Piękno
Moją ulubioną linią kosmetyków marki Floslek jest linia "Naturalne Piękno" (program nawilżająco-odżywczy), ponieważ uwielbiam natutalną pielęgnację - kojarzy mi się ona z pobudzaniem wyobraźni; linia ta jest najlepszym upiększaczem mojego krajobrazu, czyli mojej skóry. Uwielbiam linię "Naturalne Piękno" również za to, że jest dla mnie wymarzonym spokojem - a spokój znajdujemy właśnie w bliskim kontakcie z naturą. Linia ta kojarzy mi się z Photoshopem, gdyż naturalna pielęgnacja jest dla mnie najlepszym Photoshopem. Podsumowując naturalna pielęgnacja z linią "Naturalne Piękno" jest z natury dobra i wskazana, a jak wiadomo z naturą jeszcze nikt nie wygrał. Serduszko Swarovskiego sprawi, że... moim prezenten na Dzień Kobiet nie będzie tylko kino i kwiaty a mój hart ducha zwycięży.
Asia (2014-03-08 17:47:49)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
Moim ulubionym produktem jest  łagodny żel do mycia twarzy do skóry wrażliwej  z serii hypoalergicznej do pielęgnacji skóry wrażliwej, ponieważ jest to jeden z niewielu żeli jakie do tej pory mnie nie uczulił! A mam bardyo wraliwa cere. Drugi  jest żel pod oczy z świetlikiem. Zawsze myślałam, że krem pod oczy aby działał musi byc bardzo drogi. Floslek szybko wyprowadził mnie z błędu. Krem rewelacyjnie się wchłania, ujędrnia skórę. Nawet po imprezach wzgladam na wzpoczeta. Serduszko Swarovskiego sprawi, że poczję się najbardziej kobiecą i elegancką kobietą na ziemi za każdym razem gdy je założę , a nie tylko w Dni Kobiet!  
anuszka (2014-03-08 17:34:08)
Dzień Kobiet z Floslek
Chwalić będę linię hialuronową Anti-Aging, bardzo efektywną kurację przeciwzmarszczkową, która przyniosła mi poprawę wyglądu i kondycji skóry. Wygładza ,ujędrnia, wyrównuje koloryt, hamuje oznaki starzenia. Bardzo skuteczna seria, do której wracam co jakiś czas. Serduszko Swarovskiego sprawi, że mój dekolt stanie się pięknym tłem dla kolorów wiosny zamkniętych w tym ślicznym klejnociku, który lśni zielenią przyrody i błękitem nieba, a gdy jeszcze złowi i odbije promienie wiosennego słońca, zajaśnieje blaskiem niemal szlachetnego kamienia. A dzieląc się tym blaskiem z moim dekoltem, serduszko w zamian otrzyma jego żywe ciepło, dzięki czemu lepiej wyeksponuje swą niebanalną urodę.  
Kinia (2014-03-08 16:02:48)
Dzień kobiet z Floslek
 Niestety nie miałam jeszcze okazji wypróbować produktów z firmy Floslek ale mam nadzieję że dzięki temu konkursowi będzie to możliwe i odkryję swój ulubiony kosmetyk. Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę czuć się kobieco i wyjątkowo. Nie tylko podkreśli moją urodę ale przede wszystkim doda mi pewności siebie.
MarysiaMarysia (2014-03-08 10:46:13)
dzien kobiet z firmą Floslek - konkurs
Tak!Mam swój ukochany produkt ,a właściwie całą serię produktów firmy Flosek.Jest to seria z Arnicą wzmacniająca naczynka!Wybrać wśród nich jeden?Hmm!Krem przeciwzmarszczkowy.Żaden inny krem ,który stosowałam wcześniej w tak widoczny sposób nie poprawił stanu mojej cery.Już po tygodniu zniknęły przebarwienia , pierwsze zmarszczki znikły.Zauważył to nawet mój mąż (całkowity kremowy laik).Moja twarz wygląda o dwa,trzy lata młodziej.Żdnych podrażnień ,powiem szczerze,że wychodząc na dwór już nie nakładam podkładu ,bo ten krem doskonale wyrównał koloryt mojej cery.Na prawdę działa!Polecam z czystym sercem! Serduszko Swavorskiego sprawi ,że mój mąż będzie miał spokojniejszy dzień kobiet :) Tak ,bo łatwiej strawię standardowy podarek tego dnia czyli bukiet kwiatów i bombonierkę ; )
arielka666 (2014-03-08 08:03:19)
Floslekowa ekstrawagancja
Przyznam się szczerze ze z firmy Floslek czesto stosuję Przeciwzmarszczkową maseczkęz serii:  ANTI - AGING kuracja hialuronowa. Ona stosowana w jednakowych 3 tygodniowych odstępwach wygładza moją twarz, nadaje jej blasku i energii. Zmniejsza wgłebienia w mojej 50 letniej twarzy i sprawia że czuję się odświezona i po prostu zadowolona gdy patrze w lustro! Serduszko Swarovskiego sprawi, że Moje stylizacje się odmłodzą. Z nim zawieszonym na szyi poczuję się piękniejsza i młosza. Odbicie w lustrze będzie się usmiechalo jeszcze szerzej, a ja, no cóż jak każda kobieta uwielbiam błyskotki, dlatego nie odmówie sobie noszenia takiej cudowności codziennie! Arielka666@interia.eu  
enigma1990 (2014-03-07 23:11:33)
konkurs
Niestety do tej pory nie miałam przyjemności wypróbowania kosmetyków firmy FLOSLEK. Ale bardzo chętnie je wypróbuję i kto wie, może staną się moimi ulubionymi dlatego bardzo chciałabym je wygrać. Serduszko Swarovskiego sprawi, że  w moim sercu radość się pojawi,  że w moim życiu magia się ukaże i ten jedyny miłość swą mi okaże, a nawet jeśli nie, to pierwszy krok zrobię ja, bo serduszko Swarovskiego pewność siebie mi da.  
Kasjsuz (2014-03-07 22:05:11)
dzień kobiet
Hihi niestety nie mam doświadczenia z produktami marki Floslek ale Serduszko Swarovskiego napewno sprawiłoby, że moja ukochana dziewczyna byłaby jeszcze szcześliwsza w ten dzień ;)
Torebkaa12 (2014-03-07 20:06:14)
konkurs Floslek
Mój ulubiony kosmetyk marki Floslek to Żel szałwiowy do skóry tłustej. Ponieważ jest... ...Fantastyczny dla mojej tradzikowej cery ...Lekki, gładki i nawilżający ...Odpowiedni, prosty sklad ...Szybko się wchłania ...Lepszy niż drogie kosmetyki ...Efektywnie pomógł mi w walce z trądzikiem ...Konsystencja żelu świetnie się rozprowadza Serduszko Swarovskiego sprawi, że... promienie wschodzącego o poranku słońca będą wstydziły się rozświecić, widząc blask Szmaragdowego Cudeńka na mojej szyi...
monia82 (2014-03-07 16:25:20)
dzien kobiet
FLOSEK-LEK ŻEL Z ŻYWOSTANEM DO SKÓRY SUCHEJ-TO MÓJ ULUBIONY KOSMETYK TEJ MARKI.tO UKOJENIE DLA MOJEJ SKÓRY,bARDZO DOBRY ŻEL W KTORYM MOJA SKORA SIE ZAKOCHAŁA OD PIERWSZEGO UZYCIA.pRZYNOSI ULGĘ POZBAWIONEJ NAWILZENIA SKORZE,PRZYWRACAJAC JEJ UCZUCIE GŁADKOŚCI I KONFORTU.NA DODATEK SZYBKO SIĘ WCHŁANIA I SKUTECZNIE ŁAGODZI PODRAZNIENIA.  Serduszko SVAVORSKIEGO SPRAWIA,ZE CZUJE SIE PIEKNĄ KOBIETĄ                                                                                                                           
Strona komentarzy 6 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar