2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

vaniliam (2014-03-09 22:56:15)
Floslek czyni cuda!
 Używałam już różnych kosmetyków, i drogich, i tanich, i w pięknych opakowaniach, i w niepozornych pudełkach. Część działała, część nie, ale tylko kilka z nich sprawiło, że zostaliśmy przyjaciółmi na dłużej. W przypadku floslekowego żelu pod oczy ze świetlikiem - na zawsze! To kosmetyk hit. Sprawia, że mogę imprezować do rana, szaleć na parkiecie i obijać się z przyjaciółkami, a rano wyglądałam świeżo i pięknie niczym modelka z kolorowego magazynu po porządnym retuszu :) Działa - i czyni cuda, i nie szkodzi soczewkom, i jest najlepszym przyjacielem każdej kobiety! A serduszko Swarovskiego sprawi, że poczuję się niczym Kate z Titanica. Czy ten kolor nie kojarzy wam się z sercem oceanu? Wielka miłość, wielka tęsknota, wielka pasja. To wspaniale, gdy biżuteria znaczy aż tyle!  
Renia43 (2014-03-09 21:57:56)
Magia
Magia szałwiowego  toniku z Flosleku, to świetne ukojenie skóry skłonnej  do tradziku! Lubię gdy plamki wybiela,pieknie skórę koi i wygładza Radość na twarzy i w mej duszy sprawia:) A Serduszko Svarowskiego doda memu sercu bicia mocnieszego! Gdy przyciagnie swoją magią do mnie mężczyznę ukochanego!
Tereska (2014-03-09 21:48:28)
Mój ulubieniec!
A i owszem, mam swój ulubiony kosmetyk Floslek – to Delikatny krem pod oczy Eye Care. Dlaczego tak bardzo go lubię? Dlatego, że zdecydowanie prześciga swoich konkurentów pod względem wydajności, jakości, przyjazności i ceny. Nie jestem na tyle próżna, by za gorsze efekty działania i mniejsze opakowanie płacić wyższą cenę, stąd ten krem satysfakcjonuje mnie absolutnie pod każdym względem. Zdecydowanie wpadł mi w oko (a może bardziej – pod oko)! Serduszko Swarovskiego sprawi, że oprócz spojrzenia, o które w odpowiedni sposób dba krem pod oczy Floslek, zyskałabym dzięki tej firmie jeszcze jeden znaczący atut. Argument do tego, żeby przypadkiem przykuć czyjś zainteresowany wzrok. Argument tym razem połyskujący!
Nulek (2014-03-09 20:40:51)
:)
 http://www.floslek.pl/10,katalog_pharma_pokaz_produkt/292,tonik-normalizuj%C4%85cy.html   Moja kapryśna skóra najbardziej lubi tonik  z laboratorium Floslek, co czyni ją spokojną i likwiduje stany zapalne (bo mnie ona  obdarza wciąż pryszczami, czyniąc to ręką hojną). ;)   * * *   Serduszko Swarovskiego sprawi, że moje własne zabije nieco szybciej i się ku światu skłoni, bo dawno je zamknęłam na klucz w skrzyneczce ciała - czas już, by znów iść przed się i serce mieć na dłoni, by jakiś miły młodzian mógł dostrzec je z daleka - i to na dłoni, i to na szyi zawieszone -  i by się zechciał zmierzyć ze swym sercem i z moim, i by mnie przyjął razem z uczuć moich ogromem. :)
Izabela (2014-03-09 19:42:45)
Konkurs
 Moimi ulubionymi kosmetykami od Flosler są masła do ciała. Nie spotkałam się jeszcze z takimi pięknymi zapachami, które trzymają się na skórze cały dzień. Wszyscy w moim otoczeniu pytają czym tak pięknie pachnę, jaka to perfuma... a to po prostu masło do ciała od Was! :)   Serduszko Swarovskiego sprawi, że wreszcie otrzymam jakąś biżuterię, bo póki co nie mam co nosić na szyi, a tak bardzo lubię! :)
agf (2014-03-09 17:04:30)
Kobieta i matka
Sama nie miałam jakoś okazji do wypróbowania kosmetyków FlosLek na sobie, jednak przez długi czas używałam linii FlosLek Baby. Wszystkie kosmetyki z tej serii okazały się doskonałe dla mojego maluszka. Nie dość, że cenowo bardzo korzystne, to jeszcze doskonale pielęgnowały skórę synka, nie wywoływały żadnych podrażnień, okazały się także wydajne. Na pewno jeśli kiedyś postaram się o drugie dziecko, skorzystam z nich ponownie. Serduszko Swarovskiego sprawi, że radość w sercu mojej mamy długo zabawi. Ono jej to własnie bym podarowała, by zawsze wiedziała, że córka nawet w konkursie o niej pamiętała ;) Tak to bowiem jest na świecie, że dopiero samemu mamą się stając, dochodzi się do wielu prawd- wysiłek, wyrzeczenia, problemy wychowawcze dostrzegając. Taka kobieta na serce zasługuje, serce, co miłość dziecka pokazuje...     CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Barbel (2014-03-09 11:41:10)
Dzień KObiet -FLOSLEK
floslek  Szczególnie lubie żele do powiek i pod oczy Flosleku, bo jest to delikatny obszar skóry a Floslek się sprawdza bo nie zawiera parabenów, barwników  jak i innym toksycznych substancji. W sumie na tę część twarzy używam tylko Flosleku i nie zamienię go na nic innego ! =) ubolewam ze tak dobra jakościowa marka kosmetyczna a tak mało znana, trzeba to zmienić =) DOdatkowo serduszko Swarovskiego sprawi, że pojawi się przeszczęśliwy uśmiech na mojej twarzy =)
Barbel (2014-03-09 11:37:14)
floslek
 Szczególnie lubie żele do powiek i pod oczy Flosleku, bo jest to delikatny obszar skóry a Floslek się sprawdza bo nie zawiera parabenów, barwników  jak i innym toksycznych substancji. W sumie na tę część twarzy używam tylko Flosleku i nie zamienię go na nic innego ! =) ubolewam ze tak dobra jakościowa marka kosmetyczna a tak mało znana, trzeba to zmienić =)
Barbel (2014-03-09 11:37:10)
floslek
 Szczególnie lubie żele do powiek i pod oczy Flosleku, bo jest to delikatny obszar skóry a Floslek się sprawdza bo nie zawiera parabenów, barwników  jak i innym toksycznych substancji. W sumie na tę część twarzy używam tylko Flosleku i nie zamienię go na nic innego ! =) ubolewam ze tak dobra jakościowa marka kosmetyczna a tak mało znana, trzeba to zmienić =)
gusiasiusia (2014-03-08 23:06:45)
Dzień kobiet
Moim ulubionym produktem jest tonik bezalkoholowy, seria hipoalergiczna. Super nawilża moją problematyczną cerę. Lubie jego zapach a cena również jest do zaakceptowania. Serduszko Swarovskiego sprawi, że moje serduszko zabije szybciej :)
Strona komentarzy 5 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar