2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

Makler (2014-03-11 00:29:00)
Dzień kobiet z Floslek
 Dostałem serie kosmetyków Floslek od mojej Pani i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem ich jakości! Upodobałem sobie żel po golenia, sprawdza się jak żaden inny. Świetny na moje problemy podrażnieniowe, lekko chłodni i znakomicie regeneruje. Moja dziewczyna wie co mi kupić i co będzie dla mnie dobre, do tego ona ma znakomitego noska! Całą serię Floslek mogę polecić wszystkim facetem, bo są znakomite i zdają egzamin na 6!                                                                                                                  Serduszko Swarovskiego sprawi, że moja dziewczyna uśmiechnie się radośnie, gdy je zawieszę na jej szyi, niech poczuje się bardzo kochana. Niech to będzie wyraz mojego uczucia do niej! O niech połyskujące serce odbija się w jej niepowtarzalnym kolorze oczu, mam nadzieję, że ją pozytywnie wrażenia zaskoczą i zauroczą!
Izabela C. (2014-03-11 00:04:44)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
A ja, mimo iż jestem kobietą, to napiszę o męskim produkcie. Z serii dla kobiet używam kilka kosmetyków i wszystkie mi odpowiadają :). Jednak duże wrażenie wywarł na mnie krem nawilżający stosowany przez mojego chłopaka. Mam na myśli FLOSMEN ACTIVE Krem nawilżający. Produkt ten stał się ulubionym kosmetykiem nas obojga w kwestii pielęgnacji cery męskiej. Wcześniej mój ukochany miał bardzo suchą i szorstką skórę oraz występujące zaczerwienienia po goleniu. Ten produkt praktycznie wyeliminował te objawy. Szymon nie czuje już dyskomfortu, a ja ciągle gładzę jego policzki i nie mogę przestać się zachwycać jego miękką skórą :).   Serduszko Swarovskiego sprawi, że... będę już znała odpowiedź na pytanie, co jako pierwsze ze swoich rzeczy ratowałabym z płonącego mieszkania ;). Chociaż czy bym musiała? Coś czuję, że rzadko rozstawałabym się z tym skarbem i pewnie w czasie pożaru bezpiecznie spoczywałby na mojej szyi. A tak pomijając wszelkie dramatyczne sytuację, to już oczami wyobraźni widzę jak ten kryształ podkreśla moją kobiecą i delikatną naturę oraz dodaje mi blasku mieniąc się przeróżnymi kolorami... Ten uroczy, delikatny element będzie "kropką nad i" w eleganckiej kreacji, a w codziennym outficie przełamie nudę i nada mu trochę blasku. Jestem pewna, że szyja którą będzie zdobił przyciągnie niejedno spojrzenie. To z kolej będzie świetnym motywatorem, by z jeszcze większą troską zadbać o swój dekolt (polecam koncentrat witaminowy m.in. na dekolt firmy FLOSLEK) ;). To piękne serduszko napawałoby mnie też dumą po każdym komplemencie, który zapewne słyszałabym na jego temat.
mika19 (2014-03-10 22:29:07)
:)
 tak-żele ze świetlikiem rozjaśniają szarości przeszłości!
kasia m. (2014-03-10 22:15:35)
Floslek
 Od dawna używam żelu pod oczy ze świetlikiem Floslek. Tylko on utrzymuje nawilżenie mojej skóry przez wiele godzin. Używałam już wielu kremów i z czystym sercem i sumieniem mogę powiedzieć, że ten kosmetyk dorównuje działaniem produktom o dwukrotnie wyższej cenie. Często wieczorem bolą mnie oczy, ale świetlik koi moje gorące powieki i partie pod oczami, przynosi ulgę i ochłodzenie. Zauzyłam też, że zmaszczki wokół oczu stały się mniej widoczne, a skóra jest bardziej napięta i elastyczna. Na nic innego bym tej serii nie zamieniła! Serduszko Swarovskiego sprawi, że moje nawilżone, piękne, błyszczące oczy podkreślać będzie błysk kryształu...  
anka32a (2014-03-10 22:07:52)
Dzień Kobiet
Moim ulubionym kosmetykiem marki FLOSLEK jest krem intensywnie nawilżający, który w mgnieniu oka pozbawił mnie problemu przesuszającej się skóry. Po jego regularnym stosowaniu zauwazyłam, że moja skóra stała się gładka, miła w dotyku, jędrna, a także nabrała zdrowego kolorytu. Dla mnie jest to krem idealny, gdyż nie podrażnia skóry i działa kojąco ! Serduszko Swarovskiego sprawi, że znów wróci do mnie radość, uśmiech na stałe zagości na mej twarzy i poczuję się mega kobieco za każdą razą kiedy je założę ! <3
onlyme30 (2014-03-10 21:28:18)
konkurs
Jak dotąd miałam okazję uzywać krem wybielający przebarwienia z linii WHITE&BEAUTY i byłam z jego efektów bardzo zadowolona. Latem przybywa mi nowych plamek i przebarwień spowodowanych słońcem, a ten krem dokonale sobie z nimi poradził. W szybkim czasie pozbyłam się przebarwień z twarzy, które pojaśniały, aż w końcu całkowicie znikły. A przy tym moja skóra pozostawała nawilżona i bez podrażnień, po prostu piękna i zachwycająca:) Serduszko Swarovskiego sprawi, że ja sama zamienię się w klejnot, który będzie emanował kobiecością i pięknem i nic nie zdoła przyćmić mojego blasku.
est (2014-03-10 20:19:48)
FLOSLEK
Floslek cenię ze względu na cudowną serię żeli ze świetlikiem.  Wypróbowałam całą serię i nie szukam już nic innego do pielęgnacji skóry wokół oczu. Gdy skończy się jedno opakowanie, sięgam po drugie. Moje oczy są wdzięczne za taką delikatną i skuteczną pielęgnację. Na zawsze ja i moje oczy <3 Floslek!  
aagnieszkaa1 (2014-03-10 10:32:01)
Floslek
Nie mam ulubionej linii marki kosmetyków Floslek, ani ich ulubionego kosmetyku. Dlaczego? Bo nie miałam okazji ich przetestować, a jestem bardzo ciekawa efektów jakie gwarantują. Chętnie napisałabym recenzję ich kosmetyków na moim 9-letnim urodowym blogu! Serduszko Swarovskiego sprawi, że będzie ono pasować do moich kolczyków z tej samej serii, które dostałam od męża na rocznicę naszego ślubu. Marzenie... :)
mk (2014-03-10 05:42:17)
konkurs
floslek jeszcze mojej skóry nie zaszczycił obecnością jednak czekam na niego z całą stanowczością by opinie o nim  gładką wyrazić jemu nie mozna się chyba narazić a Serduszko Swarovskiego szczęście by mi dało niczym Marylin Monroe świeciłabym noc całą kusząc nieprzerwanie płeć przeciwną byłabym wciąż sobą a nie inną!
Livia (2014-03-09 23:49:10)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
 Moim ulubionym kosmetykiem  firmy Floslek jest masło do ciała acerola cherry berry. Dzięki niemu pozbyłam się z rąk drobnych krostek podobnych do ,,gęsiej skórki". Stały się one niewyczuwalne, a skóra na całym ciele zrobiła się jedwabiście miękka o przepysznie owocowym zapachu.                                                                                                                             Serduszko Swarovskiego sprawi, że jego piękny nieziemski blask przyciągnie do mnie wszystko to co dobre, i będzie je roztaczać wokół  siebie.  
Strona komentarzy 4 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar