2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

Małgorzata (2014-03-05 04:22:28)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
Po ostatnich doświadczeniach z kosmetykami Floslek, mogę śmiało stwierdzić, że jest to dla mnie najlepsza polska marka. Miałam przyjemność używać głównie specyfików do pielęgnacji twarzy, ponieważ całą ich serię otrzymałam w prezencie. Z początku nieco nieufnie podeszłam do linii Anti-Aging Kuracja Hialuronowa. Wprawdzie już czas zadbać o cerę pod kątem pierwszych zmarszczek, jednak dla mnie zawsze priorytetem było nawilżanie.  I tu spotkała mnie przemiła niespodzianka. Kremy z serii Kuracja Hialuronowa (zarówno na dzień, jak i na noc) oprócz wypełniania drobnych zmarszczek doskonale utrzymują wodę w skórze. Ta właściwość kwasu hialuronowego nie jest w serii Anti-Aging szczególnie podkreślana, jednak dla mnie bardzo istotna. Dlatego Kuracja Hialuronowa pozostaje w okresie jesienno-zimowym moją ulubioną serią – zwłaszcza maseczki krem na noc. Serduszko Swarovskiego sprawi, że ..... Z uśmiechem rano zbudzę się. I jak talizman działać będzie przez dzień cały, by tylko dobre rzeczy mnie spotkały.
Urszula (2014-03-05 00:51:35)
Dzień Kobiet
Witam. Niestety nie mam swojego ulubionego kosmetyku z linii Floslek. Zazwyczaj używam kosmetyków z linii L'Oréal Paris lub Oriflame. Z chęcią spróbowała bym kosmetyków z linii Floslek ponieważ czytając wypowiedzi kobiet które używały tych kosmetyków na różnych forach sądzę że są one równie skuteczne i za bardziej rozsądne ceny. Cóż nie można przywiązywać się do jednej marki kosmetyków, trzeba spróbować różnych i dobrać dla siebie te najbardziej odpowiadające. Serduszko Swarovskiego sprawi, że ten szczególny dzień jakim jest Dzień Kobiet będzie dla mnie najszczęśliwszym dniem w moim życiu. Dzięki Serduszku poczuję się atrakcyjniejsza, bardziej dowartościowana oraz bardziej kobieca niż kiedykolwiek. Był by to wspaniały prezent na tak szczególny dzień!!!
Marta S (2014-03-04 22:40:41)
dzień kobiet
Od dawna używam kosmetyków marki Flosek do czery naczynkowej. Jest to krem nawilżający oraz mleczko do skóry z problemami naczynkowymi. Są rewelacyjne i bardzo mi pomagają na moje problemy, mogę polecić każdemu. Serduszko Swaworskiego sprawi, że chętniej będę nosiła większe dekolty:)
arek1m (2014-03-04 22:19:34)
serduszko
 serduszko svarowskiego sprawia ze zycie nabiera blasku ,nikna cienie poznaje sie co to idealne ksztalty serduszka  na ciele kobiety ktore idealnie podkresla dobry gust
Patryk (2014-03-04 22:17:53)
dzień kobiet
Z tego co mi wiadomo, moja dziewczyna używa żelu szłwiowego Floslek. Bardzo go ceni i chwali, ponieważ pomaga jej w dbaniu o gładką i czystą skórę, a także nawilża skórę.  Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę najlepszym facetem na Ziemi, kiedy wręczę je mojej kochaniej dziweczynie! To byłby genialny prezent :)   
Justyna (2014-03-04 22:13:02)
serce pik pik pik
 O kosmetykach z lini Floslek słyszałam wiele pozytywnych opini. Sama natomiast spróbuję i zapewne potwierdzę :) Serduszko Swarovskiego sprawi, ze moje Serce zacznie szybciej bić pik pik pik :) 
Monikuszka (2014-03-04 21:25:04)
Kobietkowo 2014
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór. Krem który polecam :dla psiapsiółek, dla sąsiadeczek, dla ciekawskich babeczek to - Mineral Therapy Morskie minerały Ca+Mg odbudowujący na noc. My dziewczyny śpimy, śnimy o książętach a on na paluszkach w nocy jak królewicz dwoi się i troi aby nam dogodzić... Dodatkowo dokończ zdanie: Serduszko Swarovskiego sprawi, że ...skuszę każdego faceta
Grażyna Miś (2014-03-04 20:10:43)
Dzień kobiet z Floslek.
"Serduszko Swarovskiego sprawi,że wraz z kosmetykami Floslek nastrój ci się poprawi.A jeśli dziewczyna  ma oczka ładne ,daj jej na szyję serduszko Swarovskiego zgrabne."Polecam kosmetyki Floslek,szczególnie dla pań "urodzonych wcześniej "krem na noc ,odbudowujący zmęczoną po całym dniu  cerę oraz krem pod oczy maskujący sińce.Warto spróbować kosmrtyków tej marki.Jakość wyrobów,dostępna cena i miłe dla oczu opakowanie  przyciągają. 
Paulina (2014-03-04 19:50:41)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
  Mój ulubiony kosmetyk marki Floslek to krem matujący dla cery trądzikowej z serii ANTI ACNE. Fajny produkt w konkurencynej cenie. Po jego użyciu cera natychmiast przestaje się błyszczeć. Przy regularnym stosowaniu zauważyłam, że moja skóra jest w lepszej kondycji a wyprysków jest mniej. Ten krem to niezbędnik w mojej kosmetyczce!  Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę czuć się pewnie siebie- zarówno dzieki świetnej kondycji mojej skóry i pięknej ozdoby! Oraz radość, poniewarz będę mogła podarować  mojej mamie kosmetki, za sprawą których poczuje się piękną dojrzałą kobietą.   
Patrycja (2014-03-04 19:41:44)
Dzień Kobiet
Moim ulubonym kosmetykiem jest Żel ze świetlikiem lekarskim do powiek i pod oczy. Na moje oczy działa on kojąco, wyglądam dzięki niemu kwitnąco. Cienie pod oczami znikają, oczy piękny wygląd mają. Serduszko Swarovskiego sprawi, że pojawi się uśmiech na mojej twarzy, O takiej zawieszce każda kobieta marzy. Doda mi pewności siebie, Nosząc ją będę czuła się jak w niebie. Ozdobi nawet skromny, klasyczny strój, byłby to ulubiony wisiorek mój.
Strona komentarzy 10 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar