2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

mła (2014-04-11 17:52:20)
wyniki
Witam, kiedy będą wyniki ?:)
ania (2014-03-19 18:21:10)
konkurs
Nie mam.:(
hej (2014-03-18 14:23:52)
hej
 daajcie wyniki
Angelika (2014-03-16 09:53:25)
Wyniki
 Kiedy będą wyniki?
AkinAA1 (2014-03-12 15:17:49)
flos
nie ten komentarz dodałam ... heheh.. floslek...seria naczynkowa genialna sprawa oraz żele ze świetlikiem to mój niezbędnik, te żele nie raz uratowały moje powieki, skłonne do podrażnien i uczuleń :)))
AkinAA1 (2014-03-12 15:15:41)
lakiery
uwielbiam wszelkie lakiery z GR, szczególnie piaskowe i matowe, jestem od nich uzalerzniowa, mją przepiękną barwę , super się utrzymują, idealne krycie i pojemnośc no i oczywiście cena :)))
julicha (2014-03-12 00:40:16)
Komentarz konkursowy
Mam wielki sentyment do serii Anti-Aging Kuracja hialuronowa - kremy nie tylko wyjątkowo przyjemne w aplikacji, ale skuteczne w dłuższym terminie; rzeczywiście poprawiają napięcie skóry. A Krem na dzień SPF 15 wybrany został Najlepszym produktem 2014 roky w konkursie konsumenckim, więc to chyba nie tylko moja opinia! Serduszko Svarowskiego sprawi, że...przez moment moja lepsza połówka będzie wściekle zazdrosna - Co to, jakieś serduszka nie od niego? Niech się postresuje trochę, ciśnienie mu skoczy, będzie w zasadzie jak sport - samo zdrowie...A jeśli w reakcji dostanę coś do kompletu, nie powiem nie :)
Habibi (2014-03-12 00:00:00)
:)
Mój ulubiony kosmetyk marki Floslek to Krem matujący, moją cerę od nieproszonych wyprysków ratujący. Skórę trądzikową znakomicie pielęgnuje, mojej skórze pomaga, skutkuje. Dzięki niemu nie błyszczę się wcale, cera coraz lepiej wygląda, wspaniale. W lustro spoglądam zadowolona, moja skóra jest odmieniona. Częściej się uśmiecham i pewniej się czuję, kiedy krem matujący stosuję. Niedoskonałości cery są zredukowane, ten krem ma „magiczne” działanie.   Serduszko Swarovskiego sprawi, że uśmiech natychmiast na mojej buzi się pojawi. Radość w sercu będę odczuwała, będę ze szczęścia krzyczała. Poczuję się wyjątkowo, zadbana, bo serduszkiem obdarowana. I wiosna do mnie szybciej zawita, z serduszkiem Swarovskiego pragnę ją przywitać. To byłby dla mnie prezent wspaniały, takie serduszko wszystkie kobiety mieć by chciały. Nosiłabym je z ogromną przyjemnością, serduszko Swarovskiego jest dla mnie nowością.
gosia56 (2014-03-11 23:54:18)
konkurs
Dermowypełniający KREM NA DZIEŃ SPF 15 - uiększający mnie jak żaden inny.  Serduszko Swarovskiego sprawi, że czyjeś serce będzie biło dla mnie. 
rubi1 (2014-03-11 23:50:34)
konkurs
Zdecydowanie stawiam na antybakteryjny krem matujący Anti-ACNE FLOS-LEK. Idealnie współgra z moją cerą, która niestety jest tłusta i zdarzają się na niej wypryski. Jednak dzięki kremowi firmy Flos-lek nie muszę już używać matujących bibułek i kilka razy dziennie porawiać makijaż. Krem świetnie sprawdza się jako baza pod puder, nie tworzy nieestetycznych grudek. Stosuje go rówież na noc. jak dla mnie to krem idealny. UUwielbiam wielofunkcyjne kosmetyki, a niewątpliwie ten krem właśśnie do nich należy. Do jego zalet można zaliczyć: - możliwość używania go na dzień i na noc, - sprawdzalność jako baza pod makijaż, - zmatowienie tłustej cery, - zmniejszenie ilości wyprysków, - działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, - skuteczność przez wiele godzin, - dobra cena, - konsystencja sprawiająca, że jest wydajny. Wiele zalet, które nie są tylko zwykłymi sloganami reklamowymi, ale mają uzasadnienie i przekładają się w praktyce. Regularne stosowanie kremu sprawia, że cera staje się gładsza, promienna i zdrowa. Mimo wielu kremów, które istnieją i ciągle pojawiają się na rynku nie mam zamiaru rezygnować z Flos-leku i zamieniać go na inny. Jestem zdania, że nie należy wymieniać tego co jest najlepsze. Serduszko Swarovskiego sprawi, że każda kobieta czuje się wyjątkowa, piękna i niepowtarzala. Wydobywa z nas to co najcenniejsze. Każda kobieta chce choć raz czuć się jak królowa, być w centrum zainteresowania i czuć na sobie wzrok innych. Wzrok kobiet, które patrzą z zazdrością i wzrok mężczyzn patrzących z uzaniem i zachwyconych naszym wizerunkiem. Z serduszkiem Swarovskiego czarujemy na różne sposoby. Pokazujemy nie tylko naszą urodę, piękno i wdzięk, ale również naszą klasę, elegancję i szyk. Z tym serduszkiem pokazujemy co tak naprawę kryje się pod hasłem KOBIECOŚĆ.
Strona komentarzy 1 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar